Digha Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Digha Nikaya

Sutta 34

Dasuttara Suttantam

Adapted from the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series

 


[272]

[1][rhyt] EVAM ME SUTAM.||
Ekam samayam Bhagava Campayam viharati Gaggaraya pokkharaniya tire mahata bhikkhu-sanghena saddhim pancamattehi bhikkhu-satehi.|| ||

Tatra kho ayasma Sariputto bhikkhu amantesi:|| ||

'Avuso bhikkhavo' ti.|| ||

'Avuso' ti kho te bhikkhu ayasmato Sariputtassa paccassosum.|| ||

Ayasma Sariputto etad avoca:|| ||

Dasuttaram pavakkhami dhammam nibbana-pattiya,||
Dukkhass'antakiriyaya sabba-gantha-ppamocanam.|| ||

 


 

Eko Dhammo

[2][rhyt] Eko avuso dhammo bahu-karo,||
eko dhammo bhavetabbo,||
eko dhammo parinneyyo,||
eko dhammo pahatabbo,||
eko dhammo hana-bhagiyo,||
eko dhammo visesa-bhagiyo,||
eko dhammo duppativijjho,||
eko dhammo uppadetabbo,||
eko dhammo abhinneyyo,||
eko dhammo sacchikatabbo.|| ||

i. Katamo eko dhammo bahu-karo?|| ||

Appamado kusalesu dhammesu.|| ||

Ayam eko dhammo bahu-karo.|| ||

ii. Katamo eko dhammo bhavetabbo?|| ||

Kaya-gata sati sata-sahagata.|| ||

Ayam eko dhammo bhavetabbo.|| ||

iii. Katamo eko dhammo parinneyyo?|| ||

Phasso sasavo upadaniyo.|| ||

Ayam eko dhammo parinneyyo.|| ||

[273] iv. Katamo eko dhammo pahatabbo?|| ||

Asmi-mano.|| ||

Ayam eko dhammo pahatabbo.|| ||

v. Katamo eko dhammo hana-bhagiyo?|| ||

Ayonisomanasikaro.|| ||

Ayam eko dhammo hana-bhagiyo.|| ||

vi. Katamo eko dhammo visesa-bhagiyo?|| ||

Yonisomanasikaro.|| ||

Ayam eko dhammo visesa-bhagiyo.|| ||

vii. Katamo eko dhammo duppativijjho?|| ||

Anantariko ceto-samadhi.|| ||

Ayam eko dhammo duppativijjho.|| ||

viii. Katamo eko dhammo uppadetabbo?|| ||

Akuppam nanam.|| ||

Ayam eko dhammo uppadetabbo.|| ||

ix. Katamo eko dhammo abhinneyyo?|| ||

Sabbe satta ahara-tthitika.|| ||

Ayam eko dhammo abhinneyyo.|| ||

x. Katamo eko dhammo sacchikatabbo?|| ||

Akuppa ceto-vimutti.|| ||

Ayam eko dhammo sacchikatabbo.|| ||

Iti ime dasa dhamma bhuta taccha tatha avitatha anannatha samma Tathagatena abhisambuddha.|| ||

 


 

Dve Dhamma

[3][rhyt] Dve dhamma bahu-kara,||
dve dhamma bhavetabba,||
Dve dhamma parinneyya,||
dve dhamma pahatabba,||
dve dhamma hana-bhagiya,||
dve dhamma visesa-bhagiya,||
Dve dhamma duppativijjha,||
dve dhamma uppadetabba,||
dve dhamma abhinneyya,||
dve dhamma sacchikatabba.|| ||

i. Katame dve dhamma bahu-kara?|| ||

Sati ca sampajannam ca.|| ||

Ime dve dhamma bahu-kara.|| ||

ii. Katame dve dhamma bhavatabba?|| ||

Samatho ca vipassana ca.|| ||

Ime dve dhamma bhavetabba.|| ||

iii. Katame dve dhamma parinneyya?|| ||

Naman ca rupan ca.|| ||

Ime dve dhamma parinneyya.|| ||

[274] iv. Katame dve dhamma pahatabba?|| ||

Avijja ca bhavatanha ca.|| ||

Ime dve dhamma pahatabba.|| ||

v. Katame dve dhamma hana-bhagiya?|| ||

Dovacassata ca,||
papa-mittata ca.|| ||

Ime dve dhamma hana-bhagiya.|| ||

vi. Katame dve dhamma visesa-bhagiya?|| ||

Sovacassata ca kalyana-mittata ca.|| ||

Ime dve dhamma visesa-bhagiya.|| ||

vii. Katame dve dhamma duppativijjha?|| ||

Yo ca hetu yo ca paccayo sattanam samkilesaya,||
yo ca hetu yo ca paccayo sattanam visuddhiya.|| ||

Ime dve dhamma duppativijjha.|| ||

viii. Katame dve dhamma uppadetabba?|| ||

Dve nanani:||
Khaye nanam||
anuppade nanam.|| ||

Ime dve dhamma uppadetabba.|| ||

ix. Katame dve dhamma abhinneyya?|| ||

Dve dhatuyo:||
sankhata ca dhatu,||
asankhata ca dhatu.|| ||

Ime dve dhamma abhinneyya.|| ||

x. Katame dve dhamma sacchikatabba?|| ||

Vijja ca||
vimutti ca.|| ||

Ime dve dhamma sacchikatabba.|| ||

Iti ime visati dhamma bhuta taccha tatha avitatha anannatha samma Tathagatena abhisambuddha.|| ||

 


 

Tayo Dhamma

[4][rhyt] Tayo dhamma bahu-kara,||
tayo dhamma bhavetabba,||
tayo dhamma bahu-kara,||
tayo dhamma bhavetabba,||
tayo dhamma parinnayya,||
tayo dhamma pahatabba,||
tayo dhamma hana-bhagiya,||
tayo dhamma visesa-bhagiya,||
tayo dhamma duppativijdha,||
tayo dhamma uppadetabba,||
tayo dhamma abhinneyya,||
tayo dhamma sacchikatabba.|| ||

i. Katame tayo dhamma bahu-kara?|| ||

Sappurisasamsevo,||
saddhamma-savanam,||
dhammanudhammappatipatti.|| ||

Ime tayo dhamma bahu-kara.|| ||

ii. Katame tayo dhamma bhavetabba?|| ||

Tayo samadhi:||
savitakko savicaro samadhi,||
avitakko vicaramatto samadhi,||
avitakko avicaro samadhi.|| ||

Ime tayo dhamma bhavetabba.|| ||

[275] iii. Katame tayo dhamma parinneyya?|| ||

Tisso vedana:||
sukha vedana,||
dukkha vedana,||
adukkha-m-asukha vedana.|| ||

Ime tayo dhamma parinneyya.|| ||

iv. Katame tayo dhamma pahatabba?|| ||

Tisso tanha:||
kama-tanha,||
bhava-tanha,||
vibhava-tanha.|| ||

Ime tayo dhamma pahatabba.|| ||

v. Katame tayo dhamma hana-bhagiya?|| ||

Tini akusala-mulani:||
lobho akusala-mulam,||
doso akusala-mulam,||
moho akusala-mulam.|| ||

Ime tayo dhamma hana-bhagiya.|| ||

vi. Katame tayo dhamma visesa-bhagiya?|| ||

Tini kusala-mulani:||
alobho kusala-mulam,||
adoso kusala-mulam,||
amoho kusala-mulam.|| ||

Ime tayo dhamma visesa-bhagiya.|| ||

vii. Katame tayo dhamma duppativijjha?|| ||

Tisso nissaraniya dhatuyo:||
kamanam etam nissaranam yad idam nekkhammam,||
rupanam etam nissaranam yad idam aruppam,||
yam kho pana kinci bhutam sankhatam paticcasamuppannam nirodho tassa nissaranam.|| ||

Ime tayo dhamma duppativijjha.|| ||

viii. Katame tayo dhamma uppadetabba?|| ||

Tini nanani:||
Atitamse nanam,||
anagatamse nanam,||
paccuppannamse nanam.|| ||

Ime tayo dhamma uppadetabba.|| ||

ix. Katame tayo dhamma abhinneyya?|| ||

Tisso dhatuyo:||
kama-dhatu,||
rupa-dhatu,||
arupa-dhatu.|| ||

Ime tayo dhamma abhinneyya.|| ||

x. Katame tayo dhamma sacchikatabba?|| ||

Tisso vijja:||
pubbe-nivasanussati-nanam vijja,||
sattanam cutupapate nanam vijja,||
asavanam khaye nanam vijja.|| ||

Ime tayo dhamma sacchikatabba.|| ||

[276] Iti ime timsa dhamma bhuta taccha tatha avitatha anannatha samma Tathagatena abhisambuddha.|| ||

 


 

Cattaro Dhamma

[5][rhyt]Cattaro dhamma bahu-kara,||
cattaro dhamma bhavetabba,||
cattaro dhamma parinneyya,||
cattaro dhamma pahatabba,||
cattaro dhamma hana-bhagiya,||
cattaro dhamma visesa-bhagiya,||
cattaro dhamma duppativijjha,||
cattaro dhamma uppadetabba,||
cattaro dhamma abhinneyya,||
cattaro dhamma sacchikatabba.|| ||

i. Katame cattaro dhamma bahu-kara?|| ||

Cattari cakkani:||
patirupa-desa-vaso,||
sappurisupanissayo,||
attasammapanidhi,||
pubbe ca kata-punnata.|| ||

Ime cattaro dhamma bahu-kara.|| ||

ii. Katame cattaro dhamma bhavetabba?|| ||

Cattaro satipatthana:||
Idh'avuso bhikkhu kaye kayanupassi viharati atapi sampajano satima,||
vineyya loke abhijjhadomanassam,||
Idh'avuso bhikkhu vedana vedanasupassi viharati atapi sampajano satima,||
vineyya loke abhijjhadomanassam,||
Idh'avuso bhikkhu citte cittanupassi viharati atapi sampajano satima,||
vineyya loke abhijjhadomanassam,||
Idh'avuso bhikkhu dhammesu dhammanupassi viharati atapi sampajano satima,||
vineyya loke abhijjhadomanassam.|| ||

Ime cattaro dhamma bhavetabba.|| ||

iii. Katame cattaro dhamma parinneyya?|| ||

Cattaro ahara:||
kabalikaro aharo o'ariko va sukhumo va,||
phasso dutiyo,||
mano-sancetana tatiya,||
vinnanam catuttham.|| ||

Ime cattaro dhamma parinneyya.|| ||

iv. Katame cattaro dhamma pahatabba?|| ||

Cattaro ogha:||
kamogho,||
bhavogho,||
ditthogho,||
avijjogho.|| ||

Ime cattaro dhamma pahatabba.|| ||

v. Katame cattaro dhamma hana-bhagiya?|| ||

Cattaro yoga:||
kama-yogo,||
bhava-yogo,||
ditthi-yogo,||
avijja-yogo.|| ||

Ime cattaro dhamma hana-bhagiya.|| ||

vi. Katame cattaro dhamma visesa-bhagiya?|| ||

Cattaro visamyoga:||
kamayoga-visamyogo,||
bhavayoga-visamyogo,||
ditthiyoga-visamyogo,||
avijjayoga-visamyogo.|| ||

Ime cattaro dhamma visesa-bhagiya.|| ||

[277] vii. Katame cattaro dhamma duppativijjha?|| ||

Cattaro samadhi:||
hana-bhagiyo samadhi,||
thiti-bhagiyo samadhi,||
visesa-bhagiyo samadhi,||
nibbedha-bhagiyo samadhi.|| ||

Ime cattaro dhamma duppativijjha.|| ||

viii. Katame cattaro dhamma uppadetabba?|| ||

Cattari nanani,||
dhamme nanam,||
anavaye nanam,||
paricce nanam,||
sammuti-nanam.|| ||

Ime cattaro dhamma uppadetabba.|| ||

ix. Katame cattaro dhamma abhinneyya?|| ||

Cattari ariya-saccani:||
dukkham ariya-saccam,||
dukkha-samudayam ariya-saccam,||
dukkha-nirodho ariya-saccam,||
dukkha-nirodha-gamini patipada ariya-saccam.|| ||

Ime cattaro dhamma abhinneyya.|| ||

x. Katame cattaro dhamma sacchikatabba?|| ||

Cattari samanna-phalani:||
sotapatti-phalam,||
sakadagami-phalam,||
anagami-phalam,||
arahatta-phalam.|| ||

Ime cattaro dhamma sacchikatabba.|| ||

Iti ime cattarisam dhamma bhuta taccha tatha avitatha anannatha samma Tathagatena abhisambuddha.|| ||

 


 

Panca Dhamma

[6][rhyt] Panca dhamma bahu-kara,||
panca dhamma bhavetabba,||
panca dhamma parinneyya,||
panca dhamma pahatabba,||
panca dhamma hana-bhagiya,||
panca dhamma visesa-bhagiya,||
Panca dhamma duppativijjha,||
panca dhamma uppadetabba,||
panca dhamma abhinneyya,||
panca dhamma sacchikatabba.|| ||

i. Katame panca dhamma bahu-kara?|| ||

Panca padhaniyangani:||
idh'avuso bhikkhu saddho hoti,||
saddahati Tathagatassa bodhim;||
iti pi so Bhagava araham Samma-sambuddho vijja-carana-sampanno sugato loka-vidu anuttaro purisa-damma-sarathi sattha deva-manussanam Buddho Bhagava' ti.|| ||

