Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Majjhima Nikaya
I. Mulapannasa
1. Mulapariyaya Vagga

Sutta 8

Sallekha Suttam

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


[40]

[1][chlm][pts][ntbb][nypo][olds][upal] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

Atha kho ayasma Maha Cundo sayanhasamayam patisallana vutthito yena Bhagava ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinno kho ayasma Maha Cundo Bhagavantam etad avoca:|| ||

2. "Ya ima bhante aneka-vihita ditthiyo loke uppajjanti||
atta-vada-pati-samyutta va||
loka-vada-pati-samyutta va,||
adim-eva nu kho bhante bhikkhuno manasi-karoto||
evam-etasam ditthinam pahanam hoti,||
evam-etasam ditthinam patinissaggo hoti" ti?|| ||

Ya ima Cunda aneka-vihita ditthiyo loke uppajjanti
atta-vada-pati-samyutta va||
loka-vada-pati-samyutta va,||
yattha c'eta ditthiyo uppajjanti,||
yattha c'eta anusenti,||
yattha c'eta samudacaranti,||
tam 'n'etam mama',||
'neso'ham asmi',||
'na me'so atta' ti||
evam etam yathabhutam sammappannaya passato
evam etasam ditthinam pahanam hoti,||
evam-etasam ditthinam patinissaggo hoti.|| ||

3. Thanam kho pan'etam Cunda vijjati - yam idh'ekacco bhikkhu vivicc'eva kamehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkam savicaram vivekajam piti-sukham pathamam-jhanam upasampajja vihareyya.|| ||

Tassa evam assa: 'sallekhena viharami' ti.|| ||

Na kho pan'ete Cunda ariyassa vinaye sallekha vuccanti.|| ||

Dittha-dhamma-sukha-vihara [41] ete ariyassa vinaye vuccanti.|| ||

4. Thanam kho pan'etam Cunda vijjati - yam idh'ekacco bhikkhu vitakka-vicaranam vupasama||
ajjhattam sampasadanam||
cetaso ekodi-bhavam||
avitakkam||
avicaram||
samadhijam||
piti-sukham||
dutiyam-jhanam upasampajja vihareyya.|| ||

Tassa evam assa: 'sallekhena viharami' ti.|| ||

Na kho pan'ete Cunda ariyassa vinaye sallekha vuccanti.|| ||

Dittha-dhamma-sukha-vihara ete ariyassa vinaye vuccanti.|| ||

5. Thanam kho pan'etam Cunda vijjati - yam idh'ekacco bhikkhu pitiya ca viraga upekkhako ca vihareyya,||
sato ca sampajano,||
sukhan ca kayena patisanvedeyya,||
yam tam ariya acikkhanti||
'Upekkhako satima sukha-vihari' ti,||
tatiyam-jhanam upasampajja vihareyya|| ||

Tassa evam assa: 'sallekhena viharami' ti.|| ||

Na kho pan'ete Cunda ariyassa vinaye sallekha vuccanti.|| ||

Dittha-dhamma-sukha-vihara ete ariyassa vinaye vuccanti.|| ||

6. Thanam kho pan'etam Cunda vijjati - yam idh'ekacco bhikkhu sukhassa ca pahana dukkhassa ca pahana pubbe va somanassa-domanassanam atthangama adukkham-asukham upekkha-sati-parisuddhim catuttham-jhanam upasampajja-vihareyya.|| ||

Tassa evam assa: 'sallekhena viharami' ti.|| ||

Na kho pan'ete Cunda ariyassa vinaye sallekha vuccanti.|| ||

Dittha-dhamma-sukha-vihara ete ariyassa vinaye vuccanti.|| ||

7. Thanam kho pan'etam Cunda vijjati - yam idh'ekacco bhikkhu sabbaso rupa-sannanam samatikkama||
patigha-sannanam atthangama||
nanatta-sannanam amanasikara||
'ananto akaso' ti||
akasanancayatanam upasampajja vihareyya.|| ||

Tassa evam assa: 'sallekhena viharami' ti.|| ||

Na kho pan'ete Cunda ariyassa vinaye sallekha vuccanti.|| ||

Santa ete vihara ariyassa vinaye vuccanti.|| ||

8. Thanam kho pan'etam Cunda vijjati - yam idh'ekacco bhikkhu sabbaso akasanancayatanam samatikkamma||
'Anantam vinnanan' ti||
vinnanancayatanam upasampajja vihareyya.|| ||

