Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

Majjhima Nikaya
I. Mulapannasa
1. Mulapariyaya Vagga

Sutta 9

Samma Ditthi Suttam

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


[46]

[1][chlm][pts][ntbb][than][wp][upal] Evam me sutam|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

Tatra kho ayasma Sariputto bhikkhu amantesi:|| ||

"Avuso Bhikkhavo" ti.|| ||

"Avuso" ti||
kho te bhikkhu ayasmato Sariputtassa paccassosum.|| ||

Ayasma Sariputto etad avoca:|| ||

2. "'Sammaditthi sammaditthi' ti||
avuso vuccati.|| ||

Kittavata nu kho avuso ariyasavako samma-ditthi hoti,||
ujugatassa ditthi,||
dhamme aveccappasadena samannagato,||
agato imam saddhamman" ti?|| ||

"Durato pi kho mayam avuso agaccheyyama ayasmato Sariputtassa santike etassa bhasitassa atthamannatum,||
sadhu vatayasmantam yeva Sariputtam patibhatu etassa bhasitassa attho,||
ayasmato Sariputtassa sutva bhikkhu dharessanti" ti.|| ||

"Tena havuso sunatha sadhukam manasi karotha bhasissami" ti.|| ||

"Evam avuso" ti||
kho te bhikkhu ayasmato Sariputtassa paccassosum.|| ||

Ayasma Sariputto etad avoca:|| ||

3. "Yato kho avuso ariyasavako akusalan ca pajanati,||
akusalamulan ca pajanati||
kusalan ca pajanati,||
kusalamulan ca [47] pajanati,||
ettavata pi kho avuso ariyasavako samma-ditthi hoti,||
ujugatassa ditthi,||
dhamme aveccappasadena samannagato agato imam saddhamman ti.|| ||

4. Katamam pan'avuso akusalam?|| ||

Katamam akusala-mulam?|| ||

Katamam kusalam?|| ||

Katamam kusala-mulan? ti.|| ||

Panatipato kho avuso akusalam,||
adinnadanam akusalam,||
kamesumicchacaro akusalam,||
musavado akusalam,||
pisunavaca akusalam,||
pharusavaca akusalam,||
samphappalapo akusalam,||
abhijjha akusalam,||
vyapado akusalam,||
micchaditthi akusalam,||
idam vuccat'avuso akusalam.|| ||

5. Kataman c'avuso akusala-mulam?|| ||

Lobho akusala-mulam,||
doso akusala-mulam,||
moho akusala-mulam.|| ||

Idam vuccat'avuso akusala-mulam.|| ||

6. Kataman c'avuso kusalam?|| ||

Panatipata veramani kusalam,||
adinnadana veramani kusalam,||
kamesu micchacara veramani kusalam,||
musa-vada veramani kusalam,||
pisunavaca veramani kusalam,||
pharusavaca veramani kusalam,||
samphappalapa veramani kusalam,||
anabhijjha kusalam,||
avyapado kusalam,||
samma-ditthi kusalam.|| ||

Idam vuccat'avuso kusalam.|| ||

7. Kataman c'avuso kusala-mulam?|| ||

Alobho kusala-mulam,||
adoso kusala-mulam,||
amoho kusalamulam.|| ||

Idam vuccat'avuso kusala-mulam.|| ||

8. Yato kho avuso ariyasavako evam akusalam pajanati,||
evam akusalamulam pajanati,||
evam kusalam pajanati,||
evam kusalamulam pajanati,||
so sabbaso rag'anusayam pahaya patigh'anusayam pativinodetva 'asmi' ti||
ditthi-man'anusayam samuhanitva avijjam pahaya vijjam uppadetva ditthe va dhamme dukkhass'antankaro hoti.|| ||

Ettavata pi kho avuso ariyasavako samma-ditthi hoti||
ujugatassa ditthi.|| ||

Dhamme aveccappasadena samannagato.|| ||

Agato imam saddhamman ti.|| ||

9. "Sadh'avuso" ti kho te bhikkhu ayasmato Sariputtassa bhasitam||
abhinanditva anumoditva ayasmantam Sariputtam uttarim panham apucchum:|| ||

"Siya pan'avuso anno pi pariyayo yatha ariyasavako samma-ditthi hoti,||
ujugata'ssa ditthi,||
dhamme aveccappasadena samannagato,||
agato imam saddhamman" ti?|| ||

"Siya avuso.|| ||

10. Yato kho avuso ariyasavako aharan ca pajanati,||
ahara-samudayan ca pajanati,||
ahara-nirodhan ca pajanati,||
ahara-nirodhagaminim patipadan ca pajanati||
ettavata pi kho avuso ariyasavako samma-ditthi hoti,||
ujugata'ssa ditthi,||
dhamme aveccappasadena samannagato||
agato [48] imam saddhamman" ti.|| ||

11. Katamo pan'avuso aharo?|| ||

Katamo ahara-samudayo?|| ||

Katamo ahara-nirodho?|| ||

Katamo ahara nirodhagamini patipada ti?|| ||

Cattaro me avuso ahara bhutanam va||
sattanam thitiya sambhavesinam va anuggahaya.|| ||

Katame cattaro?|| ||

Kabalimkaro aharo:||
olariko va,||
sukhumo va;||
phasso dutiyo;||
mano-sancetana tatiya;||
vinnanam catuttham.|| ||