Appabadho hoti appatanko sama-vepakiniya gahaniya samannagato natisitaya naccunhaya majjhimaya padhana-kkhamaya.|| ||

Asatho hoti amayavi yathabhutam attanam avikatta satthari va vinnusu va sabrahmacarisu.|| ||

Araddha-viriyo viharati akusalanam dhammanam pahanaya,||
kusalanam dhammanam upasampadaya thamava dalha-parakkamo anikkhitta-dhuro kusalesu dhammesu.|| ||

Pannava hoti udayattha-gaminiya pannaya samannagato ariyaya nibbedhikaya samma-dukkha-kkhaya-gaminiya.|| ||

Ime panca dhamma bahu-kara.|| ||

ii. Katame panca dhamma bhavetabba?|| ||

Pancangiko samma-samadhi;||
piti-pharanata,||
sukha-pharanata,||
ceto- [278] pharanata,||
aloka-pharanata,||
paccavekkhana-nimittam.|| ||

Ime panca dhamma bhavetabba.|| ||

iii. Katame panca dhamma parinneyya?|| ||

Panc'upadana-kkhandha:||
seyyathidam rupupadana-kkhadho,||
vedanupadana-kkhadho,||
sannupadana-kkhadho,||
sankharupadana-kkhadho,||
vinnanupadana-kkhadho.|| ||

Ime panca dhamma parinneyya.|| ||

iv. Katame panca dhamma pahatabba?|| ||

Panca nivaranani:||
kamacchanda-nivaranam,||
vyapada-nivaranam,||
thina-middha-nivaranam,||
uddhacca-kukkucca-nivaranam,||
vicikiccha-nivaranam.|| ||

Ime panca dhamma pahatabba.|| ||

v. Katame panca dhamma hana-bhagiya?|| ||

Panca ceto-khila:||
(1) Idh'avuso bhikkhu satthari kankhati vicikicchati nadhimuccati na sampasidati.|| ||

Yo so avuso bhikkhu satthari kankhati vicikicchati nadhimuccati na sampasidati.|| ||

Tassa cittam na namati atappaya anuyogaya sataccaya padhanaya.|| ||

Yassa cittam na namati atappaya anuyogaya sataccaya padhanaya.|| ||

Ayam pathamo cetokhilo.|| ||

(2) Puna ca param avuso bhikkhu dhamme kankhati vicikicchati nadhimuccati na sampasidati.|| ||

Yo so avuso bhikkhu dhamme kankhati vicikicchati nadhimuccati na sampasidati.|| ||

Tassa cittam na namati atappaya anuyogaya sataccaya padhanaya.|| ||

Yassa cittam na namati atappaya anuyogaya sataccaya padhanaya.|| ||

Ayam dutiyo cetokhilo.|| ||

(3) Puna ca param avuso bhikkhu sanghe kankhati vicikicchati nadhimuccati na sampasidati.|| ||

Yo so avuso bhikkhu satthari kankhati vicikicchati nadhimuccati na sampasidati.|| ||

Tassa cittam na namati atappaya anuyogaya sataccaya padhanaya.|| ||

Yassa cittam na namati atappaya anuyogaya sataccaya padhanaya.|| ||

Ayam tatiyo cetokhilo.|| ||

(4) Puna ca param avuso bhikkhu sikkhaya kankhati vicikicchati nadhimuccati na sampasidati.|| ||

Tassa cittam na namati atappaya anuyogaya sataccaya padhanaya.|| ||

Yassa cittam na namati atappaya anuyogaya sataccaya padhanaya.|| ||

Ayam catuttho cetokhilo.|| ||

(5) Puna ca param avuso bhikkhu sabuhmacarisu kupito hoti anattamano ahata-citto khila-jato.|| ||

Yo so avuso bhikkhu sabrahmacarisu kupito hoti anattamano ahata-citto khilajato|| ||

Tassa cittam na namati atappaya anuyogaya sataccaya padhanaya.|| ||

Yassa cittam na namati atappaya anuyogaya sataccaya padhanaya.|| ||

Ayam pancamo cetokhilo.|| ||

Ime panca dhamma hana-bhagiya.|| ||

vi. Katame panca dhamma visesa-bhagiya?|| ||

Panc'indriyani:||
saddhindriyam,||
viriyindriyam,||
satindriyam,||
samadhindriyam,||
pannindriyam.|| ||

Ime panca dhamma visesa-bhagiya.|| ||

vii. Katame panca dhamma duppativijjha?|| ||

Panca nissaraniya dhatuyo:||
(1) Idh'avuso, bhikkhuno kame manasikaroto kamesu cittam na pakkhandati na ppasidati na santitthati na vimuccati.|| ||

Nekkhammam kho pan'assa manasikaroto nekkhamme cittam pakkhandati pasidati santitthati vimuccati|| ||

Tassa tam cittam sugatam subhavitam suvutthitam suvimuttam visamyuttam kamehi.|| ||

Ye ca kama-paccaya uppajjanti asava vighata pari'aha,||
mutto so tehi,||
na so tam vedanam vedeti.|| ||

Idam akkhatam kamanam nissaranam.|| ||

(2) Puna ca param avuso,||
bhikkhuno vyapadam manasikaroto vyapade cittam na pakkhandati,||
na ppasidati na sannitthati na vimuccati.|| ||

Avyapadam kho pan'assa manasikaroto avyapade cittam pakkhandati pasidati santitthati vimuccati.|| ||

Tassa tam cittam sugatam subhavitam suvutthitam suvimuttam visamyuttam vyapadena.|| ||

Ye ca vyapada-paccaya uppajjanti asava vighata pari'aha,||
mutto so tehi,||
na so tam vedanam vedeti.|| ||

Idam akkhatam vyapadassa nissaranam.|| ||

(3) Puna ca param avuso,||
bhikkhuno vihesam manasikaroto vihesaya cittam na pakkhandati na ppasidati na santitthati na vimuccati.|| ||

Avihesam kho panassa manasikaroto avihesaya cittam pakkhandati pasidati santitthati vimuccati.|| ||

Tassa tam cittam sugatam subhavitam suvutthitam suvimuttam visamyuttam vihesaya.|| ||

Ye ca vihesa-paccaya uppajjanti asava vighata pari'aha,||
mutto so tehi,||
na so tam vedanam vedeti.|| ||

Idam akkhatam vihesaya nissaranam.|| ||

(4) Puna ca param avuso bhikkhuno rupam manasikaroto rupesu cittam na pakkhandati na ppasidati na santitthati na vimuccati.|| ||

Arupam kho pan'assa manasikaroto arupesu cittam pakkhandati pasidati santitthati vimuccati.|| ||

Tassa tam cittam sugatam subhavitam suvutthitam suvimuttam visamyuttam rupehi.|| ||

Ye ca rupa-paccaya uppajjanti asava vighata pari'aha,||
mutto so tehi,||
na so tam vedanam vedeti.|| ||

Idam akkhatam rupanam nissaranam.|| ||

(5) Puna ca param avuso bhikkhuno sakkayam manasikaroto sakkaye cittam na pakkhandati na ppasidati na santitthati na vimuccati.|| ||

Sakkaya-nirodham kho pan'assa manasikaroto sakkaya-nirodhe cittam pakkhandati pasidati santitthati vimuccati.|| ||

Tassa tam cittam sugatam subhavitam suvutthitam suvimuttam visamyuttam sakkayena.|| ||

Ye ca sakkaya-paccaya uppajjanti asava vighata pari'aha,||
mutto so tehi,||
na so tam vedanam vedeti.|| ||

Idamakkhatam sakkayassa nissaranam.|| ||

Ime panca dhamma duppativijjha.|| ||

viii. Katame panca dhamma uppadetabba?|| ||

Panca naniko samma-samadhi.|| ||

'Ayam samadhi paccuppannasuko c'eva ayatin ca sukha-vipako' ti||
paccattam yeva nanam uppajjati.|| ||

'Ayam samadhi ariyo niramiso' ti||
[279] paccattam yeva nanam uppajjati.|| ||

'Ayam samadhi akapurisasevito' ti||
paccattam yeva nanam uppajjati.|| ||

'Ayam samadhi santo panito patippassaddha-laddho ekodibhavadhigato na ca sasankhara-niggayha-varitavato' ti||
paccattam yeva nanam uppajjati.|| ||

'So kho panaham imam samadhim sato va samapajjami,||
sato vutthahami' ti||
paccattam yeva nanam uppajjati.|| ||

Ime panca dhamma uppadetabba.|| ||

ix. Katame panca dhamma abhinneyya?|| ||

Panca vimuttayatanani:||
(1) Idh'avuso bhikkhuno sattha dhammam deseti annataro va garutthaniko sabrahmacari.|| ||

Yatha yatha avuso bhikkhano sattha dhammam deseti annataro va garutthaniko sabrahmacari,||
tatha tatha so tasmim dhamme attha-patisanvedi ca hoti dhamma-patisanvedi ca.|| ||

Tassa attha-patisanvedino dhamma-patisanvedino pamujjam jayati,||
pamuditassa piti jayati,||
piti-manassa kayo passambhati,||
passaddha-kayo sukham vedeti,||
sukhino cittam samadhiyati.|| ||

Idam pathamam vimuttayatanam.|| ||

(2) Puna ca param avuso bhikkhuno na h'eva kho sattha dhammam deseti,||
annataro va garutthaniko sabrahmacari,||
api ca kho yatha-sutam yatha-pariyattam dhammam vittharena paresam deseti.|| ||

Yatha yatha avuso bhikkhu yatha-sutam yatha-pariyattam dhammam vittharena paresam deseti,||
tatha tatha so tasmim dhamme atthappatisanvedi ca hoti dhamma-patisanvedi ca.|| ||

Tassa attha-patisanvedino dhamma-patisanvedino pamujjam jayati,||
pamuditassa piti jayati,||
piti-manassa kayo passambhati,||
passaddhakayo sukham vedeti,||
sukhino cittam samadhiyati.|| ||

Idam dutiyam vimuttayatanam.|| ||

(3) Puna ca param avuso bhikkhuno na h'eva kho sattha dhammam deseti annataro va garutthaniko sabrahmacari,||
na pi yatha-sutam yatha-pariyattam dhammam vittharena paresam deseti,||
api ca kho yatha-sutam yatha-pariyattam dhammam vittharena sajjhayam karoti.|| ||

Yatha yatha'vuso bhikkhu yatha-sutam yatha-pariyattam dhammam vittharena sajjhayam karoti,||
tatha tatha so tasmim dhamme attha-patisanvedi ca hoti dhamma-patisanvedi ca.|| ||

Tassa attha-patisanvedino dhamma-patisanvedino pamujjam jayati,||
pamuditassa piti jayati,||
piti-manassa kayo passambhati,||
passaddhakayo sukham vedeti,||
sukhino cittam samadhiyati.|| ||

Idam tatiyam vimuttayatanam.|| ||

(4) Puna ca param avuso bhikkhuno na h'eva kho sattha dhammam deseti annataro va garutthaniko sabrahmacari,||
na pi yatha-sutam yatha-pariyattam dhammam vittharena paresam deseti,||
na pi yatha-sutam yatha-pariyattam dhammam vittharena sajjhayam karoti,||
api ca kho yatha-sutam yatha-pariyattam dhammam cetasa anuvitakketi anuvicareti manasa'nupekkhati.|| ||

Yatha yatha avuso bhikkhu yatha-sutam yatha-pariyattam dhammam cetasa anuvitakketi anuvicareti manasa'nupekkhati,||
tatha tatha so tasmim dhamme attha-patisanvedi ca hoti dhamma-patisanvedi ca.|| ||

Tassa attha-patisanvedino dhamma-patisanvedino pamujjam jayati,||
pamuditassa piti jayati,||
piti-manassa kayo passambhati,||
passaddhakayo sukham vedeti,||
sukhino cittam samadhiyati.|| ||

Idam catuttham vimuttayatanam.|| ||

(5) Puna ca param avuso bhikkhuno na h'eva kho sattha dhammam deseti,||
annataro va garutthaniko sabrahmacari,||
na pi yatha-sutam yatha-pariyattam dhammam vittharena paresam deseti||
na pi yatha-sutam yatha-pariyattam dhammam vittharena sajjhayam karoti,||
na pi yatha-sutam yatha-pariyattam dhammam cetasa anuvitakketi anuvicareti manasa'nupekkhati||
api ca kho assa annataram samadhi-nimittam suggahitam hoti sumanasikatam supadharitam suppatividdham pannaya.|| ||

Yatha yatha avuso bhikkhuno annataram samadhi-nimittam suggahitam hoti sumanasikatam supadharitam suppatividdham pannaya,||
tatha tatha so tasmim dhamme attha-patisanvedi ca hoti dhamma-patisanvedi ca.|| ||

Tassa attha-patisanvedino dhamma-patisanvedino pamujjam jayati,||
pamuditassa piti jayati,||
piti-manassa kayo passambhati,||
passaddhakayo sukham vedeti,||
sukhino cittam samadhiyati.|| ||

Idam pancamam vimuttayatanam.|| ||

Ime panca dhamma abhinneyya.|| ||

x. Katame panca dhamma sacchikatabba?|| ||

Panca dhamma-kkhandha:||
sila-kkhandho,||
samadhi-kkhadho,||
panna-kkhadho,||
vimutti-kkhadho,||
vimutti-nana-dassana-kkhandho.|| ||

