Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Majjhima Nikaya
I. Mulapannasa
2. Sihanada Vagga

Sutta 15

Anumana Suttam

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


 

[1][chlm][pts][upal] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam ayasma Maha Moggallano Bhaggesu viharati Sumsumaragire bhesakalavane Migadaye.|| ||

Tatra kho ayasma Maha Moggallano bhikkhu amantesi:|| ||

"Avuso Bhikkhavo" ti.|| ||

"Avuso" ti||
kho te bhikkhu ayasmato Maha Moggallanassa paccassosum.|| ||

Ayasma Maha Moggallano etad avoca:|| ||

"Pavareti ce pi avuso bhikkhu:||
Vadantu mam ayasmanto,||
vacaniyo'mhi ayasmantehi" ti,||
so ca hoti dubbaco dovacassakaranehi dhammehi samannagato akkhamo appadakkhinaggahi anusasanim||
atha kho nam sabrahmacari na c'eva vattabbam mannanti||
na ca anusasitabbam mannanti||
na ca tasmim puggale vissasam apajjitabbam mannanti.|| ||

 


 

Katame c'avuso dovacassakarana dhamma?|| ||

Idh'avuso bhikkhu papiccho hoti papikanam icchanam vasangato;||
yam p'avuso bhikkhu papiccho hoti papikanam icchanam vasangato,||
ayam pi dhammo dovacassakarano.|| ||

Puna ca param avuso bhikkhu attukkamsako hoti paravambhi;||
yam p'avuso bhikkhu attukkamsako hoti paravambhi,||
ayam pi dhammo dovacassakarano.|| ||

Puna ca param avuso bhikkhu kodhano hoti kodhabhibhuto;||
yam p'avuso bhikkhu kodhano hoti kodhabhibhuto,||
ayam pi dhammo dovacassakarano.|| ||

Puna ca param avuso bhikkhu kodhano hoti kodhahetu upanahi;||
yam p'avuso bhikkhu kodhano hoti kodhahetu upanahi,||
ayam pi dhammo dovacassakarano.|| ||

Puna ca param avuso bhikkhu kodhano hoti kodhahetu abhisangi;||
yam p'avuso bhikkhu kodhano hoti kodhahetu abhisangi,||
ayam pi dhammo dovacassakarano.|| ||

Puna ca param avuso bhikkhu kodhano hoti kodhasamanta vacam nicchareta;||
yam p'avuso bhikkhu kodhano hoti kodhasamanta vacam nicchareta,||
ayam pi dhammo dovacassakarano.|| ||

Puna ca param avuso bhikkhu cudito1 codakena codakam patippharati;||
yam p'avuso bhikkhu cudito codakena codakam patippharati,||
ayam pi dhammo dovacassakarano.|| ||

Puna ca param avuso bhikkhu cudito1 codakena codakam apasadeti;||
yam p'avuso bhikkhu cudito codakena codakam apasadeti,||
ayam pi dhammo dovacassakarano.|| ||

Puna ca [96] param avuso bhikkhu cudito1 codakena codakassa paccaropeti;||
yam p'avuso bhikkhu cudito codakena codakassa paccaropeti,||
ayam pi dhammo dovacassakarano.|| ||

Puna ca param avuso bhikkhu cudito codakena annenannam paticarati,||
bahiddha katham apanameti,||
kopan ca dosan ca appaccayan ca patukaroti;||
yam p'avuso bhikkhu cudito codakena annenannam paticarati,||
bahiddha katam apanameti,||
kopan ca dosan ca appaccayan ca patukaroti,||
ayam pi dhammo dovacassakarano.|| ||

Puna ca param avuso bhikkhu codakena apadane na sampayati;||
yam p'avuso bhikkhu cudito codakena apadane na sampayati,||
ayam pi dhammo dovacassakarano.|| ||

Puna ca param avuso bhikkhu makkhi hoti pa'asi;||
yam p'avuso bhikkhu makkhi hoti pa'asi,||
ayam pi dhammo dovacassakarano.|| ||

Puna ca param avuso bhikkhu issuki hoti macchari;||
yam p'avuso bhikkhu issuki hoti macchari,||
ayam pi dhammo dovacassakarano.|| ||

Puna ca param avuso bhikkhu satho hoti mayavi;||
yam p'avuso bhikkhu satho hoti mayavi,||
ayam pi dhammo dovacassakarano.|| ||

