Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Majjhima Nikaya
I. Mulapannasa
2. Sihanada Vagga

Sutta 20

Vitakka-Santhana Suttam

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


[118]

[1][chlm][pts][than][soma][ntbb][upal][pnji] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

Tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

"Bhikkhavo" ti.|| ||

"Bhadante" [119] ti te bhikkhu Bhagavato paccassosum. Bhagava etad avoca:|| ||

[2][pts][than][soma][ntbb][upal] Adhicittam-anuyuttena bhikkhave bhikkhuna panca nimittani kalena kalam manasikatabbani.

Katamani panca?|| ||

[3][pts][than][soma][ntbb][upal] Idha bhikkhave bhikkhuno yam nimittam agamma yam nimittam manasikaroto uppajjanti papaka akusala vitakka chandupasamhita pi dosupasamhita pi mohupasamhita pi,||
tena bhikkhave bhikkhuna tamha nimitta annam nimittam manasikatabbam kusalupasamhitam.|| ||

Tassa tamha nimitta annam nimittam manasikaroto kusalupasamhitam,||
ye papaka akusala vitakka chandupasamhita pi dosupasamhita pi mohupasamhita pi,||
te pahiyanti.|| ||

Te abbhattham gacchanti.|| ||

Tesam pahana ajjhattam'eva cittam santitthati sannisidati ekodi hoti,||
samadhiyati.|| ||

Seyyatha pi, bhikkhave, dakkho palagando va palagandantevasi va sukhumaya aniya olarikam anim abhinihaneyya abhinihareyya abhinivajjeyya,||
evam eva kho, bhikkhave,||
bhikkhuno yam nimittam agamma yam nimittam manasikaroto uppajjanti papaka akusala vitakka chandupasamhita pi dosupasamhita pi mohupasamhita pi,||
tena bhikkhave bhikkhuna tamha nimitta annam nimittam manasikatabbam kusalupasamhitam.|| ||

Ye papaka akusala vitakka chandupasamhita pi dosupasamhita pi mohupasamhita pi te pahiyanti.|| ||

Te abbhattham gacchanti.|| ||

Tesam pahana ajjhattam'eva cittam santitthati sannisidati ekodi hoti samadhiyati.|| ||

[4][pts][than][soma][ntbb][upal] Tassa ce bhikkhave bhikkhuno tamha nimitta annam nimittam manasikaroto kusalupasamhitam uppajjant'eva papaka akusala vitakka chandupasamhita pi dosupasamhita pi mohupasamhita pi,
tena bhikkhave bhikkhuna tesam vitakkanam adinavo upaparikkhitabbo:|| ||

Iti p'ime vitakka akusala,||
iti p'ime vitakka savajja,||
iti p'ime vitakka dukkhavipaka ti.|| ||

Tassa tesam vitakkanam adinavam upaparikkhato ye papaka akusala vitakka chandupasamhita pi dosupasamhita pi mohupasamhita pi,||
te pahiyanti.|| ||

Te abbhattham gacchanti.|| ||

Tesam pahana ajjhattam'eva cittam santitthati sannisidati ekodi hoti samadhiyati.|| ||

Seyyatha pi, bhikkhave, itthi va va puriso va daharo yuva mandanakajatiko ahikunapena va kukkurakunapena va manussa- [120] kunapena va kanthe asattena attiyeyya harayeyya jiguccheyya,||
evam eva kho, bhikkhave, tassa ce bhikkhuno tamha nimitta annam nimittam manasikaroto kusalupasamhitam uppajjant'eva papaka akusala vitakka chandupasamhita pi dosupasamhita pi mohupasamhita pi,||
tena bhikkhave bhikkhuna tesam vitakkanam adinavo upaparikkhitabbo:|| ||

Iti pime vitakka akusala,||
iti pime vitakka savajja,||
iti pime vitakka dukkhavipaka ti.|| ||

Tassa tesam vitakkanam adinavam upaparikkhato ye papaka akusala vitakka chandupasamhita pi dosupasamhita pi mohupasamhita pi,||
te pahiyanti.|| ||

Te abbhattham gacchanti.|| ||

Tesam pahana ajjhattam'eva cittam santitthati sannisidati ekodi hoti samadhiyati.|| ||