Ime panca dhamma sacchikatabba.|| ||

Iti ime pannasa dhamma bhuta taccha tatha avitatha anannatha samma Tathagatena abhisambuddha.|| ||

 


 

Cha dhamma

[7][rhyt] Cha dhamma bahu-kara,||
cha dhamma bhavetabba,||
cha dhamma parinneyya,||
cha dhamma pahatabba,||
cha dhamma hana-bhagiya,||
cha dhamma visesa-bhagiya,||
cha dhamma duppativijjha,||
cha dhamma uppadetabba,||
cha dhamma abhinneyya,||
cha dhamma sacchikatabba.|| ||

i. Katame cha dhamma bahu-kara?|| ||

Cha saraniya dhamma:||
(1) Idh'avuso bhikkhuno mettam kaya-kammam [280] paccupatthitam hoti sabrahmacarisu avi c'eva raho ca.|| ||

Ayam pi dhammo saraniyo piyakarano garu-karano sangahaya avivadaya avihesaya samaggiya eki-bhavaya samvattati.|| ||

(2) Puna ca param avuso bhikkhuno mettam vaci-kammam paccupatthitam hoti sabrahmacarisu avi c'eva raho ca.|| ||

Ayam pi dhammo saraniyo piyakarano garu-karano sangahaya avivadaya avihesaya samaggiya eki-bhavaya samvattati.|| ||

(3) Puna ca param avuso bhikkhuno mettam mano-kammam paccupatthitam hoti sabrahmacarisu avi c'eva raho ca.|| ||

Ayam pi dhammo saraniyo piyakarano garu-karano sangahaya avivadaya avihesaya samaggiya eki-bhavaya samvattati.|| ||

(4) Puna ca param avuso bhikkhu ye te labha dhammika dhamma-laddha antamaso patta-pariyapanna-mattam pi,||
tatha-rupehi labhehi appativibhatta-bhogi hoti silavantehi sabrahmacarihi sadharana-bhogi.|| ||

Ayam pi dhammo saraniyo piyakarano garu-karano sangahaya avivadaya avihesaya samaggiya eki-bhavaya samvattati.|| ||

(5) Puna ca param avuso bhikkhu yani tani silani akhandani acchiddani asabalani akammasani bhujissani vinnuppasatthani aparamatthani samadhi-samvattanikani,||
tatha-rupesu silesu sila-samanna-gato viharati sabrahmacarihi avi c'eva raho ca.|| ||

Ayam pi dhammo saraniyo piyakarano garu-karano sangahaya avivadaya avihesaya samaggiya eki-bhavaya samvattati.|| ||

(6) Puna ca param avuso bhikkhu ya'yam ditthi ariya niyyanika niyyati takkarassa samma-dukkhakkhayaya,||
tatha-rupaya ditthiya ditthi-samanna-gato viharati sabrahmacarihi avi c'eva raho ca.|| ||

Ayam pi dhammo saraniyo piyakarano garu-karano sangahaya avivadaya avihesaya samaggiya eki-bhavaya samvattati.|| ||

Ime cha dhamma bahu-kara,

ii. Katame cha dhamma bhavetabba?|| ||

Cha anussati-tthanini:||
buddhanussati,||
dhammanussati,||
sanghanussati,||
silanussati,||
caganussati,||
devatanussati.|| ||

Ime cha dhamma bhavetabba.|| ||

iii. Katame cha dhamma parinneyya?|| ||

Cha ajjhattikani ayatanani:||
cakkhayatanam,||
sotayatanam,||
ghanayatanam,||
jivhayatanam,||
kayayatanam,||
manayatanam.|| ||

Ime cha dhamma parinneyya.|| ||

iv. Katame cha dhamma pahatabba?|| ||

Cha tanha-kaya,||
rupa-tanha,||
sadda-tanha,||
gandha-tanha,||
rasa-tanha,||
photthabba-tanha,||
dhamma-tanha.|| ||

Ima cha dhamma pahatabba.|| ||

v. Katame cha dhamma hana-bhagiya?|| ||

Cha agarava:||
idh'avuso bhikkhu satthari agaravo viharati appatissavo,||
dhamme agaravo viharati appatissavo,||
sanghe agaravo viharati appatissavo,||
sikkhaya agaravo viharati appatissavo,||
appamade agaravo viharati appatissavo,||
patisanthare agaravo viharati appatisso.|| ||

Ime cha dhamma hana-bhagiya.|| ||

vi. Katame cha dhamma visesa-bhagiya?|| ||

Cha garava:||
idh'avuso bhikkhu satthari sagaravo viharati sappatissavo,||
dhamme sagaravo viharati sappatissavo,||
sanghe sagaravo viharati sappatissavo,||
sikkhaya sagaravo viharati sappatissavo,||
appamade sagaravo viharati sappatissavo,||
patisanthare sagaravo viharati sappatissavo.|| ||

Ime cha dhamma visesa-bhagiya.|| ||

vii. Katame cha dhamma duppativijjha?|| ||

Cha nissaraniya dhatuyo:||
(1) Idh'avuso, bhikkhu evam vadeyya:||
'Metta hi kho me avuso,||
ceto-vimutti bhavita bahuli-kata yani-kata vatthu-kata anutthita paricita susamaraddha.|| ||

Atha ca pana me vyapado cittam pariyadaya titthati' ti.|| ||

So 'ma h'evan' ti 'ssa vacaniyo,||
ma 'yasma evam avaca,||
ma Bhagavantam abbhacikkhi,||
na hi sadhu Bhagavato abbhakkhanam,||
na hi Bhagava evam vadeyya.|| ||

Atthanam etam avuso anavakaso.|| ||

Yam mettaya ceto-vimuttiya bhavitaya bahuli-kataya yani-kataya vatthu-kataya anutthitaya paricitaya susamaraddhaya.|| ||

Atha ca pan'assa vyapado cittam pariyadaya thassati' ti n'etam thanam vijjati.|| ||

Nissaranam h'etam avuso,||
vyapadassa yad idam metta ceto-vimutti.|| ||

(2) Idha pan'avuso, bhikkhu evam vadeyya:||
'Karuna hi kho me avuso,||
ceto-vimutti bhavita bahuli-kata yani-kata vatthu-kata anutthita paricita susamaraddha.|| ||

Atha ca pana me vihesa cittam pariyadaya titthati' ti.|| ||

So 'ma h'evan' ti 'ssa vacaniyo,||
ma 'yasma evam avaca,||
ma Bhagavantam abbhacikkhi,||
na hi sadhu Bhagavato abbhakkhanam,||
na hi Bhagava evam vadeyya.|| ||

Atthaname tam avuso anavakaso.|| ||

Yam karunaya ceto-vimuttiya bhavitaya bahuli-kataya yani-kataya vatthu-kataya anutthitaya paricitaya susamaraddhaya.|| ||

Atha ca pan'assa vihesa cittam pariyadaya thassati' ti n'etam thanam vijjati.|| ||

Nissaranam h'etam avuso,||
vihesaya yad idam karuna ceto-vimutti.|| ||

(3) Idh'avuso, bhikkhu evam vadeyya:||
'Mudita hi kho me avuso,||
ceto-vimutti bhavita bahulikata yanikata vatthukata anutthita paricita susamaraddha.|| ||

Atha ca pana me arati cittam pariyadaya titthati' ti.|| ||

So 'ma h'evan' ti 'ssa vacaniyo,||
ma 'yasma evam avaca,||
ma Bhagavantam abbhacikkhi,||
na hi sadhu Bhagavato abbhakkhanam,||
na hi Bhagava evam vadeyya.|| ||

Atthaname tam avuso anavakaso.|| ||

Yam muditaya ceto-vimuttiya bhavitaya bahuli-kataya yani-kataya vatthu-kataya anutthitaya paricitaya susamaraddhaya,||
atha ca pan'assa arati cittam pariyadaya thassati' ti n'etam thanam vijjati.|| ||

Nissaranam h'etam avuso,||
aratiya yad idam mudita ceto-vimutti.|| ||

(4) Idha pana avuso, bhikkhu evam vadeyya:||
upekkha hi kho me avuso ceto-vimutti bhavita bahulikata yanikata vatthukata anutthita paricita susamaraddha.|| ||

Atha ca pana me rago cittam pariyadaya titthati' ti|| ||

So 'ma h'evan' ti 'ssa vacaniyo,||
ma 'yasma evam avaca,||
ma Bhagavantam abbhacikkhi,||
na hi sadhu Bhagavato abbhakkhanam,||
na hi Bhagava evam vadeyya.|| ||

Atthaname tam avuso anavakaso.|| ||

Yam upekhaya ceto-vimuttiya bhavitaya bahulikataya yanikataya vatthukataya anutthitaya paricitaya susamaraddhaya,||
atha ca pan'assa rago cittam pariyadaya.|| ||

thassati'ti n'etam thanam vijjati.|| ||

Nissaranam h'etam avuso ragassa yad idam upekkha ceto-vimutti.|| ||

(5) Idha pan'avuso, bhikkhu evam vadeyya:||
animitta hi kho me avuso ceto-vimutti bhavita bahuli-kata yani-kata vatthu-kata anutthita paricita susamaraddha.|| ||

Atha ca pana me nimittanusari vinnanam hoti' ti|| ||

So 'ma h'evan' ti 'ssa vacaniyo,||
ma 'yasma evam avaca,||
ma Bhagavantam abbhacikkhi,||
na hi sadhu Bhagavato abbhakkhanam,||
na hi Bhagava evam vadeyya.|| ||

Atthanam etam avuso anavakaso,||
yam animmitaya ceto-vimuttiya bhavitaya bahuli-kataya yani-kataya vatthu-kataya anutthitaya paricitaya susamaraddhaya|| ||

Atha ca pan'assa nimittanusari vinnanam bhavissati ti, n'etam thanam vijjati.|| ||

Nissaranam h'etam avuso sabba-nimittanam,||
yad idam animitta ceto-vimutti.|| ||

(6) Idha pan'aavuso bhikkhu evam vadeyya:||
'asmi ti kho me vigatam,||
ayam aham asmi ti na samanupassami.|| ||

Atha ca pana me vicikiccha-kathamkatha-sallam cittam pariyadaya titthati' ti.|| ||

So 'ma h'evan' ti 'ssa vacaniyo,||
ma 'yasma evam avaca,||
ma Bhagavantam abbhacikkhi,||
na hi sadhu Bhagavato abbhakkhanam,||
na hi Bhagava evam vadeyya.|| ||

Atthanam etam avuso anavakaso,||
yam asmi ti vigate ayam aham asmi ti asamanupassato,||
atha ca pan'assa vicikiccha-kathamkatha-sallam cittam pariyadaya thassati' ti,||
n'etam thanam vijjati.|| ||

Nissaranam h'etam avuso vicikiccha-kathamkatha-sallassa,||
yad idam asmi' ti mana-samugghato.|| ||

Ime cha dhamma duppativijjha.|| ||

[281] viii. Katame cha dhamma uppadetabba?|| ||

Cha satata-vihara:||
idh'avuso bhikkhu cakkhuna rupam disva n'eva sumano hoti na dummano.|| ||

Upekkhako ca viharati sato sampajano.|| ||

Sotena saddam sutva n'eva sumano hoti na dummano.|| ||

Upekkhako ca viharati sato sampajano.|| ||

Ghanena gadham ghayitva n'eva sumano hoti na dummano.|| ||

Upekkhako ca viharati sato sampajano.|| ||

Jivhaya rasam sayitva n'eva sumano hoti na dummano.|| ||

Upekkhako ca viharati sato sampajano.|| ||

Kayena photthabbam phusitva n'eva sumano hoti na dummano.|| ||

Upekkhako ca viharati sato sampajano.|| ||

Manasa dhammam vinnaya n'eva sumano hoti na dummano.|| ||

Upekkhako ca viharati sato sampajano.|| ||

Ime cha dhamma uppadetabba.|| ||

ix. Katame cha dhamma abhinneyya?|| ||

Ca anuttariyani:||
dassananuttariyam,||
savananuttariyam,||
labhanuttariyam,||
sikkhanuttariyam,||
paricariyanuttariyam,||
anussatanuttariyam.|| ||

Ime dhamma abhinneyya.|| ||

x. Katame cha dhamma sacchikatabba?|| ||

Cha abhinna:||
idh'avuso, bhikkhu aneka-vihitam iddhi-vidham paccanuhoti -||
eko pi hutva bahudha hoti,||
bahudha pi hutva eko hoti,||
avi-bhavam tiro-bhavam tiro-kuddham tiro-pakaram tiro-pabbatam asajjamano gacchati,||
seyyatha pi akase.|| ||

Pathaviya pi ummujja-nimujjam karoti,||
seyyatha pi udake.|| ||

Udake pi abhijjamane gacchati seyyatha pi pathaviyam,||
akase pi pallankena khamati seyyatha pi pakkhi sakuno.|| ||

Ime pi candima-suriye evam mahiddhike evam mahanubhave panina parimasati parimajjati.|| ||

Yava Brahmaloka pi kayena va samvatteti.|| ||

So dibbaya sota-dhatuya visuddhaya atikkanta-manusikaya ubho sadde sunati||
dibbe ca manuse ca,||
ye dure santike ca.|| ||

