Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Majjhima Nikaya
I. Mulapannasa
2. Sihanada Vagga

Sutta 16

Ceto-Khila Suttam

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


 

[1][bs][chlm][pts][upal] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame.

Tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

"Bhikkhavo" ti.

"Bhadante" ti te bhikkhu Bhagavato paccassosum||
Bhagava etad avoca:|| ||

2. "Yassa kassa ci bhikkhave bhikkhuno panca ceto-khila appahina,||
panca cetaso vinibandha asamucchinna,||
so vat'imasmim dhamma-vinaye vuddhim virulhim vepullam apajjissati ti||
n'etam thanam vijjati.|| ||

3. Katam'assa panca ceto-khila appahina honti?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu Satthari kankhati||
vicikicchati||
nadhimuccati||
na sampasidati.

Yo so bhikkhave bhikkhu Satthari kankhati||
vicikicchati||
nadhimuccati||
na sampasidati,||
tassa cittam na namati||
atappaya||
anuyogaya||
sataccaya||
padhanaya.

Yassa cittam na namati||
atappaya||
anuyogaya||
sataccaya||
padhanaya,||
evam assayam pathamo ceto-khilo appahino hoti.|| ||

4. Puna ca param bhikkhave bhikkhu dhamme kankhati||
vicikicchati||
nadhimuccati||
na sampasidati.

Yo so bhikkhave bhikkhu dhamme kankhati||
vicikicchati||
nadhimuccati||
na sampasidati,||
tassa cittam na namati||
atappaya||
anuyogaya||
sataccaya||
padhanaya.

Yassa cittam na namati||
atappaya||
anuyogaya||
sataccaya||
padhanaya,||
evam assayam dutiyo ceto-khilo appahino hoti.|| ||

5. Puna ca param bhikkhave bhikkhu sanghe kankhati||
vicikicchati||
nadhimuccati||
na sampasidati.

Yo so bhikkhave bhikkhu sanghe kankhati||
vicikicchati||
nadhimuccati||
na sampasidati,||
tassa cittam na namati||
atappaya||
anuyogaya||
sataccaya||
padhanaya.

Yassa cittam na namati,||
atappaya||
anuyogaya||
sataccaya||
padhanaya,||
evam assayam tatiyo ceto-khilo appahino hoti.|| ||

6. Puna ca param bhikkhave bhikkhu sikkhaya kankhati||
vicikicchati||
nadhimuccati||
na sampasidati.

Yo so bhikkhave bhikkhu sikkhaya kankhati||
vicikicchati||
nadhimuccati||
na sampasidati,||
tassa cittam na namati||
atappaya||
anuyogaya||
sataccaya||
padhanaya.

Yassa cittam na namati||
atappaya||
anuyogaya||
sataccaya||
padhanaya,||
evam assayam catuttho ceto-khilo appahino hoti.|| ||

7. Puna ca param bhikkhave bhikkhu sabrahmacarisu kupito hoti||
anattamano||
ahatacitto||
khilajato.

Yo so bhikkhave bhikkhu sabrahmacarisu kupito hoti||
anattamano||
ahatacitto||
khilajato,||
tassa cittam na namati||
atappaya||
anuyogaya||
sataccaya||
padhanaya.|| ||

Yassa cittam na namati||
atappaya||
anuyogaya||
sataccaya||
padhanaya,||
evam assayam pancamo ceto-khilo appahino hoti.|| ||

Imassa panca ceto-khila appahina honti.|| ||

 


 

8. Katam'assa panca cetaso vinibandha asamucchinna honti?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu kame avita-rago hoti||
avigata-chando,||
avigata-pemo,||
avigata-pipaso,||
avigata-parilaho,||
avigata-tanho.

Yo so bhikkhave bhikkhu kame avita-rago hoti||
avigata-chando,||
avigata-pemo,||
avigata-pipaso,||
avigata-parilaho,||
avigata-tanho,||
tassa cittam na namati||
atappaya,||
anuyogaya,||
sataccaya,||
padhataya.

