Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Majjhima Nikaya
I. Mulapannasa
2. Sihanada Vagga

Sutta 17

Vanapattha Suttam

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


 

[1][pts][chlm][ntbb][upal] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

Tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

"Bhikkhavo" ti.|| ||

"Bhadante" ti||
te bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

Bhagava etad avoca:|| ||

"Vanapatthapariya'yam vo bhikkhave desissami,||
tam sunatha,||
sadhukam manasi karotha,||
bhasissami" ti.|| ||

"Evam bhante" ti kho te bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

Bhagava etad avoca:|| ||

"Idha, bhikkhave, bhikkhu annataram vanapattham upanissaya viharati.|| ||

Tassa tam vanapattham upanissaya viharato||
anupatthita c'eva sati na upatthati,||
asamahitan ca cittam na samadhiyati,||
aparikkhina ca asava na parikkh ayam gacchanti||
ananuppattan ca anuttaram yogakkhemam nanupapunati,||
ye c'ime pabbajitena jivitaparikkhara samudanetabba:||
civara-pindapata-senasana-gilana-paccaya-bhesajja-parikkhara,||
te kasirena samudagacchanti.|| ||

Tena bhikkhave bhikkhuna iti [105] patisancikkhitabbam:|| ||

'Aham kho imam vanapattham upanissaya viharami.|| ||

Tassa me imam vanapattham upanissaya viharato||
anupatthita c'eva sati na upatthati,||
asamahitan ca cittam na samadhiyati,||
aparikkhina ca asava na parikkh ayam gacchanti||
ananuppattan ca anuttaram yogakkhemam nanupapunati,||
ye c'ime pabbajitena jivitaparikkhara samudanetabba:||
civara-pindapata-senasana-gilana-paccaya-bhesajja-parikkhara,||
te kasirena samudagacchanti' ti.|| ||

Tena bhikkhave bhikkhuna rattibhagam va divasa bhagam va tamha vanapattha pakkamitabbam,||
na vatthabbam.|| ||

4. Idha pana bhikkhave bhikkhu annataram vanapattham upanissaya viharati.|| ||

Tassa tam vanapattham upanissaya viharato||
anupatthita c'eva sati na upatthati,||
asamahitan ca cittam na samadhiyati,||
aparikkhina ca asava na parikkh ayam gacchanti||
ananuppattan ca anuttaram yogakkhemam nanupapunati,||
ye ca kho ime pabbajitena jivitaparikkhara samudanetabba:||
civara-pindapata-senasana-gilana-paccaya-bhesajja-parikkhara,||
te appakasirena samudagacchanti.|| ||

Tena bhikkhave bhikkhuna iti patisancikkhitabbam:|| ||

'Aham kho imam vanapattham upanissaya viharami.|| ||

Tassa me imam vanapattham upanissaya viharato||
anupatthita c'eva sati na upatthati,||
asamahitan ca cittam na samadhiyati,||
aparikkhina ca asava na parikkh ayam gacchanti||
ananuppattan ca anuttaram yogakkhemam nanupapunati,||
ye ca kho ime pabbajitena jivitaparikkhara samudanetabba:||
civara-pindapata-senasana-gilana-paccaya-bhesajja-parikkhara,||
te appakasirena samudagacchanti.|| ||

Na kho panaham civara-hetu agarasma anagariyam pabbajito.|| ||

Na pindapata-hetu agarasma anagariyam pabbajito.|| ||

Na senasana-hetu agarasma anagariyam pabbajito.|| ||

Na gilana-paccaya-bhesajja-parikkhara-hetu agarasma anagariyam pabbajito.|| ||

Atha ca pana me imam vanapattham upanissaya viharato||
anupatthita c'eva sati na upatthati||
asamahitan ca cittam na samadhiyati||
aparikkhina ca asava na parikkh ayam gacchanti||
ananuppattan ca anuttaram yogakkhemam nanupapunami' ti.|| ||

Tena bhikkhave bhikkhuna sankha pi tamha vanapattha pakkamitabbam,||
na vatthabbam.|| ||

5. Idha pana bhikkhave bhikkhu annataram vanapattham upanissaya viharati.|| ||

Tassa tam vanapattham upanissaya viharato||
anupatthita c'eva sati upatthati,||
asamahitan ca cittam samadhiyati||
aparikkhina ca asava parikkh ayam gacchanti||
ananuppattan ca anuttaram yogakkhemam anupapunati||
ye ca kho ime pabbajitena jivitaparikkhara samudanetabba:||
civara-pindapata-senasana-gilana-paccaya-bhesajja-parikkhara,||
te kasirena samudagacchanti.|| ||

Tena bhikkhave bhikkhuna iti patisan- [106] cikkhitabbam:|| ||

'Aham kho imam vanapattham upanissaya viharato||
anupatthita c'eva sati upatthati,||
asamahitan ca cittam samadhiyati||
aparikkhina ca asava parikkh ayam gacchanti||
ananuppattan ca anuttaram yogakkhemam anupapunati||
ye ca kho ime pabbajitena jivitaparikkhara samudanetabba:||
civara-pindapata-senasana-gilana-paccaya-bhesajja-parikkhara,||
te kasirena samudagacchanti.|| ||