Tassa evam assa: 'sallekhena viharami' ti.|| ||

Na kho pan'ete Cunda ariyassa vinaye sallekha vuccanti.|| ||

Santa ete vihara ariyassa vinaye vuccanti.|| ||

9. Thanam kho pan'etam Cunda vijjati - yam idh'ekacco bhikkhu sabbaso vinnanancayatanam samatikkamma||
'N'atthi kinci' ti||
akincannayatanam upasampajja vihareyya.|| ||

Tassa evam assa: 'sallekhena viharami' ti.|| ||

Na kho pan'ete Cunda ariyassa vinaye sallekha vuccanti.|| ||

Santa ete vihara ariyassa vinaye vuccanti.|| ||

10. Thanam kho pan'etam Cunda vijjati - yam idh'ekacco bhikkhu sabbaso akincannayatanam samatikkamma n'eva-sanna-nasannayatanam upasampajja vihareyya.|| ||

Tassa evam assa: 'sallekhena viharami' ti.|| ||

[42] Na kho pan'ete Cunda ariyassa vinaye sallekha vuccanti.|| ||

Santa ete vihara ariyassa vinaye vuccanti.|| ||

 


 

1. Sallekhapariyayo:

[1] Idha kho pana vo Cunda sallekho karaniyo:|| ||

Pare vihimsaka bhavissanti,||
mayam-ettha avihimsaka bhavissama ti sallekho karaniyo.|| ||

[2] Pare panatipati bhavissanti,||
mayam-ettha panatipata pativirata bhavissama ti sallekho karaniyo.|| ||

[3] Pare adinnadayi bhavissanti,||
mayam-ettha adinnadana pativirata bhavissama ti sallekho karaniyo.|| ||

[4] Pare abrahmacari bhavissanti,||
mayam-ettha brahmacari bhavissama ti sallekho karaniyo.|| ||

[5] Pare musavadi bhavissanti,||
mayam-ettha musa-vada pativirata bhavissama ti sallekho karaniyo.|| ||

[6] Pare pisunavaca bhavissanti,||
mayam-ettha pisuna vaca pativirata bhavissama ti sallekho karaniyo.|| ||

[7] Pare pharusavaca bhavissanti,||
mayam-ettha pharusavaca pativirata bhavissama ti sallekho karaniyo.|| ||

[8] Pare samphappalapi bhavissanti,||
mayam-ettha samphappalapa pativirata bhavissama ti sallekho karaniyo.|| ||

[9] Pare abhijjhalu bhavissanti,||
mayam-ettha anabhijjhalu bhavissama ti sallekho karaniyo.|| ||

[10] Pare vyapannacitta bhavissanti,||
mayam-ettha avyapannacitta bhavissama ti sallekho karaniyo.|| ||

[11] Pare micchaditthi bhavissanti,||
mayam-ettha sammaditthi bhavissama ti sallekho karaniyo|| ||

[12] Pare micchasankappa bhavissanti,||
mayam-ettha sammasankappa bhavissama ti sallekho karaniyo.|| ||

[13] Pare micchavaca bhavissanti,||
mayam-ettha sammavaca bhavissama ti sallekho karaniyo.|| ||

[14] Pare micchakammanta bhavissanti,||
mayam-ettha sammakammanta bhavissama ti sallekho karaniyo.|| ||

[15] Pare micchaajiva bhavissanti,||
mayam-ettha sammaajiva bhavissama ti sallekho karaniyo.|| ||

[16] Pare micchavayama bhavissanti,||
mayam-ettha sammavayama bhavissama ti sallekho karaniyo.|| ||

[17] Pare micchasati bhavissanti,||
mayam-ettha sammasati bhavissama ti sallekho karaniyo.|| ||

[18] Pare micchasamadhi bhavissanti,||
mayam-ettha sammasamadhi bhavissama ti sallekho karaniyo.|| ||

[19] Pare micchanani bhavissanti,||
mayam-ettha sammanani bhavissama ti sallekho karaniyo.|| ||

[20] Pare micchavimutti bhavissanti,||
mayam-ettha sammavimutti bhavissama ti sallekho karaniyo.|| ||

[21] Pare thina-middha-pariyutthita bhavissanti,||
mayam-ettha vigata-thina-middha bhavissama ti sallekho karaniyo.|| ||

[22] Pare uddhata bhavissanti,||
mayam-ettha anuddhata bhavissama ti sallekho karaniyo.|| ||