Yassa cittam na namati||
atappaya,||
anuyogaya,||
sataccaya,||
padhanaya,||
evam assayam pathamo cetaso vinibandho asamucchinno hoti.

[102] 9. Puna ca param bhikkhave bhikkhu kaye avita-rago||
avigata-chando,||
avigata-pemo,||
avigata-pipaso,||
avigata-parilaho,||
avigata-tanho.

Yo so bhikkhave bhikkhu kaye avita-rago hoti||
avigata-chando,||
avigata-pemo,||
avigata-pipaso,||
avigata-parilaho,||
avigata-tanho,||
tassa cittam na namati||
atappaya,||
anuyogaya,||
sataccaya,||
padhanaya.

Yassa cittam na namati||
atappaya,||
anuyogaya,||
sataccaya,||
padhanaya,||
evam assayam dutiyo cetaso vinibandho asamucchinno hoti.|| ||

10. Puna ca param bhikkhave bhikkhu rupe avita-rago hoti||
avigata-chando,||
avigata-pemo,||
avigata-pipaso,||
avigata-parilaho,||
avigata-tanho.

Yo so bhikkhave bhikkhu rupe avita-rago hoti||
avigata-chando,||
avigata-pemo,||
avigata-pipaso,||
avigata-parilaho,||
avigata-tanho,||
tassa cittam na namati||
atappaya,||
anuyogaya,||
sataccaya,||
padhanaya.

Yassa cittam na namati||
atappaya||
anuyogaya||
sataccaya||
padhanaya,||
evam assayam tatiyo cetaso vinibandho asamucchinno hoti.|| ||

11. Puna ca param bhikkhave bhikkhu yavadattham||
udaravadehakam,||
bhunjitva,||
seyyasukham,||
passasukham,||
middhasukham||
anuyutto viharati.

Yo so bhikkhave bhikkhu yavadattham||
udaravadehakam||
bhunjitva,||
seyyasukham,||
passasukham,||
middhasukham,||
anuyutto viharati,||
tassa cittam na namati||
atappaya,||
anuyogaya,||
sataccaya,||
padhanaya.

Yassa cittam na namati||
atappaya,||
anuyogaya,||
sataccaya,||
padhanaya,||
evam assayam catuttho cetaso vinibandho asamucchinno hoti.|| ||

12. Puna ca param bhikkhave bhikkhu annataram||
devanikayam||
panidhaya brahmacariyam carati:||
iminaham silena va vatena va tapena va brahmacariyena va devo va bhavissami devannataro vati.

Yo so bhikkhave bhikkhu annataram devanikayam panidhaya brahmacariyam carati: iminaham silena va vatena va tapena va brahmacariye va devo va bhavissami devannataro vati,||
tassa cittam na namati atappaya anuyogaya sataccaya padhanaya.

Yassa cittam na namati atappaya anuyogaya sataccaya padhanaya,||
evamassayam pancamo cetaso vinibandho asamucchinno hoti.|| ||

Im'assa panca cetaso vinibandha asamucchinna honti.|| ||

13. Yassa kassaci bhikkhave bhikkhuno ime panca ceto-khila appahina,||
ime panca cetaso vinibandha asamucchinna,||
so vat'imasmim dhamma-vinaye vuddhim virulhim apajjissati ti||
n'etam thanam vijjati.|| ||

 

§

 

14. Yassa kassa ci bhikkhave bhikkhuno panca ceto-khila pahina,||
panca cetaso vinibandha susamucchinna,||
so vat'imasmim dhamma-vinaye vuddhim virulhim vepullam apajjissati ti||
thaname tam vijjati.|| ||

 


 

15. Katam'assa panca ceto-khila pahina honti?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu satthari na kankhati||
na vicikicchati||
adhimuccati||
sampasidati.

Yo so bhikkhave bhikkhu satthari na kankhati||
na vicikicchati||
adhimuccati,||
sampasidati,||
tassa cittam namati||
atappaya||
anuyogaya||
sataccaya||
padhanaya.