So para-sattanam para-puggalanam cetasa ceto paricca pajanati.|| ||

Saragam va cittam saragam cittanti pajanati,||
vitaragam va cittam vitaragam cittanti pajanati,||
sadosam va cittam sadosam cittanti pajanati,||
vitadosam va cittam vitadosam cittanti pajanati,||
samoham va cittam samoham va cittanti pajanati,||
vitamoham va cittam vitamoham cittanti pajanati,||
sankhittam va cittam sankhittam cittanti pajanati,||
vikkhittam va cittam vikkhittam va cittanti pajanati,||
amahaggatam va cittam amahaggatam va cittanti pajanati,||
mahaggatam va cittam mahaggatam cittanti pajanati,||
savuttaram va cittam savuttaram cittanti pajanati,||
anuttaram va cittam anuttaram cittanti pajanati,||
asamahitam va cittam asamahitam cittanti pajanati,||
samahitam va cittam samahitam cittanti pajanati,||
avimuttam va cittam avimuttam cittanti pajanati,||
vimuttam va cittam vimuttam cittanti pajanati.|| ||

So aneka-vihitam pubbe-nivasam anussarati,||
seyyathidam ekam pi jatim,||
dve pi jatiyo,||
tisso pi jatiyo,||
catasso pi jatiyo,||
panca pi pi jatiyo,||
dasa pi pi jatiyo,||
visatim pi jatiyo,||
timsam pi jatiyo,||
catta'isam pi jatiyo,||
pannasam pi jatiyo,||
jati-satam pi,||
jati-sahassam pi,||
jati-sata-sahassam pi,||
aneke pi samvatta-kappe,||
aneke pi vivatta-kappe,||
aneke pi samvatta-vivatta-kappe:||
amutrasim evam-namo evam gotto evam vanno evam-aharo evam sukhadukkhapatisanvedi evam-ayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto amutra udapadim.|| ||

Tatrapasim evam namo evam gotto evam vanno evam-aharo evam sukhadukkhapatisanvedi evam-ayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto idhupapanno" ti.|| ||

Iti sakaram sa-uddesam aneka-vihitam pubbenivasam anussarati.|| ||

So dibbena cakkhuna visuddhena atikkanta-manusakena satte passati cavamane upapajjamane,||
hine panite suvanne dubbanne sugate duggate yatha-kammupage satte pajanati:||
'ime vata bhonto satta kaya-duccaritena samannagata,||
vaci-duccaritena samannagata,||
mano-duccaritena samannagata,||
ariyanam upavadaka,||
miccha-ditthika,||
miccha-ditthi-kamma-samadana.|| ||

Te kayassa bheda param marana apayam duggatim vinipatam Nirayam upapanna.|| ||

Ime va pana bhonto satta kaya-sucaritena samannagata,||
vaci-sucaritena samannagata,||
mano-sucaritena samannagata,||
ariyanam anupavadaka,||
samma-ditthika,||
samma-ditthi-kamma-samadana|| ||

Te kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapanna ti.|| ||

Iti dibbena cakkhuna visuddhena atikkanta-manusakena satte passati cavamane upapajjamane,||
hine panite suvanne dubbanne sugate duggate yatha-kammupage satte pajanati.|| ||

Asavanam khaya anasavam ceto-vimuttim panna-vimuttim ditthe va dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharati.|| ||

Ime cha dhamma sacchikatabba.|| ||

Iti ime satthi dhamma bhuta taccha tatha avitata anannatha samma Tathagatena abhisambuddha.|| ||

 


[282]

Satta Dhamma

[8][rhyt] Satta dhamma bahu-kara,||
satta dhamma bhavetabba,||
satta dhamma parinneyya,||
satta dhamma pahatabba,||
satta dhamma hana-bhagiya,||
satta dhamma visesa-bhagiya,||
satta dhamma duppativijjha,||
satta dhamma uppadetabba,||
satta dhamma abhinneyya,||
satta dhamma sacchikatabba.|| ||

i. Katame satta dhamma bahu-kara?|| ||

Satta ariya-dhanani:||
saddha-dhanam,||
sila-dhanam,||
hiri-dhanam,||
ottappa-dhanam,||
suta-dhanam,||
caga-dhanam,||
panna-dhanam.|| ||

Ime satta dhamma bahu-kara.|| ||

ii. Katame satta dhamma bhavetabba?|| ||

Satta sambojjhanga:||
sati-sambojjhango,||
dhamma-vicaya-sambojjhango,||
viriya-sambojjhango,||
piti-sambojjhango,||
passaddhi-sambojjhango,||
samadhi-sambojjhango,||
upekkha-sambojjhango.|| ||

Ime satta dhamma bhavetabba.|| ||

iii. Katame satta dhamma parinneyya?|| ||

Satta vinnana-tthitiyo:||
(1) sant'avuso satta nanatta-kaya nanatta-sannino,||
seyyatha pi manussa ekacco ca deva ekacco ca vinipatika.|| ||

Ayam pathama vinnana-tthiti.|| ||

(2) Sant'avuso satta nanatta-kaya ekatta-sannino,||
seyyatha pi deva Brahma-kayika pathamabhinibbatta.|| ||

Ayam dutiya vinnanatthiti.|| ||

(3) Sant'avuso satta ekatta-kaya nanatta-sannino,||
seyyatha pi deva Abhassara.|| ||

Ayam tatiya vinnanatthiti.|| ||

(4) Sant'avuso satta ekatta-kaya ekatta-sannino,||
seyyatha pi deva Subhakinna.|| ||

Ayam catuttha vinnanatthiti.|| ||

(5) Sant'avuso satta sabbaso rupa-sannanam samatikkamma,||
patigha-sannanam attha-gama,||
nanatta-sannanam amanasikara,||
'Ananto akaso' ti||
akasanancayatanupaga.|| ||

Ayam pancami vinnanatthiti.|| ||

(6) Sant'avuso satta sabbaso akasanancayatanam samatikkamma||
'Anantam vinnanan' ti||
vinnanancayatanupaga.|| ||

Ayam chattha vinnanatthiti.|| ||

(7) Sant'avuso satta sabbaso vinnanancayatanam samatikkamma||
'N'atthi kinci' ti||
akincannayatanupaga.|| ||

Ayam sattami vinnanatthiti.|| ||

Ime satta dhamma parinneyya.|| ||

iv. Katame satta dhamma pahatabba?|| ||

Sattanusaya:||
kamaraganusayo,||
patighanusayo,||
ditthanusayo,||
vicikicchanusayo,||
mananusayo,||
bhavaraganusayo,||
avijjanusayo.|| ||

Ime satta dhamma pahatabba.|| ||

v. Katame satta dhamma hana-bhagiya?|| ||

Satta asaddhamma:||
idh'avuso bhikkhu assaddho hoti,||
ahiriko hoti,||
anottappi hoti,||
appa-ssuto hoti,||
kusito hoti,||
muttha-ssati hoti,||
duppanno hoti.|| ||

Ime satta dhamma hana-bhagiya.|| ||

vi. Katame satta dhamma visesa-bhagiya?|| ||

Satta saddhamma:||
idh'avuso bhikkhu saddho hoti,||
hirima hoti,||
ottappi hoti,||
bahu-ssuto hoti,||
araddha-viriyo hoti,||
upatthitasati hoti,||
pannava hoti.|| ||

Ime satta dhamma visesa-bhagiya.|| ||

[283] vii. Katame satta dhamma duppativijjha?|| ||

Satta sappurisa-dhamma:||
idh'avuso bhikkhu dhammannu ca hoti,||
atthannu ca,||
attannu ca,||
mattannu ca,||
kalannu ca,||
parisannu ca,||
puggalannu ca.|| ||

Ime satta dhamma duppativijjha.|| ||

viii. Katame satta dhamma uppadetabba?|| ||

Satta sanna:||
anicca-sanna,||
anatta-sanna,||
asubha-sanna,||
adinava-sanna,||
pahana-sanna,||
viraga-sanna,||
nirodha-sanna.|| ||

Ime satta dhamma uppadetabba.

ix. Katame satta dhamma abhinneyaya?|| ||

Satta niddasa-vatthuni:||
idh'avuso bhikkhu sikkha-samadane tibbachando hoti ayatin ca sikkha-samadane avigata-pemo.|| ||

Dhamma-nisantiya tibbachando hoti ayatin ca dhamma-nisantiya avigata-pemo|| ||

Icchavinaye tibbachando hoti ayatin ca iccha-vinaye avigata-pemo|| ||

Patisallane tibbachando hoti ayatin ca patisallane avigata-pemo.|| ||

Viriyarambhe tibbachando hoti ayatin ca viriyarambhe avigata-pemo.|| ||

Sati-nepakke tibbachando hoti ayatin ca sati-nepakke avigata-pemo|| ||

Ditthi-pativedhe tibbachando hoti ayatin ca ditthi-pativedhe avigata-pemo.|| ||

Ime satta dhamma abhinneyya.|| ||

x. Katame satta dhamma sacchikatabba?|| ||

Satta khinasava-balani:||
(1) idh'avuso khinasavassa bhikkhuno aniccato sabbe sankhara yathabhutam sammappannaya sudittha honti.|| ||

Yam p'avuso khinasavassa bhikkhuno aniccato sabbe sankhara yathabhutam sammappannaya sudittha honti,||
idam pi khinasavassa bhikkhuno balam hoti,||
yam balam agamma khinasavo bhikkhu asavanam khayam patijanati,||
'khina me asava' ti.|| ||

(2) Puna ca param avuso khinasavassa bhikkhuno angarakasupama kama yatha-bhutam sammappannaya sudittha honti.|| ||

Yam p'avuso khinasavassa bhikkhuno aniccato sabbe sankhara yathabhutam sammappannaya sudittha honti,||
idam pi khinasavassa bhikkhuno balam hoti,||
yam balam agamma khinasavo bhikkhu asavanam khayam patijanati,||
'khina me asava' ti.|| ||

(3) Puna ca param avuso khinasavassa bhikkhuno viveka-nintam cittam hoti vivekaponam viveka-pabbharam vivekattham nekkhammabhiratam vyanti-bhutam sabbaso asava-tthaniyehi dhammehi.|| ||

Yam p'avuso khinasavassa bhikkhuno aniccato sabbe sankhara yathabhutam sammappannaya sudittha honti,||
idam pi khinasavassa bhikkhuno balam hoti,||
yam balam agamma khinasavo bhikkhu asavanam khayam patijanati,||
'khina me asava' ti.|| ||

(4) Puna ca param avuso khinasavassa bhikkhuno cattaro satipatthana bhavita honti [284] subhavita.|| ||

Yam p'avuso khinasavassa bhikkhuno aniccato sabbe sankhara yathabhutam sammappannaya sudittha honti,||
idam pi khinasavassa bhikkhuno balam hoti,||
yam balam agamma khinasavo bhikkhu asavanam khayam patijanati,||
'khina me asava' ti.|| ||

(5) Puna ca param avuso khinasavassa bhikkhuno panc'indriyani bhavitani honti subhavitani.|| ||

Yam p'avuso khinasavassa bhikkhuno aniccato sabbe sankhara yathabhutam sammappannaya sudittha honti,||
idam pi khinasavassa bhikkhuno balam hoti,||
yam balam agamma khinasavo bhikkhu asavanam khayam patijanati,||
'khina me asava' ti.|| ||

(6) Puna ca param avuso khinasavassa bhikkhuno satta bojjhanga bhavita honti subhavita.|| ||

Yam p'avuso khinasavassa bhikkhuno aniccato sabbe sankhara yathabhutam sammappannaya sudittha honti,||
idam pi khinasavassa bhikkhuno balam hoti,||
yam balam agamma khinasavo bhikkhu asavanam khayam patijanati,||
'khina me asava' ti.|| ||

(7) Puna ca param avuso khinasavassa bhikkhuno ariyo atthangiko maggo bhavito hoti subhavito.|| ||

Yam p'avuso khinasavassa bhikkhuno ariyo atthangiko maggo bhavito hoti subhavito.|| ||

Idam pi khinasavassa bhikkhuno balam hoti,||
yam balam agamma khinasavo bhikkhu asavanam khayam patijanati,||
'khina me asava' ti.|| ||

Ime satta dhamma sacchikatabba.|| ||

Iti me sattati dhamma bhuta taccha tatha avitatha anannatha samma Tathagatena abhisambuddha.|| ||

 


 

Attha dhamma

[9][rhyt] Attha dhamma bahu-kara,||
attha dhamma bhavetabba,||
attha dhamma parinneyya,||
attha dhamma pahatabba,||
attha dhamma hana-bhagiya,||
attha dhamma visesa-bhagiya,||
attha dhamma duppativijjha,||
attha dhamma uppadetabba,||
attha dhamma abhinneyya,||
attha dhamma sacchikatabba.|| ||

i. Katame attha dhamma bahu-kara?|| ||

Attha hetu attha paccaya adibrahmacariyikaya pannaya appatiladdhaya patilabhaya patiladdhaya bhiyyo-bhavaya vepullaya bhavanaya paripuriya samvattanti.|| ||

Katame attha?

