Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

Majjhima Nikaya
I. Mulapannasa
1. Mulapariyaya Vagga

Sutta 4

Bhaya-Bherava Suttam

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


[16]

[1][pts][chlm][ntbb][than][upal] Evam me sutam|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

2. Atha kho Janussoni brahmano yena Bhagava ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavata saddhim sammodi.

Sammodaniyam katham saraniyam vitisaretva eka-m-antam nisidi.

Eka-m-antam nisinno kho Janussoni brahmano Bhagavantam etad avoca.|| ||

"Ye'me bho Gotama kulaputta bhavantam Gotamam uddissa saddha agarasma anagariyam pabbajita bhavam tesam Gotamo pubbangamo.

Bhavam tesam Gotamo bahukaro bhavam tesam Gotamo samadapeta.

Bhoto ca Gotamassa sa janata ditthanugatim apajjati" ti.|| ||

"Evam-etam brahmana, evam-etam brahmana.

Ye te brahmana, kulaputta mamam uddissa saddha agarasma anagariyam pabbajita aham tesam pubbangamo,||
aham tesam bahukaro||
aham tesam samadapeta,||
maman ca pana sa janata ditthanugatim apajjati" ti.|| ||

"Durabhisambhavani hi bho Gotama, aranne vanapatthani pantani senasanani,||
dukkaram pavivekam,||
durabhiramam ekatte,||
haranti manne mano vanani samadhim alabhamanassa [17] bhikkhuno" ti.|| ||

"Evam-etam brahmana, evam-etam brahmana.

Durabhisambhavani hi brahmana aranne vanapatthani pantani senasanani,||
dukkaram pavivekam,||
durabhiramam ekatte,||
haranti manne mano vanani samadhim alabhamanassa bhikkhuno" ti.|| ||

3. "Mayham pi kho brahmana, pubbe va sambodha anabhisambuddhassa bodhisattass'eva sato etad-ahosi:|| ||

'Durabhisambhavani hi kho aranne vanapatthani pantani senasanani,||
dukkaram pavivekam,||
durabhiramam ekatte,||
haranti manne mano vanani samadhim alabhamanassa bhikkhuno" ti.|| ||

4. Tassa mayham brahmana etad ahosi:|| ||

'Ye kho keci samana va brahmana va aparisuddha-kaya-kammanta aranne-vanapatthani pantani senasanani patisevanti,||
aparisuddha-kaya-kammanta-sandosa-hetu have te bhonto samana-brahmana akusalam bhaya-bheravam avhayanti.|| ||

Na kho panaham aparisuddha-kaya-kammanto aranne-vanapatthani pantani senasanani patisevami,||
parisuddha-kaya-kammanto'ham-asmi.|| ||

Ye hi vo ariya parisuddha-kaya-kammanta aranne vanapatthani pantani senasanani patisevanti,||
tesam-aham annatamo.|| ||

Etam-aham brahmana parisuddha-kaya-kammantatam attani sampassamano bhiyyo pallomam-apadim aranne viharaya.'|| ||

5. Tassa mayham brahmana etad ahosi:|| ||

'Ye kho keci samana va brahmana va aparisuddha-vaci-kammanta aranne vanapatthani pantani senasanani patisevanti||
aparisuddha-vaci-kammanta-sandosa-hetu have te bhonto samana-brahmana akusalam bhaya-bheravam avhayanti.|| ||

Na kho panaham aparisuddha-vaci-kammanto aranne vanapatthani pantani senasanani patisevami,||
parisuddha-vaci-kammanto'ham-asmi.|| ||

Ye hi vo ariya parisuddha-vaci-kammanta aranne vanapatthani pantani senasanani patisevanti,||
tesam-aham annatamo.|| ||

Etam-aham brahmana parisuddha-vaci-kammantanam attani sampassamano bhiyyo pallomam-apadim aranne viharaya.'|| ||

6. Tassa mayham brahmana etad ahosi:|| ||

'Ye kho keci samana va brahmana va aparisuddha-mano-kammanta aranne vanapatthani pantani senasanani patisevanti,||
aparisuddha-mano-kammantasandosa-hetu have te bhonto samana-brahmana akusalam bhaya-bheravam avhayanti.|| ||

Na kho panaham aparisuddha mano-kammanto aranne vanapatthani pantani senasanani patisevami,||
parisuddha-mano-kammanto'ham-asmi.|| ||

Ye hi vo ariya parisuddha-mano-kammanta aranne vanapatthani pantani senasanani patisevanti,||
tesam-aham annatamo.|| ||

Etam-aham brahmana parisuddha-mano-kammantatam attani sampassamano bhiyyo pallomamapadim aranne viharaya.

