Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

Majjhima Nikaya
I. Mulapannasa
1. Mulapariyaya Vagga

Sutta 2

Sabbasava Suttam

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


 

[1][chlm][rhyt][pts][ntbb][than][upal][bd] Evam me sutam.|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

Tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi||
'bhikkhavo' ti.|| ||

'Bhadante' ti te bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

Bhagava etad avoca:|| ||

[2] Sabbasava samvara pariya'yam vo bhikkhave desissami.|| ||

Tam su- [7] natha sadhukam manasikarotha bhasissami' ti.|| ||

'Evam bhante' ti kho te bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

Bhagava etad avoca:|| ||

[3] Janato aham bhikkhave passato asavanam kh ayam vadami no ajanato no apassato.|| ||

Kinca bhikkhave janato kim passato asavanam khayo hoti?|| ||

Yoniso ca manasikaram ayoniso ca manasikaram.|| ||

Ayoniso bhikkhave manasikaroto anuppanna c'eva asava uppajjanti uppanna ca asava pavaddhanti.|| ||

Yoniso ca kho bhikkhave manasikaroto anuppanna c'eva asava na uppajjanti,||
uppanna ca asava pahiyanti.|| ||

[4] Atthi bhikkhave asava dassana pahatabba||
atthi asava samvara pahatabba||
atthi asava patisevana pahatabba||
atthi asava adhivasana pahatabba||
atthi asava parivajjana pahatabba||
atthi asava vinodana pahatabba||
atthi asava bhavana pahatabba.|| ||

[5][rhyt][pts][than][upal] Katame ca bhikkhave asava dassana pahatabba?|| ||

Idha, bhikkhave, assutava puthujjano ariyanam adassavi ariya-Dhammassa akovido ariya-Dhamme avinito sappurisanam adassavi sappurisa-Dhammassa akovido sappurisa-Dhamme avinito manasikaraniye dhamme nappajanati amanasikaraniye dhamme nappajanati.|| ||

So manasikaraniye dhamme appajananto amanasikaraniye dhamme appajananto ye dhamma na manasikaraniya te dhamme manasikaroti,||
ye dhamma manasikaraniya te dhamme na manasikaroti.|| ||

[6] Katame ca bhikkhave dhamma na manasikaraniya ye dhamme manasikaroti? Yassa bhikkhave dhamme manasi karoto anuppanno va kamasavo uppajjati,||
uppanno va kamasavo pavaddhati,||
anuppanno va bhavasavo uppajjati,||
uppanno va bhavasavo pavaddhati,||
anuppanno va avijjasavo uppajjati,||
uppanno va avijjasavo pavaddhati.|| ||

Ime dhamma na manasikaraniya ye dhamme manasikaroti.|| ||

Katame ca bhikkhave dhamma na manasikaraniya ye dhamme na manasikaroti?|| ||

Yassa bhikkhave dhamme manasi karoto anuppanno va kamasavo na uppajjati,||
uppanno kamasavo pahiyati,||
anuppanno va bhavasavo na uppajjati,||
uppanno va bhavasavo pahiyati,||
anuppanno va avijjasavo na uppajjati,||
uppanno va avijjasavo pahiyati.|| ||

Ime dhamma manasikaraniya ye dhamme na manasikaroti.|| ||

Tassa amanasi- [8] karaniyanam dhammanam manasikara manasikaraniyanam dhammanam amanasi-kara anuppanna c'eva asava uppajjanti,||
uppanna ca asava pavaddhanti.|| ||

[7] So evam ayoniso manasikaroti: ahosim nu kho aham atitam addhanam.|| ||

Na nu kho ahosim atitam addhanam.|| ||

Kin nu kho ahosim atitam addhanam.|| ||

Kathannu kho ahosim atitam addhanam.|| ||

Kim hutva kim ahosim nu kho aham atitam addhanam.|| ||

Bhavissami nu kho aham anagatam addhanam.|| ||

Na nu kho bhavissami anagatam addhanam.|| ||

Kin nu kho bhavissami anagatam addhanam.|| ||

Kathannu kho bhavissami anagatam addhanam.|| ||

Kim hutva kim bhavissami nu kho aham anagatam addhananti.|| ||

Etarahi va paccuppannam addhanam ajjhattam kathamkathi hoti: aham nu kho'smi no nu kho'smi kin nu kho'smi katham nu kho'smi ayam nu kho satto kuto agato so kuhim gami bhavissati' ti.|| ||

