Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Majjhima Nikaya
I. Mulapannasa
3. Tatiya Vagga

Sutta 22

Alagaddupama Suttam

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


 

[1][chlm][pts][nypo][than][ntbb][upal] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

Tena kho pana samayena Aritthassa nama bhikkhuno gaddhabadhi-pubbassa evarupam papakam ditthigatam uppannam hoti:|| ||

"Tatha'ham Bhagavata dhammam desitam ajanami -||
yatha ye'me antarayika dhamma vutta Bhagavata,||
te patisevato nalam antarayaya" ti.|| ||

Assosum kho sambahula bhikkhu:|| ||

Aritthassa kira nama bhikkhuno gaddhabadhi-pubbassa evarupam papakam ditthigatam uppannam:|| ||

"Tatha'ham Bhagavata dhammam desitam ajanami -||
yatha ye'me antarayika dhamma vutta Bhagavata,||
te patisevato nalam antarayaya" ti.|| ||

[2] Atha kho te bhikkhu yena Arittho bhikkhu gaddhabadhi-pubbo ten'upasankamimsu.|| ||

Upasankamitva Arittham bhikkhum gaddhabadhi-pubbam etad avocum:|| ||

"Saccam kira te avuso Arittha evarupam papakam ditthigatam uppannam:|| ||

'Tatha'ham Bhagavata dhammam desitam ajanami -||
yatha ye'me antarayika dhamma vutta Bhagavata,||
te patisevato nalam antarayayati?'"|| ||

[3] "Evam bya kho aham avuso Bhagavata dhammam desitam ajanami -||
yatha ye'me antarayika dhamma vutta Bhagavata,||
te patisevato nalam antarayaya" ti.|| ||

[4] Atha kho te bhikkhu Arittham bhikkhum gaddhabadhi-pubbam etasma papaka ditthigata vivecetukama||
samanuyunjanti||
samanugahanti||
samanubhasanti:|| ||

"Ma evam avuso Arittha avaca,||
ma evam avuso Arittha avaca.|| ||

Ma Bhagavantam abbhacikkhi,||
na hi sadhu Bhagavato abbhakkhanam||
na hi Bhagava evam vadeyya.|| ||

Anekapariyayena h'avuso Arittha antarayika dhamma vutta Bhagavata,||
alan ca pana te patisevato antarayaya.|| ||

[5] Appassada kama vutta Bhagavata bahudukkha bahupayasa,||
adinavo ettha bhiyyo.|| ||

Atthikankhalupama kama vutta Bhagavata,||
bahudukkha bahupayasa,||
adinavo ettha bhiyyo.|| ||

Mamsapesupama kama vutta Bhagavata,||
bahudukkha bahupayasa,||
adinavo ettha bhiyyo.|| ||

Tinukkupama kama vutta Bhagavata,||
bahudukkha bahupayasa,||
adinavo ettha bhiyyo.|| ||

Angarakasupama kama vutta Bhagavata,||
bahudukkha bahupayasa,||
adinavo ettha bhiyyo.|| ||

Supinakupama kama vutta Bhagavata,||
bahudukkha bahupayasa,||
adinavo ettha bhiyyo.|| ||

Yacitakupama kama vutta Bhagavata,||
bahudukkha bahupayasa,||
adinavo ettha bhiyyo.|| ||

Rukkhaphalupama kama vutta Bhagavata,||
bahudukkha bahupayasa,||
adinavo ettha bhiyyo.|| ||

Asisunupama kama vutta Bhagavata,||
bahudukkha bahupayasa,||
adinavo ettha bhiyyo.|| ||

Sattisulupama kama vutta Bhagavata,||
bahudukkha bahupayasa,||
adinavo ettha bhiyyo.|| ||

Sappasirupama kama vutta Bhagavata,||
bahudukkha bahupayasa,||
adinavo ettha bhiyyo" ti.|| ||

[6] Evam pi kho Arittho bhikkhu gaddhabadhi-pubbo tehi bhikkhuhi||
samanuyunjiyamano||
samanugahiyamano||
samanubhasiyamano||
tad'eva papakam ditthigatam thamasa paramassa abhinivissa voharati:|| ||