[23] Pare vecikicchi bhavissanti,||
mayam-ettha tinnavicikiccha bhavissama ti sallekho karaniyo.|| ||

[24] Pare kodhana bhavissanti,||
mayam-ettha akkodhana bhavissama ti sallekho karaniyo.|| ||

[25] Pare upanahi bhavissanti,||
mayam-ettha anupanahi bhavissama ti [43] sallekho karaniyo.|| ||

[26] Pare makkhi bhavissanti,||
mayam-ettha amakkhi bhavissama ti sallekho karaniyo.|| ||

[27] Pare palasi bhavissanti,||
mayam-ettha apalasi bhavissama ti sallekho karaniyo.|| ||

[28] Pare issuki bhavissanti,||
mayam-ettha anissuki bhavissama ti sallekho karaniyo.|| ||

[29] Pare macchari bhavissanti,||
mayam-ettha amacchari bhavissama ti sallekho karaniyo.|| ||

[30] Pare satha bhavissanti,||
mayam-ettha asatha bhavissama ti sallekho karaniyo.|| ||

[31] Pare mayavi bhavissanti,||
mayam-ettha amayavi bhavissama ti sallekho karaniyo.|| ||

[32] Pare thaddha bhavissanti,||
mayam-ettha atthaddha bhavissama ti sallekho karaniyo.|| ||

[33] Pare atimani bhavissanti,||
mayam-ettha anatimani bhavissama ti sallekho karaniyo.|| ||

[34] Pare dubbaca bhavissanti,||
mayam-ettha subbaca bhavissama ti sallekho karaniyo.|| ||

[35] Pare papamitta bhavissanti,||
mayam-ettha kalyanamitta bhavissama ti sallekho karaniyo.|| ||

[36] Pare pamatta bhavissanti,||
mayam-ettha appamatta bhavissama ti sallekho karaniyo.|| ||

[37] Pare assaddha bhavissanti||
mayam-ettha saddha bhavissama ti sallekho karaniyo.|| ||

[38] Pare ahirika bhavissanti,||
mayam-ettha hirimana bhavissama ti sallekho karaniyo.|| ||

[39] Pare anottapi bhavissanti,||
mayam-ettha ottapi bhavissama ti sallekho karaniyo.|| ||

[40] Pare appassuta bhavissanti,||
mayam-ettha bahussuta bhavissama ti sallekho karaniyo.|| ||

[41] Pare kusita bhavissanti,||
mayam-ettha araddhaviriya bhavissama ti sallekho karaniyo.|| ||

[42] Pare mutthassati bhavissanti,||
mayam-ettha upatthitasati bhavissama ti sallekho karaniyo.|| ||

[43] Pare duppanna bhavissanti,||
mayam-ettha pannasampanna bhavissama ti sallekho karaniyo.|| ||

[44] Pare sanditthiparamasi adhanagahi duppatinissaggi bhavissanti,||
mayam-ettha asanditthiparamasi anadhanagahi suppatinissaggi bhavissama ti sallekho karaniyo. || ||

 


 

2. Citt'uppada-pariyayo:

1. Citt'uppadam pi kho aham Cunda kusalesu dhammesu bahukaram vadami.|| ||

Ko pana vado kayena vacaya anuvidhiyanasu.|| ||

2. Tasmat iha Cunda:|| ||

[1] Pare vihimsaka bhavissanti,||
mayam-ettha avihimsaka bhavissama ti||
cittam uppadetabbam.|| ||

[2] Pare panatipati bhavissanti,||
mayam-ettha panatipata pativirata bhavissama ti||
cittam uppadetabbam|| ||

[3] Pare adinnadayi bhavissanti,||
mayam-ettha adinnadana pativirata bhavissama ti||
cittam uppadetabbam|| ||

[4] Pare abrahmacari bhavissanti,||
mayam-ettha brahmacari bhavissama ti||
cittam uppadetabbam|| ||

[5] Pare musavadi bhavissanti,||
mayam-ettha musa-vada pativirata bhavissama ti||
cittam uppadetabbam|| ||

[6] Pare pisunavaca bhavissanti,||
mayam-ettha pisunavaca pativirata bhavissama ti||
cittam uppadetabbam|| ||

[7] Pare pharusavaca1 bhavissanti,||
mayam-ettha pharusavaca pativirata bhavissama ti||
cittam uppadetabbam|| ||