(1) Idh'avuso bhikkhu sattharam va upanissaya viharati annataram va garutthaniyam sabrahmacaram,||
yatth'assa tibbam hirottappam paccupatthitam hoti,||
peman ca garavo ca.|| ||

Ayam pathamo hetu,||
pathamo paccayo adibrahmacariyikaya pannaya appatiladdhaya [285] patilabhaya patiladdhaya bhiyyo bhavaya vepullaya bhavanaya paripuriya samvattati.|| ||

(2) Tam kho pana sattharam upanissaya viharati annataram va garutthaniyam sabrahmacarim yatth'assa tibbam hirottappam paccupatthitam hoti pemam ca garavo ca,||
te kalena kalam upasankamitva paripucchati paripanhati,||
idam bhante katham?|| ||

Imassa ko attho' ti?|| ||

Tassa te ayasmanto avivatam c'eva vivaranti,||
anuttani-katan ca uttani-karonti,||
aneka-vihitesu ca kankha-tthaniyesu dhammesu kankham pativinodenti.|| ||

Ayam dutiyo hetu dutiyo paccayo adibrahmacariyikaya pannaya appatiladdhaya patilabhaya patiladdhaya bhiyyo bhavaya vepullaya bhavanaya paripuriya samvattati.|| ||

(3) Tam kho pana dhammam sutva dvayena vupakasena sampadeti,||
kaya-vupakasena ca citta-vupakasena ca.|| ||

Ayam tatiyo hetu tatiyo paccayo adibrahmacariyikaya pannaya appatiladdhaya patilabhaya patiladdhaya bhiyyo bhavaya vepullaya bhavanaya paripuriya samvattati.|| ||

(4) Puna ca param avuso bhikkhu silava hoti,||
patimokkha-samvara-samvuto viharati acara-gocara-sampanno,||
anumattesu vajjesu bhaya-dassavi,||
samadaya sikkhati sikkhapadesu.|| ||

Ayam catuttho hetu catuttho paccayo adibrahmacariyikaya pannaya appatiladdhaya patilabhaya patiladdhaya bhiyyo bhavaya vepullaya bhavanaya paripuriya samvattati.|| ||

(5) Puna ca param avuso bhikkhu bahu-ssuto hoti suta-dharo sutas-ananicayo.|| ||

Ye te dhamma adi-kalyana majjhe-kalyana pariyosana-kalyana sattha savyanjana kevala-paripunnam parisuddham brahmacariya abhivadanti,||
tatharupassa dhamma bahu-ssuta honti dhata vacasa paricita manasanupekkhita ditthiya suppatividdha.|| ||

Ayam pancamo hetu pancamo paccayo adibrahmacariyikaya pannaya appatiladdhaya patilabhaya patiladdhaya bhiyyo bhavaya vepullaya bhavanaya paripuriya samvattati.|| ||

(6) Puna ca param avuso bhikkhu araddha-viriyo viharati akusalanam dhammanam pahanaya,||
kusalanam dhammanam upasampadaya,||
thamava dalhaparakkamo anikkhitta-dhuro kusalesu dhammesu.|| ||

Ayam [286] chattho hetu chattho paccayo adibrahmacariyikaya pannaya appatiladdhaya patilabhaya patiladdhaya bhiyyo bhavaya vepullaya bhavanaya paripuriya samvattati.|| ||

(7) Puna ca param avuso bhikkhu satima hoti paramena sati-nepakkena samannagato cira-katam pi cira-bhasitam pi sarita anussarita.|| ||

Ayam sattamo hetu sattamo paccayo adibrahmacariyikaya pannaya appatiladdhaya patilabhaya patiladdhaya bhiyyo bhavaya vepullaya bhavanaya paripuriya samvattati.|| ||

(8) Puna ca param avuso bhikkhu pancasu upadana-kkhadhesu udayabbayanupassi virahati -|| ||

'Iti rupam,||
iti rupassa samudayo,||
iti rupassa atthamgamo.|| ||

Iti vedana,||
iti vedanaya samudayo,||
iti vedanaya atthamgamo.|| ||

Iti sanna,||
iti sannaya samudayo,||
iti sannaya atthamgamo.|| ||

Iti sankhara,||
iti sankharanam samudayo,||
iti sankharanam atthamgamo.|| ||

Iti vinnanam,||
iti vinnanassa samudayo,||
iti vinnanassa atthamgamo' ti.|| ||

Ayam atthamo hetu atthamo paccayo adibrahmacariyikaya pannaya appatiladdhaya patilabhaya patiladdhaya bhiyyo bhavaya vepullaya bhavanaya paripuriya samvattati.|| ||

Ime attha dhamma bahukara.|| ||

ii. Katame attha dhamma bhavetabba?|| ||

Ariyo atthangiko maggo|| ||

Seyyathidam:||
samma-ditthi,||
samma-samkappo,||
samma-vaca,||
samma-kammanto,||
samma-ajivo,||
samma-vayamo,||
samma-sati,||
samma-samadhi.|| ||

Ime atthadhamma bhavetabba.|| ||

iii. Katame attha dhamma parinneyya?|| ||

Attha lokadhamma:||
labho ca,||
alabho ca,||
ayaso ca,||
yaso ca,||
ninda ca,||
pasamsa ca,||
sukham ca,||
dukkham ca.|| ||

Ime attha dhamma parinneyya.|| ||

iv. Katame attha dhamma pahatabba?|| ||

Attha mic- [287] chatta:||
miccha-ditthi,||
miccha-samkappo,||
miccha-vaca,||
miccha-kammanto,||
miccha-ajivo,||
miccha-vayamo,||
miccha-sati,||
miccha-samadhi.|| ||

Ime attha dhamma pabatabba.|| ||

v. Katame attha dhamma hana-bhagiya?|| ||

Attha kusita-vatthuni:||
(1) Idh'avuso bhikkhuna kammam katabbam hoti.|| ||

Tassa evam hoti:||
'Kammam kho me katabbam bhavissati,||
kammam kho pana me karontassa kayo kilamissati,||
hadaham nipajjami' ti.|| ||

So nipajjati,||
na viriyam arabhati appattassa pattiya,||
anadhigatassa adhigamaya,||
asacchikatassa sacchikiriyaya.|| ||

Idam pathamam kusitavatthu.|| ||

(2) Puna ca param avuso bhikkhuna kammam katam hoti.|| ||

Tassa evam hoti:||
'Aham kho kammam akasim,||
kammam kho pana me karontassa kayo kilanto,||
handaham nipajjami' ti.|| ||

So nipajjati,||
na viriyam arabhati appattassa pattiya,||
anadhigatassa adhigamaya,||
asacchikatassa sacchikiriyaya.|| ||

Idam dutiyam kusitavatthu.|| ||

(3) Puna ca param avuso bhikkhuna maggo gantabbo hoti.|| ||

Tassa evam hoti:||
'Maggo kho me gantabbo bhavissati,||
maggam kho pana me gacchantassa kayo kilamissati,||
handaham nipajjami' ti.|| ||

So nipajjati,||
na viriyam arabhati,||
appattassa pattiya,||
anadhigatassa adhigamaya,||
asacchikatassa sacchikiriyaya.|| ||

Idam tatiyam kusitavatthu.|| ||

(4) Puna ca param avuso bhikkhuna maggo gato hoti.|| ||

Tassa evam hoti:||
'Aham kho maggam agamasim,||
maggam kho pana me gacchantassa kayo kilanto,||
handaham nipajjami' ti.|| ||

So nipajjati,||
na viriyam arabhati,||
appattassa pattiya,||
anadhigatassa adhigamaya,||
asacchikatassa sacchikiriyaya.|| ||

Idam catuttham kusitavatthu.|| ||

(5) Puna ca param avuso bhikkhu gamam va nigamam va pindaya caranto na labhati lukhassa va panitassa va bhojanassa yavadattham paripurim.|| ||

Tassa evam hoti:||
'Aham kho gamam va nigamam va pindaya caranto nalattham lukhassa va panitassa va bhojanassa yavadattham paripurim,||
tassa me kayo kilanto akammanno,||
handaham nipajjami' ti.|| ||

So nipajjati,||
na viriyam arabhati,||
appattassa pattiya,||
anadhigatassa adhigamaya,||
asacchikatassa sacchikiriyaya.|| ||

Idam pancamam kusitavatthu.|| ||

(6) Puna ca param avuso bhikkhu gamam va nigamam va pindaya caranto labhati lukhassa va panitassa va bhojanassa yavadattham paripurim.|| ||

Tassa evam hoti:||
'Aham kho gamam va nigamam va pindaya caranto alattham lukhassa va panitassa va bhojanassa yavadattham paripurim,||
tassa me kayo garuko akammanno masacitam manne,||
handaham nipajjami' ti.|| ||

So nipajjati,||
na viriyam arabhati,||
appattassa pattiya,||
anadhigatassa adhigamaya,||
asacchikatassa sacchikiriyaya.|| ||

Idam chattham kusitavatthu.|| ||

(7) Puna ca param avuso bhikkhuno uppanno hoti appamattako abadho.|| ||

Tassa evam hoti:||
'Uppanno kho me ayam appamattako abadho,||
atthi kappo nipajjitum,||
hadaham nipajjami' ti.|| ||

So nipajjati,||
na viriyam ahabhati,||
appattassa pattiya,||
anadhigatassa adhigamaya,||
asacchikatassa sacchikiriyaya.|| ||

Idam sattamam kusitavatthu.|| ||

(8) Puna ca param avuso bhikkhu gilana vutthito hoti,||
acira-vutthito gelanna.|| ||

Tassa evam hoti:||
'Aham kho gilana vutthito,||
acira-vutthito gelanna,||
tassa me kayo dubbalo akammanno,||
handaham nipajjami' ti.|| ||

So nipajjati,||
na viriyam arabhati,||
appattassa pattiya,||
anadhigatassa adhigamaya,||
asacchikatassa sacchikiriyaya.|| ||

Idam atthamam kusitavatthu.|| ||

Ime attha dhamma hana-bhagiya.|| ||

vi. Katame attha dhamma visesa-bhagiya?|| ||

Attha arambha-vatthuni:||
(1) Idh'avuso bhikkhuna kammam katabbam hoti.|| ||

Tassa evam hoti:||
'Kammam kho me katabbam bhavissati,||
kammam kho pana me karontena na sukaram Buddhanam sasanam manasikatum,||
handaham viriyam arabhami,||
appattassa pattiya,||
anadhigatassa adhigamaya,||
asacchikatassa sacchikiriyaya' ti.|| ||

So viriyam arabhati appattassa pattiya,||
anadhigatassa adhigamaya,||
asacchikatassa sacchikiriyaya.|| ||

Idam pathamam arambhavatthu.|| ||

(2) Puna ca param avuso bhikkhuna kammam katam hoti.|| ||

Tassa evam hoti:||
'Aham kho kammam akasim,||
kammam kho panaham karonto nasakkhim Buddhanam sasanam manasikatum,||
handaham viriyam arabhami,||
appattassa pattiya,||
anadhigatassa adhigamaya,||
asacchikatassa sacchikiriyaya' ti.|| ||

So viriyam arabhati appattassa pattiya,||
anadhigatassa adhigamaya,||
asacchikatassa sacchikiriyaya.|| ||

Idam dutiyam arambhavatthu.|| ||

(3) Puna ca param avuso bhikkhuna maggo gantabbo hoti.|| ||

Tassa evam hoti:||
'Maggo kho me gantabbo bhavissati,||
maggam kho pana me gacchantena na sukaram Buddhanam sasanam manasikatum,||
handaham viriyam arabhami,||
appattassa pattiya,||
anadhigatassa adhigamaya,||
asacchikatassa sacchikiriyaya' ti.|| ||

So viriyam arabhati appattassa pattiya,||
anadhigatassa adhigamaya,||
asacchikatassa sacchikiriyaya.|| ||

Idam tatiyam arambhavatthu.|| ||

(4) Puna ca param avuso bhikkhuna maggo gato hoti.|| ||

Tassa evam hoti:||
'Aham kho maggam agamasim,||
maggam kho panaham gacchanto nasakkhim Buddhanam sasanam manasikatum,||
handaham viriyam arabhami,||
appattassa pattiya,||
anadhigatassa adhigamaya,||
asacchikatassa sacchikiriyaya' ti.|| ||

So viriyam arabhati appattassa pattiya,||
anadhigatassa adhigamaya,||
asacchikatassa sacchikiriyaya.|| ||

Idam catuttham arambhavatthu.|| ||

(5) Puna ca param avuso bhikkhu gamam va nigamam va pindaya caranto na labhati lukhassa va panitassa va bhojanassa yavadattham paripurim.|| ||

Tassa evam hoti:||
'Aham kho gamam va nigamam va pindaya caranto nalattham lukhassa va panitassa va bhojanassa yavadattham paripurim,||
tassa me kayo lahuko kammanno||
handaham viriyam arabhami,||
appattassa pattiya,||
anadhigatassa adhigamaya,||
asacchikatassa sacchikiriyaya' ti.|| ||

So viriyam arabhati appattassa pattiya,||
anadhigatassa adhigamaya,||
asacchikatassa sacchikiriyaya.|| ||

Idam pancamam arambhavatthu.|| ||

(6) Puna ca param avuso bhikkhu gamam va nigamam va pindaya caranto labhati lukhassa va panitassa va bhojanassa yavadattham paripurim.|| ||

