Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Majjhima Nikaya
I. Mulapannasa
2. Sihanada Vagga

Sutta 11

Cula-Sihanada Suttam

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


 

[1][chlm][pts][ntbb][upal] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

Tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

"Bhikkhavo" ti.|| ||

"Bhadante" ti te bhikkhu Bhagavato paccassosum, Bhagava etad avoca:|| ||

2. "'Idh'eva bhikkhave samano,||
idha dutiyo samano,||
idha tatiyo samano,||
idha catuttho samano,||
sunna parappavada [64] samanehi anne' ti.|| ||

Evam etam bhikkhave samma sihanadam nadatha.|| ||

3. Thanam kho pan'etam bhikkhave vijjati yam idha annatitthiya paribbajaka evam vadeyyum:|| ||

'Ko pan'ayasmantanam assaso?|| ||

Kim balam?|| ||

Yena tumhe ayasmanto evam vadetha:|| ||

"Idh'eva bhikkhave samano,||
idha dutiyo samano,||
idha tatiyo samano,||
idha catuttho samano,||
sunna parappavada samanehi anne" ti?|| ||

Evam vadino bhikkhave annatitthiya paribbajaka evam-assu vacaniya:|| ||

'Atthi kho no avuso tena Bhagavata janata passata arahata samma-sambuddhena cattaro dhamma akkhata ye mayam attani sampassamana evam vadema:|| ||

"Idh'eva bhikkhave samano,||
idha dutiyo samano,||
idha tatiyo samano,||
idha catuttho samano,||
sunna parappavada samanehi anne" ti.|| ||

Katame cattaro?|| ||

Atthi kho no avuso Satthari pasado,
atthi dhamme pasado,
atthi silesu paripurakarita,
sahadhammika kho pana piya manapa gahattha c'eva pabbajita ca.|| ||

Ime kho no avuso tena Bhagavata janata passata arahata samma-sambuddhena
cattaro dhamma akkhata ye mayam attani sampassamana evam vadema:|| ||

"Idh'eva bhikkhave samano,||
idha dutiyo samano,||
idha tatiyo samano,||
idha catuttho samano,||
sunna parappavada samanehi anne" ti.|| ||

4. Thanam kho pan'etam bhikkhave vijjati yam annatitthiya paribbajaka evam vadeyyum:|| ||

'Amhakam pi kho avuso atthi satthari pasado,||
so amhakam sattha,||
amhakam pi atthi dhamme pasado,||
so amhakam dhammo,||
mayam pi silesu paripurakarino yani amhakam silani,||
amhakam pi sahadhammika piya manapa gahattha c'eva pabbajita ca.|| ||

Idha no avuso ko viseso ko adhippayo kim nanakaranam yadidam tumhakan c'eva amhakan ca' ti.|| ||

5. Evam vadino bhikkhave annatitthiya paribbajaka evam-assu vacaniya:|| ||

'Kim-pan'avuso eka nittha?||
Udahu puthu nittha' ti?|| ||

Samma vyakaramana bhikkhave annatitthiya paribbajaka evam vyakareyyum:|| ||

'Eka h'avuso nittha,||
na puthu nittha' ti.|| ||

'Sa pan'avuso nittha saragassa?||
Udahu vitaragassa' ti?|| ||

Samma vyakaramana bhikkhave annatitthiya paribbajaka evam vyakareyyum:|| ||

'Vitaragass'avuso sa nittha,||
na sa nittha saragassa' ti.|| ||

'Sa pan'avuso nittha sadosassa?||
Udahu vitadosassa' ti?|| ||

Samma vyakaramana bhikkhave annatitthiya paribbajaka evam vyakareyyum:|| ||

'Vitadosass'avuso sa nittha,||
na sa nittha sadosassa' ti.|| ||

'Sa pan'avuso nittha samohassa?||
Udahu vitamohassati?|| ||

Samma vyakaramana bhikkhave annatitthiya paribbajaka evam vyakareyyum:|| ||

'Vitamohass'avuso sa nittha,||
na sa nittha samohassati.|| ||

'Sa pan'avuso nittha satanhassa?||
Udahu vitatanhassa' ti?|| ||

[65] Samma vyakaramana bhikkhave annatitthiya paribbajaka evam vyakareyyum:|| ||

'Vitatanhassavuso sa nittha,||
na sa nittha satanhassa' ti.|| ||

'Sa pan'avuso nittha saupadanassa?||
Udahu anupadanassa' ti?|| ||

Samma vyakaramana bhikkhave annatitthiya paribbajaka evam vyakareyyum:|| ||

'Anupadanass'avuso sa nittha,||
na sa nittha saupadanassa' ti.|| ||

'Sa pan'avuso nittha viddasuno?||
Udahu aviddasuno' ti?|| ||

Samma vyakaramana bhikkhave annatitthiya paribbajaka evam vyakareyyum:|| ||

'Viddasuno avuso sa nittha,||
na sa nittha aviddasuno' ti.|| ||

'Sa pan'avuso nittha anuruddha-pativiruddhassa?||
Udahu anAnuruddhaap-pativiruddhassa' ti?|| ||