Tanha-samudaya ahara-samudayo,||
tanha-nirodha ahara-nirodho,||
ayam eva ariyo atthangiko maggo ahara nirodhagamini patipada.|| ||

Seyyathidam:|| ||

Samma-ditthi||
samma-sankappo||
samma-vaca||
samma-kammanto||
samma-ajivo||
samma-vayamo||
samma-sati||
samma-samadhi.|| ||

12. Yato kho avuso ariyasavako evam aharam pajanati,||
evam ahara-samudayam pajanati,||
evam ahara-nirodham pajanati,||
evam ahara-nirodhagaminim patipadam pajanati,||
so sabbaso rag'anusayam pahaya patigh'anusayam pativinodetva 'asmi' ti||
ditthi-man'anusayam samuhanitva avijjam pahaya vijjam uppadetva ditthe va dhamme dukkhass'antankaro hoti.|| ||

Ettavata pi kho avuso ariyasavako samma-ditthi hoti||
ujugatassa ditthi.|| ||

Dhamme aveccappasadena samannagato.|| ||

Agato imam saddhamman ti.|| ||

13. "Sadh'avuso" ti kho te bhikkhu ayasmato Sariputtassa bhasitam||
abhinanditva anumoditva ayasmantam Sariputtam uttarim panham apucchum:|| ||

"Siya pan'avuso anno pi pariyayo yatha ariyasavako samma-ditthi hoti,||
ujugata'ssa ditthi,||
dhamme aveccappasadena samannagato,||
agato imam saddhamman" ti?|| ||

"Siya avuso.|| ||

14. Yato kho avuso ariyasavako dukkhan ca pajanati,||
dukkha-samudayan ca pajanati,||
dukkha-nirodhan ca pajanati,||
dukkha-nirodhagaminim patipadan ca pajanati,||
ettavata pi kho avuso ariyasavako samma-ditthi hoti,||
ujugata'ssa ditthi,||
dhamme aveccappasadena samannagato||
agato imam saddhamman ti.|| ||

15. Katamam pan'avuso dukkham?|| ||

Katamo dukkha-samudayo?|| ||

Katamo dukkha-nirodho?|| ||

Katama dukkha-nirodhagamini patipada' ti.|| ||

Jati pi dukkha,||
jara pi dukkha,||
vyadhi pi dukkho,||
maranam pi dukkham,||
soka-parideva-dukkha-domanass'-upayasa pi dukkha,||
yamp'iccham na labhati tam pi dukkham,||
sankhittena pancupadanakkhandha dukkha.|| ||

Idam vuccat'avuso dukkham.|| ||

16. Katamo cavuso dukkha-samudayo?|| ||

Ya'yam tanha ponobhavika nandi-raga-sahagata tatra tatra bhinandini - seyyathidam:|| ||

Kama-tanha,||
bhava- [49] tanha,||
vibhava-tanha -||
ayam vuccat'avuso dukkha-samudayo.|| ||

17. Katamo cavuso dukkha-nirodho?|| ||

Yo tassa yeva tanhaya asesa-viraga-nirodho cago patinissaggo mutti analayo -||
ayam vuccat'avuso dukkha-nirodho.|| ||

18. Katama cavuso dukkha-nirodha-gamini-patipada?|| ||

Ayam eva ariyo atthangiko maggo dukkha-nirodhagamini patipada -||
seyyathidam:|| ||

Samma-ditthi,||
samma-sankappo,||
samma-vaca,||
samma-kammanto,||
samma-ajivo,||
samma-vayamo,||
samma-sati,||
samma-samadhi.|| ||

19. Yato kho avuso ariyasavako evam dukkham pajanati,||
evam dukkha-samudayam pajanati,||
evam dukkha-nirodham pajanati,||
evam dukkha-nirodhagaminim patipadam pajanati,||
so sabbaso rag'anusayam pahaya patigh'anusayam pativinodetva 'asmi' ti||
ditthi-man'anusayam samuhanitva avijjam pahaya vijjam uppadetva ditthe va dhamme dukkhass'antankaro hoti.|| ||

Ettavata pi kho avuso ariyasavako samma-ditthi hoti||
ujugatassa ditthi.|| ||

Dhamme aveccappasadena samannagato.|| ||

Agato imam saddhamman ti.|| ||

20. "Sadh'avuso" ti kho te bhikkhu ayasmato Sariputtassa bhasitam||
abhinanditva anumoditva ayasmantam Sariputtam uttarim panham apucchum:|| ||

"Siya pan'avuso anno pi pariyayo yatha ariyasavako samma-ditthi hoti,||
ujugata'ssa ditthi,||
dhamme aveccappasadena samannagato,||
agato imam saddhamman" ti?|| ||

"Siya avuso.|| ||

21. Yato kho avuso ariyasavako jara-maranan ca pajanati,||
jara-marana-samudayan ca pajanati,||
jara-marana-nirodhan ca pajanati,||
jara-marana-nirodhagaminim patipadan ca pajanati,||
ettavata pi kho avuso ariyasavako samma-ditthi hoti,||
ujugata'ssa ditthi,||
dhamme aveccappasadena samannagato||
agato imam saddhamman ti.|| ||