Na kho panaham civara-hetu agarasma anagariyam pabbajito.|| ||

Na pindapata-hetu agarasma anagariyam pabbajito.|| ||

Na senasana-hetu agarasma anagariyam pabbajito.|| ||

Na gilana-paccaya-bhesajja-parikkhara-hetu agarasma anagariyam pabbajito.|| ||

Atha ca pana me imam vanapattham upanissaya viharato||
anupatthita c'eva sati upatthati,||
asamahitan ca cittam samadhiyati||
aparikkhina ca asava parikkh ayam gacchanti||
ananuppattan ca anuttaram yogakkhemam anupapunati" ti.|| ||

Tena bhikkhave bhikkhuna sankha pi tasmim vanapatthe vatthabbam,||
na pakkamitabbam.|| ||

6. Idha pana bhikkhave bhikkhu annataram vanapattha upanissaya viharati.|| ||

Tassa tam vanapattham upanissaya viharato||
anupatthita c'eva sati upatthati,||
asamahitan ca cittam samadhiyati||
aparikkhina ca asava parikkh ayam gacchanti||
ananuppattan ca anuttaram yogakkhemam anupapunati||
ye ca kho ime pabbajitena jivitaparikkhara samudanetabba:||
civara-pindapata-senasana-gilana-paccaya-bhesajja-parikkhara,||
te appakasirena samudagacchanti.|| ||

Tena bhikkhave bhikkhuna iti patisancikkhitabbam:|| ||

'Aham kho imam vanapattham upanissaya viharato||
anupatthita c'eva sati upatthati,||
asamahitan ca cittam samadhiyati||
aparikkhina ca asava parikkh ayam gacchanti||
ananuppattan ca anuttaram yogakkhemam anupapunati||
ye ca kho ime pabbajitena jivitaparikkhara samudanetabba:||
civara-pindapata-senasana-gilana-paccaya-bhesajja-parikkhara,||
te appakasirena samudagacchanti" ti.|| ||

Tena bhikkhave bhikkhuna yavajivam pi tasmim vanapatthe vatthabbam,||
na pakkamitabbam.|| ||

 


 

"Idha, bhikkhave, bhikkhu annataram gamam upanissaya viharati.|| ||

Tassa tam gamam upanissaya viharato||
anupatthita c'eva sati na upatthati,||
asamahitan ca cittam na samadhiyati,||
aparikkhina ca asava na parikkh ayam gacchanti||
ananuppattan ca anuttaram yogakkhemam nanupapunati,||
ye c'ime pabbajitena jivitaparikkhara samudanetabba:||
civara-pindapata-senasana-gilana-paccaya-bhesajja-parikkhara,||
te kasirena samudagacchanti.|| ||

Tena bhikkhave bhikkhuna iti patisancikkhitabbam:|| ||

'Aham kho imam gamam upanissaya viharami.|| ||

Tassa me imam gamam upanissaya viharato||
anupatthita c'eva sati na upatthati,||
asamahitan ca cittam na samadhiyati,||
aparikkhina ca asava na parikkh ayam gacchanti||
ananuppattan ca anuttaram yogakkhemam nanupapunati,||
ye c'ime pabbajitena jivitaparikkhara samudanetabba:||
civara-pindapata-senasana-gilana-paccaya-bhesajja-parikkhara,||
te kasirena samudagacchanti' ti.|| ||

Tena bhikkhave bhikkhuna rattibhagam va divasa bhagam va tamha gama pakkamitabbam,||
na vatthabbam.|| ||

4. Idha pana bhikkhave bhikkhu annataram gamam upanissaya viharati.|| ||

Tassa tam gamam upanissaya viharato||
anupatthita c'eva sati na upatthati,||
asamahitan ca cittam na samadhiyati,||
aparikkhina ca asava na parikkh ayam gacchanti||
ananuppattan ca anuttaram yogakkhemam nanupapunati,||
ye ca kho ime pabbajitena jivitaparikkhara samudanetabba:||
civara-pindapata-senasana-gilana-paccaya-bhesajja-parikkhara,||
te appakasirena samudagacchanti.|| ||

Tena bhikkhave bhikkhuna iti patisancikkhitabbam:|| ||

'Aham kho imam gamam upanissaya viharami.|| ||

Tassa me imam gamam upanissaya viharato||
anupatthita c'eva sati na upatthati,||
asamahitan ca cittam na samadhiyati,||
aparikkhina ca asava na parikkh ayam gacchanti||
ananuppattan ca anuttaram yogakkhemam nanupapunati,||
ye ca kho ime pabbajitena jivitaparikkhara samudanetabba:||
civara-pindapata-senasana-gilana-paccaya-bhesajja-parikkhara,||
te appakasirena samudagacchanti.|| ||