Evam bya kho aham avuso Bhagavata dhammam desitam ajanami -||
yatha ye'me antarayika dhamma vutta Bhagavata,||
te patisevato nalam antarayaya" ti|| ||

[7] Yato kho te bhikkhu nasakkhimsu Arittham bhikkhum gad- [131] dhabadhipubbam etasma papaka ditthigata vivecetum,||
atha te bhikkhu yena Bhagava ten'upasankamimsu.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidimsu.|| ||

Eka-m-antam nisinna kho te bhikkhu Bhagavantam etad avocum:|| ||

[8] "Aritthassa nama bhante bhikkhuno gaddhabadhi-pubbassa evarupam papakam ditthigatam uppannam:|| ||

"Tatha'ham Bhagavata dhammam desitam ajanami -||
yatha ye'me antarayika dhamma vutta Bhagavata,||
te patisevato nalam antarayaya" ti.|| ||

Assumha kho mayam bhante:||
Aritthassa kira nama bhikkhuno gaddhabadhi-pubbassa evarupam papakam ditthigatam uppannam:|| ||

'Tatha'ham Bhagavata dhammam desitam ajanami -||
yatha ye'me antarayika dhamma vutta Bhagavata,||
te patisevato nalam antarayaya' ti.|| ||

[9] Atha kho mayam bhante yena Arittho bhikkhu gaddhabadhi-pubbo ten'upasankamimha.|| ||

Upasankamitva Arittham bhikkhum gaddhabadhi-pubbam etad avocumha:|| ||

"Saccam kira te avuso Arittha evarupam papakam ditthigatam uppannam:|| ||

'Tatha'ham Bhagavata dhammam desitam ajanami -||
yatha ye'me antarayika dhamma vutta Bhagavata,||
te patisevato nalam antarayaya'" ti?|| ||

[10] Evam vutte bhante Arittho bhikkhu gaddhabadipubbo amhe etad avoca:|| ||

"'Evam vya kho aham avuso Bhagavata dhammam desitam ajanami,||
yatha ye'me antarayika dhamma vutta Bhagavata,||
te patisevato nalam antarayaya' ti.|| ||

[11] Atha kho mayam bhante Arittham bhikkhum gaddhabadhi-pubbam etasma papaka ditthigata vivecetukama||
samanuyunjimha||
samanugahimha||
samanubhasimbha:|| ||

Ma evam avuso Arittha avaca,||
ma evam avuso Arittha avaca.|| ||

Ma Bhagavantam abbhacikkhi,||
na hi sadhu Bhagavato abbhakkhanam||
na hi Bhagava evam vadeyya.|| ||

Anekapariyayena h'avuso Arittha antarayika dhamma vutta Bhagavata,||
alan ca pana te patisevato antarayaya.|| ||

Appassada kama vutta Bhagavata bahudukkha bahupayasa,||
adinavo ettha bhiyyo.|| ||

Atthikankhalupama kama vutta Bhagavata,||
bahudukkha bahupayasa,||
adinavo ettha bhiyyo.|| ||

Mamsapesupama kama vutta Bhagavata,||
bahudukkha bahupayasa,||
adinavo ettha bhiyyo.|| ||

Tinukkupama kama vutta Bhagavata,||
bahudukkha bahupayasa,||
adinavo ettha bhiyyo.|| ||

Angarakasupama kama vutta Bhagavata,||
bahudukkha bahupayasa,||
adinavo ettha bhiyyo.|| ||

Supinakupama kama vutta Bhagavata,||
bahudukkha bahupayasa,||
adinavo ettha bhiyyo.|| ||

Yacitakupama kama vutta Bhagavata,||
bahudukkha bahupayasa,||
adinavo ettha bhiyyo.|| ||

Rukkhaphalupama kama vutta Bhagavata,||
bahudukkha bahupayasa,||
adinavo ettha bhiyyo.|| ||

Asisunupama kama vutta Bhagavata,||
bahudukkha bahupayasa,||
adinavo ettha bhiyyo.|| ||

Sattisulupama kama vutta Bhagavata,||
bahudukkha bahupayasa,||
adinavo ettha bhiyyo.|| ||

Sappasirupama kama vutta Bhagavata,||
bahudukkha bahupayasa,||
adinavo ettha bhiyyo ti.|| ||