Samma vyakaramana bhikkhave annatitthiya paribbajaka evam vyakareyyum:|| ||

'Ananuruddha-appativiruddhass'avuso sa nittha,||
na sa nittha anuruddha-pativiruddhassa' ti.|| ||

'Sa pan'avuso nittha papancaramassa papancaratino?||
Udahu nippapancaramassa nippapancaratino' ti?|| ||

Samma vyakaramana bhikkhave annatitthiya paribbajaka evam vyakareyyum:|| ||

'Nippapancaramass'avuso sa nittha nippapancaratino papancaratino||
na sa nittha papancaramassa papancaratino' ti.|| ||

6. Dve'ma bhikkhave ditthiyo:||
bhavaditthi ca||
vibhavaditthi ca.|| ||

Ye hi keci bhikkhave samana va brahmana va bhavaditthim allina bhavaditthim upagata bhavaditthim ajjhosita,||
vibhavaditthiya te pativiruddha.|| ||

Ye hi keci bhikkhave samana va brahmana va vibhavaditthim allina vibhavaditthim upagata vibhavaditthim ajjhosita,||
bhavaditthiya te pativiruddha.|| ||

7. Ye hi keci bhikkhave samana va brahmana va imasam dvinnam ditthinam samudayan ca atthagaman ca assadan ca adinavan ca nissaranan ca yathabhutam nappajananti,||
te saraga te sadosa te samoha te satanha te saupadana te aviddasuno te anuruddha-pativiruddha te papancarama papancaratino,||
te na parimuccanti jatiya jaraya maranena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upayasehi.|| ||

Na parimuccanti dukkhasma ti vadami.|| ||

8. Ye ca kho keci bhikkhave samana va brahmana va imasam dvinnam ditthinam samudayan ca atthagaman ca assadan ca adinavan ca nissaranan ca yathabhutam pajananti,||
te vitaraga te vitadosa te vitamoha te vitatanha te anupadana te viddasuno te ananuruddha-appativiruddha te nippapancarama nippapancaratino,
te parimuccanti jatiya jaraya maranena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upayasehi.|| ||

Parimuccanti dukkhasmati vadami.|| ||

[66] 9. Cattarimani bhikkhave upadanani.|| ||

Katamani cattari?|| ||

Kam'upadanam||
ditth'upadanam||
silabbat'upadanam||
attavad'upadanam.|| ||

10. Santi, bhikkhave, eke samana-brahmana sabb'upadana-parinnavada patijanamana te na samma sabb'upadana-parinnam pannapenti.|| ||

Kam'upadanassa parinnam pannapenti na ditth'upadanassa parinnam pannapenti,||
na silabbat'upadanassa parinnam pannapenti,||
na attavad'upadanassa parinnam pannapenti.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Imani hi te bhonto samana-brahmana tini thanani yathabhutam nappajananti.|| ||

Tasma te bhonto samana-brahmana sabb'upadana-parinnavada patijanamana te na samma sabb'upadanaparinnam pannapenti,||
kam'upadanassa parinnam pannapenti na ditth'upadanassa parinnam pannapenti,
na silabbat'upadanassa parinnam pannapenti,||
na attavad'upadanassa parinnam parinnapenti.|| ||

11. Santi, bhikkhave, eke samana-brahmana sabb'upadana-parinnavada patijanamana te na samma sabb'upadanaparinnam pannapenti,||
kam'upadanassa parinnam pannapenti,||
ditth'upadanassa parinnam pannapenti,||
na silabbat'upadanassa parinnam pannapenti,||
na attavadupadanassa parinnam pannapenti.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Imani hi te bhonto samana-brahmana dve thanani yathabhutam nappajananti.|| ||

Tasma te bhonto samana-brahmana sabb'upadana-parinnavada patijanamana te na samma sabb'upadana parinnam pannapenti,||
kam'upadanassa parinnam pannapenti,||
ditth'upadanassa parinnam pannapenti,||
na silabbat'upadanassa parinnam pannapenti,||
na attavadupadanassa parinnam pannapenti.|| ||

12. Santi, bhikkhave, eke samana-brahmana sabb'upadana-parinnavada patijanamana te na samma sabb'upadana parinnam pannapenti,||
kam'upadanassa parinnam pannapenti,||
ditth'upadanassa parinnam pannapenti,||
silabbat'upadanassa parinnam pannapenti,||
na attavadupadanassa parinnam pannapenti.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Imam hi te bhonto samana-brahmana ekam thanam yathabhutam nappajananti.|| ||