Na kho panaham civara-hetu agarasma anagariyam pabbajito.|| ||

Na pindapata-hetu agarasma anagariyam pabbajito.|| ||

Na senasana-hetu agarasma anagariyam pabbajito.|| ||

Na gilana-paccaya-bhesajja-parikkhara-hetu agarasma anagariyam pabbajito.|| ||

Atha ca pana me imam gamam upanissaya viharato||
anupatthita c'eva sati na upatthati||
asamahitan ca cittam na samadhiyati||
aparikkhina ca asava na parikkh ayam gacchanti||
ananuppattan ca anuttaram yogakkhemam nanupapunami' ti.|| ||

Tena bhikkhave bhikkhuna sankha pi tamha gama pakkamitabbam,||
na vatthabbam.|| ||

5. Idha pana bhikkhave bhikkhu annataram gamam upanissaya viharati.|| ||

Tassa tam gamam upanissaya viharato||
anupatthita c'eva sati upatthati,||
asamahitan ca cittam samadhiyati||
aparikkhina ca asava parikkh ayam gacchanti||
ananuppattan ca anuttaram yogakkhemam anupapunati||
ye ca kho ime pabbajitena jivitaparikkhara samudanetabba:||
civara-pindapata-senasana-gilana-paccaya-bhesajja-parikkhara,||
te kasirena samudagacchanti.|| ||

Tena bhikkhave bhikkhuna iti patisancikkhitabbam:|| ||

'Aham kho imam gamam upanissaya viharato||
anupatthita c'eva sati upatthati,||
asamahitan ca cittam samadhiyati||
aparikkhina ca asava parikkh ayam gacchanti||
ananuppattan ca anuttaram yogakkhemam anupapunati||
ye ca kho ime pabbajitena jivitaparikkhara samudanetabba:||
civara-pindapata-senasana-gilana-paccaya-bhesajja-parikkhara,||
te kasirena samudagacchanti.|| ||

Na kho panaham civara-hetu agarasma anagariyam pabbajito.|| ||

Na pindapata-hetu agarasma anagariyam pabbajito.|| ||

Na senasana-hetu agarasma anagariyam pabbajito.|| ||

Na gilana-paccaya-bhesajja-parikkhara-hetu agarasma anagariyam pabbajito.|| ||

Atha ca pana me imam gamam upanissaya viharato||
anupatthita c'eva sati upatthati,||
asamahitan ca cittam samadhiyati||
aparikkhina ca asava parikkh ayam gacchanti||
ananuppattan ca anuttaram yogakkhemam anupapunati" ti.|| ||

Tena bhikkhave bhikkhuna sankha pi tasmim gama vatthabbam,||
na pakkamitabbam.|| ||

6. Idha pana bhikkhave bhikkhu annataram vanapattha upanissaya viharati.|| ||

Tassa tam gamam upanissaya viharato||
anupatthita c'eva sati upatthati,||
asamahitan ca cittam samadhiyati||
aparikkhina ca asava parikkh ayam gacchanti||
ananuppattan ca anuttaram yogakkhemam anupapunati||
ye ca kho ime pabbajitena jivitaparikkhara samudanetabba:||
civara-pindapata-senasana-gilana-paccaya-bhesajja-parikkhara,||
te appakasirena samudagacchanti.|| ||

Tena bhikkhave bhikkhuna iti patisancikkhitabbam:|| ||

'Aham kho imam gamam upanissaya viharato||
anupatthita c'eva sati upatthati,||
asamahitan ca cittam samadhiyati||
aparikkhina ca asava parikkh ayam gacchanti||
ananuppattan ca anuttaram yogakkhemam anupapunati||
ye ca kho ime pabbajitena jivitaparikkhara samudanetabba:||
civara-pindapata-senasana-gilana-paccaya-bhesajja-parikkhara,||
te appakasirena samudagacchanti" ti.|| ||

Tena bhikkhave bhikkhuna yavajivam pi tasmim gama vatthabbam,||
na pakkamitabbam.|| ||

 


 

"Idha, bhikkhave, bhikkhu annataram nigamam upanissaya viharati.|| ||

Tassa tam nigamam upanissaya viharato||
anupatthita c'eva sati na upatthati,||
asamahitan ca cittam na samadhiyati,||
aparikkhina ca asava na parikkh ayam gacchanti||
ananuppattan ca anuttaram yogakkhemam nanupapunati,||
ye c'ime pabbajitena jivitaparikkhara samudanetabba:||
civara-pindapata-senasana-gilana-paccaya-bhesajja-parikkhara,||
te kasirena samudagacchanti.|| ||

Tena bhikkhave bhikkhuna iti patisancikkhitabbam:|| ||

'Aham kho imam nigamam upanissaya viharami.|| ||

Tassa me imam nigamam upanissaya viharato||
anupatthita c'eva sati na upatthati,||
asamahitan ca cittam na samadhiyati,||
aparikkhina ca asava na parikkh ayam gacchanti||
ananuppattan ca anuttaram yogakkhemam nanupapunati,||
ye c'ime pabbajitena jivitaparikkhara samudanetabba:||
civara-pindapata-senasana-gilana-paccaya-bhesajja-parikkhara,||
te kasirena samudagacchanti' ti.|| ||

Tena bhikkhave bhikkhuna rattibhagam va divasa bhagam va tamha nigama pakkamitabbam,||
na vatthabbam.|| ||