7. Tassa mayham brahmana, etad ahosi:|| ||

'Ye kho keci samana va brahmana va aparisuddhajiva aranne vanapatthani pantani senasanani patisevanti,||
aparisuddhajiva-sandosa-hetu have te bhonto samana-brahmana akusalam bhaya-bheravam avhayanti,|| ||

Na kho panaham aparisuddhajivo aranne vanapatthani pantani senasanani patisevami,||
parisuddhajivo'ham-asmi.|| ||

Ye hi vo ariya parisuddhajiva aranne vanapatthani pantani senasanani patisevanti,||
tesam-aham annatamo.'|| ||

Etam-aham brahmana parisuddhajivatam attani sampassamano bhiyyo pallomamapadim aranne viharaya.|| ||

8. Tassa mayham brahmana etad ahosi:|| ||

Ye kho keci samana va brahmana va abhijjhalu kamesu tibbasaraga aranne vanapatthani pantani senasanani patisevanti,||
abhijjhalu kamesu tibbasaraga-sandosa-hetu have te bhonto samana-brahmana akusalam bhaya-bheravam avhayanti.|| ||

Na kho panaham abhijjhalu kamesu tibbasarago aranne vanapatthani pantani senasanani patisevami,||
anabhijjhalu'ham-asmi.|| ||

Ye hi vo ariya anabhijjhalu aranne vanapatthani pantani senasanani [18] patisevanti,||
tesam-aham annatamo.|| ||

Etam-aham brahmana anabhijjhalutam attani sampassamano bhiyyo pallomamapadim aranne viharaya.'|| ||

9. Tassa mayham brahmana etad ahosi:|| ||

Ye kho keci samana va brahmana va byapanna-citta paduttha-mana-sankappa aranne vanapatthani pantani senasanani patisevanti,||
byapanna-citta paduttha-mana-sankappa-sandosa-hetu have te bhonto samana-brahmana akusalam bhaya-bheravam avhayanti.|| ||

Na kho panaham byapanna-citto paduttha-mana-sankappo aranne vanapatthani pantani senasanani patisevami,||
metta-citto'ham-asmi.|| ||

Ye hi vo ariya metta-citta aranne vanapatthani pantani senasanani patisevanti,||
tesam-aham annatamo.|| ||

Etam-aham brahmana metta-cittatam attani sampassamano bhiyyo pallomamapadim aranne viharaya.|| ||

10. Tassa mayham brahmana etad ahosi:|| ||

Ye kho keci samana va brahmana va thina-middha-pariyutthita aranne vanapatthani pantani senasanani patisevanti,||
thina-middha pariyutthana-sandosa-hetu have te bhonto samana-brahmana akusalam bhaya-bheravam avhayanti.|| ||

Na kho panaham thina-middha-pariyutthito aranne vanapatthani pantani senasanani patisevami,||
vigata-thina-middho'ham-asmi.|| ||

Ye hi vo ariya vigata-thina-middha aranne vanapatthani pantani senasanani patisevanti,||
tesam-aham annatamo.|| ||

Etam-aham brahmana vigata-thina-middhatam attani sampassamano bhiyyo pallomamapadim aranne viharaya.|| ||

11. Tassa mayham brahmana etad ahosi:|| ||

Ye kho keci samana va brahmana va uddhata avupasanta-citta aranne vanapatthani pantani senasanani patisevanti,||
uddhata avupasanna-citta-sandosa-hetu have te bhonto samana-brahmana akusalam bhaya-bheravam avhayanti.|| ||

Na kho panaham uddhato avupasanta-citto aranne vanapatthani pantani senasanani patisevami,||
vupasanta-citto'ham-asmi.|| ||

Ye hi vo ariya vupasanta-citta aranne vanapatthani pantani senasanani patisevanti,||
tesam-aham annatamo.|| ||

Etam-aham brahmana vupasanta-cittatam attani sampassamano bhiyyo pallomamapadim aranne viharaya.|| ||