22. Katamam pan'avuso jara-maranam?|| ||

Katamo jara-marana-samudayo?|| ||

Katamo jara-marana-nirodho?|| ||

Katama jara-marana-nirodhagamini patipada ti?|| ||

Ya tesam sattanam tamhi tamhi sattanikaye jara,||
jiranata,||
khandiccam,||
paliccam,||
valittacata,||
ayuno samhani,||
indriyanam paripako||
ayam vuccat'avuso jara.|| ||

22. Kataman c'avuso maranam?|| ||

Ya tesam tesam sattanam tamha tamha sattanikaya cuti,||
cavanata,||
bhedo,||
antaradhanam,||
maccumaranam,||
kalakiriya,||
khandhanam bhedo,||
kalebarassa nikkhepo||
idam vuccat'avuso maranam.|| ||

Iti ayan ca jara,||
idan ca maranam -||
idam vuccat'avuso jaramaranam.|| ||

Jati samudaya jaramarana-samudayo.|| ||

Jati-nirodha jaramarana-nirodho.|| ||

Ayam eva ariyo atthangiko maggo jaramarana-nirodhagamini patipada -||
seyyathidam:|| ||

Samma-ditthi,||
samma-sankappo,||
samma-vaca,||
samma-kammanto,||
samma-ajivo,||
samma-vayamo,||
samma-sati,||
samma-samadhi.|| ||

23. Yato kho avuso ariyasavako evam jaramaranam pajanati,||
evam jaramarana-samudayam pajanati,||
evam jaramarana-nirodham pajanati,||
evam jaramarana-nirodha-gaminim patipadam pajanati,||
so sabbaso rag'anusayam pahaya patigh'anusayam pativinodetva 'asmi' ti||
ditthi-man'anusayam samuhanitva avijjam pahaya vijjam uppadetva ditthe va dhamme dukkhass'antankaro hoti.|| ||

Ettavata pi kho avuso ariyasavako samma-ditthi hoti||
ujugatassa ditthi.|| ||

Dhamme aveccappasadena samannagato.|| ||

Agato imam saddhamman ti.|| ||

24. "Sadh'avuso" ti kho te bhikkhu ayasmato Sariputtassa bhasitam||
abhinanditva anumoditva ayasmantam Sariputtam uttarim panham apucchum:|| ||

"Siya pan'avuso [50] anno pi pariyayo yatha ariyasavako samma-ditthi hoti,||
ujugata'ssa ditthi,||
dhamme aveccappasadena samannagato,||
agato imam saddhamman" ti?|| ||

"Siya avuso.|| ||

25. Yato kho avuso ariyasavako jatin ca pajanati,||
jati-samudayan ca pajanati,||
jati-nirodhan ca pajanati,||
jati-nirodhagaminim patipadan ca pajanati,||
ettavata pi kho avuso ariyasavako samma-ditthi hoti,||
ujugata'ssa ditthi,||
dhamme aveccappasadena samannagato||
agato imam saddhamman ti.|| ||

26. Katama pan'avuso jati?|| ||

Katamo jati-samudayo?|| ||

Katamo jati-nirodho?|| ||

Katama jati-nirodhagamini patipada' ti?|| ||

Ya tesam tesam sattanam tamhi tamhi sattanikaye jati,||
sanjati,||
okkanti,||
abhinibbatti,||
khandhanam,||
patubhavo,||
ayatananam patilabho -||
ayam vuccat'avuso jati.|| ||

Bhava-samudaya jati samudayo.|| ||

Bhavanirodha jatinirodho.|| ||

Ayam eva ariyo atthangiko maggo jati-nirodhagamini patipada -||
seyyathidam:|| ||

Samma-ditthi,||
samma-sankappo,||
samma-vaca,||
samma-kammanto,||
samma-ajivo,||
samma-vayamo,||
samma-sati,||
samma-samadhi.|| ||

27. Yato kho avuso ariyasavako evam jatim pajanati,||
evam jati-samudayam pajanati,||
evam jati-nirodham pajanati,||
evam jati-nirodhagaminim patipadam pajanati, so sabbaso rag'anusayam pahaya patigh'anusayam pativinodetva 'asmi' ti||
ditthi-man'anusayam samuhanitva avijjam pahaya vijjam uppadetva ditthe va dhamme dukkhass'antankaro hoti.|| ||

Ettavata pi kho avuso ariyasavako samma-ditthi hoti||
ujugatassa ditthi.|| ||

Dhamme aveccappasadena samannagato.|| ||

Agato imam saddhamman ti.|| ||

28. "Sadh'avuso" ti kho te bhikkhu ayasmato Sariputtassa bhasitam||
abhinanditva anumoditva ayasmantam Sariputtam uttarim panham apucchum:|| ||

"Siya pan'avuso anno pi pariyayo yatha ariyasavako samma-ditthi hoti,||
ujugata'ssa ditthi,||
dhamme aveccappasadena samannagato,||
agato imam saddhamman" ti?|| ||

"Siya avuso.|| ||

29. Yato kho avuso ariyasavako bhavan ca pajanati,||
bhava-samudayan ca pajanati,||
bhava-nirodhan ca pajanati,||
bhava-nirodhagaminim patipadan ca pajanati||
ettavata pi kho avuso ariyasavako samma-ditthi hoti,||
ujugata'ssa ditthi,||
dhamme aveccappasadena samannagato||
agato imam saddhamman ti.|| ||