4. Idha pana bhikkhave bhikkhu annataram nigamam upanissaya viharati.|| ||

Tassa tam nigamam upanissaya viharato||
anupatthita c'eva sati na upatthati,||
asamahitan ca cittam na samadhiyati,||
aparikkhina ca asava na parikkh ayam gacchanti||
ananuppattan ca anuttaram yogakkhemam nanupapunati,||
ye ca kho ime pabbajitena jivitaparikkhara samudanetabba:||
civara-pindapata-senasana-gilana-paccaya-bhesajja-parikkhara,||
te appakasirena samudagacchanti.|| ||

Tena bhikkhave bhikkhuna iti patisancikkhitabbam:|| ||

'Aham kho imam nigamam upanissaya viharami.|| ||

Tassa me imam nigamam upanissaya viharato||
anupatthita c'eva sati na upatthati,||
asamahitan ca cittam na samadhiyati,||
aparikkhina ca asava na parikkh ayam gacchanti||
ananuppattan ca anuttaram yogakkhemam nanupapunati,||
ye ca kho ime pabbajitena jivitaparikkhara samudanetabba:||
civara-pindapata-senasana-gilana-paccaya-bhesajja-parikkhara,||
te appakasirena samudagacchanti.|| ||

Na kho panaham civara-hetu agarasma anagariyam pabbajito.|| ||

Na pindapata-hetu agarasma anagariyam pabbajito.|| ||

Na senasana-hetu agarasma anagariyam pabbajito.|| ||

Na gilana-paccaya-bhesajja-parikkhara-hetu agarasma anagariyam pabbajito.|| ||

Atha ca pana me imam nigamam upanissaya viharato||
anupatthita c'eva sati na upatthati||
asamahitan ca cittam na samadhiyati||
aparikkhina ca asava na parikkh ayam gacchanti||
ananuppattan ca anuttaram yogakkhemam nanupapunami' ti.|| ||

Tena bhikkhave bhikkhuna sankha pi tamha nigama pakkamitabbam,||
na vatthabbam.|| ||

5. Idha pana bhikkhave bhikkhu annataram nigamam upanissaya viharati.|| ||

Tassa tam nigamam upanissaya viharato||
anupatthita c'eva sati upatthati,||
asamahitan ca cittam samadhiyati||
aparikkhina ca asava parikkh ayam gacchanti||
ananuppattan ca anuttaram yogakkhemam anupapunati||
ye ca kho ime pabbajitena jivitaparikkhara samudanetabba:||
civara-pindapata-senasana-gilana-paccaya-bhesajja-parikkhara,||
te kasirena samudagacchanti.|| ||

Tena bhikkhave bhikkhuna iti patisancikkhitabbam:|| ||

'Aham kho imam nigamam upanissaya viharato||
anupatthita c'eva sati upatthati,||
asamahitan ca cittam samadhiyati||
aparikkhina ca asava parikkh ayam gacchanti||
ananuppattan ca anuttaram yogakkhemam anupapunati||
ye ca kho ime pabbajitena jivitaparikkhara samudanetabba:||
civara-pindapata-senasana-gilana-paccaya-bhesajja-parikkhara,||
te kasirena samudagacchanti.|| ||

Na kho panaham civara-hetu agarasma anagariyam pabbajito.|| ||

Na pindapata-hetu agarasma anagariyam pabbajito.|| ||

Na senasana-hetu agarasma anagariyam pabbajito.|| ||

Na gilana-paccaya-bhesajja-parikkhara-hetu agarasma anagariyam pabbajito.|| ||

Atha ca pana me imam nigamam upanissaya viharato||
anupatthita c'eva sati upatthati,||
asamahitan ca cittam samadhiyati||
aparikkhina ca asava parikkh ayam gacchanti||
ananuppattan ca anuttaram yogakkhemam anupapunati" ti.|| ||

Tena bhikkhave bhikkhuna sankha pi tasmim nigama vatthabbam,||
na pakkamitabbam.|| ||

6. Idha pana bhikkhave bhikkhu annataram vanapattha upanissaya viharati.|| ||

Tassa tam nigamam upanissaya viharato||
anupatthita c'eva sati upatthati,||
asamahitan ca cittam samadhiyati||
aparikkhina ca asava parikkh ayam gacchanti||
ananuppattan ca anuttaram yogakkhemam anupapunati||
ye ca kho ime pabbajitena jivitaparikkhara samudanetabba:||
civara-pindapata-senasana-gilana-paccaya-bhesajja-parikkhara,||
te appakasirena samudagacchanti.|| ||

Tena bhikkhave bhikkhuna iti patisancikkhitabbam:|| ||

'Aham kho imam nigamam upanissaya viharato||
anupatthita c'eva sati upatthati,||
asamahitan ca cittam samadhiyati||
aparikkhina ca asava parikkh ayam gacchanti||
ananuppattan ca anuttaram yogakkhemam anupapunati||
ye ca kho ime pabbajitena jivitaparikkhara samudanetabba:||
civara-pindapata-senasana-gilana-paccaya-bhesajja-parikkhara,||
te appakasirena samudagacchanti" ti.|| ||