[8] Pare samphappalapi bhavissanti,||
mayam-ettha samphappalapa pativirata bhavissama ti||
cittam uppadetabbam|| ||

[9] Pare abhijjhalu bhavissanti,||
mayam-ettha anabhijjhalu bhavissama ti||
cittam uppadetabbam|| ||

[10] Pare byapannacitta bhavissanti,||
mayam-ettha abyapannacitta bhavissama ti||
cittam uppadetabbam.|| ||

[11] Pare micchaditthi bhavissanti,||
mayam-ettha sammaditthi5 bhavissama ti||
cittam uppadetabbam|| ||

[12] Pare micchasankappa bhavissanti,||
mayam-ettha sammasankappa bhavissama ti||
cittam uppadetabbam.|| ||

[13] Pare micchavaca bhavissanti,||
mayam-ettha sammavaca bhavissama ti||
cittam uppadetabbam.|| ||

[14] Pare micchakammanta bhavissanti,||
mayam-ettha sammakammanta bhavissama ti||
cittam uppadetabbam.|| ||

[15] Pare micchaajiva bhavissanti,||
mayam-ettha sammaajiva bhavissama ti||
cittam uppadetabbam.|| ||

[16] Pare micchavayama bhavissanti,||
mayam-ettha sammavayama bhavissama ti||
cittam uppadetabbam.|| ||

[17] Pare micchasati bhavissanti,||
mayam-ettha sammasati bhavissama ti||
cittam uppadetabbam.|| ||

[18] Pare micchasamadhi bhavissanti,||
mayam-ettha sammasamadhi bhavissama ti||
cittam uppadetabbam.|| ||

[19] Pare micchanani bhavissanti,||
mayam-ettha sammanani bhavissama ti||
cittam uppadetabbam.|| ||

[20] Pare micchavimutti bhavissanti,||
mayam-ettha sammavimutti bhavissama ti||
cittam uppadetabbam.|| ||

[21] Pare thinamiddhapariyutthita bhavissanti,||
mayam-ettha vigatathinamiddha bhavissama ti||
cittam uppadetabbam.|| ||

[22] Pare uddhata bhavissanti,||
mayam-ettha anuddhata bhavissama ti||
cittam uppadetabbam.|| ||

[23] Pare vecikicchi bhavissanti,||
mayam-ettha tinnavicikiccha bhavissama ti||
cittam uppadetabbam.|| ||

[24] Pare kodhana bhavissanti,||
mayam-ettha akkodhana bhavissama ti||
cittam uppadetabbam.|| ||

[25] Pare upanahi bhavissanti,||
mayam-ettha anupanahi bhavissama ti||
cittam uppadetabbam.|| ||

[26] Pare makkhi bhavissanti,||
mayam-ettha amakkhi bhavissama ti||
cittam uppadetabbam.|| ||

[27] Pare palasi bhavissanti,||
mayam-ettha apalasi bhavissama ti||
cittam uppadetabbam.|| ||

[28] Pare issuki bhavissanti,||
mayam-ettha anissuki bhavissama ti||
cittam uppadetabbam.|| ||

[29] Pare macchari bhavissanti,||
mayam-ettha amacchari bhavissama ti||
cittam uppadetabbam.|| ||

[30] Pare satha bhavissanti,||
mayam-ettha asatha bhavissama ti||
cittam uppadetabbam.|| ||

[31] Pare mayavi bhavissanti,||
mayam-ettha amayavi bhavissama ti||
cittam uppadetabbam.|| ||

[32] Pare thaddha bhavissanti,||
mayam-ettha atthaddha bhavissama ti||
cittam uppadetabbam.|| ||

[33] Pare atimani bhavissanti,||
mayam-ettha anatimani bhavissama ti||
cittam uppadetabbam.|| ||

[34] Pare dubbaca bhavissanti,||
mayam-ettha subbaca bhavissama ti||
cittam uppadetabbam.|| ||

[35] Pare papamitta bhavissanti,||
mayam-ettha kalyanamitta bhavissama ti||
cittam uppadetabbam.|| ||

[36] Pare pamatta bhavissanti,||
mayam-ettha appamatta bhavissama ti||
cittam uppadetabbam.|| ||

[37] Pare assaddha bhavissanti,||
mayam-ettha saddha bhavissama ti||
cittam uppadetabbam.|| ||