Tasma te bhonto samana-brahmana sabb'upadanaparinnavada patijanamana te na samma sabb'upadana parinnam pannapenti,||
kam'upadanassa parinnam pannapenti ditth'upadanassa parinnam pannapenti,||
silabbat'upadanassa parinnam pannapenti,||
na attavadupadanassa parinnam pannapenti.|| ||

13. Evarupe kho bhikkhave dhamma-vinaye||
yo satthari pasado,||
so na sammaggato akkhayati,||
yo dhamme pasado,||
so na sammaggato akkhayati,||
ya silesu paripurakarita,||
sa na sammaggata akkhayati,||
ya sahadhammikesu piyamanapata,||
sa na sammaggata akkhayati.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Evam h'etam bhikkhave hoti yatha tam [67] durakkhate dhamma-vinaye duppavedite aniyyanike anupasama-samvattanike asamma-sambuddhappavedite.|| ||

14. Tathagato ca kho bhikkhave araham Samma-sambuddho sabb'upadana-parinnavado patijanamano
samma sabb'upadanaparinnam pannapeti,||
kam'upadanassa parinnam pannapeti,||
ditthupadanassa parinnam pannapeti,||
silabbatupadanassa parinnam pannapeti,||
attavadupadanassa parinnam pannapeti.|| ||

15. Evarupe kho bhikkhave dhamma-vinaye yo satthari pasado,||
so sammaggato akkhayati,||
yo dhamme pasado,||
so sammaggato akkhayati,||
ya silesu paripurakarita,||
sa sammaggata akkhayati,||
ya sahadhammikesu piyamanapata,||
sa sammaggata akkhayati.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Evam h'etam bhikkhave hoti yatha tam svakkhate dhamma-vinaye suppavedite niyyanike upasama-samvattanike samma-sambuddhappavedite.|| ||

16. Ime ca bhikkhave cattaro upadana||
kim nidana?||
kim samudaya?||
kim jatika?||
kim pabhava?|| ||

Ime cattaro upadana||
tanha-nidana,||
tanha-samudaya,||
tanha-jatika,||
tanha-pabhava.|| ||

Tanha cayam bhikkhave||
kim nidana?||
kim samudaya?||
kim jatika?||
kim pabhava?|| ||

Tanha vedana-nidana||
vedana-samudaya||
vedana-jatika||
vedana-pabhava.|| ||

Vedana cayam bhikkhave||
kim nidana?||
kim samudaya?||
kim jatika?||
kim pabhava?|| ||

Vedana phassa-nidana,||
phassa-samudaya,||
phassa-jatika,||
phassa-pabhava.|| ||

Phasso cayam bhikkhave||
kim nidano?||
kim samudayo?||
kim jatiko?||
kim pabhavo?|| ||

Phasso salayatana-nidano,||
salayatana-samudayo,||
salayatana-jatiko,||
salayatana-pabhavo.|| ||

Salayatanan c'idam bhikkhave||
kim nidanam?||
kim samudayam?||
kim jatikam?||
kim pabhavam?|| ||

Salayatanam nama-rupa-nidanam||
nama-rupa-samudayam||
nama-rupa-jatikam||
nama-rupa-pabhavam.|| ||

Nama-rupan c'idam bhikkhave||
kim nidanam?||
kim samudayam?||
kim jatikam?||
kim pabhavam?|| ||

Nama-rupam vinnana-nidanam||
vinnana-samudayam||
vinnana-jatikam||
vinnana-pabhavam.|| ||

Vinnanan c'idam bhikkhave||
kim nidanam?||
kim samudayam?||
kim jatikam?||
kim pabhavam?|| ||

Vinnanam sankhara-nidanam||
sankhara-samudayam||
sankhara-jatikam||
sankhara-pabhavam.|| ||

Sankhara c'ime bhikkhave||
kimnidana?||
kimsamudaya?||
kimjatika?||
kimpabhava?|| ||

Sankhara avijja-nidana||
avijja-samudaya||
avijja-jatika||
avijja-pabhava.|| ||

17. Yato ca kho bhikkhave bhikkhuno avijja pahina hoti vijja uppanna,||
so avijja-viraga vijj'uppada||
n'eva kam'upadanam upadiyati||
na ditth'upadanam upadiyati,||
na silabbat'upadanam upadiyati||
na attavad'upadanam upadiyati.|| ||

Anupadiyam na paritassati.|| ||

Aparitassam paccattamyeva parinibkhayati.|| ||

'Khina jati,||
vusitam brahmacariyam,||
katam karaniyam,||
naparam itthattaya' ti pajanati" ti.|| ||

[68] Idam avoca Bhagava.|| ||

Attamana te bhikkhu Bhagavato bhasitam abhinandunti.

Cula Sihanada Suttam Pathamam


Contact:
E-mail
Copyright Statement