30. Katamo pan'avuso bhavo?|| ||

Katamo bhava-samudayo?|| ||

Katamo bhava-nirodho?|| ||

Katama bhava-nirodhagamini patipada' ti?|| ||

Tayo me avuso bhava:|| ||

Kama-bhavo,||
rupa-bhavo||
arupa-bhavo.|| ||

Upadana-samudaya bhava-samudayo.|| ||

Upadana nirodha bhava-nirodho.|| ||

Ayam eva ariyo atthangiko maggo bhava-nirodhagamini patipada -||
seyyathidam:|| ||

Samma-ditthi,||
samma-sankappo,||
samma-vaca,||
samma-kammanto,||
samma-ajivo,||
samma-vayamo,||
samma-sati,||
samma-samadhi.|| ||

31. Yato kho avuso ariyasavako evam bhavam pajanati,||
evam bhava-samudayam pajanati,||
evam bhava-nirodham pajanati,||
evam bhava-nirodhagaminim patipadam pajanati,||
so sabbaso rag'anusayam pahaya patigh'anusayam pativinodetva 'asmi' ti||
ditthi-man'anusayam samuhanitva avijjam pahaya vijjam uppadetva ditthe va dhamme dukkhass'antankaro hoti.|| ||

Ettavata pi kho avuso ariyasavako samma-ditthi hoti||
ujugatassa ditthi.|| ||

Dhamme aveccappasadena samannagato.|| ||

Agato imam saddhamman ti.|| ||

32. "Sadh'avuso" ti kho te bhikkhu ayasmato Sariputtassa bhasitam||
abhinanditva anumoditva ayasmantam Sariputtam uttarim panham apucchum:|| ||

"Siya pan'avuso anno pi pariyayo yatha ariyasavako samma-ditthi hoti,||
ujugata'ssa ditthi,||
dhamme aveccappasadena samannagato,||
agato imam saddhamman" ti?|| ||

"Siya avuso.|| ||

33. Yato kho avuso ariyasavako upadanan ca pajanati,||
upadana-samudayan ca pajanati,||
upadana-nirodhan ca pajanati,||
upadana-nirodhagaminim patipadan ca pajanati||
ettavata pi kho avuso ariyasavako samma-ditthi hoti,||
ujugata'ssa ditthi,||
dhamme aveccappasadena samannagato||
agato imam saddhamman ti.|| ||

34. Katamam pan'avuso upadanam?|| ||

Katamo upadana-samudayo?|| ||

Katamo upadana-nirodho?|| ||

Katama upadana-nirodhagamini patipada' ti?|| ||

Cattaro'me avuso [51] upadana:|| ||

Kam'upadanam,||
ditth'upadanam,||
silabbat'upadanam,||
attavad'upadanam.|| ||

Tanha-samudaya upadana-samudayo.|| ||

Tanha nirodha upadana nirodho.|| ||

Ayam eva ariyo atthangiko maggo upadananirodhagamini patipada -||
seyyathidam:|| ||

Samma-ditthi,||
samma-sankappo,||
samma-vaca,||
samma-kammanto,||
samma-ajivo,||
samma-vayamo,||
samma-sati,||
samma-samadhi.|| ||

35. Yato kho avuso ariyasavako evam upadanam pajanati,||
evam upadana-samudayam pajanati,||
evam upadana-nirodham pajanati,||
evam upadana-nirodhagaminim patipadam pajanati,||
so sabbaso rag'anusayam pahaya patigh'anusayam pativinodetva 'asmi' ti||
ditthi-man'anusayam samuhanitva avijjam pahaya vijjam uppadetva ditthe va dhamme dukkhass'antankaro hoti.|| ||

Ettavata pi kho avuso ariyasavako samma-ditthi hoti||
ujugatassa ditthi.|| ||

Dhamme aveccappasadena samannagato||
agato imam saddhamman ti.|| ||

36. "Sadh'avuso" ti kho te bhikkhu ayasmato Sariputtassa bhasitam||
abhinanditva anumoditva ayasmantam Sariputtam uttarim panham apucchum:|| ||

"Siya pan'avuso anno pi pariyayo yatha ariyasavako samma-ditthi hoti,||
ujugata'ssa ditthi,||
dhamme aveccappasadena samannagato,||
agato imam saddhamman" ti?|| ||

"Siya avuso.|| ||

37. Yato kho avuso ariyasavako tanhan ca pajanati,||
tanha-samudayan ca pajanati,||
tanha-nirodhan ca pajanati,||
tanha-nirodhagaminim patipadan ca pajanati||
ettavata pi kho avuso ariyasavako samma-ditthi hoti,||
ujugata'ssa ditthi,||
dhamme aveccappasadena samannagato||
agato imam saddhamman ti.|| ||

38. Katama pan'avuso tanha?|| ||

Katamo tanha-samudayo?|| ||

Katamo tanha-nirodho?|| ||

Katama tanha-nirodhagamini patipada?|| ||

Cha y'miani avuso tanhakaya:|| ||

Rupa-tanha,||
sadda-tanha,||
gandha-tanha,||
rasa-tanha,||
potthabba-tanha,||
dhamma-tanha.|| ||

