Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Majjhima Nikaya
I. Mulapannasa
1. Mulapariyaya Vagga

Sutta 1

Mula-Pariya'ya Suttam

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa

 


[1]

[1][chlm][pts][ntbb][than][olds][upal] Evam me sutam.|| ||

Ekam samayam Bhagava Ukkatthayam viharati SuBhagavane salarajamule.|| ||

Tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

"Bhikkhavo" ti.|| ||

"Bhadante" ti te bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

Bhagava etad-avoca:|| ||

[2][pts][bodh][than][olds][upal] "Sabba-Dhamma-Mula-Pariya'ya vo bhikkhave desessami,||
tam sunatha||
sadhukam manasikarotha,||
bhasissami" ti.|| ||

"Evam-bhante" ti kho to bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

Bhagava etad-avoca:|| ||

[3][pts][bodh][than][olds][upal] "Idha, bhikkhave, assutava puthujjano ariyanam adassavi ariya-Dhammassa akovido ariya-Dhamme avinito sappurisanam adassavi sappurisa-Dhammassa akovido sappurisa-Dhamme avinito pathavim pathavito sanjanati,||
pathavim pathavito sannatva pathavim mannati,||
pathaviya mannati,||
pathavito mannati,||
pathavim-me ti mannati,||
pathavim abhinandati.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Aparinnatam tassati vadami.|| ||

[4][pts][bodh][than][olds][upal] Apam apato sanjanati,||
apam apato sannatva apam mannati,||
apasmim mannati,||
apato mannati,||
apam-me ti mannati,||
apam abhinandati.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Aparinnatam tassati vadami.|| ||

[5][pts][bodh][than][olds][upal] Tejam tejato sanjanati,||
tejam tejato sannatva tejam mannati,||
tejasmim mannati,||
tejato mannati,||
tejam-me ti mannati,||
tejam abhinandati.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Aparinnatam tassati vadami.|| ||

[6][pts][bodh][than][olds][upal] Vayam vayato sanjanati,||
vayam vayato sannatva vayam mannati,||
vayasmim mannati,||
vayato mannati,||
vayam-me ti mannati,||
vayam abhinandati.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Aparinnatam tas- [2] sati vadami.|| ||

[7][pts][bodh][than][olds][upal] Bhute bhutato sanjanati,||
bhute bhutato sannatva bhute mannati,||
bhutesu mannati,||
bhutato mannati,||
bhute-me ti mannati,||
bhute abhinandati.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Aparinnatam tassati vadami.|| ||

[8][pts][bodh][than][olds][upal] Deve devato sanjanati,||
deve devato sannatva deve mannati,||
devesu mannati,||
devato mannati,||
deve-me ti mannati,||
deve abhinandati.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Aparinnatam tassati vadami.|| ||

[9][pts][bodh][than][olds][upal] Pajapatim Pajapatito sanjanati,||
Pajapatim Pajapatito sannatva Pajapatim mannati,||
Pajapatismim mannati,||
Pajapatito mannati,||
Pajapatim-me ti mannati,||
Pajapatim abhinandati.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Aparinnatam tassati vadami.|| ||

[10][pts][bodh][than][olds][upal] Brahmam Brahmato sanjanati,||
Brahmam Brahmato sannatva Brahmam mannati,||
Brahmani mannati,||
Brahmato mannati,||
Brahmam-me ti mannati,||
Brahmam abhinandati.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Aparinnatam tassati vadami.|| ||

[11][pts][bodh][than][olds][upal] Abhassare Abhassare sanjanati,||
Abhassare Abhassare sannatva Abhassare mannati,||
Abhassaresu mannati,||
Abhassarato mannati,||
Abhassare-me ti mannati,||
Abhassare abhinandati.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Aparinnatam tassati vadami.|| ||

[12][pts][bodh][than][olds][upal] Subhakinne Subhakinnato sanjanati,||
Subhakinne Subhakinnato sannatva Subhakinne mannati,||
Subhakinnesu mannati,||
Subhakinnato mannati,||
Subhakinne-me ti mannati,||
Subhakinne abhinandati.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Aparinnatam tassati vadami.|| ||

[13][pts][bodh][than][olds][upal] Vehapphale Vehapphalato sanjanati,||
Vehapphale Vehapphalato sannatva Vehapphale mannati,||
Vehapphalesu mannati,||
Vehapphalato mannati,||
Vehapphale-me ti mannati,||
Vehapphale abhinandati.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Aparinnatam tassati vadami.|| ||

[14][pts][bodh][than][olds][upal] Abhibhum Abhibhuto sanjanati,||
Abhibhum Abhibhuto sannatva Abhibhum mannati,||
Abhibhusmim mannati,||
Abhibhuto mannati,||
Abhibhum-me ti mannati,||
Abhibhum abhinandati.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Aparinnatam tassati vadami.|| ||