Tena bhikkhave bhikkhuna yavajivam pi tasmim nigama vatthabbam,||
na pakkamitabbam.|| ||

 


 

"Idha, bhikkhave, bhikkhu annataram nagaram upanissaya viharati.|| ||

Tassa tam nagaram upanissaya viharato||
anupatthita c'eva sati na upatthati,||
asamahitan ca cittam na samadhiyati,||
aparikkhina ca asava na parikkh ayam gacchanti||
ananuppattan ca anuttaram yogakkhemam nanupapunati,||
ye c'ime pabbajitena jivitaparikkhara samudanetabba:||
civara-pindapata-senasana-gilana-paccaya-bhesajja-parikkhara,||
te kasirena samudagacchanti.|| ||

Tena bhikkhave bhikkhuna iti patisancikkhitabbam:|| ||

'Aham kho imam nagaram upanissaya viharami.|| ||

Tassa me imam nagaram upanissaya viharato||
anupatthita c'eva sati na upatthati,||
asamahitan ca cittam na samadhiyati,||
aparikkhina ca asava na parikkh ayam gacchanti||
ananuppattan ca anuttaram yogakkhemam nanupapunati,||
ye c'ime pabbajitena jivitaparikkhara samudanetabba:||
civara-pindapata-senasana-gilana-paccaya-bhesajja-parikkhara,||
te kasirena samudagacchanti' ti.|| ||

Tena bhikkhave bhikkhuna rattibhagam va divasa bhagam va tamha nagara pakkamitabbam,||
na vatthabbam.|| ||

4. Idha pana bhikkhave bhikkhu annataram nagaram upanissaya viharati.|| ||

Tassa tam nagaram upanissaya viharato||
anupatthita c'eva sati na upatthati,||
asamahitan ca cittam na samadhiyati,||
aparikkhina ca asava na parikkh ayam gacchanti||
ananuppattan ca anuttaram yogakkhemam nanupapunati,||
ye ca kho ime pabbajitena jivitaparikkhara samudanetabba:||
civara-pindapata-senasana-gilana-paccaya-bhesajja-parikkhara,||
te appakasirena samudagacchanti.|| ||

Tena bhikkhave bhikkhuna iti patisancikkhitabbam:|| ||

'Aham kho imam nagaram upanissaya viharami.|| ||

Tassa me imam nagaram upanissaya viharato||
anupatthita c'eva sati na upatthati,||
asamahitan ca cittam na samadhiyati,||
aparikkhina ca asava na parikkh ayam gacchanti||
ananuppattan ca anuttaram yogakkhemam nanupapunati,||
ye ca kho ime pabbajitena jivitaparikkhara samudanetabba:||
civara-pindapata-senasana-gilana-paccaya-bhesajja-parikkhara,||
te appakasirena samudagacchanti.|| ||

Na kho panaham civara-hetu agarasma anagariyam pabbajito.|| ||

Na pindapata-hetu agarasma anagariyam pabbajito.|| ||

Na senasana-hetu agarasma anagariyam pabbajito.|| ||

Na gilana-paccaya-bhesajja-parikkhara-hetu agarasma anagariyam pabbajito.|| ||

Atha ca pana me imam nagaram upanissaya viharato||
anupatthita c'eva sati na upatthati||
asamahitan ca cittam na samadhiyati||
aparikkhina ca asava na parikkh ayam gacchanti||
ananuppattan ca anuttaram yogakkhemam nanupapunami' ti.|| ||

Tena bhikkhave bhikkhuna sankha pi tamha nagara pakkamitabbam,||
na vatthabbam.|| ||

5. Idha pana bhikkhave bhikkhu annataram nagaram upanissaya viharati.|| ||

Tassa tam nagaram upanissaya viharato||
anupatthita c'eva sati upatthati,||
asamahitan ca cittam samadhiyati||
aparikkhina ca asava parikkh ayam gacchanti||
ananuppattan ca anuttaram yogakkhemam anupapunati||
ye ca kho ime pabbajitena jivitaparikkhara samudanetabba:||
civara-pindapata-senasana-gilana-paccaya-bhesajja-parikkhara,||
te kasirena samudagacchanti.|| ||

Tena bhikkhave bhikkhuna iti patisancikkhitabbam:|| ||

'Aham kho imam nagaram upanissaya viharato||
anupatthita c'eva sati upatthati,||
asamahitan ca cittam samadhiyati||
aparikkhina ca asava parikkh ayam gacchanti||
ananuppattan ca anuttaram yogakkhemam anupapunati||
ye ca kho ime pabbajitena jivitaparikkhara samudanetabba:||
civara-pindapata-senasana-gilana-paccaya-bhesajja-parikkhara,||
te kasirena samudagacchanti.|| ||

Na kho panaham civara-hetu agarasma anagariyam pabbajito.|| ||

Na pindapata-hetu agarasma anagariyam pabbajito.|| ||

Na senasana-hetu agarasma anagariyam pabbajito.|| ||

Na gilana-paccaya-bhesajja-parikkhara-hetu agarasma anagariyam pabbajito.|| ||

Atha ca pana me imam nagaram upanissaya viharato||
anupatthita c'eva sati upatthati,||
asamahitan ca cittam samadhiyati||
aparikkhina ca asava parikkh ayam gacchanti||
ananuppattan ca anuttaram yogakkhemam anupapunati" ti.|| ||