[12] Evam pi kho bhante Arittho bhikkhu gaddhabadipubbo amhehi||
samanuyunjiyamano||
samanugahiyamano||
samanubhasiyamano||
tad eva papakam ditthigatam thamasa paramassa abhinivissa voharati:|| ||

'Evam vya kho aham avuso Bhagavata dhammam desitam ajanami||
yatha ye'me antarayika dhamma vutta Bhagavata,||
te patisevato nalam antarayaya' ti|| ||

Yato kho mayam bhante nasakkhimha Arittham bhikkhum gaddhabadhi-pubbam etasma papaka ditthigata vivecetum atha mayam etam attham Bhagavato arocema" ti.|| ||

[13] Atha kho Bhagava annataram bhikkhum amantesi:|| ||

"Ehi tvam bhikkhu,||
mama vacanena Arittham bhikkhum gaddhabadhi-pubbam amantehi:|| ||

'Sattha tam avuso Arittha amanteti' ti".|| ||

[132] "Evam bhante" ti kho so bhikkhu Bhagavato patissutva yena Arittho bhikkhu gaddhabadipubbo ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Arittham bhikkhum gaddhabadhi-pubbam etad avoca:|| ||

"Sattha tam avuso Arittha amanteti" ti.|| ||

[14] "Evam avuso" ti kho Arittho bhikkhu gaddhabadipubbo tassa bhikkhuno patissutva yena Bhagava ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinnam kho Arittham bhikkhum gaddhabadhi-pubbam Bhagava etad avoca:|| ||

"Saccam kira te Arittha,||
evarupam papakam ditthigatam uppannam:|| ||

'Tatha'ham Bhagavata dhammam desitam ajanami,||
yatha ye'me antarayika dhamma vutta Bhagavata,||
te patisevato nalam antarayaya' ti?|| ||

[15] "Evam bya kho aham bhante Bhagavata dhammam desitam ajanami,||
yatha ye'me antarayika dhamma vutta Bhagavata,||
te patisevato nalam antarayaya" ti.|| ||

[16] "Kassa kho nama tvam mogha-purisa,||
maya evam dhammam desitam ajanasi?|| ||

Nanu maya mogha-purisa,||
aneka-pariyayena antarayika dhamma vutta||
alan ca pana te patisevato antarayaya?|| ||

Appassada kama vutta maya bahudukkha bahupayasa,||
adinavo ettha bhiyyo.|| ||

Atthikankhalupama kamavutta maya,||
bahudukkha bahupayasa adinavo ettha bhiyyo.|| ||

Anekapariyayena h'avuso Arittha antarayika dhamma vutta maya,||
alan ca pana te patisevato antarayaya.|| ||

Appassada kama vutta maya,||
bahudukkha bahupayasa,||
adinavo ettha bhiyyo.|| ||

Atthikankhalupama kama vutta maya,||
bahudukkha bahupayasa,||
adinavo ettha bhiyyo.|| ||

Mamsapesupama kama vutta maya,||
bahudukkha bahupayasa,||
adinavo ettha bhiyyo.|| ||

Tinukkupama kama vutta maya,||
bahudukkha bahupayasa,||
adinavo ettha bhiyyo.|| ||

Angarakasupama kama vutta maya,||
bahudukkha bahupayasa,||
adinavo ettha bhiyyo.|| ||

Supinakupama kama vutta maya,||
bahudukkha bahupayasa,||
adinavo ettha bhiyyo.|| ||

Yacitakupama kama vutta maya,||
bahudukkha bahupayasa,||
adinavo ettha bhiyyo.|| ||

Rukkhaphalupama kama vutta maya,||
bahudukkha bahupayasa,||
adinavo ettha bhiyyo.|| ||

Asisunupama kama vutta maya,||
bahudukkha bahupayasa,||
adinavo ettha bhiyyo.|| ||

Sattisulupama kama vutta maya,||
bahudukkha bahupayasa,||
adinavo ettha bhiyyo.|| ||

Sappasirupama kama vutta maya,||
bahudukkha bahupayasa,||
adinavo ettha bhiyyo.|| ||