Tassa evam hoti:||
'Aham kho gamam va nigamam va pindaya caranto alattham lukhassa va panitassa va bhojanassa yavadattham paripurim,||
tassa me kayo balava kammanno,||
handaham viriyam arabhami,||
appattassa pattiya,||
anadhigatassa adhigamaya,||
asacchikatassa sacchikiriyaya' ti.|| ||

So viriyam arabhati appattassa pattiya,||
anadhigatassa adhigamaya,||
asacchikatassa sacchikiriyaya.|| ||

Idam chattham arambhavatthu.|| ||

(7) Puna ca param avuso bhikkhuno uppanno hoti appamattako abadho.|| ||

Tassa evam hoti:||
'Uppanno kho me ayam appamattako abadho,||
thanam kho pan'etam vijjati||
yam me abadho pavaddheyya,||
handaham viriyam arabhami,||
appattassa pattiya,||
anadhigatassa adhigamaya,||
asacchikatassa sacchikiriyaya' ti.|| ||

So viriyam arabhati appattassa pattiya,||
anadhigatassa adhigamaya,||
asacchikatassa sacchikiriyaya.|| ||

Idam sattamam arambhavatthu.|| ||

(8) Puna ca param avuso bhikkhu gilana vutthito hoti acira-vutthito gelanna.|| ||

Tassa evam hoti:||
'Aham kho gilana vutthito acira-vutthito gelanna,||
thanam kho pan'etam vijjati,||
yam me abadho paccudavatteyya,||
handaham viriyam arabhami,||
appattassa pattiya,||
anadhigatassa adhigamaya,||
asacchikatassa sacchikiriyaya' ti.|| ||

So viriyam arabhati appattassa pattiya,||
anadhigatassa adhigamaya,||
asacchikatassa sacchikiriyaya.|| ||

Idam atthamam arambhavatthu.|| ||

Ime attha dhamma visesa-bhagiya.|| ||

vii. Katame attha dhamma duppativijjha?|| ||

Atth'akkhana asamaya brahmacariya-vasaya.|| ||

(1) Idh'avuso Tathagato ca loke uppanno hoti araham Samma-sambuddho,||
dhammo ca desiyati opasamiko parinibbaniko sabbodha-gami sugata-ppavedito.|| ||

Ayan ca puggalo Nirayam upapanno hoti.|| ||

Ayam pathamo akkhano asamayo brahmacariya-vasaya.|| ||

(2) Puna ca param avuso Tathagato ca loke uppanno hoti araham Samma-sambuddho,||
dhammo ca desiyati opasamiko parinibbaniko sambodha-gami sugata-ppavedito,||
ayan ca puggalo tiracchanayonim upapanno hoti.|| ||

Ayam dutiyo akkhano asamayo brahmacariya-vasaya.|| ||

(3) Puna ca param avuso Tathagato ca loke uppanno hoti araham Samma-sambuddho,||
dhammo ca desiyati opasamiko parinibbaniko sambodha-gami sugata-ppavedito,||
ayan ca puggalo petti-visayam upapanno hoti.|| ||

Ayam tatiyo akkhano asamayo brahmacariya-vasaya.|| ||

(4) Puna ca param avuso Tathagato ca loke uppanno hoti araham Samma-sambuddho,||
dhammo ca desiyati opasamiko parinibbaniko sambodha-gami sugata-ppavedito,||
ayan ca puggalo dighayukam deva-nikayam upapanno hoti.|| ||

Ayam catuttho akkhano asamayo brahmacariya-vasaya.|| ||

(5) Puna ca param avuso Tathagato ca loke uppanno hoti araham Samma-sambuddho,||
dhammo ca desiyati opasamiko parinibbaniko sambodha-gami sugata-ppavedito,||
ayan ca puggalo paccantimesu janapadesu paccajato hoti.|| ||

Milakkhesu avinnataresu yattha n'atthi gati bhikkhunam bhikkhuninam upasakanam upasikanam.|| ||

Ayam pancamo akkhano asamayo brahmacariya-vasaya.|| ||

(6) Puna ca param avuso Tathagato ca loke uppanno hoti araham Samma-sambuddho,||
dhammo ca desiyati opasamiko parinibbaniko sambodha-gami sugata-ppavedito,||
ayan ca puggalo majjhimesu janapadesu paccajato hoti,||
so ca hoti miccha-ditthiko viparita-dassano||
'n'atthi dinnam,||
n'atthi yittham,||
n'atthi hutam,||
n'atthi sukata-dukkatanam kammanam phalam vipako,||
n'atthi ayam loko,||
n'atthi paro loko,||
n'atthi mata,||
n'atthi pita,||
n'atthi satta opapatika,||
n'atthi loke samana-brahmana sammaggata samma-patipanna ye iman ca lokam paran ca lokam sayam abhinna sacchikatva pavedenti' ti.|| ||

Ayam chattho akkhano asamayo brahmacariya-vasaya.|| ||

(7) Puna ca param avuso Tathagato ca loke uppanno hoti araham Samma-sambuddho,||
dhammo ca desiyati opasamiko parinibbaniko sambodha-gami sugata-ppavedito,||
ayan ca puggalo majjhimesu janapadadesu paccajato hoti,||
so ca hoti duppanno ja'o e'amugo na patibalo subhasita-dubbhasitanam attham annatum.|| ||

Ayam sattamo akkhano asamayo brahmacariya-vasaya.|| ||

(8) Puna ca param avuso Tathagato ca loke anuppanno hoti araham Samma-sambuddho,||
dhammo ca na desiyati opasamiko parinibbaniko sambodha-gami sugata-ppavedito,||
ayan ca puggalo majjhimesu janapadesu paccajato hoti,||
so ca hoti pannava aja'o ane'amugo patibalo subhasita-dubbhasitanam attham annatum.|| ||

Ayam atthamo akkhano asamayo brahmacariya-vasaya.|| ||

Ime attha dhamma duppativijjha.|| ||

viii. Katame attha dhamma uppadetabba?|| ||

Attha-maha-purisa-vitakka:|| ||

Appicchassa ayam dhammo,||
nayam dhammo mahicchassa.|| ||

Santutthassa ayam dhammo,||
nayam dhammo asantutthassa.|| ||

Pavivittassa ayam dhammo,||
nayam dhammo sanganikaramassa.|| ||

Araddhaviriyassa ayam dhammo,||
nayam dhammo kusitassa.|| ||

Upatthitasatissa ayam dhammo,||
nayam dhammo mutthassatissa.|| ||

Samahitassa ayam dhammo,||
nayam dhammo asamahitassa.|| ||

Pannavato ayam dhammo,||
nayam dhammo duppannassa.|| ||

Nippapancassa ayam dhammo,||
nayam dhammo papancaramassa,||
nippapancaratino ayam dhammo,||
nayam dhammo papancaratino'ti.|| ||

Ime attha dhamma uppadetabba.|| ||

ix. Katame attha dhamma abhinneyya?|| ||

Attha abhibhayatanani:||
(1) Ajjhattam rupa-sanni eko bahiddha rupani passati parittani suvanna-dubbannani,||
tani abhibhuyya janami passami' ti evam-sanni hoti.|| ||

Idam pathamam abhibhayatanam.|| ||

(2) Ajjhattam rupa-sanni eko bahiddha rupani passati appamanani suvanna-dubbannani,||
tani abhibhuyya janami passami'ti evam sanni hoti.|| ||

Idam dutiyam abhibhayatanam.|| ||

(3) Ajjhattam arupa-sanni eko bahiddha rupani passati parittani suvanna-dubbannani,||
tani abhibhuyya janami passami'ti evam sanni hoti.|| ||

Idam tatiyam abhibhayatanam.|| ||

(4) Ajjhattam arupa-sanni eko bahiddha rupani passati appamanani suvanna-dubbannani,||
tani abhibhuyya janami passami'ti evam sanni hoti.|| ||

Idam catuttham abhibhayatanam.|| ||

(5) Ajjhattam arupa-sanni eko bahiddha rupani passati nilani nila-vannani nila-nidassanani nila-nibhasani,||
seyyatha pi nama umma-puppham nilam nila-vannam nila-nidassanam nila-nibhasam,||
seyyatha va pana tam vattham Baranaseyyakam ubhato bhaga-vimattham nilam nila-vannam nila-nidassanam nila-nibhasam,||
evam evam ajjhattam arupa-sanni eko bahiddha rupani passati||
nilani nila-vannani nila-nidassanani nila-nibhasani,||
tani abhibhuyya janami passami' ti evam sanni hoti.|| ||

Idam pancamam abhibhayatanam.|| ||

(6) Ajjhattam arupa-sanni eko bahiddha rupani passati pitani pitavannani pitanidassanani pitanibhasani.|| ||

Seyyatha pi nama kanikarapuppham pitam pita-vannam pita-nidassanam pita-nibhasam,||
seyyatha va pana tam vattham Baranaseyyakam ubhato bhaga-vimattham pitam pita-vannam pita-nidassanam pita-nibhasam,||
evam evam ajjhattam arupa-sanni eko bahddha rupani passati||
pitani pita-vannani pita-nidassanana pita-nibhasani,||
tani abhibhuyya janami passami'ti evam-sanni hoti.|| ||

Idam chattham abhibhayatanam.|| ||

(7) Ajjhattam arupa-sanni eko bahiddha rupani passati lohita-kani lohita-kavannani lohita-kanidassanani lohita-kanibhasani,||
seyyatha pi nama badhujivakapuppham lohitakam lohitaka-vannam lohita-kanidassanam lohati-kanibhasam seyyatha va pana tam vattham Baranaseyyakam ubhato bhaga-vimattham lohitakam lohitaka-vannam lohitaka-nidassanam lohitaka-nibhasam,||
evam evam ajjhattam arupa-sanni eko bahiddha rupani passati lohitakani lohita-kavannani lohita-kanidassanani lohita-kanibhasani,||
tani abhibhuyya janami passami' ti evam sanni hoti.|| ||

Idam sattamam abhibhayatanam.|| ||

(8) Ajjhattam arupa-sanni eko bahiddha rupani passati odatani odata-vannani odata-nidassanani odata-nibhasani.|| ||

Seyyatha pi nama osadhitaraka odata odata-vanna odata-nidassana odata-nibhasa,||
seyyatha va pana tam vattham Baranaseyyakam ubhato bhaga-vimattham odatam odata-vannam odata-nidassanam odata-nibhasam,||
evam evam ajjhattam arupa-sanni eko bahiddha rupani passati||
odatani odata-vannani odata-nidassanani odata-nibhasani,||
tani abhibhuyya janami passami'ti evam sanni hoti.|| ||

Idam atthamam abhibhayatanam.|| ||

Ime attha dhamma abhinneyya.|| ||

[288] x. Katame attha dhamma sacchikatabba?|| ||

Attha vimokkha:||
(1) Rupi rupani passati.|| ||

Ayam pathamo vimokkho.|| ||

(2) Ajjhattam arupa-sanni eko bahiddha rupani passati.|| ||

Ayam dutiyo vimokkho.|| ||

(3) Subhan t'eva adimutto hoti.|| ||

Ayam tatiyo vimokkho.|| ||

(4) Sabbaso rupa-sannnanam samatikkama,||
patigha-sannanam attha-gama,||
nanatta-sannanam amanasi-kara||
'Ananto akaso' ti||
akasanancayatanam upasampajja viharati.|| ||

Ayam catuttho vimokkho.|| ||

(5) Sabbaso akasanancayatanam samatikkamma||
'Anantam vinnanan' ti||
vinnanancayatanam upasampajja viharati.|| ||

Ayam pancamo vimokkho.|| ||

(6) Sabbaso vinnanancayatanam samatikkamma||
'N'atthi kinci' ti||
akincannayatanam upasampajja viharati.|| ||

Ayam chattho vimokkho.|| ||

(7) Sabbaso akincannayatanam samatikkamma||
n'eva-sanna-nasannayatanam upasampajja viharati.|| ||

Ayam sattamo vimokkho.|| ||

(8) Sabbaso n'eva-sanna-nasannayatanam samatikkamma||
sanna-vedayita-nirodham upasampajja viharati.|| ||

Ayam atthamo vimokkho.|| ||

Ime attha dhamma sacchikatabba.|| ||

Iti ime asiti dhamma bhuta taccha tatha avitatha anannatha samma Tathagatena abhisambuddha.|| ||

 


 

Nava dhamma

[10][rhyt] Nava dhamma bahu-kara,||
nava dhamma bhavetabba,||
nava dhamma parinneyya,||
nava dhamma pahatabba,||
nava dhamma hana-bhagiya,||
nava dhamma visesa-bhagiya,||
nava dhamma duppativijjha,||
nava dhamma uppadetabba,||
nava dhamma abhinneyya,||
nava dhamma sacchikatabba.|| ||

i. Katame nava dhamma bahu-kara?|| ||

Nava yoniso-manasi-kara-mulaka dhamma:|| ||

Yoniso manasikaroto pamojjam jayati,||
pamuditassa piti jayati,||
piti-manassa kayo passambhati,||
passaddha-kayo sukham vedeti,||
sukhino cittam samadhiyati,||
samahite citte yatha-bhutam janati,||
yatha-bhutam janam passam nibbindati,||
nibbindam virajjati,||
viraga vimuccati.|| ||