[8] Tassa evam ayoniso manasi karoto channam ditthinam annatara ditthi uppajjati:||
'atthi me atta' ti va'ssa saccato thetato ditthi uppajjati,||
'n'atthi me atta' ti va'ssa saccato thetato ditthi uppajjati,||
'attana va attanam sanjanami' ti va'ssa saccato thetato ditthi uppajjati,||
'attana va anattanam sanjanami' ti va'ssa saccato thetato ditthi uppajjati,||
'anattana va attanam sanjanami' ti va'ssa saccato thetato ditthi uppajjati.|| ||

Atha va pana'ssa evam ditthi hoti.|| ||

Yo me ayam atta vado vedeyyo tatra tatra kalyanapapakanam kammanam vipakam patisamvedeti.|| ||

So kho pana me ayam atta nicco dhuvo sassato aviparinama-dhammo sassata-samamm tath'eva thassati' ti.|| ||

Idam vuccati bhikkhave ditthigatam ditthigahanam ditthikantaro ditthivisukam ditthivipphanditam ditthisamyojanam.|| ||

Ditthi-samyojana-samyutto bhikkhave assutava puthujjano na parimuccati jatiya jaraya maranena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upayasehi na parimuccati dukkhasma' ti vadami.|| ||

[9] Sutava ca kho bhikkhave ariyasavako ariyanam dassavi ariya-Dhammassa kovido ariya-Dhamme suvinito sappurisanam dassavi sappurisa-Dhammassa kovido sappurisa-Dhamme suvinito manasikaraniye dhamme pajanati amanasikaraniye dhamme pajanati.|| ||

So manasikaraniye dhamme pajananto amanasikaraniye dhamme pajananto ye dhamma [9] na manasikaraniya te dhamme na manasikaroti,||
ye dhamma manasikaraniya te dhamme manasikaroti.|| ||

[10] Katame ca bhikkhave dhamma na manasikaraniya ye dhamme na manasikaroti? Yassa bhikkhave dhamme manasi karoto anuppanno va kamasavo uppajjati,||
uppanno va kamasavo pavaddhati.|| ||

Anuppanno va bhavasavo uppajjati,||
uppanno va bhavasavo pavaddhati.|| ||

Anuppanno va avijjasavo uppajjati,||
uppanno va avijjasavo pavaddhati.|| ||

Ime dhamma na manasikaraniya ye dhamme na manasikaroti.|| ||

Katame ca bhikkhave dhamma manasikaraniya ye dhamme manasikaroti? Yassa bhikkhave dhamme manasi karoto anuppanno va kamasavo na uppajjati,||
uppanno va kamasavo pahiyati.|| ||

Anuppanno va bhavasavo na uppajjati,||
uppanno va bhavasavo pahiyati.|| ||

Anuppanno va avijjasavo na uppajjati,||
uppanno va avijjasavo pahiyati.|| ||

Ime dhamma manasikaraniya ye dhamme manasikaroti.|| ||

Tassa amanasikaraniyanam dhammanam amanasi-kara manasikaraniyanam dhammanam manasikara anuppanna c'eva asava na uppajjanti,||
uppanna ca asava pahiyanti.|| ||

[11] So idam dukkhan ti yoniso manasikaroti,||
ayam dukkhasamudayo' ti yoniso manasikaroti,||
ayam dukkhanirodho' ti yoniso manasikaroti,||
ayam dukkhanirodhagaminipatipada' ti yoniso manasikaroti.|| ||

Tassa evam yoniso manasikaroto tini samyojanani pahiyanti: sakkayaditthi vicikiccha silabbataparamaso.|| ||

Ime vuccanti bhikkhave asava dassana pahatabba.|| ||

 


 

[12][rhyt][pts][than][upal] Katame ca bhikkhave asava samvara pahatabba?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu patisankha yoniso cakkhu'ndriya-samvara-samvuto viharati.|| ||

Yam hi'ssa bhikkhave [cakkhu'ndriya samvaramasamvutassa] viharato uppajjeyyum asava vighatapari'aha [cakkhu'ndriya samvarasamvutassa] viharato evamsa te asava vighatapari'aha na honti.|| ||