Puna ca param avuso bhikkhu thaddho hoti atimani;||
yam p'avuso bhikkhu thaddho hoti atimani,||
ayam pi dhammo dovacassakarano.)|| ||

Puna ca param avuso bhikkhu sanditthiparamasi hoti adhanagahi duppatinissaggi;||
yam p'avuso bhikkhu sanditthiparamasi hoti adhanagahi duppatinissaggi,||
ayam pi dhammo dovacassakarano.|| ||

Ime vuccant'avuso dovacassakarana dhamma.|| ||

 


 

No ce pi avuso bhikkhu pavareti:|| ||

Vadantu mam ayasmanto,||
vacaniyo'mhi ayasmantehiti;||
so ca hoti suvaco sovacassakaranehi dhammehi samannagato khamo padakkhinaggahi anusasanim,||
atha kho nam sabrahmacari vattabban c'eva mannanti||
anusasitabban ca mannanti||
tasmin ca puggale vissasam apajjitabbam mannanti.|| ||

Katame c'avuso sovacassakarana dhamma?|| ||

Idh'avuso bhikkhu na papiccho hoti||
na papikanam icchanam vasangato;||
yam p'avuso bhikkhu na papiccho hoti||
na papikanam icchanam vasangato,||
ayam pi dhammo sovacassakarano.|| ||

Puna ca param avuso bhikkhu anattukkamsako hoti aparavambhi;||
yam p'avuso bhikkhu anattukkamsako hoti aparavambhi,||
ayam pi dhammo sovacassakarano.|| ||

Puna ca param avuso bhikkhu na kodhano hoti na kodhabhibhuto;||
yam p'avuso bhikkhu na kodhano hoti||
na kodhabhibhuto,||
ayam pi dhammo sovacassakarano.|| ||

Puna ca param avuso bhikkhu kodhano hoti na kodhahetu upanahi;||
yam p'avuso bhikkhu na kodhano hoti||
na kodhahetu upanahi,||
ayam pi dhammo sovacassakarano.|| ||

Puna ca param avuso bhikkhu na kodhano hoti na kodhahetu abhisangi;||
yam p'avuso bhikkhu na kodhano hoti||
na kodhahetu abhisangi,||
ayam pi dhammo sovacassakarano.|| ||

Puna ca param avuso bhikkhu na kodhano hoti na kodhasamanta samanta vacam nicchareta;||
yam p'avuso bhikkhu na kodhano hoti||
na kodhasamanta vacam nicchareta,||
ayam pi dhammo sovacassakarano.|| ||

Puna ca param avuso bhikkhu cudito codakena codakam na patippharati;||
yam p'avuso bhikkhu cudito codakena codakam na patippharati,||
ayam pi dhammo sovacassakarano.|| ||

Puna ca param avuso bhikkhu cudito codakena codakam na apasadeti;||
yam p'avuso [97] bhikkhu cudito codakena codakam na apasadeti,||
ayam pi dhammo sovacassakarano.|| ||

Puna ca param avuso bhikkhu cudito codakena codakassa na paccaropeti;||
yam p'avuso bhikkhu cudito codakena codakassa na paccaropeti||
ayam pi dhammo sovacassakarano.|| ||

Puna ca param avuso bhikkhu cudito codakena na annenannam paticarati,||
na bahiddha katham apanameti,||
na kopan ca||
dosan ca||
appaccayan ca patukaroti;||
yam p'avuso bhikkhu cudito codakena na annenannam paticarati,||
na bahiddha katham apanameti,||
na kopan ca||
dosan ca||
appaccayan ca patukaroti,||
ayam pi dhammo sovacassakarano.|| ||

Puna ca param avuso bhikkhu cudito codakena apadane sampayati;||
yam p'avuso bhikkhu cudito codakena apadane sampayati,||
ayam pi dhammo sovacassakarano.|| ||

Puna ca param avuso bhikkhu amakkhi hoti apa'asi;||
yam p'avuso bhikkhu amakkhi hoti apa'asi,||
ayam pi dhammo sovacassakarano.|| ||

Puna ca param avuso bhikkhu anissuki hoti amacchari;||
yam p'avuso bhikkhu anissuki hoti amacchari,||
ayam pi dhammo sovacassakarano.|| ||