Tena bhikkhave bhikkhuna sankha pi tasmim nagara vatthabbam,||
na pakkamitabbam.|| ||

6. Idha pana bhikkhave bhikkhu annataram vanapattha upanissaya viharati.|| ||

Tassa tam nagaram upanissaya viharato||
anupatthita c'eva sati upatthati,||
asamahitan ca cittam samadhiyati||
aparikkhina ca asava parikkh ayam gacchanti||
ananuppattan ca anuttaram yogakkhemam anupapunati||
ye ca kho ime pabbajitena jivitaparikkhara samudanetabba:||
civara-pindapata-senasana-gilana-paccaya-bhesajja-parikkhara,||
te appakasirena samudagacchanti.|| ||

Tena bhikkhave bhikkhuna iti patisancikkhitabbam:|| ||

'Aham kho imam nagaram upanissaya viharato||
anupatthita c'eva sati upatthati,||
asamahitan ca cittam samadhiyati||
aparikkhina ca asava parikkh ayam gacchanti||
ananuppattan ca anuttaram yogakkhemam anupapunati||
ye ca kho ime pabbajitena jivitaparikkhara samudanetabba:||
civara-pindapata-senasana-gilana-paccaya-bhesajja-parikkhara,||
te appakasirena samudagacchanti" ti.|| ||

Tena bhikkhave bhikkhuna yavajivam pi tasmim nagara vatthabbam,||
na pakkamitabbam.|| ||

 


 

"Idha, bhikkhave, bhikkhu annataram janapadam upanissaya viharati.|| ||

Tassa tam janapadam upanissaya viharato||
anupatthita c'eva sati na upatthati,||
asamahitan ca cittam na samadhiyati,||
aparikkhina ca asava na parikkh ayam gacchanti||
ananuppattan ca anuttaram yogakkhemam nanupapunati,||
ye c'ime pabbajitena jivitaparikkhara samudanetabba:||
civara-pindapata-senasana-gilana-paccaya-bhesajja-parikkhara,||
te kasirena samudagacchanti.|| ||

Tena bhikkhave bhikkhuna iti patisancikkhitabbam:|| ||

'Aham kho imam janapadam upanissaya viharami.|| ||

Tassa me imam janapadam upanissaya viharato||
anupatthita c'eva sati na upatthati,||
asamahitan ca cittam na samadhiyati,||
aparikkhina ca asava na parikkh ayam gacchanti||
ananuppattan ca anuttaram yogakkhemam nanupapunati,||
ye c'ime pabbajitena jivitaparikkhara samudanetabba:||
civara-pindapata-senasana-gilana-paccaya-bhesajja-parikkhara,||
te kasirena samudagacchanti' ti.|| ||

Tena bhikkhave bhikkhuna rattibhagam va divasa bhagam va tamha janapada pakkamitabbam,||
na vatthabbam.|| ||

4. Idha pana bhikkhave bhikkhu annataram janapadam upanissaya viharati.|| ||

Tassa tam janapadam upanissaya viharato||
anupatthita c'eva sati na upatthati,||
asamahitan ca cittam na samadhiyati,||
aparikkhina ca asava na parikkh ayam gacchanti||
ananuppattan ca anuttaram yogakkhemam nanupapunati,||
ye ca kho ime pabbajitena jivitaparikkhara samudanetabba:||
civara-pindapata-senasana-gilana-paccaya-bhesajja-parikkhara,||
te appakasirena samudagacchanti.|| ||

Tena bhikkhave bhikkhuna iti patisancikkhitabbam:|| ||

'Aham kho imam janapadam upanissaya viharami.|| ||

Tassa me imam janapadam upanissaya viharato||
anupatthita c'eva sati na upatthati,||
asamahitan ca cittam na samadhiyati,||
aparikkhina ca asava na parikkh ayam gacchanti||
ananuppattan ca anuttaram yogakkhemam nanupapunati,||
ye ca kho ime pabbajitena jivitaparikkhara samudanetabba:||
civara-pindapata-senasana-gilana-paccaya-bhesajja-parikkhara,||
te appakasirena samudagacchanti.|| ||

Na kho panaham civara-hetu agarasma anagariyam pabbajito.|| ||

Na pindapata-hetu agarasma anagariyam pabbajito.|| ||

Na senasana-hetu agarasma anagariyam pabbajito.|| ||

Na gilana-paccaya-bhesajja-parikkhara-hetu agarasma anagariyam pabbajito.|| ||

Atha ca pana me imam janapadam upanissaya viharato||
anupatthita c'eva sati na upatthati||
asamahitan ca cittam na samadhiyati||
aparikkhina ca asava na parikkh ayam gacchanti||
ananuppattan ca anuttaram yogakkhemam nanupapunami' ti.|| ||

Tena bhikkhave bhikkhuna sankha pi tamha janapada pakkamitabbam,||
na vatthabbam.|| ||