[5][pts][than][soma][ntbb][upal] Tassa ce bhikkhave bhikkhuno tesam pi vitakkanam adinavam upaparikkhato uppajjant'eva papaka akusala vitakka chandupasamhita pi dosupasamhita pi mohupasamhita pi,||
tena bhikkhave bhikkhuna tesam vitakkanam asati-amanasikaro apajjitabbo.|| ||

Tassa tesam vitakkanam asati-amanasikaram apajjato ye papaka akusala vitakka chandupasamhita pi dosupasamhita pi mohupasamhita pi,||
te pahiyanti.|| ||

Te abbhattham gacchanti.|| ||

Tesam pahana ajjhattam eva cittam santitthati sannisidati ekodi hoti samadhiyati.|| ||

Seyyatha pi, bhikkhave, cakkhuma puriso apathagatanam rupanam adassanakamo assa,||
so nimileyya va annena va apalokeyya.|| ||

Evam eva kho bhikkhave tassa ce bhikkhuno tesam pi vitakkanam adinavam upaparikkhato uppajjant'eva papaka akusala vitakka chandupasamhita pi dosupasamhita pi mohupasamhita pi,||
tena bhikkhave bhikkhuna tesam vitakkanam asati amanasikaro apajjitabbo.|| ||

Tassa tesam vitakkanam asati-amanasikaram apajjato ye papaka akusala vitakka chandupasamhita pi dosupasamhita pi mohupasamhita pi te pahiyanti.|| ||

Te abbhattham gacchanti.|| ||

Tesam pahana ajjhattameva cittam santitthati sannisidati ekodi hoti samadiyati.|| ||

[6][pts][than][soma][ntbb][upal] Tassa ce bhikkhave bhikkhuno tesam pi vitakkanam asati-amanasikaram apajjato uppajjant'eva papaka akusala vitakka chandupasamhita pi dosupasamhita pi mohupasamhita pi,||
tena bhikkhave bhikkhuna tesam vitakkanam vitakkasankharasanthanam manasi katabbam.|| ||

Tassa tesam vitakkanam vitakkasankharasanthanam manasikaroto ye papaka akusala vitakka chandupasamhita pi dosupasamhita pi mohupasamhita pi||
te pahiyanti.|| ||

Te abbhattham gacchanti.|| ||

Tesam pahana ajjhattam'eva cittam santitthati sannisidati ekodi hoti samadhiyati.|| ||

Seyyatha pi, bhikkhave, puriso sigham gaccheyya,||
tassa evam assa:|| ||

Kin nu kho aham sigham gacchami, yan nunaham sanikam gaccheyyanti.|| ||

So sanikam gaccheyya.|| ||

Tassa evam assa:|| ||

Kin nu kho aham sanikam gacchami,||
yan nunaham tittheyyanti.|| ||

So tittheyya.|| ||

Tassa evam assa:|| ||

Kin nu kho aham thito yan nunaham nisideyyanti.|| ||

So nisideyya.|| ||

Tassa evam assa:|| ||

Kin nu kho aham nisinno,||
yan nunaham nipajjeyyanti.|| ||

So nipajjeyya.|| ||

Evam hi so bhikkhave puriso olarikam olarikam iriyapatham abhinivajjetva sukhumam sukhumam iriyapatham kappeyya.|| ||

Evam eva kho bhikkhave tassa ce bhikkhuno tesam pi vitakkanam asati-amanasikaram apajjato uppajjant'eva papaka akusala vitakka chandupasamhita pi dosupasamhita pi mohupasamhita pi,||
tena bhikkhave bhikkhuna tesam vitakkanam vitakkasankharasanthanam manasikatabbam.|| ||

Tassa tesam vitakkanam vitakkasankharasanthanam manasikaroto ye papaka akusala vitakka chandupasamhita pi dosupasamhita pi mohupasamhita pi,||
te pahiyanti.|| ||

Te abbhattham gacchanti.|| ||

Tesam pahana ajjhattam'eva cittam santitthati sannisidati ekodi hoti samadhiyati.|| ||

[7][pts][than][soma][ntbb][upal] Tassa ce bhikkhave bhikkhuno tesam pi vitakkanam vitakkasankharasanthanam manasikaroto uppajjant'eva papaka akusala vitakka chandupasamhita pi dosupasamhita pi mohupasamhita pi,||
tena bhikkhave bhikkhuna dantehi danta-m-adhaya jivhaya talum ahacca cetasa cittam abhinigganhitabbam abhinippiletabbam abhi- [121] santapetabbam.|| ||