Atha ca pana tvam mogha-purisa,||
attana duggahitena amhe c'eva abbhacikkhasi||
attanan ca khanasi||
bahun ca apunnam pasavasi.|| ||

Tam hi te mogha-purisa,||
bhavissati digha-rattam ahitaya dukkhaya" ti.|| ||

[17] Atha kho Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

"Tam kim mannatha bhikkhave?|| ||

Api nayam Arittho bhikkhu gaddhabadhi-pubbo usmikato pi imasmim dhamma-vinaye" ti?|| ||

"Kim hi siya bhante,||
no h'etam bhante" ti.|| ||

"Evam vutte Arittho bhikkhu gaddhabadhi-pubbo tunhibhuto mankubhuto pattakkhandho adhomukho pajjhayanto appatibhano nisidi.|| ||

Atha kho Bhagava Arittham bhikkhum gaddhabadhi-pubbam tunhibhutam mankubhutam pattakkhandham adhomukham pajjhayantam appatibhanam||
viditva Arittham bhikkhum gaddhabadhi-pubbam etad avoca:|| ||

"Pannayissasi kho tvam mogha-purisa etena sakena papakena ditthigatena,||
idhaham bhikkhu patipucchissami" ti.|| ||

[18] Atha kho Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

Tumhe pi me [133] bhikkhave evam dhammam desitam ajanatha,||
yatha'yam Arittho bhikkhu gaddhabadhi-pubbo attana duggahitena amhe c'eva abbhacikkhati attanan ca khanati bahun ca apunnam pasavati" ti?|| ||

"No h'etam bhante,||
anekapariyayena hi no bhante antarayika dhamma vutta Bhagavata||
alan ca pana te patisevato antarayaya.|| ||

Appassada kama vutta Bhagavata bahudukkha bahupayasa adinavo ettha bhiyyo.|| ||

Anekapariyayena h'avuso Arittha antarayika dhamma vutta Bhagavata,||
alan ca pana te patisevato antarayaya.|| ||

Appassada kama vutta Bhagavata bahudukkha bahupayasa,||
adinavo ettha bhiyyo.|| ||

Atthikankhalupama kama vutta Bhagavata,||
bahudukkha bahupayasa,||
adinavo ettha bhiyyo.|| ||

Mamsapesupama kama vutta Bhagavata,||
bahudukkha bahupayasa,||
adinavo ettha bhiyyo.|| ||

Tinukkupama kama vutta Bhagavata,||
bahudukkha bahupayasa,||
adinavo ettha bhiyyo.|| ||

Angarakasupama kama vutta Bhagavata,||
bahudukkha bahupayasa,||
adinavo ettha bhiyyo.|| ||

Supinakupama kama vutta Bhagavata,||
bahudukkha bahupayasa,||
adinavo ettha bhiyyo.|| ||

Yacitakupama kama vutta Bhagavata,||
bahudukkha bahupayasa,||
adinavo ettha bhiyyo.|| ||

Rukkhaphalupama kama vutta Bhagavata,||
bahudukkha bahupayasa,||
adinavo ettha bhiyyo.|| ||

Asisunupama kama vutta Bhagavata,||
bahudukkha bahupayasa,||
adinavo ettha bhiyyo.|| ||

Sattisulupama kama vutta Bhagavata,||
bahudukkha bahupayasa,||
adinavo ettha bhiyyo.|| ||

Sappasirupama kama vutta Bhagavata,||
bahudukkha bahupayasa,||
adinavo ettha bhiyyo" ti.|| ||

[19] Sadhu bhikkhave,||
sadhu kho me tumhe bhikkhave evam dhammam desitam ajanatha.|| ||

Aneka-pariyayena hi vo bhikkhave antarayika dhamma vutta maya,||
alan ca pana te patisevato antarayaya.|| ||

Appassada kama vutta maya bahudukkha bahupayasa,||
adinavo ettha bhiyyo.|| ||

Atthikankhalupama kama vutta maya,||
bahudukkha bahupayasa,||
adinavo ettha bhiyyo.|| ||

Mamsapesupama kama vutta maya,||
bahudukkha bahupayasa,||
adinavo ettha bhiyyo.|| ||

Tinukkupama kama vutta maya,||
bahudukkha bahupayasa,||
adinavo ettha bhiyyo.|| ||