Vedana-samudaya tanha-samudayo.|| ||

Vedana-nirodha tanha-nirodho.|| ||

Ayam eva ariyo atthangiko maggo tanha-nirodhagamini patipada -||
seyyathidam:|| ||

Samma-ditthi,||
samma-sankappo,||
samma-vaca,||
samma-kammanto,||
samma-ajivo,||
samma-vayamo,||
samma-sati,||
samma-samadhi.|| ||

39. Yato kho avuso ariyasavako evam tanham pajanati,||
evam tanha-samudayam pajanati,||
evam tanha-nirodham pajanati,||
evam tanha-nirodhagaminim patipadam pajanati,||
so sabbaso rag'anusayam pahaya patigh'anusayam pativinodetva 'asmi' ti||
ditthi-man'anusayam samuhanitva avijjam pahaya vijjam uppadetva ditthe va dhamme dukkhass'antankaro hoti.|| ||

Ettavata pi kho avuso ariyasavako samma-ditthi hoti||
ujugatassa ditthi.|| ||

Dhamme aveccappasadena samannagato||
agato imam saddhamman ti.|| ||

40. "Sadh'avuso" ti kho te bhikkhu ayasmato Sariputtassa bhasitam||
abhinanditva anumoditva ayasmantam Sariputtam uttarim panham apucchum:|| ||

"Siya pan'avuso anno pi pariyayo yatha ariyasavako samma-ditthi hoti,||
ujugata'ssa ditthi,||
dhamme aveccappasadena samannagato,||
agato imam saddhamman" ti?|| ||

"Siya avuso.|| ||

41. Yato kho avuso ariyasavako vedanan ca pajanati,||
vedana-samudayan ca pajanati,||
vedana-nirodhan ca pajanati,||
vedana-nirodhagaminim patipadan ca pajanati,||
ettavata pi kho avuso ariyasavako samma-ditthi hoti,||
ujugata'ssa ditthi,||
dhamme aveccappasadena samannagato||
agato imam saddhamman ti.|| ||

42. Katama pan'avuso vedana?|| ||

Katamo vedana-samudayo?|| ||

Katamo vedana-nirodho?|| ||

Katama vedana-nirodhagamini patipada' ti?|| ||

Cha y'miani avuso vedana-kaya:|| ||

Cakkhu-samphassaja vedana,||
sota-samphassaja vedana,||
ghana-sampassaja vedana,||
jivha-samphassaja vedana,||
kaya-samphassaja vedana,||
mano-samphassaja vedana.|| ||

Phassa-samudaya vedana-samudayo.|| ||

Phassa nirodha vedana-nirodho.|| ||

Ayam eva ariyo atthangiko maggo vedana-nirodhagamini patipada -||
seyyathidam:|| ||

Samma-ditthi,||
samma-sankappo,||
samma-vaca,||
samma-kammanto,||
samma-ajivo,||
samma-vayamo,||
samma-sati,||
samma-samadhi.|| ||

[52] 43. Yato kho avuso ariyasavako evam vedanam pajanati,||
evam vedana-samudayam pajanati,||
evam vedana-nirodham pajanati,||
evam vedana-nirodhagaminim patipadam pajanati,||
so sabbaso rag'anusayam pahaya patigh'anusayam pativinodetva 'asmi' ti||
ditthi-man'anusayam samuhanitva avijjam pahaya vijjam uppadetva ditthe va dhamme dukkhass'antankaro hoti.|| ||

Ettavata pi kho avuso ariyasavako samma-ditthi hoti||
ujugatassa ditthi.|| ||

Dhamme aveccappasadena samannagato||
agato imam saddhamman ti.|| ||

44. "Sadh'avuso" ti kho te bhikkhu ayasmato Sariputtassa bhasitam||
abhinanditva anumoditva ayasmantam Sariputtam uttarim panham apucchum:|| ||

"Siya pan'avuso anno pi pariyayo yatha ariyasavako samma-ditthi hoti,||
ujugata'ssa ditthi,||
dhamme aveccappasadena samannagato,||
agato imam saddhamman" ti?|| ||

"Siya avuso.|| ||

45. Yato kho avuso ariyasavako phassan ca pajanati,||
phassa-samudayan ca pajanati,||
phassa-nirodhan ca pajanati,||
phassa-nirodhagaminim patipadan ca pajanati,||
ettavata pi kho avuso ariyasavako samma-ditthi hoti,||
ujugata'ssa ditthi,||
dhamme aveccappasadena samannagato||
agato imam saddhamman ti.|| ||

46. Katamo pan'avuso phasso?|| ||

Katamo phassa-samudayo?|| ||

Katamo phassa-nirodho?|| ||

Katama phassa-nirodhagamini patipada' ti?|| ||

Cha y'miani avuso phassakaya:|| ||

Cakkhu-samphasso,||
sota-samphasso,||
ghana-samphasso,||
jivha-samphasso,||
kaya-samphasso,||
mano-samphasso.|| ||

Salayatana-samudaya phassa-samudayo.|| ||

Salayata-nanirodha phassa-nirodho.|| ||

Ayam eva ariyo atthangiko maggo phassa-nirodha-gamini patipada -||
seyyathidam:|| ||

Samma-ditthi,||
samma-sankappo,||
samma-vaca,||
samma-kammanto,||
samma-ajivo,||
samma-vayamo,||
samma-sati,||
samma-samadhi.|| ||