12. Tassa mayham brahmana etad ahosi:|| ||

Ye kho keci samana va brahmana va kankhi vecikicchi aranne vanapatthani pantani senasanani patisevanti,||
kankha-vicikiccha sandosa-hetu have te bhonto samana-brahmana akusalam bhaya-bheravam avhayanti.|| ||

Na kho panaham kankhi-vecikicchi aranne vanapatthani pantani senasanani patisevami,||
tinna-vicikiccho'ham-asmi.|| ||

Ye hi vo ariya tinna-vicikiccha aranne vanapatthani pantani senasanani patisevanti,||
tesam-aham annatamo.|| ||

Etam-aham brahmana tinna-vicikicchatam attani [19] sampassamano bhiyyo pallomamapadim aranne viharaya.|| ||

13. Tassa mayham brahmana etad ahosi:|| ||

Ye kho keci samana va brahmana va attukkamsaka paravambhi aranne vanapatthani pantani senasanani patisevanti,||
attukkamsana paravambhana-sandosa-hetu have te bhonto samana-brahmana akusalam bhaya-bheravam avhayanti.|| ||

Na kho panaham attukkamsako paravambhi aranne vanapatthani pantani senasanani patisevami,||
anattukamsako aparavambhi'ham-asmi.|| ||

Ye hi vo ariya anattukkamsaka aparavambhi aranne vanapatthani pantani senasanani patisevanti,||
tesam-aham annatamo.|| ||

Etam-aham brahmana anattukkamsakatam aparavambhitam attani sampassamano bhiyyo pallomamapadim aranne viharaya.|| ||

14. Tassa mayham brahmana etad ahosi:|| ||

Ye kho keci samana va brahmana va chambhi bhiruka-jatika aranne vanapatthani pantani senasanani patisevanti,||
chambhi bhiruka-jatika-sandosa-hetu have te bhonto samana-brahmana akusalam bhaya-bheravam avhayanti.|| ||

Na kho panaham chambhi bhiruka-jatiko aranne vanapatthani pantani senasanani patisevami,||
vigatalomahamso'ham-asmi.|| ||

Ye hi vo ariya vigata-lomahamsa aranne vanapatthani pantani senasanani patisevanti,||
tesam-aham annatamo.|| ||

Etam-aham brahmana vigata-lomahamsatam attani sampassamano bhiyyo pallomamapadim aranne viharaya.|| ||

15. Tassa mayham brahmana etad ahosi:|| ||

ye kho keci samana va brahmana va labha-sakkara-silokam nikamayamana aranne vanapatthani pantani senasanani patisevanti,||
labha-sakkara-silokam nikamayamana sandosa-hetu have te bhonto samana-brahmana akusalam bhaya-bheravam avhayanti.|| ||

Na kho panaham labha-sakkara-silokam nikamayamano aranne vanapatthani pantani senasanani patisevami,||
appiccho'ham-asmi.|| ||

Ye hi vo ariya appiccha aranne vanapatthani pantani senasanani patisevanti,||
tesam-aham annatamo.|| ||

Etam-aham brahmana appicchatam attani sampassamano bhiyyo pallomamapadim aranne viharaya.|| ||

16. Tassa mayham brahmana etad ahosi:|| ||

Ye kho keci samana va brahmana va kusita hina-viriya aranne vanapatthani pantani senasanani patisevanti,||
kusita-hina-viriya-sandosa-hetu have te bhonto samana-brahmana akusalam bhaya-bheravam avhayanti.|| ||

Na kho panaham kusito hina-viriyo aranne vanapatthani pantani senasanani patisevami,||
araddha-viriyo'ham-asmi.|| ||

Ye hi vo ariya araddha-viriya aranne vanapatthani pantani senasanani patisevanti,||
tesam-aham annatamo.|| ||

Etam-aham brahmana araddha-viriyatam attani sampassamano bhiyyo pallomamapadim aranne viharaya.|| ||

17. Tassa mayham brahmana etad ahosi:|| ||

[20] Ye kho keci samana va brahmana va mutthassati asampajana aranne vanapatthani pantani senasanani patisevanti,||
mutthassati asampajana-sandosa-hetu have te bhonto samana-brahmana akusalam bhaya-bheravam avhayanti.|| ||