Yassa cittam namati||
atappaya||
anuyogaya||
sataccaya||
padhanaya,||
evam assayam pathamo ceto-khilo pahino hoti.|| ||

16. Puna ca param bhikkhave bhikkhu dhamme na kankhati||
na vicikicchati||
adhimuccati||
sampasidati.

Yo so bhikkhave bhikkhu dhamme na kankhati||
na vicikicchati||
adhimuccati||
sampasidati,||
tassa cittam namati||
atappaya||
anuyogaya||
sataccaya||
padhanaya.

Yassa cittam namati||
atappaya||
anuyogaya||
sataccaya||
padhanaya,||
evam assayam dutiyo ceto-khilo pahino hoti.|| ||

17. Puna ca param bhikkhave bhikkhu sanghe na kankhati||
na vicikicchati||
adhimuccati||
sampasidati.

Yo so bhikkhave bhikkhu sanghe na kankhati||
na vicikicchati||
adhimuccati||
sampasidati,||
tassa cittam namati||
atappaya||
anuyogaya||
sataccaya||
padhanaya.

Yassa cittam namati||
atappaya||
anuyogaya||
sataccaya||
padhanaya,||
evam assayam tatiyo ceto-khilo pahino hoti.|| ||

18. Puna ca param bhikkhave bhikkhu sikkhaya na kankhati||
na vicikicchati||
adhimuccati||
sampasidati.

Yo so bhikkhave bhikkhu sikkhaya na kankhati||
na vicikicchati||
adhimuccati||
sampasidati,||
tassa cittam namati||
atappaya||
anuyogaya||
sataccaya||
padhanaya.

Yassa cittam namati||
atap- [103] paya||
anuyogaya||
sataccaya||
padhanaya,||
evam assayam catuttho ceto-khilo pahino hoti.|| ||

19. Puna ca param bhikkhave bhikkhu sabrahmacarisu na kupito hoti||
attamano||
anahatacitto||
akhilajato.|| ||

Yo so bhikkhave bhikkhu sabrahmacarisu na kupito hoti||
attamano||
anahatacitto||
akhilajato,||
tassa cittam namati||
atappaya||
anuyogaya||
sataccaya||
padhanaya.

Yassa cittam namati||
atappaya||
anuyogaya||
sataccaya||
padhanaya,||
evam assayam pancamo ceto-khilo pahino hoti.|| ||

Imassa panca ceto-khila pahina honti.|| ||

 


 

20. Katam'assa panca cetaso vinibandha susamucchinna honti?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu kame vita-rago hoti||
vigata-chando||
vigata-pemo||
vigata-pipaso||
vigata-parilaho||
vigata-tanho.

Yo so bhikkhave bhikkhu kame vita-rago hoti||
vigata-chando||
vigata-pemo||
vigata-pipaso||
vigata-parilaho||
vigata-tanho,||
tassa cittam namati||
atappaya||
anuyogaya||
satacacaya||
padhanaya.

Yassa cittam namati||
atappaya||
anuyogaya||
sataccaya||
padhanaya||
evam assayam pathamo cetaso vinibandho susamucchinno hoti.|| ||

21. Puna ca param bhikkhave bhikkhu kaye vita-rago hoti||
vigata-chando||
vigata-pemo||
vigata-pipaso||
vigata-parilaho||
vigata-tanho.

Yo so bhikkhave bhikkhu kaye vita-rago hoti||
vigata-chando||
vigata-pemo||
vigata-pipaso||
vigata-parilaho||
vigata-tanho,||
tassa cittam namati||
atappaya||
anuyogaya||
sataccaya||
padhanaya.

Yassa cittam namati||
atappaya||
anuyogaya||
sataccaya||
padhanaya.

Evam assayam dutiyo cetaso vinibandho susamucchinno hoti.|| ||

22. Puna ca param bhikkhave bhikkhu rupe vita-rago hoti||
vigata-chando||
vigata-pemo||
vigata-pipaso||
vigata-parilaho||
vigata-tanho.