Ime nava dhamma bahu-kara.|| ||

ii. Katame nava dhamma bhavetabba?|| ||

Nava parisuddhi-padhaniyangani.|| ||

Sila-visuddhi parisuddhi-padhaniyangam,||
citta-visuddhi parisuddhi-padhaniyangam,||
ditthi-visuddhi parisuddhi-padhaniyangam,||
kankha-vitarana-visuddhi parisuddhi-padhaniyangam,||
maggamagga-nana-dassana-visuddhi parisuddhi-padhaniyangam,||
patipada-nana-dassana-visuddhi parisuddhi-padaniyangam,||
nana-dassana-visuddhi parisuddhi-padhaniyangam,||
panna-visuddhi parisuddhi-padaniyangam,||
vimutti-visuddhi parisuddhi-padhaniyangam.|| ||

Ime nava dhamma bhavetabba.|| ||

iii. Katame nava dhamma parinneyya?|| ||

Nava sattavasa:|| ||

(1) Sant'avuso satta nanatta-kaya nanatta-sannino,||
seyyatha pi manussa ekacce ca deva ekacce ca vinipata.|| ||

Ayam pathamo sattavaso.|| ||

(2) Sant'avuso satta nanatta-kaya ekatta-sannino,||
seyyatha pi deva Brahmakayika pathamabhinibbatta.|| ||

Ayam dutiyo sattavaso.|| ||

(3) Sant'avuso satta ekatta-kaya nanatta-sannino,||
seyyatha pi deva Abhassara.|| ||

Ayam tatiyo sattavaso.|| ||

(4) Sant'avuso satta ekatta-kaya ekatta-sannino,||
seyyatha pi deva Subha-kinna.|| ||

Ayam catuttho sattavaso.|| ||

(5) Sant'avuso satta asannino appatisanvedino,||
seyyatha pi deva Asanna-satta.|| ||

Ayam pancamo sattavaso.|| ||

(6) Sant'avuso satta sabbaso rupa-sannanam samatikkama,||
patigha-sannanam atthagama,||
nanatta-sannanam amanasikara,||
'ananto akaso' ti||
akasanancayatanupaga.|| ||

Ayam chattho sattavaso.|| ||

(7) Sant'avuso satta sabbaso akasanancayatanam samatikkamma||
'Anantam vinnanan' ti||
vinnanancayatanupaga.|| ||

Ayam sattamo sattavaso.|| ||

(8) Sant'avuso satta sabbaso vinnanancayatanam samatikkamma||
'N'atthi kinci' ti akincannayatanupaga.|| ||

Ayam atthamo sattavaso.|| ||

(9) Sant'avuso satta sabbaso akincannayatanam samatikkamma||
n'eva-sanna-nasannayatanupaga.|| ||

Ayam navamo sattavaso.|| ||

Ime nava dhamma parinneyya.|| ||

iv. Katame nava dhamma pahatabba?|| ||

Nava tanha- [289] mulaka dhamma:||
tanham paticca pariyesana,||
pariyesanam paticca labho,||
labham paticca vinicchayo,||
vinicchayam paticca chanda-rago,||
chanda-ragam paticca ajjhosanam,||
ajjhosanam paticca pariggaho,||
pariggaham paticca macchariyam,||
macchariyam paticca arakkho,||
arakkhadhikaranam paticca dandadana-satthadana-kalaha-viggaha-vivada-tuvamtuvam-pesunna-musavada,||
aneke papaka akusala dhamma samvattanti.|| ||

Ime nava dhamma pahatabba.|| ||

v. Katame nava dhamma hana-bhagiya?|| ||

Nava aghatavatthuni:||
'Anattham me acari' ti aghatam bandhati,||
'Anattham me carati' ti aghatam bandhati,||
'Anattham me carissati' ti aghatam bandhati,||
'Piyassa me manapassa anattham acari' ti aghatam bandhati,||
'Piyassa me manapassa anattham carati' ti aghatam bandhati,||
'Piyassa me manapassa anattham carissati' ti aghatam bandhati,||
'Appiyassa me amanapassa attham acari' ti aghatam bandhati,||
'Appiyassa me amanapassa attham carati' ti aghatam bandhati,||
'Appiyassa me amanapassa attham carissati'ti aghatam khandhati.|| ||

Ime nava dhamma hana-bhagiya.|| ||

vi. Katame nava dhamma visesa-bhagiya?|| ||

Nava aghata-pativinaya.|| ||

(1) 'Anattham me acari,||
tam kutettha labbha' ti,||
aghatam pativineti,||
(2) 'Anattham me carati,||
tam kutettha labbha' ti,||
aghatam pativineti,||
(3) 'Anattham me carissati,||
tam kutettha labbha' ti,||
aghatam pativineti,||
(4) 'Piyssa me manapassa anattham acari,||
tam tutettha labbha' ti,||
aghatam pativineti,||
(5) 'Piyassa me manapassa anattham carati,||
tam tutettha labbha' ti,||
aghatam pativineti,||
(6) 'Piyassa me manapassa anattham carissati,||
tam kutettha labbha' ti,||
aghatam pativineti,||
(7) 'appiyassa me amanapassa attham acari,||
tam kutettha labbha' ti,||
aghatam pativineti,||
(8) 'Appiyassa me amanapassa attham carati,||
tam kutettha labbha' ti,||
aghatam pativineti,||
(9) 'Appiyassa me amanapassa attham carassati,||
tam kutettha labbha' ti,||
aghatam pativineti.|| ||

Ime nava dhamma visesa-bhagiya.|| ||

vii. Katame nava dhamma duppativijjha?|| ||

Nava nanatta:||
dhatu-nanattam paticca uppajjati phassa-nanattam,||
phassa-nanattam paticca uppajjati vedana-nanattam,||
vedana-nanattam paticca uppajjati sanna-nanattam,||
sanna-nanattam paticca uppajjati sankappa-nanattam,||
sankappa-nanattam paticca uppajjati chanda-nanattam,||
chanda-nanattam paticca uppajjati pari'aha-nanattam,||
pati'aha-nanattam paticca uppajjati pariyesana-nanattam,||
pariyesana-nanattam paticca uppajjati labha-nanattam,||
labha-nanattam paticca uppajjati mannana-nanattam.|| ||

Ime nava dhamma duppativijjha.|| ||

viii. Katame nava dhamma uppadetabba?|| ||

Nava sanna:||
asubha-sanna,||
marana-sanna,||
ahare patikkula-sanna,||
sabbaloke anabhirati-sanna,||
anicca-sanna,||
anacce dukkha-sanna,||
[290] dukkhe anatta-sanna,||
pahana-sanna,||
viraga-sanna.|| ||

Ime nava dhamma uppadetabba.|| ||

ix. Katame nava dhamma abhinneyya?|| ||

Nava anupubbavihara:||
(1) Idh'avuso bhikkhu vivicc'eva kamehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkam savicaram vivekajam piti-sukham||
pathamam-jhanam upasampajja viharati.|| ||

(2) Vitakka-vicaranam vupasama ajjhattam sampasadanam cetaso ekodi-bhavam avitakkam avicaram samadhijam piti-sukham||
dutiyam-jhanam upasampajja viharati.|| ||

(3) Pitiya ca viraga upekkhako ca viharati sato ca sampajano sukham ca kayane patisanvedeti.|| ||

Yam tam ariya acikkhanti||
'upekkhako satima sukhavihari'ti||
tam||
tatiyam-jhanam upasampajja viharati.|| ||

(4) Sukhassa ca pahana dukkhassa ca pahana pubb'eva somanassa-domanassanam atthangama adukkham-asukham upekkha-sati-parisuddhim||
catuttham-jhanam upasampajja viharati.|| ||

(5) Sabbaso rupa-sannanam samatikkama patigha-sannanam attha-gama nanattasannanam amanasi-kara||
'Aananto Akaso' ti||
akasanancayatanam upasampajja viharati.|| ||

(6) Sabbaso akasanancayatanam samatikkamma||
'Anantam vinnanan' ti||
vinnanancayatanam upasampajja viharati.|| ||

(7) Sabbaso vinnanancayatanam samatikkamma||
'N'atthi kinci' ti||
akincannayatanam upasampajja viharati,|| ||

(8) Sabbaso akincannayatanam samatikkamma||
n'eva-sanna-nasannayatanam upasampajja viharati|| ||

(9) Sabbaso n'eva-sanna-nasannayatanam samatikkamma||
sanna-vedayita-nirodham upasampajja viharati.|| ||

Ime nava dhamma abhinneyya.|| ||

x. Katame nava dhamma sacchikatabba?|| ||

Nava anupubba-nirodha:||
pathamam-jhanam samapannassa kama-sanna niruddha hoti,||
dutiyam-jhanam samapannassa vitakka-vicara niruddha honti,||
tatiyam-jhanam samapannassa piti niruddha hoti,||
catuttham-jhanam samapannassa assasa-passasa niruddha honti,||
akasanancayatanam samapannassa rupa-sanna niruddha hoti,||
vinnanancayatanam samapannassa akasanancayatanasanna niruddha hoti,||
akincannayatanam samapannassa vinnanancayatanasanna niruddha hoti,||
n'eva-sanna-nasannayatanam samapannassa akincannayatanasanna niruddha hoti,||
sannavedayitanirodham samapannassa sanna ca vedana ca niruddha honti.|| ||

Ime nava dhamma sacchikatabba.|| ||

Iti ime navuti dhamma bhuta taccha tatha avitatha anannatha samma Tathagatena abhisambuddha.|| ||

 


 

Dasa dhamma

[11][rhyt] Dasa dhamma bahu-kara,||
Dasa dhamma bhavetabba,||
dasa dhamma parinneyya,||
dasa dhamma pabhatabba,||
Dasa dhamma hana-bhagiya,||
Dasa dhamma visesa-bhagiya,||
Dasa dhamma duppativijjha,||
Dasa dhamma uppadetabba,||
Dasa dhamma abhinneyya,||
Dasa dhamma sacchikatabba.|| ||

i. Katame dasa dhamma bahu-kara?|| ||

Dasa natha-karana dhamma:||
(1) Idh'avuso bhikkhu silava hoti patimokkha-samvara-samvuto viharati,||
acara-gocara-sappanno anumattesu vajjesu bhaya-dassavi,||
samadaya sikkhati sikkhapadesu.|| ||

Yam p'avuso bhikkhu silava hoti,||
patimokkha-samvara-samvuto viharati acara-gocara-sampanno anumattesu vajjesu bhaya-dassavi,||
samadaya sikkhati sikkhapadesu.|| ||

Ayam pi dhammo natha-karano.|| ||

(2) Puna ca param avuso bhikkhu bahussuto hoti suta-dharo suta-sannicayo.|| ||

Ye te dhamma adikalyana,||
majjhe-kalyana,||
pariyosana-kalyana||
sattham savyanjana kevala-paripunnam parisuddham brahmacariyam abhivadanti,||
tatha-rupassa dhamma bahussuta honti dhata vacasa paricita manasanupekkhita ditthiya suppatividdha.|| ||

Yam p'avuso bhikkhu bahussuto hoti suta-dharo suta-sannivayo.|| ||

Ye te dhamma adikalyana,||
majjhe-kalyana,||
pariyosana-kalyana||
sattham savyanjana kevala-paripunnam parisuddham brahmacariyam abhivadanti,||
tatha-rupassa dhamma bahussuta honti dhata vacasa paricita manasanupekkhita ditthiya suppatividdha.|| ||

Ayam pi dhammo natha-karano.|| ||

(3) Puna ca param avuso bhikkhu kalyana-mitto hoti kalyana-sahayo kalyana-sampavanko.|| ||

Yam p'avuso bhikkhu kalyana-mitto hoti kalyana-sahayo kalyana-sampavanko.|| ||

Ayam pi dhammo natha-karano.|| ||

(4) Puna ca param avuso bhikkhu subbaco hoti sovacassa-karanehi dhammehi samannagato khamo padakkhina-ggahi anusasanim.|| ||

Yam p'avuso bhikkhu subbaco hoti sovacassa-karanehi dhammehi samannagato khamo padakkhina-ggahi anusasanim.|| ||

Ayam pi dhammo natha-karano.|| ||

(5) Puna ca param avuso bhikkhu yani tani sabrahmacarinam uccavacani kimkaraniyani,||
tattha dakkho hoti analaso tatrupayaya vimamsaya samannagato,||
alam katum alam samvidhatum.|| ||

Yam p'avuso bhikkhu yani tani sabrahmacarinam uccavacani kimkaraniyani,||
tattha dakkho hoti analaso tatrupayaya vimamsaya samannagato,||
alam katum alam samvidhatum.|| ||

Ayam pi dhammo natha-karano.|| ||

(6) Puna ca param avuso bhikkhu dhammakamo hoti piya-samudaharo,||
abhidhamme abhivinaye u'ara-pamojjo.|| ||

Yam p'avuso bhikkhu dhammakamo hoti piya-samudaharo,||
abhidhamme abhivinaye u'ara-pamojjo.|| ||

Ayam pi dhammo natha-karano.|| ||

(7) Puna ca param avuso bhikkhu santuttho hoti itaritarehi-civara-pindapata-senasana-gilana-ppaccaya-bhesajja-parikkarehi.|| ||

Yam p'avuso bhikkhu santuttho hoti itaritarehi-civara-pindapata-senasana-gilana-paccaya-bhesajja-parikkharehi.|| ||