Na kho panaham mutthassati asampajano aranne vanapatthani pantani senasanani patisevami,||
upatthita-sati'ham-asmi.|| ||

Ye hi vo ariya upatthita-sati aranne vanapatthani pantani senasanani patisevanti,||
tesam-aham annatamo.|| ||

Etam-aham brahmana upatthi-satitam attani sampassamano bhiyyo pallomamapadim aranne viharaya.|| ||

18. Tassa mayham brahmana etad ahosi:|| ||

Ye kho keci samana va brahmana va asamahita vibbhanta-citta aranne vanapatthani pantani senasanani patisevanti,||
asamahita vibbhanta-citta-sandosa-hetu have te bhonto samana-brahmana akusalam bhaya-bheravam avhayanti.|| ||

Na kho panaham asamahito vibbhanta-citto aranne vanapatthani pantani senasanani patisevami,||
samadhi-sampanno'ham-asmi.|| ||

Ye hi vo ariya samadhi-sampanna aranne vanapatthani pantani senasanani patisevanti,||
tesam-aham annatamo.|| ||

Etam-aham brahmana samadhi-sampadam attani sampassamano bhiyyo pallomamapadim aranne viharaya.|| ||

19. Tassa mayham brahmana etad ahosi:|| ||

Ye kho keci samana va brahmana va duppanna-elamuga aranne vanapatthani pantani senasanani patisevanti,||
duppanna-elamuga-sandosa-hetu have te bhonto samana-brahmana akusalam bhaya-bheravam avhayanti.|| ||

Na kho panaham duppanno-elamugo aranne vanapatthani pantani senasanani patisevami,||
panna-sampanno'ham-asmi.|| ||

Ye hi vo ariya panna-sampanna aranne vanapatthani pantani senasanani patisevanti,||
tesam-aham annatamo.|| ||

Etam-aham brahmana panna-sampadam attani sampassamano bhiyyo pallomamapadim aranne viharaya.|| ||

 


 

20. Tassa mayham brahmana etadahosi:|| ||

Yan-nunaham ya ta rattiyo abhinnata abhilakkhita,||
catuddasi pancadasi atthami ca pakkhassa,||
tatharupasu rattisu yani tani arama-cetiyani vana-cetiyani rukkha-cetiyani bhimsanakani salomahamsani,||
tatharupesu senasanesu vihareyyam,||
app-eva nama tam bhaya-bheravam passeyyan' ti.|| ||

So kho aham brahmana aparena samayena ya ta rattiyo abhinnata abhilakkhita,||
catuddasi pancadasi atthami ca pakkhassa,||
tatharupasu rattisu yani tani aramacetiyani vana-cetiyani rukkha-cetiyani bhimsanakani salomahamsani,||
tatharupesu senasanesu viharami.|| ||

Tatra ca me brahmana viharato mago va agacchati,||
moro va [21] kattham pateti,||
vato va pannasatam ereti;||
tassa mayham evam hoti:|| ||

'Etam nuna tam bhaya-bheravam agacchati' ti.|| ||

Tassa mayham brahmana etad ahosi:|| ||

'Kin-nu kho aham annadatthu bhayapatikankhi viharami,||
yan-nunaham yathabhutam yathabhutassa me tam bhaya-bheravam agacchati,||
tathabhutam tathabhuto va tam bhaya-bheravam pativineyyan' ti.|| ||

Tassa mayham brahmana cankamantassa tam bhaya-bheravam agacchati,||
so kho aham brahmana n'eva tava titthami,||
na nisidami,||
na nipajjami,||
yava cankamanto va tam bhaya-bheravam pativinemi.|| ||

Tassa mayham brahmana thitassa tam bhaya-bheravam agacchati,||
so kho aham brahmana n'eva tava cankamami,||
na nisidami,||
na nipajjami,||
yava thito va tam bhaya-bheravam pativinemi.|| ||

Tassa mayham brahmana nisinnassa tam bhaya-bheravam agacchati,||
so kho aham brahmana n'eva tava nipajjami,||
na titthami,||
na cankamami,||
yava nisinno va tam bhaya-bheravam pativinemi.|| ||

Tassa mayham brahmana nipannassa tam bhaya-bheravam agacchati,||
so kho aham brahmana n'eva tava nisidami,||
na titthami,||
na cankamami,||
yava nipannova tam bhaya-bheravam pativinemi.|| ||

 


 

21. Santi kho pana brahmana eke samana-brahmana rattim yeva samanam diva ti sanjananti,||
diva yeva samanam ratti ti sanjananti,||
idam aham tesam samana-brahmananam sammohaviharasmim vadami.|| ||

Aham kho pana brahmana rattim yeva samanam ratti ti sanjanami,||
diva yeva samanam diva ti sanjanami.