Puna ca param avuso bhikkhu asatho hoti amayavi;||
yam p'avuso bhikkhu asatho hoti amayavi,||
ayam pi dhammo sovacassakarano.|| ||

Puna ca param avuso bhikkhu atthaddho hoti anatimani;||
yam p'avuso bhikkhu atthaddho hoti anatimani,||
ayam pi dhammo sovacassakarano.|| ||

Puna ca param avuso bhikkhu asanditthiparamasi hoti anadhanagahi suppatinissaggi;||
yam p'avuso bhikkhu asanditthiparamasi hoti anadhanagahi suppatinissaggi,||
ayam pi dhammo sovacassakarano,|| ||

Ime vuccant'avuso sovacassakarana dhamma.|| ||

 


 

Tatr'avuso bhikkhuna attana va attanam evam anuminitabbam:|| ||

'Yo khvayam puggalo papiccho papikanam icchanam vasangato,||
ayam me puggalo appiyo amanapo;||
ahan c'eva kho pan'assam papiccho papikanam icchanam vasangato,||
aham p'assam paresam appiyo amanapo' ti.|| ||

Evam jananten avuso bhikkhuna:|| ||

'Na papiccho bhavissami||
na papikanam icchanam vasangato' ti cittam uppadetabbam.|| ||

'Yo khvayam puggalo attukkamsako paravambhi,||
ayam me puggalo appiyo amanapo;||
ahan c'eva kho pan'assam attukkamsako paravambhi,||
aham p'assam paresam appiyo amanapo' ti.|| ||

Evam jananten avuso bhikkhuna:|| ||

'Anattukkamsako bhavissami aparavambhi 'ti cittam uppadetabbam.|| ||

'Yo khvayam puggalo kodhano kodhabhibhuto||
ayam me puggalo appiyo amanapo;||
ahan c'eva kho pan'assam kodhano kodhabhibhuto,||
aham p'assam paresam appiyo amanapo' ti.|| ||

Evam jananten avuso bhikkhuna:|| ||

'Na kodhano bhavissami||
na kodhabhibhuto' ti cittam uppadetabbam.|| ||

'Yo khvayam puggalo kodhano kodhahetu upanahi,||
ayam me puggalo appiyo amanapo;||
ahan c'eva kho pan'assam kodhano kodhahetu upanahi,||
aham p'assam paresam appiyo amanapo' ti.|| ||

Evam jananten avuso bhikkhuna:|| ||

'Na kodhano bhavissami||
na kodhahetu upanahi' ti cittam uppadetabbam.|| ||

'Yo khvayam puggalo kodhano kodhahetu abhisangi,||
ayam me puggalo appiyo amanapo;||
ahan c'eva kho pan'assam kodhano kodhahetu abhisangi,||
aham p'assam paresam appiyo amanapo' ti.|| ||

Evam jananten avuso bhikkhuna:|| ||

'Na kodhano bhavissami||
na kodhahetu abhisangi' ti cittam uppadetabbam.|| ||

'Yo khvayam puggalo kodhano kodhasamanta vacam nicchareta,||
ayam me puggalo appiyo amanapo;||
ahan c'eva kho pan'assam kodhano kodhasamanta vacam nicchareta,||
aham p'assam paresam appiyo amanapo' ti.|| ||

Evam jananten avuso bhikkhuna:|| ||

'Na kodhano bhavissami||
na kodhasamanta vacam niccharessami' ti cittam uppadetabbam.|| ||

'Yo khvayam puggalo cudito codakena patippharati||
ayam [98] me puggalo appiyo amanapo;||
ahan c'eva kho pana cudito codakena codakam patipphareyyam,||
aham p'assam paresam appiyo amanapo' ti.|| ||

Evam jananten avuso bhikkhuna:|| ||

'Cudito codakena codakam na patippharissami' ti cittam uppadetabbam.|| ||

'Yo khvayam puggalo cudito codakena codakam apasadeti||
ayam me puggalo appiyo amanapo;||
ahan c'eva kho pana cudito codakena codakam apasadeyyam,||
aham p'assam paresam appiyo amanapo' ti.|| ||

Evam jananten avuso bhikkhuna:|| ||

'Cudito codakena codakam na apasadessami" ti cittam uppadetabbam.|| ||

'Yo khvayam puggalo cudito codakena codakassa paccaropeti,||
ayam me puggalo appiyo amanapo;||
ahan c'eva kho pana cudito codakena codakassa paccaropeyyam,||
aham p'assam paresam appiyo amanapo' ti.|| ||