47. Yato kho avuso ariyasavako evam phassam pajanati,||
evam phassa-samudayam pajanati,||
evam phassa-nirodham pajanati,||
evam phassa-nirodhagaminim patipadam pajanati,||
so sabbaso rag'anusayam pahaya patigh'anusayam pativinodetva 'asmi' ti||
ditthi-man'anusayam samuhanitva avijjam pahaya vijjam uppadetva ditthe va dhamme dukkhass'antankaro hoti.|| ||

Ettavata pi kho avuso ariyasavako samma-ditthi hoti||
ujugatassa ditthi.|| ||

Dhamme aveccappasadena samannagato.|| ||

Agato imam saddhamman ti.|| ||

48. "Sadh'avuso" ti kho te bhikkhu ayasmato Sariputtassa bhasitam||
abhinanditva anumoditva ayasmantam Sariputtam uttarim panham apucchum:|| ||

"Siya pan'avuso anno pi pariyayo yatha ariyasavako samma-ditthi hoti,||
ujugata'ssa ditthi,||
dhamme aveccappasadena samannagato,||
agato imam saddhamman" ti?|| ||

"Siya avuso.|| ||

49. Yato kho avuso ariyasavako salayatanan ca pajanati,||
salayatana-samudayan ca pajanati,||
salayatana-nirodhan ca pajanati,||
salayatana-nirodhagaminim patipadan ca pajanati,||
ettavata pi kho avuso ariyasavako samma-ditthi hoti,||
ujugata'ssa ditthi,||
dhamme aveccappasadena samannagato||
agato imam saddhamman ti.|| ||

50. Katamam pan'avuso salayatanam?|| ||

Katamo salayatana-samudayo?|| ||

Katamo salayata-nanirodho?|| ||

Katama salayata-nanirodhagamini patipada' ti?|| ||

Cha y'miani avuso ayatanani:|| ||

Cakkh'ayatanam,||
sot'ayatanam,||
ghan'ayatanam,||
jivh'ayatanam,||
kay'ayatanam,||
man'ayatanam.|| ||

Nama-rupa-samudaya salayatana-samudayo.|| ||

Nama-rupa-nirodha salayatana-nirodho.|| ||

Ayam eva ariyo atthangiko maggo salayatana-nirodhagamini patipada -||
seyyathidam:|| ||

Samma-ditthi,||
samma-sankappo,||
samma-vaca,||
samma-kammanto,||
samma-ajivo,||
samma-vayamo,||
samma-sati,||
samma-samadhi.|| ||

51. Yato kho avuso ariyasavako evam salayatanam pajanati,||
evam salayatana-samudayam pajanati,||
evam salayatana-nirodham [53] pajanati,||
evam salayatana-nirodhagaminim patipadam pajanati,||
so sabbaso rag'anusayam pahaya patigh'anusayam pativinodetva 'asmi' ti||
ditthi-man'anusayam samuhanitva avijjam pahaya vijjam uppadetva ditthe va dhamme dukkhass'antankaro hoti.|| ||

Ettavata pi kho avuso ariyasavako samma-ditthi hoti||
ujugatassa ditthi.|| ||

Dhamme aveccappasadena samannagato||
agato imam saddhamman ti.|| ||

52. "Sadh'avuso" ti kho te bhikkhu ayasmato Sariputtassa bhasitam||
abhinanditva anumoditva ayasmantam Sariputtam uttarim panham apucchum:|| ||

"Siya pan'avuso anno pi pariyayo yatha ariyasavako samma-ditthi hoti,||
ujugata'ssa ditthi,||
dhamme aveccappasadena samannagato,||
agato imam saddhamman" ti?|| ||

"Siya avuso.|| ||

53. Yato kho avuso ariyasavako nama-rupan ca pajanati,||
nama-rupa-samudayan ca pajanati,||
nama-rupa-nirodhan ca pajanati,||
nama-rupa-nirodhagaminim patipadan ca pajanati,||
ettavata pi kho avuso ariyasavako samma-ditthi hoti,||
ujugata'ssa ditthi,||
dhamme aveccappasadena samannagato||
agato imam saddhamman ti.|| ||

54. Katamam pan'avuso nama-rupam?|| ||

Katamo nama-rupasamudayo?|| ||

Katamo nama-rupanirodho?|| ||

Katama nama-rupanirodhagamini patipada' ti?|| ||

Vedana,||
sanna,||
cetana,||
phasso,||
manasikaro -||
idam vuccat'avuso namam.|| ||

Cattari ca maha-bhutani||
catunnan ca maha-bhutanam upadaya rupam.|| ||

Idam vuccat'avuso rupam.|| ||

Iti idan ca namam||
idan ca rupam -||
idam vuccat'avuso nama-rupam.|| ||

Vinnana-samudaya nama-rupa-samudayo.|| ||

Vinnana-nirodha nama-rupa-nirodho.|| ||

Ayam eva ariyo atthangiko maggo nama-rupa-nirodhagamini patipada -||
seyyathidam:|| ||

Samma-ditthi,||
samma-sankappo,||
samma-vaca,||
samma-kammanto,||
samma-ajivo,||
samma-vayamo,||
samma-sati,||
samma-samadhi.|| ||