Yam kho tam brahmana samma vadamano vadeyya:|| ||

'Asammoha-dhammo satto loke uppanno bahu-jana-hitaya bahu-jana-sukhaya lokanukampaya atthaya hitaya sukhaya deva-manussanan' ti,|| ||

mam eva tam samma vadamano vadeyya:||
'Asammoha-dhammo satto loke uppanno bahu-jana-hitaya bahu-jana-sukhaya lokanukampaya atthaya hitaya sukhaya deva-manussanan' ti.|| ||

22. Araddham kho pana me brahmana viriyam ahosi asallinam,||
upatthita sati asammuttha,||
passaddho kayo asaraddho,||
samahitam cittam ekaggam.|| ||

23. So kho aham brahmana vivicc'eva kamehi||
vivicca akusalehi dhammehi||
savitakkam||
savicaram||
vivekajam pitisukham||
pathamam jhanam upasampajja vihasim.|| ||

24. Vitakka-vicaranam vupasama||
ajjhattam sampasadanam||
cetaso ekodibhavam||
avi- [22] takkam||
avicaram||
samadhijam pitisukham||
dutiyam jhanam upasampajja vihasim.|| ||

25. Pitiya ca viraga||
upekhako ca vihasim||
sato ca sampajano,||
sukhan ca kayena patisamvedesim,||
yam tam ariya acikkhanti||
'upekhako satima sukhavihari' ti||
tatiyam jhanam upasampajja vihasim.|| ||

26. Sukhassa ca pahana||
dukkhassa ca pahana||
pubbe va somanassa-domanassanam atthangama||
adukkham||
asukham||
upekha satiparisuddhim||
catuttham jhanam upasampajja vihasim.|| ||

27. So evam samahite citte parisuddhe,||
pariyodate,||
anangane,||
vigatupakkilese,||
mudubhute,||
kammaniye,||
thite,||
anejjappatte,||
pubbe-nivasanussati-nanaya cittam abhininnamesim.

So anekavihitam pubbe-nivasam anussarami,||
seyyathidam:|| ||

Ekam pi jatim,||
dve pi jatiyo,||
tisso pi jatiyo,||
catasso pi jatiyo,||
panca pi jatiyo,||
dasa pi jatiyo,||
visam pi jatiyo,||
timsam pi jatiyo,||
cattarisam pi jatiyo,||
pannasam pi jatiyo,||
jati-satam pi jati-sahassam pi,||
jati-sata-sahassam pi,||
aneke pi samvatta-kappe,||
aneke pi vivatta-kappe,||
aneke pi samvatta-vivatta-kappe,||
'amutr'asim evam-namo||
evam gotto||
evam vanno||
evam-aharo||
evam sukha-dukkha-patisamvedi||
evam-ayu-pariyanto,||
so tato cuto||
amutra udapadim.

Tatra p'asim||
evam-namo||
evam gotto||
evam vanno||
evam-aharo||
evam sukha-dukkha-patisamvedi||
evam-ayu-pariyanto.

So tato cuto||
idhupapanno' ti.

Iti sakaram sa-uddesam anekavihitam pubbe-nivasam anussarami.|| ||

28. Ayam kho me brahmana rattiya pathame yame pathama vijja adhigata,||
avijja vihata,||
vijja uppanna,||
tamo vihato,||
aloko uppanno,||
yatha tam appamattassa atapino pahitattassa viharato.|| ||

29. So evam samahite citte parisuddhe,||
pariyodate,||
anangane,||
vigatupakkilese,||
mudubhute,||
kammaniye,||
thite,||
anejjappatte,||
sattanam cutupapatananaya cittam abhininnamesim.|| ||

So dibbena cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena satte passami cavamane upapajjamane,||
hine panite suvanne dubbanne sugate duggate.