5. Idha pana bhikkhave bhikkhu annataram janapadam upanissaya viharati.|| ||

Tassa tam janapadam upanissaya viharato||
anupatthita c'eva sati upatthati,||
asamahitan ca cittam samadhiyati||
aparikkhina ca asava parikkh ayam gacchanti||
ananuppattan ca anuttaram yogakkhemam anupapunati||
ye ca kho ime pabbajitena jivitaparikkhara samudanetabba:||
civara-pindapata-senasana-gilana-paccaya-bhesajja-parikkhara,||
te kasirena samudagacchanti.|| ||

Tena bhikkhave bhikkhuna iti patisancikkhitabbam:|| ||

'Aham kho imam janapadam upanissaya viharato||
anupatthita c'eva sati upatthati,||
asamahitan ca cittam samadhiyati||
aparikkhina ca asava parikkh ayam gacchanti||
ananuppattan ca anuttaram yogakkhemam anupapunati||
ye ca kho ime pabbajitena jivitaparikkhara samudanetabba:||
civara-pindapata-senasana-gilana-paccaya-bhesajja-parikkhara,||
te kasirena samudagacchanti.|| ||

Na kho panaham civara-hetu agarasma anagariyam pabbajito.|| ||

Na pindapata-hetu agarasma anagariyam pabbajito.|| ||

Na senasana-hetu agarasma anagariyam pabbajito.|| ||

Na gilana-paccaya-bhesajja-parikkhara-hetu agarasma anagariyam pabbajito.|| ||

Atha ca pana me imam janapadam upanissaya viharato||
anupatthita c'eva sati upatthati,||
asamahitan ca cittam samadhiyati||
aparikkhina ca asava parikkh ayam gacchanti||
ananuppattan ca anuttaram yogakkhemam anupapunati" ti.|| ||

Tena bhikkhave bhikkhuna sankha pi tasmim janapada vatthabbam,||
na pakkamitabbam.|| ||

6. Idha pana bhikkhave bhikkhu annataram vanapattha upanissaya viharati.|| ||

Tassa tam janapadam upanissaya viharato||
anupatthita c'eva sati upatthati,||
asamahitan ca cittam samadhiyati||
aparikkhina ca asava parikkh ayam gacchanti||
ananuppattan ca anuttaram yogakkhemam anupapunati||
ye ca kho ime pabbajitena jivitaparikkhara samudanetabba:||
civara-pindapata-senasana-gilana-paccaya-bhesajja-parikkhara,||
te appakasirena samudagacchanti.|| ||

Tena bhikkhave bhikkhuna iti patisancikkhitabbam:|| ||

'Aham kho imam janapadam upanissaya viharato||
anupatthita c'eva sati upatthati,||
asamahitan ca cittam samadhiyati||
aparikkhina ca asava parikkh ayam gacchanti||
ananuppattan ca anuttaram yogakkhemam anupapunati||
ye ca kho ime pabbajitena jivitaparikkhara samudanetabba:||
civara-pindapata-senasana-gilana-paccaya-bhesajja-parikkhara,||
te appakasirena samudagacchanti" ti.|| ||

Tena bhikkhave bhikkhuna yavajivam pi tasmim janapada vatthabbam,||
na pakkamitabbam.|| ||

 


 

"Idha, bhikkhave, bhikkhu annataram puggalam upanissaya viharati.|| ||

Tassa tam puggalam upanissaya viharato||
anupatthita c'eva sati na upatthati,||
asamahitan ca cittam na samadhiyati,||
aparikkhina ca asava na parikkh ayam gacchanti||
ananuppattan ca anuttaram yogakkhemam nanupapunati,||
ye c'ime pabbajitena jivitaparikkhara samudanetabba:||
civara-pindapata-senasana-gilana-paccaya-bhesajja-parikkhara,||
te kasirena samudagacchanti.|| ||

Tena bhikkhave bhikkhuna iti patisancikkhitabbam:|| ||

'Aham kho imam puggalam upanissaya viharami.|| ||

Tassa me imam puggalam upanissaya viharato||
anupatthita c'eva sati na upatthati,||
asamahitan ca cittam na samadhiyati,||
aparikkhina ca asava na parikkh ayam gacchanti||
ananuppattan ca anuttaram yogakkhemam nanupapunati,||
ye c'ime pabbajitena jivitaparikkhara samudanetabba:||
civara-pindapata-senasana-gilana-paccaya-bhesajja-parikkhara,||
te kasirena samudagacchanti' ti.|| ||

Tena bhikkhave bhikkhuna rattibhagam va divasabhagam va puggalo anapuccha pakkamitabbam nanubandhitabbo.|| ||

4. Idha pana bhikkhave bhikkhu annataram puggalam upanissaya viharati.|| ||

Tassa tam puggalam upanissaya viharato||
anupatthita c'eva sati na upatthati,||
asamahitan ca cittam na samadhiyati,||
aparikkhina ca asava na parikkh ayam gacchanti||
ananuppattan ca anuttaram yogakkhemam nanupapunati,||
ye ca kho ime pabbajitena jivitaparikkhara samudanetabba:||
civara-pindapata-senasana-gilana-paccaya-bhesajja-parikkhara,||
te appakasirena samudagacchanti.|| ||