55. Yato kho avuso ariyasavako evam nama-rupam pajanati,||
evam nama-rupa-samudayam pajanati,||
evam nama-rupa-nirodham pajanati,||
evam nama-rupa-nirodhagaminim patipadam pajanati,||
so sabbaso rag'anusayam pahaya patigh'anusayam pativinodetva 'asmi' ti||
ditthi-man'anusayam samuhanitva avijjam pahaya vijjam uppadetva ditthe va dhamme dukkhass'antankaro hoti.|| ||

Ettavata pi kho avuso ariyasavako samma-ditthi hoti||
ujugatassa ditthi.|| ||

Dhamme aveccappasadena samannagato||
agato imam saddhamman ti.|| ||

56. "Sadh'avuso" ti kho te bhikkhu ayasmato Sariputtassa bhasitam||
abhinanditva anumoditva ayasmantam Sariputtam uttarim panham apucchum:|| ||

"Siya pan'avuso anno pi pariyayo yatha ariyasavako samma-ditthi hoti,||
ujugata'ssa ditthi,||
dhamme aveccappasadena samannagato,||
agato imam saddhamman" ti?|| ||

"Siya avuso.|| ||

57. Yato kho avuso ariyasavako vinnanan ca pajanati,||
vinnana-samudayan ca pajanati,||
vinnana-nirodhan ca pajanati,||
vinnana-nirodhagaminim patipadan ca pajanati,||
ettavata pi kho avuso ariyasavako samma-ditthi hoti,||
ujugata'ssa ditthi,||
dhamme aveccappasadena samannagato||
agato imam saddhamman ti.|| ||

58. Katamam pan'avuso vinnanam?|| ||

Katamo vinnana-samudayo?|| ||

Katamo vinnana-nirodho?|| ||

Katama vinnana-nirodhagamini patipada' ti?|| ||

Cha y'miani avuso vinnana-kaya:|| ||

Cakkhu-vinnanam,||
sota-vinnanam,||
ghana-vinnanam,||
jivha-vinnanam,||
kaya-vinnanam,||
mano-vinnanam.|| ||

Sankhara-samudaya vinnana-samudayo.|| ||

Sankhara-nirodha vinnana-nirodho.|| ||

Ayam eva ariyo atthangiko maggo vinnana-nirodhagamini patipada -||
seyyathidam:|| ||

Samma-ditthi,||
samma-sankappo,||
samma-vaca,||
samma-kammanto,||
samma-ajivo,||
samma-vayamo,||
samma-sati,||
samma-samadhi.|| ||

59. Yato kho avuso ariyasavako evam vinnanam pajanati,||
evam vinnana-samudayam pajanati,||
evam vinnana-nirodham pajanati,||
evam vinnana-nirodha-gaminim-patipadam pa- [54] janati,||
so sabbaso rag'anusayam pahaya patigh'anusayam pativinodetva 'asmi' ti||
ditthi-man'anusayam samuhanitva avijjam pahaya vijjam uppadetva ditthe va dhamme dukkhass'antankaro hoti.|| ||

Ettavata pi kho avuso ariyasavako samma-ditthi hoti||
ujugatassa ditthi.|| ||

Dhamme aveccappasadena samannagato||
agato imam saddhamman ti.|| ||

60. "Sadh'avuso" ti kho te bhikkhu ayasmato Sariputtassa bhasitam||
abhinanditva anumoditva ayasmantam Sariputtam uttarim panham apucchum:|| ||

"Siya pan'avuso anno pi pariyayo yatha ariyasavako samma-ditthi hoti,||
ujugata'ssa ditthi,||
dhamme aveccappasadena samannagato,||
agato imam saddhamman" ti?|| ||

"Siya avuso.|| ||

61. Yato kho avuso ariyasavako sankhare ca pajanati,||
sankhara-samudayan ca pajanati,||
sankhara-nirodhan ca pajanati,||
sankhara-nirodhagaminim patipadan ca pajanati,||
ettavata pi kho avuso ariyasavako samma-ditthi hoti,||
ujugata'ssa ditthi,||
dhamme aveccappasadena samannagato||
agato imam saddhamman ti.|| ||

62. Katame pan'avuso sankhara?|| ||

Katamo sankhara-samudayo?|| ||

Katamo sankhara-nirodho?|| ||

Katama sankhara-nirodhagamini patipada' ti?|| ||

Tayo'me avuso sankhara:|| ||

Kaya-sankharo,||
vaci-sankharo,||
citta-sankharo.|| ||

Avijja-samudaya sankhara-samudayo.|| ||

Avijja-nirodha sankhara-nirodho.|| ||

Ayam eva ariyo atthangiko maggo sankharanirodhagamini patipada -||
seyyathidam:|| ||

Samma-ditthi,||
samma-sankappo,||
samma-vaca,||
samma-kammanto,||
samma-ajivo,||
samma-vayamo,||
samma-sati,||
samma-samadhi.|| ||

63. Yato kho avuso ariyasavako evam sankhare pajanati,||
evam sankhara-samudayam pajanati,||
evam sankhara-nirodham pajanati,||
evam sankhara-nirodhagaminim patipadam pajanati,||
so sabbaso rag'anusayam pahaya patigh'anusayam pativinodetva 'asmi' ti||
ditthi-man'anusayam samuhanitva avijjam pahaya vijjam uppadetva ditthe va dhamme dukkhass'antankaro hoti.|| ||