[38] Pare ahirika bhavissanti,||
mayam-ettha hirimana bhavissama ti||
cittam uppadetabbam.|| ||

[39] Pare anottapi bhavissanti,||
mayam-ettha ottapi bhavissama ti||
cittam uppadetabbam.|| ||

[40] Pare appassuta bhavissanti,||
mayam-ettha bahussuta bhavissama ti||
cittam uppadetabbam.|| ||

[41] Pare kusita bhavissanti,||
mayam-ettha araddhaviriya bhavissama ti||
cittam uppadetabbam.|| ||

[42] Pare mutthassati bhavissanti,||
mayam-ettha upatthitasati bhavissama ti||
cittam uppadetabbam.|| ||

[43] Pare duppanna bhavissanti,||
mayam-ettha pannasampanna bhavissama ti||
cittam uppadetabbam.|| ||

[44] Pare sanditthi-paramasi adhanagahi duppati-nissaggi bhavissanti,||
mayam-ettha asanditthi-paramasi anadhanagahi suppati-nissaggi bhavissama ti||
cittam uppadetabbam.|| ||

 


 

3. Parikkamana-pariyayo

1. Seyyatha pi Cunda visamo maggo,||
tassa'ssa anno samo maggo parikkamanaya,||
seyyatha pi pana Cunda visamam tittham,||
tassa'ssa annam samam tittham parikkamanaya.|| ||

[44] 2. Evam eva kho Cunda:|| ||

[1] Vihimsakassa purisa-puggalassa||
avihimsa hoti parikkamanaya|| ||

[2] Panatipatissa purisa-puggalassa||
panatipata veramani hoti parikkamanaya.|| ||

[3] Adinnadayissa purisa-puggalassa||
adinnadana veramani hoti parikkamanaya.|| ||

[4] Abrahmacarissa purisa-puggalassa||
abrahmacariya veramani hoti parikkamanaya.|| ||

[5] Musavadissa purisa-puggalassa||
musa-vada veramani hoti parikkamanaya.|| ||

[6] Pisunavacassa purisa-puggalassa||
pisunayavacaya veramani hoti parikkamanaya.|| ||

[7] Pharusavacassa purisa-puggalassa||
pharusaya vacaya veramani hoti parikkamanaya.|| ||

[8] Samphappalapissa purisa-puggalassa||
samphappalapa veramani hoti parikkamanaya.|| ||

[9] Abhijjhalussa purisa-puggalassa||
anabhijjha hoti parikkamanaya.|| ||

[10] Byapannacittassa purisa-puggalassa||
avyapado hoti parikkamanaya.|| ||

[11] Micchaditthi'ssa purisa-puggalassa||
sammaditthi hoti parikkamanaya.|| ||

[12] Micchasankappassa purisa-puggalassa||
sammasankappo hoti parikkamanaya.|| ||

[13] Micchavac'assa purisa-puggalassa||
sammavaca hoti parikkamanaya.|| ||

[14] Micchakammantassa purisa-puggalassa||
sammakammanto hoti parikkamanaya.|| ||

[15] Micchaajivassa purisa-puggalassa||
sammaajivo hoti parikkamanaya.|| ||

[16] Micchavayamassa purisa-puggalassa||
sammavayamo hoti parikkamanaya.|| ||

[17] Miccha satissa purisa-puggalassa||
sammasati hoti parikkamanaya.|| ||

[18] Micchasamadhissa purisa-puggalassa||
sammasamadhi hoti parikkamanaya.|| ||

[19] Micchananissa purisa-puggalassa||
sammananam hoti parikkamanaya.|| ||

[20] Micchavimuttissa purisa-puggalassa||
sammavimutti hoti parikkamanaya.|| ||

[21] Thinamiddhapariyutthitassa purisa-puggalassa||
vigatathinamiddhata hoti parikkamanaya.|| ||

[22] Uddhatassa purisa-puggalassa||
anuddhaccam hoti parikkamanaya.|| ||

[23] Vecikicchi'ssa1 purisa-puggalassa||
tinnavicikicchata hoti parikkamanaya.|| ||