Ayam pi dhammo natha-karano.|| ||

(8) Puna ca param avuso bhikkhu araddha-viriyo viharati,||
akusalanam dhammanam pahanaya,||
kusalanam dhammanam upasampadaya,||
thamava dalha-parakkamo,||
anikkhitta-dhuro kusalesu dhammesu.|| ||

Yam p'avuso bhikkhu araddhaviriyo virahati,||
akusalanam dhammanam pahanaya,||
kusalanam dhammanam upasampadaya,||
thamava dalha-parakkamo,||
anikkhitta-dhuro kusalesu dhammesu.|| ||

Ayam pi dhammo natha-karano.|| ||

(9) Puna ca param avuso bhikkhu satima hoti paramena sati-nepakkena samannagato cira-katam pi cira-bhasitam pi sarita anussarita.|| ||

Yam p'avuso bhikkhu satima hoti paramena sati-nepakkena samannagato cira-katam pi cira-bhasitam pi sarita anussarita.|| ||

Ayam pi dhammo natha-karano.|| ||

(10) Puna ca param avuso bhikkhu pannava hoti udayattha-gaminiya pannaya samannagato ariyaya nibbedhikaya samma dukkhakkhaya-gaminiya.|| ||

Yam p'avuso bhikkhu pannava hoti udayattha-gaminiya pannaya samannagato ariyaya nibbedhikaya samma dukkhakkhaya-gaminiya.|| ||

Ayam pi dhammo natha-karano.|| ||

Ime dasa dhamma bahu-kara.|| ||

ii. Katame dasa dhamma bhavetabba?|| ||

Dasa kasinayatanani:||
pathavi-kasinam eko sanjanati uddham adho tirayam advayam appamanam.|| ||

Apo-kasinameko sanjanati uddham adho tiriyam advayam appamanam.|| ||

Tejo-kasinameko sanjanati uddham adho tiriyam advayam appamanam.|| ||

Vayo-kasinameko sanjanati uddham adho tiriyam advayam appamanam.|| ||

Nila-kasinameko sanjanati uddham adho tiriyam advayam appamanam.|| ||

Pita-kasinameko sanjanati uddham adho tiriyam advayam appamanam.|| ||

Lohita-kasinameko sanjanati uddham adho tiriyam advayam appamanam.|| ||

Odata-kasinameko sanjanati uddham adho tiriyam advayam appamanam.|| ||

Akasa-kasinameko sanjanati uddham adho tiriyam advayam appamanam.|| ||

Vinnana-kasinameko sanjanati uddham adho tiriyam advayam appamanam.|| ||

Ime dasa dhamma bhavetabba.|| ||

iii. Katame dasa dhamma parinneyya?|| ||

Das'ayatanani:||
cakkhayatanam,||
rupayatanam,||
sotayatanam,||
saddayatanam,||
ghanayatanam,||
gadhayatanam,||
jivhayatanam,||
rasayatanam,||
kayayatanam,||
photthabbayatanam.|| ||

Ime dasa dhamma parinneyya.|| ||

iv. Katame dasa dhamma pahatabba?|| ||

Dasa micchatta:||
miccha-ditthi,||
miccha-sankappo,||
miccha-vaca,||
miccha-kammanto,||
miccha-ajivo,||
miccha-vayamo,||
miccha-sati,||
miccha-samadhi,||
miccha-nanam,||
miccha-vimutti.|| ||

Ime dasa dhamma pahatabba.|| ||

v. Katame dasa dhamma hana-bhagiya?|| ||

Dasa akusala-kammapatha:||
panatipato,||
adinnadanam,||
kamesu micchacaro,||
musa-vado,||
pisuna vaca,||
pharusa vaca,||
samphappalapo,||
abhijjha,||
vyapado,||
miccha-ditthi.|| ||

Ime dasa dhamma hana-bhagiya.|| ||

[291] vi. Katame dasa dhamma visesa-bhagiya?|| ||

Dasa kusala-kammapatha:||
panatipata veramani,||
adinnadana veramani,||
kamesu micchacara veramani,||
musa-vada veramani,||
pisunaya vacaya veramani,||
pharusaya vacaya veramani,||
samaphappalapa veramani,||
anabhijjdha,||
avyapado,||
samma-ditthi.|| ||

Ime dasa dhamma visesa-bhagiya.|| ||

vii. Katame dasa damma duppativijjha?|| ||

Dasa ariyavasa:||
(1) Idh'avuso bhikkhu pancanga-vippahino hoti||
(2) chalanga-samannagato||
(3) ekarakkho||
(4) caturapasseno||
(5) panunna-pacceka-sacco||
(6) samavaya-satthesano||
(7) anavila-sankappo||
(8) passaddha-kaya-sankharo||
(9) suvimutta-citto||
(10) suvimutta-panno.|| ||

(1) Kathan ca avuso bhikkhu pancanga-vippahino hoti?|| ||

Idh'avuso bhikkhuno kamacchando pahino hoti,||
vyapado pahino hoti,||
thina-middham pahinam hoti,||
uddhacca-kukkuccam pahinam hoti,||
vicikiccha pahina hoti.|| ||

Evam kho avuso bhikkhu pancanga-vippahino hoti.|| ||

(2) Kathan ca avuso bhikkhu chalanga-samannagato hoti?|| ||

Idh'avuso bhikkhu cakkhuna rupam disva n'eva sumano hoti na dummano,||
upekkhako ca viharati sato sampajano,||
sotena saddam sutva n'eva sumano hoti na dummano,||
upekkhako ca viharati sato sampajano,||
ghanena gadham ghayitva n'eva sumano hoti na dummano,||
upekkhako ca viharati sato sampajano,||
kayena photthabbam phusitva n'eva sumano hoti na dummano,||
upekkhako ca viharati sato sampajano,||
manasa dhammam vinnaya n'eva sumano hoti na dummano,||
upekkhako ca viharati sato sampajano.|| ||

Evam kho avuso bhikkhu chalanga-samannagato hoti.|| ||

(3) Kathan ca avuso bhikkhu ekarakkho hoti?|| ||

Idh'avuso bhikkhu satarakkhena cetasa samannagato hoti.|| ||

Evam kho avuso bhikkhu ekarakkho hoti.|| ||

(4) Kathan ca avuso bhikkhu catu-rapasseno hoti?|| ||

Idh'avuso bhikkhu sankhay'ekam patisevati,||
sankhay'ekam adhivaseti,||
sankhay'ekam parivajjeti,||
sankhay'ekam vinodeti.|| ||

Evam kho avuso bhikkhu caturapasseno hoti.|| ||

(5) Kathan ca avuso bhikkhu panunna-pacceka-sacco hoti?|| ||

Idh'avuso bhikkhuno yani hi puthu-samana-brahmananam puthu-ppacceka-saccani sabbani'ssa tani nunnani honti panunnani cattani vantani muttani pahinani patinissatthani.|| ||

Evam kho avuso bikkhu panunnapaccekasacco hoti.|| ||

(6) Katan ca avuso bhikkhu samavaya-satthesano hoti?|| ||

Idh'avuso bhikkhuno kamesana pahina hoti,||
bhavesana pahina hoti,||
brahmacariyesana patippassaddha hoti.|| ||

Evam kho avuso bhikkhu samavayasatthesano hoti.|| ||

(7) Kathan c'avuso bhikkhu anavilasankappo hoti?|| ||

Idh'avuso bhikkhuno kama-sankappo pahino hoti,||
vyapada-sankappo pahino hoti,||
vihimsa-sankappo pahino hoti.|| ||

Evam kho avuso bhikkhu anavilasankappo hoti.|| ||

(8) Kathan c'avuso bhikkhu passaddha-kaya-sankharo hoti?|| ||

Idh'avuso bhikkhu sukhassa ca pahana dukkhassa ca pahana pubb'eva somanassa-domanassanam attha-gama adukkha-m-asukham upekkha-sati-parisuddhim catuttham-jhanam upasampajja viharati.|| ||

Evam kho avuso bhikkhu passaddhakayasankharo hoti.|| ||

(9) Kathan c'avuso bhikkhu suvimutta-citto hoti?|| ||

Idh'avuso bhikkhuno raga cittam vimuttam hoti, dosa cittam vimuttam hoti,||
moha cittam vimuttam hoti.|| ||

Evam kho avuso bhikkhu suvimuttacitto hoti.|| ||

(10) Kathan c'avuso bhikkhu suvimutta-panno hoti?|| ||

Idh'avuso bhikkhu 'Rago me pahino ucchinna-mulo tala-vatthukato anabhavam gato ayatim anuppada-dhammo' ti pajanati,||
'Doso me pahino ucchinna-mulo tala-vatthukato anabhavam gato ayatim anuppada-dhammo' ti pajanati,||
'Moho me pahino ucchinna-mulo tala-vatthukato anabhavam gato ayatim anuppadadhammo' ti pajanati.|| ||

Evam kho avuso bhikkhu suvimuttappanno hoti.|| ||

Ime dasa dhamma duppativijjha.|| ||

viii. Katame dasa dhamma uppadetabba?|| ||

Dasa sanna:||
asubha-sanna,||
marana-sanna,||
ahare patikkula-sanna,||
sabbaloke anabhirata-sanna,||
anicca-sanna,||
anicce dukkha-sanna,||
dukkhe anatta-sanna,||
pahana-sanna,||
viraga-sanna,||
nirodha-sanna.|| ||

Ime dasa dhamma uppadetabba.|| ||

ix. Katame dasa dhamma abhinneyya?|| ||

(1) Dasa nijjara-vatthuni:||
samma-ditthissa miccha-ditthi nijjinna hoti,||
ye ca micchaditthi-paccaya aneke papaka akusala dhamma sambhavanti,||
te c'assa nijjinna honti||
sammaditthi-paccaya ca aneke kusala dhamma bhavana-paripurim gacchanti.|| ||

(2) Samma-sankappassa miccha-sankappo nijjinno hoti,||
ye ca micchasankappa-paccaya aneke papaka akusala dhamma sambhavanti,||
te c'assa nijjinna honti,||
sammasanka-paccaya ca aneka kusala dhamma bhavana-paripurim gacchanti.|| ||

(3) Samma-vac'assa miccha-vaca nijjinna hoti,||
ye ca micchavaca-paccaya aneke papaka akusala dhamma sambhavanti,||
te c'assa nijjinna honti,||
sammavaca-paccaya ca aneke kusala dhamma bhavana-paripurim gacchanti.|| ||

(4) Samma-kammantassa miccha-kammanto nijjinno hoti,||
ye ca micchakammanta-paccaya aneke papaka akusala dhamma sambhavanti,||
te c'assa nijjinna honti,||
sammakammanta-paccaya ca aneke kusala dhamma bhavana-paripurim gacchanti.|| ||

(5) Samma-ajivassa miccha-ajivo nijjinno hoti,||
ye ca micchaajiva-paccaya aneke papaka akusala dhamma sambhavanti,||
te c'assa nijjinna honti,||
sammaajiva-paccaya ca aneke kusala dhamma bhavana-paripurim gacchanti.|| ||

(6) Samma-vayamassa miccha-vayamo nijjinno hoti,||
ye ca micchavayama-paccaya aneke papaka akusala dhamma sambhavanti,||
te c'assa nijjinna honti,||
samma vayama-paccaya ca aneke kusala dhamma bhavana-paripurim gacchanti.|| ||

(7) Samma-satissa miccha-sati nijjinna hoti,||
ye ca micchasati-paccaya aneke papaka akusala dhamma sambhavanti,||
te c'assa nijjinna honti,||
sammasati-paccaya ca aneke kusala dhamma bhavana-paripurim gacchanti.|| ||

(8) Samma-samadhissa miccha-samadhi nijjinno hoti,||
ye ca micchasamadhi-paccaya aneke papaka akusala dhamma sambhavanti,||
te c'assa nijjinna honti,||
sammasamadhi-paccaya ca aneke kusala dhamma bhavana-paripurim gacchanti.|| ||

(9) Samma-nanassa miccha-nanam nijjinnam hoti,||
ye ca micchanana-paccaya aneke papaka akusala dhamma sambhavanti,||
te c'assa nijjinna honti,||
sammanana-paccaya ca aneke kusala dhamma bhavana-paripurim gacchanti.|| ||

(10) Samma-vimuttissa miccha-vimutti nijjinna hoti,||
ye ca micchavimutti-paccaya aneke papaka akusala dhamma sambhavanti,||
te c'assa nijjinna honti,||
sammavimutti-paccaya ca aneke kusala dhamma bhavana-paripurim gacchanti.|| ||

Ime dasa dhamma abhinneyya,

[292] x. Katame dasa dhamma sacchikatabba?|| ||

Dasa asekkha dhamma:||
asekkha samma-ditthi,||
asekkho samma-sankappo,||
asekkha samma-vaca,||
asekkho samma-kammanto,||
asekkho samma-ajivo,||
asekkho samma-vayamo,||
asekkha samma-sati,||
asekkho samma-samadhi,||
asekkham samma-nanam,||
asekkha samma-vimutti.|| ||

Ime dasa dhamma sacchikatabba.|| ||

Iti ime sata dhamma bhuta taccha tatha avitatha anannatha samma Tathagatena abhisambuddha'ti.|| ||

Idam avoca yasma Sariputto.|| ||

Attamana te bhikkhu ayasmato Sariputtassa bhasitam abhinandunti.|| ||

DASUTTARASUTTAM NITTHITAM EKADASAMAM|| ||


Contact:
E-mail
Copyright Statement