Ettavata pi kho avuso ariyasavako samma-ditthi hoti||
ujugatassa ditthi.|| ||

Dhamme aveccappasadena samannagato||
agato imam saddhamman ti.|| ||

64. "Sadh'avuso" ti kho te bhikkhu ayasmato Sariputtassa bhasitam||
abhinanditva anumoditva ayasmantam Sariputtam uttarim panham apucchum:|| ||

"Siya pan'avuso anno pi pariyayo yatha ariyasavako samma-ditthi hoti,||
ujugata'ssa ditthi,||
dhamme aveccappasadena samannagato,||
agato imam saddhamman" ti?|| ||

"Siya avuso.|| ||

65. Yato kho avuso ariyasavako avijjan ca pajanati,||
avijja-samudayan ca pajanati,||
avijja-nirodhan ca pajanati,||
avijja-nirodhagaminim patipadanca pajanati,||
ettavata pi kho avuso ariyasavako samma-ditthi hoti,||
ujugata'ssa ditthi,||
dhamme aveccappasadena samannagato||
agato imam saddhamman ti.|| ||

66. Katama pan'avuso avijja?|| ||

Katamo avijja-samudayo?|| ||

Katamo avijja-nirodho?|| ||

Katama avijja-nirodhagamini patipada ti?|| ||

Yam kho avuso dukkhe annanam,||
dukkha-samudaye annanam,||
dukkha-nirodhe annanam,||
dukkha-nirodhagaminiya patipadaya annanam -||
ayam vuccat'avuso avijja.|| ||

Asava-samudaya avijja-samudayo.|| ||

Asava-nirodha avijja-nirodho.|| ||

Ayam eva ariyo atthangiko maggo avijja nirodhagamini patipada -||
seyyathidam:|| ||

Samma-ditthi,||
samma-sankappo,||
samma-vaca,||
samma-kammanto,||
samma-ajivo,||
samma-vayamo,||
samma-sati,||
samma-samadhi.|| ||

67. Yato kho avuso ariyasavako evam avijjam pajanati,||
evam avijja-samudayam pajanati,||
evam avijja-nirodham pajanati,||
evam avijja-nirodhagaminim patipadam pajanati,||
so sabbaso rag'anusayam pahaya patigh'anusayam pativinodetva 'asmi' ti||
ditthi-man'anusayam samuhanitva avijjam pahaya vijjam uppadetva ditthe va dhamme dukkhass'antankaro hoti.|| ||

Ettavata pi kho avuso ariyasavako samma-ditthi hoti||
ujugatassa ditthi.|| ||

Dhamme aveccappasadena samannagato||
agato imam saddhamman ti.|| ||

68. "Sadh'avuso" ti kho te bhikkhu ayasmato Sariputtassa bhasitam||
abhinanditva anumoditva ayasmantam Sariputtam uttarim panham apucchum:|| ||

"Siya pan'avuso anno pi pari- [55] yayo yatha ariyasavako samma-ditthi hoti,||
ujugata'ssa ditthi,||
dhamme aveccappasadena samannagato,||
agato imam saddhamman" ti?|| ||

"Siya avuso.|| ||

69. Yato kho avuso ariyasavako asavan ca pajanati,||
asava-samudayan ca pajanati,||
asava-nirodhan ca pajanati,||
asava-nirodhagaminim patipadan ca pajanati,||
ettavata pi kho avuso ariyasavako samma-ditthi hoti,||
ujugata'ssa ditthi,||
dhamme aveccappasadena samannagato||
agato imam saddhamman ti.|| ||

70. Katamo pan'avuso asavo?|| ||

Katamo asava-samudayo?|| ||

Katamo asava-nirodho?|| ||

Katama asava-nirodhagamini patipada ti?|| ||

Tayo'me avuso asava:|| ||

Kam'asavo||
bhav'asavo||
avijj'asavo.|| ||

Avijja-samudaya asava-samudayo.|| ||

Avijja-nirodha asava-nirodho.|| ||

Ayam eva ariyo atthangiko maggo asavanirodhagamini patipada -||
seyyathidam:|| ||

Samma-ditthi,||
samma-sankappo,||
samma-vaca,||
samma-kammanto,||
samma-ajivo,||
samma-vayamo,||
samma-sati,||
samma-samadhi.|| ||

71. Yato kho avuso ariyasavako evam asavam pajanati,||
evam asava-samudayam pajanati,||
evam asava-nirodham pajanati,||
evam asava-nirodhagaminim patipadam pajanati,||
so sabbaso rag'anusayam pahaya patigh'anusayam pativinodetva 'asmi' ti||
ditthi-man'anusayam samuhanitva avijjam pahaya vijjam uppadetva ditthe va dhamme dukkhass'antankaro hoti.|| ||

Ettavata pi kho avuso ariyasavako samma-ditthi hoti||
ujugatassa ditthi.|| ||

Dhamme aveccappasadena samannagato.|| ||

Agato imam saddhamman" ti.|| ||

72. Idam avoca ayasma Sariputto.|| ||

Attamana te bhikkhu ayasmato Sariputtassa bhasitam abhinandun" ti.|| ||

 

Samma-ditthi Suttam Navamam


Contact:
E-mail
Copyright Statement