Evam jananten avuso bhikkhuna:|| ||

'Cudito codakena codakassa na paccaropessami" ti cittam uppadetabbam.|| ||

'Yo khvayam puggalo cudito codakena annenannam paticarati,||
bahiddha katham apanameti,||
kopan ca||
dosan ca||
appaccayan ca patukaroti,||
ayam me puggalo appiyo amanapo;||
ahan c'eva kho pana cudito codakena annenannam paticareyyam bahiddha katham apanameyyam kopan ca||
dosan ca||
appaccayan ca patukareyyam,||
aham p'assam paresam appiyo amanapo' ti.|| ||

Evam jananten avuso bhikkhuna:|| ||

'Cudito codakena na annenannam paticarissami||
na bahiddha katham apanamessami||
na kopan ca||
dosan ca||
appaccayan ca patukarissami' ti cittam uppadetabbam.|| ||

'Yo khvayam puggalo cudito codakena apadane na sampayati,||
ayam me puggalo appiyo amanapo;||
ahan c'eva kho pana cudito codakena apadane na sampayeyyam,||
aham p'assam paresam appiyo amanapo' ti.|| ||

Evam jananten avuso bhikkhuna:|| ||

'Cudito codakena apadane sampayissami' ti cittam uppadetabbam.|| ||

'Yo khvayam puggalo makkhi pa'asi,||
ayam me puggalo appiyo amanapo;||
ahan c'eva kho pan'assam makkhi pa'asi,||
aham p'assam paresam appiyo amanapo' ti.|| ||

Evam jananten avuso bhikkhuna:|| ||

'Amakkhi bhavissami apa'asi' ti cittam uppadetabbam.|| ||

'Yo khvayam puggalo issuki macchari,||
ayam me puggalo appiyo amanapo;||
ahan c'eva kho pan'assam issuki macchari ,||
aham p'assam paresam appiyo amanapo' ti.|| ||

Evam jananten avuso bhikkhuna:|| ||

'Anissuki bhavissami amacchari" ti cittam uppadetabbam.|| ||

'Yo khvayam puggalo satho mayavi,||
ayam me puggalo appiyo amanapo;||
ahan c'eva kho pan'assam satho mayavi,||
aham p'assam paresam appiyo amanapo' ti.|| ||

Evam jananten avuso bhikkhuna:|| ||

'Asatho bhavissami amayavi' ti cittam uppadetabbam.|| ||

'Yo khvayam puggalo thaddho atimani,||
ayam me puggalo appiyo amanapo;||
ahan c'eva kho pan'assam thaddho atimani,||
aham p'assam paresam appiyo amanapo' ti.|| ||

Evam jananten avuso bhikkhuna:|| ||

'Atthaddho bhavissami anatimani' ti cittam uppadetabbam.|| ||

'Yo khvayam puggalo sanditthiparamasi adhanagahi duppatinissaggi,||
ayam me puggalo appiyo amanapo;||
ahan c'eva kho pan'assam sanditthiparamasi adhanagahi duppatinissaggi,||
aham p'assam paresam appiyo amanapo' ti.|| ||

Evam jananten avuso bhikkhuna:|| ||

'Asanditthiparamasi bhavissami anadhanagahi suppatinissaggi' ti cittam uppadetabbam.|| ||

 


 

Tatr'avuso bhikkhuna attana va attanam evam paccavekkhitabbam:|| ||

'Kin nu kho'mhi papiccho papikanam icchanam vasangato' ti.|| ||

Sace avuso bhikkhu paccavekkhamano evam janati:||
'Papiccho kho'mhi papikanam icchanam vasangato' ti,||
ten'avuso bhikkhuna tesam yeva papakanam akusalanam dhammanam pahanaya vayamitabbam.|| ||

Sace pan'avuso bhikkhu paccavekkhamano evam janati:||
'Na kho'mhi papiccho na papikanam icchanam vasangato' ti,||
ten'avuso bhikkhuna ten'eva pitipamojjena vihatabbam ahorattanusikkhina kusalesu dhammesu.|| ||