[24] Kodhanassa purisa-puggalassa||
akkodho hoti parikkamanaya.|| ||

[25] Upanahi'ssa purisa-puggalassa||
anupanaho hoti parikkamanaya.|| ||

[26] Makkhi'ssa purisa-puggalassa||
amakkho hoti parikkamanaya.|| ||

[27] Pa'asissa purisa-puggalassa||
apa'aso hoti parikkamanaya.|| ||

[28] Issukissa purisa-puggalassa||
anissa2 hoti parikkamanaya.|| ||

[29] Maccharissa purisa-puggalassa||
amacchariyam hoti parikkamanaya.|| ||

[30] Sathassa purisa-puggalassa||
asatheyyam hoti parikkamanaya.|| ||

[31] Mayavissa purisa-puggalassa||
amaya hoti parikkamanaya.|| ||

[32] Thaddhassa purisa-puggalassa||
atthaddhiyam hoti parikkamanaya.|| ||

[33] Atimanissa purisa-puggalassa||
anatimano hoti parikkamanaya.|| ||

[34] Dubbacassa purisa-puggalassa||
sovacassata hoti parikkamanaya.|| ||

[35] Papamittassa purisa-puggalassa||
kalyanamittata hoti parikkamanaya.|| ||

[36] Pamattassa purisa-puggalassa||
appamado hoti parikkamanaya.|| ||

[37] Assaddhassa purisa-puggalassa||
saddha hoti parikkamanaya.|| ||

[38] Ahirikassa purisa-puggalassa||
hiri3 hoti parikkamanaya.|| ||

[39] Anottapissa purisa-puggalassa||
ottappam hoti parikkamanaya.|| ||

[40] Appassutassa purisa-puggalassa||
bahusaccam hoti parikkamanaya.|| ||

[41] Kusitassa purisa-puggalassa||
viriyarambho hoti parikkamanaya.|| ||

[42] Mutthassatissa purisa-puggalassa||
upatthitasatita hoti parikkamanaya.|| ||

[43] Duppannassa purisa-puggalassa||
pannasampada hoti parikkamanaya.|| ||

[44] Sanditthi-parama siadhanagahi duppati-nissaggissa purisa-puggalassa||
asanditthi-parama sianadhanagahi suppati-nissaggita hoti parikkamanaya.|| ||

 


 

4. Upari-bhava-pariyayo

1. Seyyatha pi Cunda ye keci akusala dhamma sabbe te adhobhavam gamaniya yo keci kusala dhamma sabbe te upari-bhavam gamaniya.|| ||

Evam eva kho Cunda:|| ||

Vihimsakassa purisa-puggalassa||
avihimsa hoti upari-bhavaya.|| ||

Panatipatissa purisa-puggalassa||
panatipata veramani hoti upari-bhavaya.|| ||

Adinnadayissa purisa-puggalassa||
adinnadana veramani hoti upari-bhavaya.|| ||

Abrahmacarissa purisa-puggalassa||
abrahmacariya veramani hoti upari-bhavaya.|| ||

Musavadissa purisa-puggalassa||
musa-vada veramani hoti upari-bhavaya.|| ||

Pisunavacassa purisa-puggalassa||
pisunayavacaya veramani hoti upari-bhavaya.|| ||

Pharusavacassa purisa-puggalassa||
pharusaya vacaya veramani hoti upari-bhavaya.|| ||

Samphappalapissa purisa-puggalassa||
samphappalapa veramani hoti upari-bhavaya.|| ||

Abhijjhalussa purisa-puggalassa||
anabhijjha hoti upari-bhavaya.|| ||

Byapannacittassa purisa-puggalassa||
avyapado hoti upari-bhavaya.|| ||

Micchaditthi'ssa purisa-puggalassa||
sammaditthi hoti upari-bhavaya.|| ||

Micchasankappassa purisa-puggalassa||
sammasankappo hoti upari-bhavaya.|| ||

Micchavac'assa purisa-puggalassa||
sammavaca hoti upari-bhavaya.|| ||

Micchakammantassa purisa-puggalassa||
sammakammanto hoti upari-bhavaya.|| ||

Micchaajivassa purisa-puggalassa||
sammaajivo hoti upari-bhavaya.|| ||

Micchavayamassa purisa-puggalassa||
sammavayamo hoti upari-bhavaya.|| ||

Miccha satissa purisa-puggalassa||
sammasati hoti upari-bhavaya.|| ||

Micchasamadhi'ssa purisa-puggalassa||
sammasamadhi hoti upari-bhavaya.|| ||

Micchananissa purisa-puggalassa||
sammananam hoti upari-bhavaya.|| ||

Micchavimuttissa purisa-puggalassa||
sammavimutti hoti upari-bhavaya.|| ||

Thina-middha-pariyutthitassa purisa-puggalassa||
vigatathinamiddhata hoti upari-bhavaya.|| ||