Tena bhikkhave bhikkhuna iti patisancikkhitabbam:|| ||

'Aham kho imam puggalam upanissaya viharami.|| ||

Tassa me imam puggalam upanissaya viharato||
anupatthita c'eva sati na upatthati,||
asamahitan ca cittam na samadhiyati,||
aparikkhina ca asava na parikkh ayam gacchanti||
ananuppattan ca anuttaram yogakkhemam nanupapunati,||
ye ca kho ime pabbajitena jivitaparikkhara samudanetabba:||
civara-pindapata-senasana-gilana-paccaya-bhesajja-parikkhara,||
te appakasirena samudagacchanti.|| ||

Na kho panaham civara-hetu agarasma anagariyam pabbajito.|| ||

Na pindapata-hetu agarasma anagariyam pabbajito.|| ||

Na senasana-hetu agarasma anagariyam pabbajito.|| ||

Na gilana-paccaya-bhesajja-parikkhara-hetu agarasma anagariyam pabbajito.|| ||

Atha ca pana me imam puggalam upanissaya viharato||
anupatthita c'eva sati na upatthati||
asamahitan ca cittam na samadhiyati||
aparikkhina ca asava na parikkh ayam gacchanti||
ananuppattan ca anuttaram yogakkhemam nanupapunami' ti.|| ||

Tena bhikkhave bhikkhuna sankhapi so puggalo apuccha pakkamitabbam nanubandhitabbo.|| ||

5. Idha pana bhikkhave bhikkhu annataram puggalam upanissaya viharati.|| ||

Tassa tam puggalam upanissaya viharato||
anupatthita c'eva sati upatthati,||
asamahitan ca cittam samadhiyati||
aparikkhina ca asava parikkh ayam gacchanti||
ananuppattan ca anuttaram yogakkhemam anupapunati||
ye ca kho ime pabbajitena jivitaparikkhara samudanetabba:||
civara-pindapata-senasana-gilana-paccaya-bhesajja-parikkhara,||
te kasirena samudagacchanti.|| ||

Tena bhikkhave bhikkhuna iti patisancikkhitabbam:|| ||

'Aham kho imam puggalam upanissaya viharato||
anupatthita c'eva sati upatthati,||
asamahitan ca cittam samadhiyati||
aparikkhina ca asava parikkh ayam gacchanti||
ananuppattan ca anuttaram yogakkhemam anupapunati||
ye ca kho ime pabbajitena jivitaparikkhara samudanetabba:||
civara-pindapata-senasana-gilana-paccaya-bhesajja-parikkhara,||
te kasirena samudagacchanti.|| ||

Na kho panaham civara-hetu agarasma anagariyam pabbajito.|| ||

Na pindapata-hetu agarasma anagariyam pabbajito.|| ||

Na senasana-hetu agarasma anagariyam pabbajito.|| ||

Na gilana-paccaya-bhesajja-parikkhara-hetu agarasma anagariyam pabbajito.|| ||

Atha ca pana me imam puggalam upanissaya viharato||
anupatthita c'eva sati upatthati,||
asamahitan ca cittam samadhiyati||
aparikkhina ca asava parikkh ayam gacchanti||
ananuppattan ca anuttaram yogakkhemam anupapunati" ti.|| ||

Tena bhikkhave bhikkhuna sankhapi so puggalo anubandhitabbo,||
na pakkamitabbam.|| ||

6. Idha pana bhikkhave bhikkhu annataram vanapattha upanissaya viharati.|| ||

Tassa tam puggalam upanissaya viharato||
anupatthita c'eva sati upatthati,||
asamahitan ca cittam samadhiyati||
aparikkhina ca asava parikkh ayam gacchanti||
ananuppattan ca anuttaram yogakkhemam anupapunati||
ye ca kho ime pabbajitena jivitaparikkhara samudanetabba:||
civara-pindapata-senasana-gilana-paccaya-bhesajja-parikkhara,||
te appakasirena samudagacchanti.|| ||

Tena bhikkhave bhikkhuna iti patisancikkhitabbam:|| ||

'Aham kho imam puggalam upanissaya viharato||
anupatthita c'eva sati upatthati,||
asamahitan ca cittam samadhiyati||
aparikkhina ca asava parikkh ayam gacchanti||
ananuppattan ca anuttaram yogakkhemam anupapunati||
ye ca kho ime pabbajitena jivitaparikkhara samudanetabba:||
civara-pindapata-senasana-gilana-paccaya-bhesajja-parikkhara,||
te appakasirena samudagacchanti" ti.|| ||

Tena bhikkhave bhikkhuna yavajivampi so puggalo anubandhitabbo,||
na pakkamitabbam||
api panujjamanenapi" ti.|| ||

Idam avoca Bhagava.|| ||

Attamana te bhikkhu Bhagavato bhasitam abhinandunti.|| ||

Vanapatthasuttam sattamam.


Contact:
E-mail
Copyright Statement