Yo so bhikkhave bhikkhu rupe vita-rago hoti||
vigata-chando||
vigata-pemo||
vigata-pipaso||
vigata-parilaho||
vigata-tanho,||
tassa cittam namati||
atappaya||
anuyogaya||
sataccaya||
padhanaya.

Yassa cittam namati||
atappaya||
anuyogaya||
sataccaya||
padhanaya||
evam assayam tatiyo cetaso vinibandho susamucchinno hoti.|| ||

23. Puna ca param bhikkhave bhikkhu na yavadattham||
udaravadehakam||
bhunjitva||
seyyasukham||
passasukham||
middhasukham||
anuyutto viharati.

Yo so bhikkhave bhikkhu na yavadattham||
udaravadehakam||
bhunjitva||
seyyasukham||
passasukham||
middhasukham||
anuyutto viharati,||
tassa cittam namati||
atappaya||
anuyogaya||
sataccaya||
padhanaya.

Yassa cittam namati||
atappaya||
anuyogaya||
sataccaya||
padhanaya||
evam assayam catuttho cetaso vinibandho susamucchinno hoti.|| ||

24. Puna ca param bhikkhave bhikkhu na annataram||
devanikayam||
panidhaya||
brahmacariyam carati:||
iminaham silena va||
vatena va||
tapena va||
brahmacariyena va||
devo va||
bhavissami devannataro va ti.

Yo so bhikkhave bhikkhu na annataram||
devanikayam||
panidhaya||
brahmacariyam carati:||
iminaham silena va||
vatena va||
tapena va||
brahmacariye va||
devo va||
bhavissami devannataro va ti,||
tassa cittam namati||
atappaya||
anuyogaya||
sataccaya||
padhanaya.

Yassa cittam namati||
atappaya||
anuyogaya||
sataccaya||
padhanaya,||
evam assayam pancamo cetaso vinibandho susamucchinno hoti.|| ||

Imassa panca cetaso vinibandha susamucchinna honti.|| ||

 


 

25. Yassa kassa ci bhikkhave bhikkhuno ime panca ceto-khila pahina,||
ime panca cetaso vinibandha susumucchinna,||
so vat'imasmim dhamma-vinaye vuddhim||
virulhim||
vepullam||
apajjissati ti thaname tam vijjati.|| ||

26. So chanda-samadhi-padhana-sankhara-samannagatam iddhipadam bhaveti.

Viriyasamadhipadhanasankharasamannagatam iddhipadam bhaveti.

Cittasamadhipadhanasankharasamannagatam iddhipadam bhaveti.

Vimamsasamadhipadhanasankharasamannagatam iddhipadam bhaveti.

Ussolhiyeva pancami.|| ||

27. Sa kho so bhikkhave evam ussolhi pannarasanga- [104] samannagato bhikkhu bhabbo abhinibbhidaya,||
bhabbo sambodhaya,||
bhabbo anuttarassa yogakkhemassa adhigamaya.

Seyyatha pi, bhikkhave, kukkutiya andani attha va dasa va dvadasa va,||
tan'assu kukkutiya samma adhisayitani,||
samma pariseditani,||
samma paribhavitani,||
kinca pi tassa kukkutiya na evam iccha uppajjeyya:|| ||

'Aho vatime kukkutapotaka padanakhasikhaya va mukhatundakena va andakosam padaletva sotthina abhinibbhijjeyyun' ti.

Atha kho bhabba va te kukkuta potaka padanakhasikhaya va mukhatundakena va andakosam padaletva sotthina abhinibbhijjitum.

Evam eva kho bhikkhave evam ussolhi pannarasangasamannagato bhikkhu bhabbo sambodhaya,||
bhabbo abhinibbhidaya,||
bhabbo anuttarassa yogakkhemassa adhigamaya" ti.|| ||

Idam avoca Bhagava.

Attamana te bhikkhu Bhagavato bhasitam abhinandunti.|| ||

ceto-khila Suttam chattham


Contact:
E-mail
Copyright Statement