Tassa dantehi danta-m-adhaya jivhaya talum ahacca cetasa cittam abhinigganhato abhinippilayato abhisantapayato ye papaka akusala vitakka chandupasamhita pi dosupasamhita pi mohupasamhita pi||
te pahiyanti.|| ||

Te abbhattham gacchanti.|| ||

Tesam pahana ajjhattam'eva cittam santitthati sannisidati ekodi hoti samadhiyati.|| ||

Seyyatha pi, bhikkhave, balava puriso dubbalataram purisam sise va gahetva khandhe va gahetva abhinigganheyya abhinippileyya abhisantapeyya,||
evam eva kho, bhikkhave, tassa ce bhikkhuno tesam pi vitakkanam vitakkasankharasanthanam manasikaroto uppajjant'eva papaka akusala vitakka chandupasamhita pi dosupasamhita pi mohupasamhita pi,||
tena bhikkhave bhikkhuna dantehi danta-m-adhaya jivhaya talum ahacca cetasa cittam abhinigganhitabbam abhinippiletabbam abhisantapetabbam.|| ||

Tassa dantehi danta-m-adhaya jivhaya talum ahacca cetasa cittam abhinigganhato abhinippilayato abhisantapayato ye papaka akusala vitakka chandupasamhita pi dosupasamhita pi mohupasamhita pi||
te pahiyanti|| ||

Te abbhattham gacchanti.|| ||

Tesam pahana ajjhattam'eva cittam santitthati sannisidati ekodi hoti samadhiyati.|| ||

[8][pts][than][soma][ntbb][upal] Yato kho bhikkhave bhikkhuno yam nimittam agamma yam nimittam manasikaroto uppajjanti papaka akusala dhamma chandupasamhita pi dosupasamhita pi mohupasamhita pi,||
tassa tamha nimitta annam nimittam manasikaroto kusalupasamhitam ye papaka akusala vitakka chandupasamhita pi dosupasamhita pi mohupasamhita pi te pahiyanti.|| ||

Te abbhattham gacchanti.|| ||

Tesam pahana ajjhattam'eva cittam santitthati sannisidati ekodi hoti samadhiyati.|| ||

Tesam pi vitakkanam adinavam upaparikkhato ye papaka akusala vitakka chandupasamhita pi dosupasamhita pi mohupasamhita pi te pahiyanti.|| ||

Te abbhattham gacchanti.|| ||

Tesam pahana ajjhattam'eva cittam santitthati sannisidati ekodi hoti samadhiyati.|| ||

Tesam pi vitakkanam asati-amanasikaram apajjato ye papaka akusala vitakka chandupasamhita pi dosupasamhita pi mohupasamhita pi te pahiyanti.|| ||

Te abbhattham gacchanti.|| ||

Tesam pahana ajjhattam'eva cittam santitthati sannisidati ekodi hoti samadhiyati.|| ||

Tesam pi vitakkanam vitakkasankharasanthanam manasikaroto ye papaka akusala vitakka chandupasamhita pi dosupasamhita pi mohupasamhita pi te pahiyanti.|| ||

Te abbhattham gacchanti.|| ||

Tesam pahana ajjhattam'eva cittam santitthati sannisidati ekodi hoti samadhiyati.|| ||

Dantehi danta-m-adhaya jivahaya talum ahacca cetasa cittam abhinigganhato abhinippilayato abhisantapayato ye papaka akusala vitakka chandupasamhita pi dosupasamhita pi mohupasamhita pi te pahiyanti.|| ||

Te abbhattham gacchanti.|| ||

Tesam pahana ajjhattam'eva cittam santitthati sannisidati ekodi [122] hoti samadhiyati.|| ||

Ayam vuccati bhikkhave bhikkhu vasi vitakkapariyayapathesu:|| ||

Yam vitakkam akankhissati tam vitakkam vitakkessati,||
yam vitakkam n'akankhissati na tam vitakkam vitakkessati,||
acchecchi tanham,||
vavattayi samyojanam,||
samma manabhisamaya antam akasi dukkhassati.|| ||

Idam avoca Bhagava.|| ||

Attamana te bhikkhu Bhagavato bhasitam abhinandunti.|| ||

Vitakkasanthanasuttam dasamam


Contact:
E-mail
Copyright Statement