[15][pts][bodh][than][olds][upal] Akasanancayatanam akasanancayatanato sanjanati,||
akasanancayatanam akasanancayatanato sannatva akasanancayatanam mannati,||
akasanancayatanasmim mannati,||
akasanancayatanato mannati,||
akasanancayatanam-me ti mannati,||
akasanancayatanam abhinandati.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Aparinnatam tassati vadami.|| ||

[16][pts][bodh][than][olds][upal] Vinnanancayatanam vinnanancayatanato sanjanati,||
vinnanancayatanam vinnanancayatanato sannatva [3] vinnanancayatanam mannati,||
vinnanancayatanasmim mannati,||
vinnanancayatanato mannati,||
vinnanancayatanam-me ti mannati,||
vinnanancayatanam abhinandati.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Aparinnatam tassati vadami.|| ||

[17][pts][bodh][than][olds][upal] Akincannayatanam akincannayatanato sanjanati,||
akincannayatanam akincannayatanato sannatva akincannayatanam mannati,||
akincannayatanasmim mannati,||
akincannayatanato mannati,||
akincannayatanam-me ti mannati,||
akincannayatanam abhinandati.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Aparinnatam tassati vadami.|| ||

[18][pts][bodh][than][olds][upal] N'evasannanasannayatanam n'eva-sanna-nasannayatanato sanjanati,||
n'eva-sanna-nasannayatanam n'eva-sanna-nasannayatanato sannatva n'eva-sanna-nasannayatanam mannati,||
n'eva-sanna-nasannayatanasmim mannati,||
n'eva-sanna-nasannayatanato mannati,||
n'eva-sanna-nasannayatanam-me ti mannati,||
n'eva-sanna-nasannayatanam abhinandati.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Aparinnatam tassati vadami.|| ||

[19][pts][bodh][than][olds][upal] Dittham ditthato sanjanati,||
dittham ditthato sannatva dittham mannati,||
ditthasmim mannati,||
ditthato mannati,||
dittham-me ti mannati,||
dittham abhinandati.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Aparinnatam tassati vadami.|| ||

[20][pts][bodh][than][olds][upal] Sutam sutato sanjanati,||
sutam sutato sannatva sutam mannati,||
sutasmim mannati,||
sutato mannati,||
sutam-me ti mannati,||
sutam abhinandati.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Aparinnatam tassati vadami.|| ||

[21][pts][bodh][than][olds][upal] Mutam mutato sanjanati,||
mutam mutato sannatva mutam mannati,||
mutasmim mannati,||
mutato mannati,||
mutam-me ti mannati,||
mutam abhinandati.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Aparinnatam tassati vadami.|| ||

[22][pts][bodh][than][olds][upal] Vinnatam vinnatato sanjanati,||
vinnatam vinnatato sannatva vinnatam mannati,||
vinnatasmim mannati,||
vinnatato mannati,||
vinnatam-me ti mannati,||
vinnatam abhinandati.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Aparinnatam tassati vadami.|| ||

[23][pts][bodh][than][olds][upal] Ekattam ekattato sanjanati,||
ekattam ekattato sannatva ekattam mannati,||
ekattasmim mannati,||
ekattato mannati,||
ekattam-me ti mannati,||
ekattam abhinandati.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Aparinnatam tassati vadami.|| ||

[24][pts][bodh][than][olds][upal] Nanatam nanattato sanjanati,||
nanatam nanattato sannatva nanatam mannati,||
nanatatasmim mannati,||
nanatato mannati,||
nanatam-me ti mannati,||
nanatam abhinandati.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Aparinnatam tassati vadami.|| ||

[25][pts][bodh][than][olds][upal] Sabbam sabbato sanjanati,||
sabbam sabbato sannatva sabbam mannati,||
sabbas- [4] mim mannati,||
sabbato mannati,||
sabbam-me ti mannati,||
sabbam abhinandati.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Aparinnatam tassati vadami.|| ||

[26][pts][bodh][than][olds][upal] Nibbanam nibbanato sanjanati,||
nibbanam nibbanato mannati,||
nibbanam mannati nibbanasmim mannati,||
nibbanato mannati,||
nibbanam-me ti mannati,||
nibbanam abhinandati.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Aparinnatam tassati vadami.|| ||

[27-50][pts][bodh][than][olds][upal] Yo pi so bhikkhave bhikkhu sekho appattamanaso anuttaram yogakkhemam patthayamano viharati,||
so pi pathavim pathavito abhijanati,||
pathavim pathavito abhinnaya pathavim ma manni,||
pathaviya ma manni,||
pathavito ma manni,||
pathavim-me ti ma manni,||
pathavim ma abhinandi.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Parinneyyam tassati vadami.|| ||