Angarakasupama kama vutta maya,||
bahudukkha bahupayasa,||
adinavo ettha bhiyyo.|| ||

Supinakupama kama vutta maya,||
bahudukkha bahupayasa,||
adinavo ettha bhiyyo.|| ||

Yacitakupama kama vutta maya,||
bahudukkha bahupayasa,||
adinavo ettha bhiyyo.|| ||

Rukkhaphalupama kama vutta maya,||
bahudukkha bahupayasa,||
adinavo ettha bhiyyo.|| ||

Asisunupama kama vutta maya,||
bahudukkha bahupayasa,||
adinavo ettha bhiyyo.|| ||

Sattisulupama kama vutta maya,||
bahudukkha bahupayasa,||
adinavo ettha bhiyyo.|| ||

Sappasirupama kama vutta maya||
bahudukkha bahupayasa,||
adinavo ettha bhiyyo.|| ||

Atha ca panayam Arittho bhikkhu gaddhabadhi-pubbo attana duggahitena amhe c'eva abbhacikkhati,||
attanan ca khanati||
bahun ca apunnam pasavati.|| ||

Tam hi tassa mogha-purisassa bhavissati digha-rattam ahitaya dukkhaya.|| ||

So vata bhikkhave annatr'eva kamehi annatra kamasannaya annatra kama-vitakkehi kame patisevissati ti n'etam thanam vijjati.|| ||

[20] Idha,||
bhikkhave,||
ekacce moghapurisa dhammam pariyapunanti:|| ||

Suttam geyyam veyyakaranam gatham udanam itivuttakam jatakam abbhutadhammam vedallam.|| ||

Te tam dhammam pariyapunitva tesam dhammanam pannaya attham na upaparikkhanti.|| ||

Tesam te dhamma pannaya attham anupaparikkhatam na nijjhanam khamanti.|| ||

Te uparambha-nisamsa c'eva dhammam pariyapunanti iti-vadappamokkha-nisamsa ca.|| ||

Yassa c'atthaya dhammam pariyapunanti tan-c'assa attham nanubhonti.|| ||

Tesam te dhamma duggahita digha-rattam ahitaya dukkhaya samvattanti.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Duggahitatta bhikkhave dhammanam.|| ||

[21] Seyyatha pi, bhikkhave, puriso alagaddatthiko alagaddagavesi alagaddapariyesanam caramano,||
so passeyya mahantam alagaddam,||
tam enam bhoge va nangutthe va ganheyya,||
tassa so alagaddo patipari-vattitva hatthe va bahaya va annatarasmim va angapaccange daseyya,||
so tato- [134] nidanam maranam va nigaccheyya maranamattam va dukkham.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Duggahitatta bhikkhave alagaddassa.|| ||

Evam eva kho bhikkhave idh'ekacce moghapurisa dhammam pariyapunanti:|| ||

Suttam geyyam veyyakaranam gatham udanam itivuttakam jatakam abbhutadhammam vedallam.|| ||

Te tam dhammam pariyapunitva tesam dhammanam pannaya attham na upaparikkhanti.|| ||

Tesam te dhamma pannaya attham anupaparikkhatam na nijjhanam khamanti.|| ||

Te uparambhanisamsa c'eva dhammam pariyapunanti itivadappamokkhanisamsa ca.|| ||

Yassa c'atthaya dhammam pariyapunanti tan-c'assa attham nanubhonti.|| ||

Tesam te dhamma duggahita digha-rattam ahitaya dukkhaya samvattanti.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Duggahitatta bhikkhave dhammanam.|| ||

[22] Idha pana bhikkhave ekacce kulaputta dhammam pariyapunanti:|| ||

Suttam geyyam veyyakaranam gatham udanam itivuttakam jatakam abbhutadhammam vedallam.|| ||

Te tam dhammam pariyapunitva tesam dhammanam pannaya attham upaparikkhanti.|| ||

Tesam te dhamma pannaya attham upaparikkhatam nijjhanam khamanti.|| ||

Te na c'eva uparambhanisamsa dhammam pariyapunanti itivadappamokkhanisamsa ca.|| ||