Patisankha yoniso [sot'indriya samvara samvuto] viharati.|| ||

Yam hi'ssa bhikkhave sot'indriyasamvaram asamvutassa viharato uppajjeyyum asava vighatapari'aha [sot'indriya samvara samvutassa] viharato evamsa te asava vighatapari'aha na honti.|| ||

Patisankha yoniso [ghan'indriya samvara samvuto] viharati.|| ||

Yam hi'ssa bhikkhave ghan'indriyasamvaram asamvutassa viharato uppajjeyyum asava vighatapari'aha [ghan'indriya samvara samvutassa] viharato evamsa te asava vighatapari'aha na honti.|| ||

Patisankha yoniso [jivh'indriya samvara samvuto] viharati.|| ||

Yam hi'ssa bhikkhave jivh'indriyasamvaram asamvutassa viharato uppajjeyyum asava vighatapari'aha [jivh'indriya samvara samvutassa] viharato evamsa te asava vighatapari'aha na honti.|| ||

Patisankha yoniso [kay'indriya samvara samvuto] viharati.|| ||

Yam hi'ssa bhikkhave kay'indriyasamvaram asamvutassa viharato uppajjeyyum asava vighatapari'aha [kay'indriya samvara samvutassa] viharato evamsa te asava vighatapari'aha na honti.|| ||

Patisankha yoniso [man'indriya samvara samvuto] viharati.|| ||

Yam hi'ssa bhikkhave man'indriyasamvaram asamvutassa viharato uppajjeyyum asava vighatapari'aha [man'indriya samvara samvutassa] viharato evamsa te asava vighatapari'aha na honti.|| ||

Yam hi'ssa bhikkhave samvaram asamvutassa viharato uppajjeyyum asava [10] vighatapari'aha samvarasamvutassa viharato evamsa te asava vighatapari'aha na honti.|| ||

Ime vuccanti bhikkhave asava samvara pahatabba.|| ||

 


 

[13][rhyt][pts][than][upal] Katame ca bhikkhave asava patisevana pahatabba?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu patisankha yoniso civaram patisevati:||
yavad eva sitassa patighataya unhassa patighataya [damsamakasavatata pasirimsapasam phassanam] patighataya yavad eva hirikopinapaticchadanattham.|| ||

[14] Patisankha yoniso pindapatam patisevati:||
n'eva davaya na madaya na mandanaya na vibhusanaya yavad eva imassa kayassa thitiya yapanaya vihimsuparatiya brahmacariyanuggahaya.|| ||

Iti puranan ca vedanam patihankhami navan ca vedanam na uppadessami yatra ca me bhavissati anavajjata ca phasuviharo ca' ti.|| ||

[15] Patisankha yoniso senasanam patisevati: yavad eva sitassa patighataya unhassa patighataya [damsam akasa vatatapasirim sapasam phassanam] patighataya yavad eva utuparissayavinodanam patisallanaramattham.|| ||

[16] Patisankha yoniso [gilana paccaya bhesajjaparikkharam] patisevati:||
yavad eva uppannanam veyyabadhikanam vedananam patighataya avyapajjhaparamataya.|| ||

[17] Yam hi'ssa bhikkhave apatisevato uppajjeyyum asava vighatapari'aha.|| ||

Patisevato evamsa te asava vighatapari'aha na honti.|| ||

Ime vuccanti bhikkhave asava patisevana pahatabba.|| ||

 


 

[18][rhyt][pts][than][upal] Katame ca bhikkhave asava adhivasana pahatabba?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu patisankha yoniso khamo hoti sitassa unhassa jighacchaya pipasaya [damsamakasa vatatapasirimsapasam phassanam] duruttanam duragatanam vacanapathanam uppannanam saririkanam vedananam dukkhanam tippanam kharanam katukanam asatanam amanapanam panaharanam adhivasakajatiko hoti.|| ||

Yam hi'ssa bhikkhave anadhivasayato uppajjeyyum asava vighatapari'aha adhivasayato evamsa te asava vighatapari'aha na honti.|| ||

Ime vuccanti bhikkhave asava adhivasana pahatabba.|| ||

 


 

[19][rhyt][pts][than][upal] Katame ca bhikkhave asava parivajjana pahatabba?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu patisankha yoniso candam hatthim parivajjeti.|| ||