Apam - pe -||
tejam -||
vayam -||
bhute -||
deve -||
Pajapatim -||
Brahmam -||
Abhassare -||
Subhakinne -||
Vehapphale -||
Abhibhum -||
akasanancayatanam -||
vinnanancayatanam -||
akincannayatanam -||
n'eva-sanna-nasannayatanam -||
dittham -||
sutam -||
mutam -||
vinnatam -||
ekattam -||
nanattam -||
sabbam -||
nibbanam nibbanato abhijanati,||
nibbanam nibbanato abhinnaya nibbanam ma manni,||
nibbanasmim ma manni,||
nibbanato ma manni,||
nibbanam-me ti ma manni,||
nibbanam ma abhinandi.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Parinneyyam tassati vadami.|| ||

[51-74][pts][bodh][than][olds][upal] Yo pi so bhikkhave bhikkhu araham khinasavo vusitava katakaraniyo ohitabharo anuppatta-sadattho parikkhinabhava-samyojano samma-d-anna vimutto,||
so pi pathavim pathavito abhijanati,||
pathavim pathavito abhinnaya pathavim na mannati,||
pathaviya na mannati,||
pathavito na mannati,||
pathavim-me ti na mannati,||
pathavim nabhinandati.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Parinnatam tassati vadami.|| ||

Apam - pe -||
tejam -||
vayam -||
bhute -||
deve -||
Pajapatim -||
Brahmam -||
Abhassare -||
Subhakinne -||
Vehapphale -||
Abhibhum -||
akasanancayatanam -||
vinnanancayatanam -||
akincannayatanam -||
n'eva-sanna-nasannayatanam -||
dittham -||
sutam -||
mutam -||
vinnatam -||
ekattam -||
nanattam -||
sabbam -||
nibbanam nibbanato abhijanati,||
nibbanam nibbanato abhinnaya nibbanam na mannati,||
nibbanasmim na mannati,||
nibbanato na mannati,||
nibbanam-me ti na mannati,||
nibbanam nabhinandati.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Parinnatam tassati vadami.|| ||

[75-98][pts][bodh][than][olds][upal] Yo pi so bhikkhave bhikkhu araham khinasavo vusitava katakaraniyo ohitabharo anuppatta-sadattho parikkhinabhava-samyojano samma-d-anna vimutto,||
so pi pathavim pa- [5] thavito abhijanati,||
pathavim pathavito abhinnaya pathavim na mannati,||
pathaviya na mannati,||
pathavito na mannati,||
pathavim-me ti na mannati,||
pathavim nabbhinandati.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Khaya ragassa vitaragatta.

Apam - pe -||
tejam -||
vayam -||
bhute -||
deve -||
Pajapatim -||
Brahmam -||
Abhassare -||
Subhakinne -||
Vehapphale -||
Abhibhum -||
akasanancayatanam -||
vinnanancayatanam -||
akincannayatanam -||
n'eva-sanna-nasannayatanam -||
dittham -||
sutam -||
mutam -||
vinnatam -||
ekattam -||
nanattam -||
sabbam -||
nibbanam nibbanato abhijanati,||
nibbanam nibbanato abhinnaya nibbanam na mannati,||
nibbanasmim na mannati,||
nibbanato na mannati,||
nibbanam-me ti na mannati,||
nibbanam nabhinandati.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Khaya ragassa vitaragatta.|| ||

[99-122][pts][bodh][than][olds][upal] Yo pi so bhikkhave bhikkhu araham khinasavo vusitava katakaraniyo ohitabharo anuppatta-sadattho parikkhinabhava-samyojano samma-d-anna vimutto,||
so pi pathavim pathavito abhijanati,||
pathavim pathavito abhinnaya pathavim na mannati,||
pathaviya na mannati,||
pathavito na mannati,||
pathavim-me ti na mannati,||
pathavim nabbhinandati.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Khaya dosassa vitadosatta.|| ||

Apam - pe -||
tejam -||
vayam -||
bhute -||
deve -||
Pajapatim -||
Brahmam -||
Abhassare -||
Subhakinne -||
Vehapphale -||
Abhibhum -||
akasanancayatanam -||
vinnanancayatanam -||
akincannayatanam -||
n'eva-sanna-nasannayatanam -||
dittham -||
sutam -||
mutam -||
vinnatam -||
ekattam -||
nanattam -||
sabbam -||
nibbanam nibbanato abhijanati,||
nibbanam nibbanato abhinnaya nibbanam na mannati,||
nibbanasmim na mannati,||
nibbanato na mannati,||
nibbanam-me ti na mannati,||
nibbanam nabhinandati.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Khaya dosassa vitadosatta vitadosatta.|| ||