Puna ca param avuso bhikkhuna attana va attanam evam paccavekkhitabbam:|| ||

'Kin nu kho'mhi attukkamsako paravambhi ' ti.|| ||

Sace avuso bhikkhu paccavekkhamano evam janati:||
'Attukkamsako kho'mhi paravambhi' ti,||
ten'avuso bhikkhuna tesam yeva papakanam akusalanam dhammanam pahanaya vayamitabbam.|| ||

Sace pan'avuso [99] bhikkhu paccavekkhamano evam janati:||
'Anattukkamsako kho'mhi aparavambhi' ti,||
ten'avuso bhikkhuna ten'eva pitipamojjena vihatabbam ahorattanusikkhina kusalesu dhammesu.|| ||

Puna ca param avuso bhikkhuna attana va attanam evam paccavekkhitabbam:|| ||

'Kin nu kho'mhi kodhano kodhabhibhuto' ti.|| ||

Sace avuso bhikkhu paccavekkhamano evam janati:||
'Kodhano kho'mhi kodhabhibhuto' ti,||
ten'avuso bhikkhuna tesam yeva papakanam akusalanam dhammanam pahanaya vayamitabbam.|| ||

Sace pan'avuso bhikkhu paccavekkhamano evam janati:||
'na kho'mhi kodhano na kodhabhibhuto' ti,||
ten'avuso bhikkhuna ten'eva pitipamojjena vihatabbam ahorattanusikkhina kusalesu dhammesu.|| ||

Puna ca param avuso bhikkhuna attana va attanam evam paccavekkhitabbam:|| ||

'Kin nu kho'mhi kodhano kodhahetu upanahi' ti.|| ||

Sace avuso bhikkhu paccavekkhamano evam janati:||
'Kodhano kho'mhi kodhahetu upanahi' ti,||
ten'avuso bhikkhuna tesam yeva papakanam akusalanam dhammanam pahanaya vayamitabbam.|| ||

Sace pan'avuso bhikkhu paccavekkhamano evam janati:||
'na kho'mhi kodhano na kodhahetu upanahi' ti,||
ten'avuso bhikkhuna ten'eva pitipamojjena vihatabbam ahorattanusikkhina kusalesu dhammesu.|| ||

Puna ca param avuso bhikkhuna attana va attanam evam paccavekkhitabbam:|| ||

'Kin nu kho'mhi kodhahetu abhisangi' ti.|| ||

Sace avuso bhikkhu paccavekkhamano evam janati:||
'Kodhano kho'mhi kodhahetu abhisangi' ti,||
ten'avuso bhikkhuna tesam yeva papakanam akusalanam dhammanam pahanaya vayamitabbam.|| ||

Sace pan'avuso bhikkhu paccavekkhamano evam janati:||
'Na kho'mhi kodhano na kodhahetu abhisangi' ti,||
ten'avuso bhikkhuna ten'eva pitipamojjena vihatabbam ahorattanusikkhina kusalesu dhammesu.|| ||

Puna ca param avuso bhikkhuna attana va attanam evam paccavekkhitabbam:|| ||

'Kin nu kho'mhi kodhano kodhasamanta vacam nicchareta' ti.|| ||

Sace avuso bhikkhu paccavekkhamano evam janati:||
'Kodhano kho'mhi kodhasamanta vacam nicchareta' ti,||
ten'avuso bhikkhuna tesam yeva papakanam akusalanam dhammanam pahanaya vayamitabbam.|| ||

Sace pan'avuso bhikkhu paccavekkhamano evam janati:||
'Na kho'mhi kodhano na kodhasamanta vacam nicchareta' ti,||
ten'avuso bhikkhuna ten'eva pitipamojjena vihatabbam ahorattanusikkhina kusalesu dhammesu.|| ||

Puna ca param avuso bhikkhuna attana va attanam evam paccavekkhitabbam:|| ||

'Kin nu kho'mhi cudito codakena codakam patippharami' ti.|| ||

Sace avuso bhikkhu paccavekkhamano evam janati:||
'Cudito kho'mhi codakena codakam patippharami' ti,||
ten'avuso bhikkhuna tesam yeva papakanam akusalanam dhammanam pahanaya vayamitabbam.|| ||

Sace pan'avuso bhikkhu paccavekkhamano evam janati:||
'Cudito kho'mhi codakena codakam na patipparami' ti,||
ten'avuso bhikkhuna ten'eva pitipamojjena vihatabbam ahorattanusikkhina kusalesu dhammesu.|| ||