Uddhatassa purisa-puggalassa||
anuddhaccam hoti upari-bhavaya.|| ||

Vecikicchi'ssa1 purisa-puggalassa||
tinnavicikicchata hoti upari-bhavaya.|| ||

Kodhanassa purisa-puggalassa||
akkodho hoti upari-bhavaya.|| ||

Upanahi'ssa purisa-puggalassa||
anupanaho hoti upari-bhavaya.|| ||

Makkhi'ssa purisa-puggalassa||
amakkho hoti upari-bhavaya.|| ||

Pa'asissa purisa-puggalassa||
apa'aso hoti upari-bhavaya.|| ||

Issukissa purisa-puggalassa||
anissa hoti upari-bhavaya.|| ||

Maccharissa purisa-puggalassa||
amacchariyam hoti upari-bhavaya.|| ||

Sathassa purisa-puggalassa||
asatheyyam hoti upari-bhavaya.|| ||

Mayavissa purisa-puggalassa||
amaya hoti upari-bhavaya.|| ||

Thaddhassa purisa-puggalassa||
atthaddhiyam hoti upari-bhavaya.|| ||

Atimanissa purisa-puggalassa||
anatimano hoti upari-bhavaya.|| ||

Dubbacassa purisa-puggalassa||
sovacassata hoti upari-bhavaya.|| ||

Papamittassa purisa-puggalassa||
kalyanamittata hoti upari-bhavaya.|| ||

Pamattassa purisa-puggalassa||
appamado hoti upari-bhavaya.|| ||

Assaddhassa purisa-puggalassa||
saddha hoti upari-bhavaya.|| ||

Ahirikassa purisa-puggalassa||
hiri hoti upari-bhavaya.|| ||

Anottapissa purisa-puggalassa||
ottappam hoti upari-bhavaya.|| ||

Appassutassa purisa-puggalassa||
bahusaccam hoti upari-bhavaya.|| ||

Kusitassa purisa-puggalassa||
viriyarambho hoti upari-bhavaya.|| ||

Mutthassatissa purisa-puggalassa||
upatthitasatita hoti upari-bhavaya.|| ||

Duppannassa purisa-puggalassa||
pannasampada hoti upari-bhavaya.|| ||

Sanditthi-paramasi adhanagahi duppati-nissaggissa [45] purisa-puggalassa||
asanditthi-paramasi anadhanagahi suppati-nissaggita hoti upari-bhavaya.|| ||

Parinibbana-pariyayo

So vata Cunda attana palipapalipanno param palipapalipannam uddharissatiti n'etam thanam vijjati.|| ||

So vata Cunda, attana apalipapalipanno param palipapalipannam uddharissatiti thaname tam vijjati.|| ||

So vata Cunda attana adanto avinito aparinibbuto param damessati vinessati parinibbapessatiti n'etam thanam vijjati.|| ||

So vata Cunda attana danto vinito parinibbuto param damessati vinessati parinibbapessatiti thaname tam vijjati.|| ||

Evam eva kho Cunda:|| ||

Vihimsakassa purisa-puggalassa||
avihimsa hoti parinibbanaya.|| ||

Panatipatissa purisa-puggalassa||
panatipata veramani hoti parinibbanaya.|| ||

Adinnadayissa purisa-puggalassa||
adinnadana veramani hoti parinibbanaya.|| ||

Abrahmacarissa purisa-puggalassa||
abrahmacariya veramani hoti parinibbanaya.|| ||

Musavadissa purisa-puggalassa||
musa-vada veramani hoti parinibbanaya.|| ||

Pisunavac'assa purisa-puggalassa||
pisunayavacaya veramani hoti parinibbanaya.|| ||

Pharusavac'assa purisa-puggalassa||
pharusaya vacaya veramani hoti parinibbanaya.|| ||

Samphappalapissa purisa-puggalassa||
samphappalapa veramani hoti parinibbanaya.|| ||