[123-146][pts][bodh][than][olds][upal] Yo pi so bhikkhave bhikkhu araham khinasavo vusitava katakaraniyo ohitabharo anuppatta-sadattho parikkhinabhava-samyojano samma-d-anna vimutto,||
so pi pathavim pathavito abhijanati,||
pathavim pathavito abhinnaya pathavim na mannati,||
pathaviya na mannati,||
pathavito na mannati,||
pathavim-me ti na mannati,||
pathavim nabbhinandati.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Khaya mohassa vitamohatta.|| ||

Apam - pe -||
tejam -||
vayam -||
bhute -||
deve -||
Pajapatim -||
Brahmam -||
Abhassare -||
Subhakinne -||
Vehapphale -||
Abhibhum -||
akasanancayatanam -||
vinnanancayatanam -||
akincannayatanam -||
n'eva-sanna-nasannayatanam -||
dittham -||
sutam -||
mutam -||
vinnatam -||
ekattam -||
nanattam -||
sabbam -||
nibbanam nibbanato abhijanati,||
nibbanam nibbanato abhinnaya nibbanam na mannati,||
nibbanasmim na mannati,||
nibbanato na mannati,||
nibbanam-me ti na mannati,||
nibbanam nabhinandati.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Khaya mohassa vitamohatta.|| ||

[147-170][pts][bodh][than][olds][upal] Tathagato pi bhikkhave araham Samma-sambuddho pathavim pathavito abhijanati,||
pathavim pathavito abhinnaya pathavim na mannati,||
pathaviya na mannati,||
pathavito na mannati,||
pathavim-me ti na mannati,||
pathavim nabbhinan- [6] dati.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Parinnatam Tathagatassa ti vadami.|| ||

Apam - pe -||
tejam -||
vayam -||
bhute -||
deve -||
Pajapatim -||
Brahmam -||
Abhassare -||
Subhakinne -||
Vehapphale -||
Abhibhum -||
akasanancayatanam -||
vinnanancayatanam -||
akincannayatanam -||
n'eva-sanna-nasannayatanam -||
dittham -||
sutam -||
mutam -||
vinnatam -||
ekattam -||
nanattam -||
sabbam -||
nibbanam nibbanato abhijanati,||
nibbanam nibbanato abhinnaya nibbanam na mannati,||
nibbanasmim na mannati,||
nibbanato na mannati,||
nibbanam-me ti na mannati,||
nibbanam nabhinandati.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Parinnatam Tathagatassa ti vadami.|| ||

[171-194][pts][bodh][than][olds][upal] Tathagato pi bhikkhave araham Samma-sambuddho pathavim pathavito abhijanati,||
pathavim pathavito abhinnaya pathavim na mannati,||
pathaviya na mannati,||
pathavito na mannati,||
pathavim-me ti na mannati,||
pathavim nabbhinandati.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Nandi dukkhassa mulan ti iti viditva,||
bhava jati,||
bhutassa jaramaranan - ti.|| ||

Tasmat iha bhikkhave Tathagato sabbaso tanhanam khaya viraga nirodha caga patinissagga anuttaram sammasambodhim abhisambuddho ti vadami.|| ||

Apam - pe -||
tejam -||
vayam -||
bhute -||
deve -||
Pajapatim -||
Brahmam -||
Abhassare -||
Subhakinne -||
Vehapphale -||
Abhibhum -||
akasanancayatanam -||
vinnanancayatanam -||
akincannayatanam -||
n'eva-sanna-nasannayatanam -||
dittham -||
sutam -||
mutam -||
vinnatam -||
ekattam -||
nanattam -||
sabbam -||
nibbanam nibbanato abhijanati,||
nibbanam nibbanato abhinnaya nibbanam na mannati,||
nibbanasmim na mannati,||
nibbanato na mannati,||
nibbanam-me ti na mannati,||
nibbanam nabhinandati.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Nandi dukkhassa mulan ti iti viditva,||
bhava jati,||
bhutassa jaramaranan - ti.|| ||

Tasmat iha bhikkhave Tathagato sabbaso tanhanam khaya viraga nirodha caga patinissagga anuttaram sammasambodhim abhusambuddho ti vadami" ti.|| ||

Idam - avoca Bhagava.|| ||

Attamana te bhikkhu Bhagavato bhasitam abhinandun - ti.

MULAPARIYAYASUTTA– PATHAM

 

[ More Mulapariyaya Resources ]


Contact:
E-mail
Copyright Statement