Yassa catthaya dhammam pariyapunanti tan c'assa attham anubhonti.|| ||

Tesam te dhamma suggahita digha-rattam hitaya sukhaya samvattanti.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Suggahitatta bhikkhave dhammanam.|| ||

[23] Seyyatha pi, bhikkhave,||
puriso alagaddatthiko alagaddagavesi alagaddapariyesanam caramano - so passeyya mahantam alagaddam,||
tam enam ajapadena dandena suniggahitam nigganheyya,||
ajpadena dandena suniggahitam niggahetva||
givaya suggahitam ganheyya,||
kinca pi so bhikkhave alagaddo tassa purisassa hattham va baham va anntaram va angapaccangam bhogehi palivetheyya,||
atha kho so n'eva tato-nidanam maranam va nigaccheyya maranamattam va dukkham.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Suggahitatta bhikkhave alagaddassa.

Evam eva kho, bhikkhave,||
idh'ekacce kulaputta dhammam pariyapunanti,||
suttam geyyam veyyakaranam gatham udanam itivuttakam jatakam ababhutadhammam vedallam.|| ||

Te tam dhammam pariyapunitva tesam dhammanam pannaya attham upaparikkhanti.|| ||

Tesam te dhamma pannaya attham upaparikkhatam nijjhanam khamanti.|| ||

Te na c'eva uparambhanisamsa dhammam pariyapunanti na itivadappamokkhanisamsa ca.|| ||

Yassa catthaya dhammam pariyapunanti tan c'assa attham anubhonti tesam te dhamma suggahita digha-rattam hitaya sukhaya samvattanti.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Suggahitatta bhikkhave dhammanam.|| ||

Tasmat iha bhikkhave yassa me bhasitassa attham ajaneyyatha tatha nam dhareyyatha.|| ||

Yassa ca pana me bhasitassa attham na ajaneyyatha aham vo patipucchitabbo ye va pan'assu viyatta bhikkhu.|| ||

[24] Kullupamam vo bhikkhave dhammam desissami nittharanatthaya no gahanatthaya.|| ||

Tam sunatha,||
sadhukam manasi karotha.|| ||

Bhasissami" ti.|| ||

"Evam bhante" ti ko te bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

Bhagava etad avoca:|| ||

[25] "Seyyatha pi, bhikkhave,||
puriso addhanamaggapatipanno,||
so passeyya mahantam udakannavam,||
orimam tiram sasankam sappatibh ayam,||
parimam tiram khemam appatibh ayam,||
na c'assa nava santarani uttarasetu va apara param gamanaya.

Tassa evam [135] assa:|| ||

"Ayam kho maha udakannavo,||
orimam tiram sasankam sappatibh ayam||
parimam tiram khemam appatibh ayam||
n'atthi ca nava santarani uttarasetu va apara param gamanaya||
yan nunaham tina-kattha-sakha-palasam sankaddhitva kullam bandhitva tam kullam nissaya hatthehi ca padehi ca vayamamano sotthina param uttareyyan" ti.|| ||

[26] Atha kho so bhikkhave puriso tina-kattha-sakha-palasam sankaddhitva kullam bandhitva tam kullam nissaya hatthehi ca padehi ca vayamamano sotthina param uttareyya.|| ||

Tassa tinnassa param gatassa evam assa:|| ||

'Bahukaro kho me ayam kullo.|| ||

Imaham kullam nissaya hatthehi ca padehi ca vayamamano sotthina param uttinno.|| ||

Yan nunaham imam kullam sise va aropetva khandhe va uccaretva yena kamam pakkameyyan' ti.|| ||

Tam kim mannatha bhikkhave?|| ||

Api nu so puriso evam kari tasmim kulle kiccakari assati?|| ||

'No h'etam bhante'.|| ||

[27] Kathamkari ca so bhikkhave puriso tasmim kulle kiccakari assa?|| ||

Idha, bhikkhave, tassa purisassa tinnassa param gatassa evam assa:|| ||

'Bahukaro kho me ayam kullo,||
imaham kullam nissaya hatthehi ca padehi ca vayamamano sotthina param uttinno,||
yan nunaham imam kullam thale va ussadetva udake va uplapetva yena kamam pakkameyyan' ti.|| ||