Puna ca param avuso bhikkhuna attana va attanam evam paccavekkhitabbam:|| ||

'Kin nu kho'mhi cudito codakena codakam apasademi' ti.|| ||

Sace avuso bhikkhu paccavekkhamano evam janati:||
'Cudito kho'mhi codakena codakam apasademi' ti,||
ten'avuso bhikkhuna tesam yeva papakanam akusalanam dhammanam pahanaya vayamitabbam.|| ||

Sace pan'avuso bhikkhu paccavekkhamano evam janati:||
'Cudito kho'mhi codakena codakam na apasademi' ti,||
ten'avuso bhikkhuna ten'eva pitipamojjena vihatabbam ahorattanusikkhina kusalesu dhammesu.|| ||

Puna ca param avuso bhikkhuna attana va attanam evam paccavekkhitabbam:|| ||

'Kin nu kho'mhi cudito codakena codakassa paccaropemi' ti.|| ||

Sace avuso bhikkhu paccavekkhamano evam janati:||
'Cudito kho'mhi codakena codakassa paccaropemi' ti,||
ten'avuso bhikkhuna tesam yeva papakanam akusalanam dhammanam pahanaya vayamitabbam.|| ||

Sace pan'avuso bhikkhu paccavekkhamano evam janati:||
'Cudito kho'mhi codakena codakassa na paccaropemi' ti,||
ten'avuso bhikkhuna ten'eva pitipamojjena vihatabbam ahorattanusikkhina kusalesu dhammesu.|| ||

Puna ca param avuso bhikkhuna attana va attanam evam paccavekkhitabbam:|| ||

'Kin nu kho'mhi cudito codakena annenannam paticarami,||
bahiddha katham apanamemi,||
kopan ca||
dosan ca||
appaccayan ca patukaromi' ti.|| ||

Sace avuso bhikkhu paccavekkhamano evam janati:||
'Cudito kho'mhi codakena annenannam paticarami,||
bahiddha katham apanamemi,||
kopan ca||
dosan ca||
appaccayan ca patukaromi' ti,||
ten'avuso bhikkhuna tesam yeva papakanam akusalanam dhammanam pahanaya vayamitabbam.|| ||

Sace pan'avuso bhikkhu paccavekkhamano evam janati:||
'Cudito kho'mhi codakena na annenannam paticarami||
na bahiddha katham apanamemi||
na kopan ca||
dosan ca||
appaccayan ca patukaromi' ti,||
ten'avuso bhikkhuna ten'eva pitipamojjena vihatabbam ahorattanusikkhina kusalesu dhammesu.|| ||

Puna ca param avuso bhikkhuna attana va attanam evam paccavekkhitabbam:|| ||

'Kin nu kho'mhi cudito codakena apadane na sampayami ' ti.|| ||

Sace avuso bhikkhu paccavekkhamano evam janati:||
'Cudito kho'mhi codakena apadane na sampayami' ti,||
ten'avuso bhikkhuna tesam yeva papakanam akusalanam dhammanam pahanaya vayamitabbam.|| ||

Sace pan'avuso bhikkhu paccavekkhamano evam janati:||
'Cudito kho'mhi codakena apadane sampayami' ti,||
ten'avuso bhikkhuna ten'eva pitipamojjena vihatabbam ahorattanusikkhina kusalesu dhammesu.|| ||

Puna ca param avuso bhikkhuna attana va attanam evam paccavekkhitabbam:|| ||

'Kin nu kho'mhi makkhi pa'asi' ti.|| ||

Sace avuso bhikkhu paccavekkhamano evam janati:||
'Makkhi kho'mhi pa'asi' ti,||
ten'avuso bhikkhuna tesam yeva papakanam akusalanam dhammanam pahanaya vayamitabbam.|| ||

Sace pan'avuso bhikkhu paccavekkhamano evam janati:||
'Amakkhi kho'mhi apa'asi' ti,||
ten'avuso bhikkhuna ten'eva pitipamojjena vihatabbam ahorattanusikkhina kusalesu dhammesu.|| ||

Puna ca param avuso bhikkhuna attana va attanam evam paccavekkhitabbam:|| ||

'Kin nu kho'mhi issuki macchari' ti.|| ||

Sace avuso bhikkhu paccavekkhamano evam janati:||
'Issuki kho'mhi macchari' ti,||
ten'avuso bhikkhuna tesam yeva papakanam akusalanam dhammanam pahanaya vayamitabbam.|| ||