Abhijjhalussa purisa-puggalassa||
anabhijjha hoti parinibbanaya.|| ||

Byapannacittassa purisa-puggalassa||
avyapado hoti parinibbanaya.|| ||

Micchaditthi'ssa purisa-puggalassa||
sammaditthi hoti parinibbanaya.|| ||

Micchasankappassa purisa-puggalassa||
sammasankappo hoti parinibbanaya.|| ||

Micchavac'assa purisa-puggalassa||
sammavaca hoti parinibbanaya.|| ||

Micchakammantassa purisa-puggalassa||
sammakammanto hoti parinibbanaya.|| ||

Micchaajivassa purisa-puggalassa||
sammaajivo hoti parinibbanaya.|| ||

Micchavayamassa purisa-puggalassa||
sammavayamo hoti parinibbanaya.|| ||

Miccha satissa purisa-puggalassa||
sammasati hoti parinibbanaya.|| ||

Micchasamadhi'ssa purisa-puggalassa||
sammasamadhi hoti parinibbanaya.|| ||

Micchananissa purisa-puggalassa||
sammananam hoti parinibbanaya.|| ||

Micchavimuttissa purisa-puggalassa||
sammavimutti hoti parinibbanaya.|| ||

4. Thinamiddhapariyutthitassa purisa-puggalassa||
vigatathinamiddhata hoti parinibbanaya.|| ||

Uddhatassa purisa-puggalassa||
anuddhaccam hoti parinibbanaya.|| ||

Vecikicchi'ssa1 purisa-puggalassa||
tinnavicikicchata hoti parinibbanaya.|| ||

Kodhanassa purisa-puggalassa||
akkodho hoti parinibbanaya.|| ||

Upanahi'ssa purisa-puggalassa||
anupanaho hoti parinibbanaya.|| ||

Makkhi'ssa purisa-puggalassa||
amakkho hoti parinibbanaya.|| ||

Pa'asissa purisa-puggalassa||
apa'aso hoti parinibbanaya.|| ||

Issukissa purisa-puggalassa||
anissa2 hoti parinibbanaya.|| ||

Maccharissa purisa-puggalassa||
amacchariyam hoti parinibbanaya.|| ||

Sathassa purisa-puggalassa||
asatheyyam hoti parinibbanaya.|| ||

Mayavissa purisa-puggalassa||
amaya hoti parinibbanaya.|| ||

Thaddhassa purisa-puggalassa||
atthaddhiyam hoti parinibbanaya.|| ||

Atimanissa purisa-puggalassa||
anatimano hoti parinibbanaya.|| ||

Dubbacassa purisa-puggalassa||
sovacassata hoti parinibbanaya.|| ||

Papamittassa purisa-puggalassa||
kalyanamittata hoti parinibbanaya.|| ||

Pamattassa purisa-puggalassa||
appamado hoti parinibbanaya.|| ||

Assaddhassa purisa-puggalassa||
saddha hoti parinibbanaya.|| ||

Ahirikassa purisa-puggalassa||
hiri hoti parinibbanaya.|| ||

Anottapissa purisa-puggalassa||
ottappam hoti parinibbanaya.|| ||

Appassutassa purisa-puggalassa||
bahusaccam hoti parinibbanaya.|| ||

Kusitassa purisa-puggalassa||
viriyarambho hoti parinibbanaya.|| ||

Mutthassatissa purisa-puggalassa||
upatthitasatita hoti parinibbanaya.|| ||

Duppannassa [46] purisa-puggalassa||
pannasampada hoti parinibbanaya.|| ||

Sanditthi-paramasiadhanagahi-duppati-nissaggissa purisa-puggalassa||
asanditthi-paramasianadhanagahi-suppati-nissaggita hoti parinibbanaya.|| ||

 


 

5. Iti kho Cunda desito maya sallekha-pariyayo.|| ||

Desito cittuppada-pariyayo.|| ||

Desito parikkamana-pariyayo.|| ||

Desito uparibhava-pariyayo.|| ||

Desito parinibbana-pariyayo.|| ||

Yam kho Cunda satthara karaniyam savakanam hitesina anukampakena anukampam upadaya, katam vo tam maya.|| ||

Etani Cunda rukkhamulani, etani sunnagarani.|| ||

Jhayatha Cunda ma pamadattha.|| ||

Ma paccha vippatisarino ahuvattha.|| ||

Ayam vo amhakam anusasani" ti.|| ||

Idam avoca Bhagava.|| ||

Attamano ayasma Maha Cundo Bhagavato bhasitam abhinandi ti.|| ||

 


 

Catuttarisa pada vutta sandhayo panca desita||
Suttanto sallekho nama gambhiro sagarupamo.|| ||

Sallekha Suttam atthamam.


Contact:
E-mail
Copyright Statement