Yatha kammupage satte pajanami:|| ||

'Ime vata bhonto satta||
kaya-duccaritena samannagata,||
vaci-duccaritena samannagata,||
mano-duccaritena samannagata,||
ariyanam upavadaka,||
miccha-ditthika,||
miccha-ditthi-kamma-samadana,||
te kayassa bheda param marana||
apayam duggatim||
vinipatam||
nirayam upapanna.

Ime va pana bhonto satta||
kaya-sucaritena [23] samannagata,||
vaci-sucaritena samannagata,||
mano-sucaritena samannagata,||
ariyanam anupavadaka,||
samma-ditthika samma-ditthi-kamma-samadana,||
te kayassa bheda param marana||
sugatim||
saggam lokam upapannati.

Iti dibbena cakkhuna visuddhena atikkanta-manusakena satte passami cavamane upapajjamane,||
hine panite suvanne dubbanne sugate duggate.

Yatha-kammupage satte pajanami.|| ||

30. Ayam kho me brahmana rattiya majjhime yame dutiya vijja adhigata,||
avijja vihata,||
vijja uppanna,||
tamo vihato,||
aloko uppanno,||
yatha tam appamattassa atapino pahitattassa viharato.|| ||

31. So evam samahite citte parisuddhe,||
pariyodate,||
anangane,||
vigatupakkilese,||
mudubhute,||
kammaniye,||
thite,||
anejjappatte,||
asavanam khaya-nanaya cittam abhininnamesim.

So:|| ||

'Idam dukkhan' ti||
yathabhutam abbhannasim.

'Ayam dukkha-samudayo' ti||
yathabhutam abbhannasim.

'Ayam dukkha-nirodho' ti||
yathabhutam abbhannasim.

'Ayam dukkha-nirodha-gamini patipada' ti||
yathabhutam abbhannasim.|| ||

'Ime asava' ti||
yathabhutam abbhannasim.

'Ayam asava-samudayo' ti||
yathabhutam abbhannasim.

'Ayam asava-nirodho' ti||
yathabhutam abbhannasim.

'Ayam asava-nirodha-gamini patipada' ti||
yathabhutam abbhannasim.|| ||

32. Tassa me evam janato||
evam passato kamasava pi cittam vimuccittha.

Bhavasava pi cittam vimuccittha.

Avijjasava pi cittam vimuccittha.

Vimuttasmim vimuttam-iti nanam ahosi:

'Khina jati,||
vusitam brahmacariyam,||
katam karaniyam,||
naparam itthattaya' ti abbhannasim.|| ||

33. Ayam kho me brahmana rattiya pacchime yame tatiya vijja adhigata,||
avijja vihata,||
vijja uppanna tamo vihato,||
aloko uppanno,||
yatha tam appamattassa atapino pahitattassa viharato."|| ||

34. Siya kho pana te brahmana evam assa:|| ||

"Ajja pi nuna Samano Gotamo avita-rago avita-doso avita-moho,||
tasma aranne-vanapatthani pantani senasanani patisevati" ti.|| ||

"Na kho pan'etam brahmana evam datthabbam.|| ||

Dve kho aham brahmana atthavase sampassamano aranne-vanapatthani pantani senasanani patisevami:|| ||

Attano ca dittha-dhamma-sukha-viharam sampassamano,||
pacchiman ca janatam anukampamano" ti.|| ||

35. "Anukampitarupa'yam bhota Gotamena pacchima ja- [24] nata,||
yatha tam arahata samma-sambuddhena.

Abhikkantam bho Gotama!

Abhikkantam bho Gotama!

Seyyatha pi bho Gotama nikkujjitam va ukkujjeyya,||
paticchannam va vivareyya,||
mulhassa va maggam acikkheyya,||
andhakare va telapajjotam dhareyya:||
'cakkhumanto rupani dakkhinti' ti||
evam evam bhota Gotamena||
aneka-pariyayena dhammo pakasito.

Esaham bhavantam Gotamam saranam gacchami||
dhamman ca||
bhikkhu-sanghan ca.

Upasakam mam bhavam Gotamo||
dharetu ajjatagge panupetam saranam gatan" ti.|| ||

BHAYA-BHERAVA SUTTAm CATUTTHAm


Contact:
E-mail
Copyright Statement