Sace pan'avuso bhikkhu paccavekkhamano evam janati:||
'Anissuki kho'mhi amacchari' ti,||
ten'avuso bhikkhuna ten'eva pitipamojjena vihatabbam ahorattanusikkhina kusalesu dhammesu.|| ||

Puna ca param avuso bhikkhuna attana va attanam evam paccavekkhitabbam:|| ||

'Kin nu kho'mhi satho mayavi' ti.|| ||

Sace avuso bhikkhu paccavekkhamano evam janati:||
'Satho kho'mhi mayavi' ti,||
ten'avuso bhikkhuna tesam yeva papakanam akusalanam dhammanam pahanaya vayamitabbam.|| ||

Sace pan'avuso bhikkhu paccavekkhamano evam janati:||
'Asatho kho'mhi amayavi' ti,||
ten'avuso bhikkhuna ten'eva pitipamojjena vihatabbam ahorattanusikkhina kusalesu dhammesu.|| ||

Puna ca param avuso bhikkhuna attana va attanam evam paccavekkhitabbam:|| ||

'Kin nu kho'mhi thaddho atimani' ti.|| ||

Sace avuso bhikkhu paccavekkhamano evam janati:||
'Thaddho kho'mhi atimani' ti,||
ten'avuso bhikkhuna tesam yeva papakanam akusalanam dhammanam pahanaya vayamitabbam.|| ||

Sace pan'avuso bhikkhu paccavekkhamano evam janati:||
'Atthaddho kho'mhi anatimani' ti,||
ten'avuso bhikkhuna ten'eva pitipamojjena vihatabbam ahorattanusikkhina kusalesu dhammesu.|| ||

Puna ca param avuso bhikkhuna attana va attanam evam paccavekkhitabbam:|| ||

'Kin nu kho'mhi sanditthiparamasi adhanagahi duppatinissaggi' ti.|| ||

Sace avuso bhikkhu paccavekkhamano evam janati:||
'Sanditthiparamasi kho'mhi adhanagahi duppatinissaggi' ti,||
ten'avuso [100] bhikkhuna tesam yeva papakanam akusalanam dhammanam pahanaya vayamitabbam.|| ||

Sace pan'avuso bhikkhu paccavekkhamano evam janati:||
'Asanditthiparamasi kho'mhi anadhanagahi suppatinissaggi' ti,||
ten'avuso bhikkhuna ten'eva pitipamojjena vihatabbam ahorattanusikkhina kusalesu dhammesu.|| ||

 


 

Sace avuso bhikkhu paccavekkhamano sabbe p'ime papake akusale dhamme appahine attani samanupassati,||
ten'avuso bhikkhuna sabbesam yeva imesam papakanam akusalanam dhammanam pahanaya vayamitabbam.|| ||

Sace pan'avuso bhikkhu paccavekkhamano sabbe p'ime papake akusale dhamme pahine attani samanupassati,||
ten'avuso bhikkhuna ten'eva pitipamojjena vihatabbam ahorattanusikkhina kusalesu dhammesu.|| ||

Seyyatha pi avuso itthi va puriso va daharo yuva mandanakajatiko adase va pariyodate acche va udapatte sakam mukhanimittam paccavekkhamano sace tattha passati rajam va anganam va,||
tass'eva rajassa va anganassa va pahanaya vayamati.|| ||

No ce tattha passati rajam va anganam va ten'eva attamano hoti:|| ||

'Labha vata me, parisuddham vata me' ti.|| ||

Evam eva kho avuso sace bhikkhu paccavekkhamano sabbepime papake akusale dhamme appahine attani samanupassati,||
ten'avuso bhikkhuna sabbesam yeva imesam papakanam akusalanam dhammanam pahanaya vayamitabbam.|| ||

Sace pan'avuso bhikkhu paccavekkhamano sabbepime papake akusale dhamme pahine attani samanupassati,||
ten'avuso bhikkhuna ten'eva pitipamojjena vihatabbam ahorattanusikkhina kusalesu dhammesu ti.|| ||

Idam avoc'ayasma Maha Moggallano,||
attamana te bhikkhu ayasmato Maha Moggallanassa bhasitam abhinandunti.|| ||

Anumana Suttam Pancamam


Contact:
E-mail
Copyright Statement