Candam assam parivajjeti.|| ||

Candam gonam parivajjeti.|| ||

Candam kukkuram parivajjeti ahim khanum kanta- [11] kadhanam sobbham papatam candanikam o'igallam.|| ||

Yatharupe anasane nisinnam yatharupe agocare carantam yatharupe papake mitte bhajantam vinnu sabrahmacari papakesu thanesu okappeyyum.|| ||

So tan ca anasanam tan ca agocaram te ca papake mitte patisankha yoniso parivajjeti.|| ||

Yam hi'ssa bhikkhave aparivajjayato uppajjeyyum asava vighatapari'aha.|| ||

Parivajjayato evamsa te asava vighatapari'aha na honti.|| ||

Ime vuccanti bhikkhave asava parivajjana pahatabba.|| ||

 


 

[20][rhyt][pts][than][upal] Katame ca bhikkhave asava vinodana pahatabba?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu patisankha yoniso uppannam kama-vitakkam nadhivaseti pajahati vinodeti byantikaroti anabhavam gameti.|| ||

Uppannam vyapada-vitakkam nadhivaseti pajahati vinodeti byantikaroti anabhavam gameti.|| ||

Uppannam vihimsa-vitakkam nadhivaseti pajahati vinodeti byantikaroti anabhavam gameti.|| ||

Uppannuppanne papake akusale dhamme nadhivaseti pajahati vinodeti byantikaroti anabhavam gameti.|| ||

Yam hi'ssa bhikkhave avinodayato uppajjeyyum asava vighatapari'aha.|| ||

Vinodayato evamsa te asava vighatapari'aha na honti.|| ||

Ime vuccanti bhikkhave asava vinodana pahatabba.|| ||

 


 

[21][rhyt][pts][than][upal] Katame ca bhikkhave asava bhavana pahatabba?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu patisankha yoniso satisambojjhangam bhaveti vivekanissitam viraganissitam nirodhanissitam vossaggaparinamim.|| ||

Patisankha yonisodhammavicayasambojjhangam bhaveti vivekanissitam viraganissitam nirodhanissitam vossaggaparinamim.|| ||

Patisankha yoniso viriyasambojjhangam bhaveti vivekanissitam viraganissitam nirodhanissitam vossaggaparinamim.|| ||

Patisankha yoniso pitisambojjhangam bhaveti vivekanissitam viraganissitam nirodhanissitam vossaggaparinamim.|| ||

Patisankha yoniso passaddhisambojjhangam bhaveti vivekanissitam viraganissitam nirodhanissitam vossaggaparinamim.|| ||

Patisankha yoniso samadhisambojjhangam bhaveti vivekanissitam viraganissitam nirodhanissitam vossaggaparinamim.|| ||

Patisankha yoniso upekkhasambojjhangam bhaveti vivekanissitam viraganissitam nirodhanissitam vossaggaparinamim.|| ||

Yam hi'ssa bhikkhave abhavayato uppajjeyyum asava vighatapari'aha bhavayato evamsa te asava vighatapari'aha na honti.|| ||

Ime vuccanti bhikkhave asava bhavana pahatabba.|| ||

[22][rhyt][pts][than][upal] Yato ca bhikkhave bhikkhuno ye asava dassana pahatabba te dassana pahina honti.|| ||

Ye asava samvara pahatabba te samvara pahina honti.|| ||

Ye asava patisevana pahatabba te patisevana pahina honti.|| ||

Ye asava adhivasana pahatabba te adhivasana pahina honti.|| ||

Ye asava parivajjana [12] pahatabba te parivajjana pahina honti.|| ||

Ye asava vinodana pahatabba te vinodana pahina honti.|| ||

Ye asava bhavana pahatabba te bhavana pahina honti.|| ||

Ayam vuccati bhikkhave bhikkhu sabbasava-samvarasamvuto viharati,||
acchecchi tanham,||
vavattayi samyojanam,||
samma manabhisamaya antam akasi dukkhassa' ti.|| ||

Idam avoca Bhagava.|| ||

Attamana te bhikkhu Bhagavato bhasitam abhinandunti.|| ||

Sabbasavasuttam dutiyam


Contact:
E-mail
Copyright Statement