Evam kari kho so bhikkhave puriso tasmim kulle kiccakari assa.|| ||

Evam eva kho bhikkhave kullupamo maya dhammo desito nittharanatthaya no gahanatthaya.|| ||

Kullupamam vo bhikkhave ajanantehi dhamma pi vo pahatabba,||
pag'eva adhamma.|| ||

[28] Cha-y-imani bhikkhave ditthitthanani.|| ||

Katamani cha?|| ||

Idha, bhikkhave, assutava puthujjano ariyanam adassavi ariya-dhammassa akovido||
ariyadhamme avinito,||
sappurisanam adassavi||
sappurisa-dhammassa||
akovido sappurisa-dhamme avinito:|| ||

Rupam: 'etam mama,||
eso'ham asmi,||
eso me atta' ti samanupassati.|| ||

Vedanam: 'etam mama,||
eso'ham asmi,||
eso me atta' ti samanupassati.|| ||

Sannam: 'etam mama,||
eso'ham asmi,||
eso me atta' ti samanupassati.|| ||

Sankhare: 'etam mama,||
eso'ham asmi,||
eso me atta' ti samanupassati.|| ||

Yam p'idam dittham sutam mutam vinnatam pattam pariyesitam anuvicaritam manasa,||
tam pi 'etam mama,||
eso'ham asmi,||
eso me atta' ti samanupassati.|| ||

Yam p'idam ditthitthanam:|| ||

'So loko,||
so atta,||
so pecca bhavissami:||
nicco dhuvo sassato aviparinama- [136] dhammo,||
sassata-samam tath'eva thassamiti,||
tam pi 'etam mama,||
eso'ham asmi,||
eso me atta' ti samanupassati.|| ||

[29] Sutava ca kho bhikkhave ariyasavako ariyanam dassavi||
ariya-dhammassa kovido||
ariya-dhamme suvinito,||
sappurisanam dassavi||
sappurisa-dhammassa kovido||
sappurisa-dhamme suvinito -|| ||

Rupam: 'n'etam mama,||
n'eso'ham asmi,||
na meso me atta' ti samanupassati.|| ||

Vedanam: 'n'etam mama,||
n'eso'ham asmi,||
na m'eso atta' ti samanupassati.|| ||

Sannam: 'n'etam mama,||
n'eso'ham asmi,||
na m'eso atta' ti samanupassati.|| ||

Sankhare: 'n'etam mama,||
n'eso'ham asmi,||
na m'eso atta' ti samanupassati.|| ||

Yam p'idam dittham sutam mutam vinnatam pattam pariyesitam anuvicaritam manasa,||
tam pi 'n'etam mama,||
n'eso'ham asmi,||
na m'eso atta' ti samanupassati.|| ||

Yam p'idam ditthitthanam:|| ||

'So loko, so atta,||
so pecca bhavissami:||
nicco dhuvo sassato aviparinama-dhammo,||
sassata-samam tath'eva thassami' ti||
tampi 'n'etam mama,||
n'eso'ham asmi,||
na m'eso atta' ti samanupassati.|| ||

So evam samanupassanto asati na paritassati ti.|| ||

[30] Evam vutte annataro bhikkhu Bhagavantam etad avoca:|| ||

"Siya nu kho bhante bahiddha asati paritassana" ti?|| ||

Siya bhikkhuti Bhagava avoca:|| ||

"Idha bhikkhu ekaccassa evam hoti:|| ||

'Ahu vata me,||
tam vata me n'atthi,||
siya vata me,||
tam vataham na labhami' ti.|| ||

So socati kilamati paridevati,||
urattalim kandati,||
sammoham apajjati.|| ||

Evam kho bhikkhu bahiddha asati paritassana hoti" ti.|| ||

[31] "Siya pana bhante bahiddha asati aparitassana" ti?|| ||

Siya bhikkhuti Bhagava avoca:|| ||

"Idha bhikkhu ekaccassa na evam hoti:|| ||

'Ahu vata me,||
tam vata me n'atthi,||
siya vata me,||
tam vataham na labhami' ti.|| ||

So na socati na kilamati na paridevati,||
na urattalim kandati,||
na sammoham apajjati.|| ||

Evam kho bhikkhu bahiddha asati aparitassana hoti" ti.|| ||

[32] "Siya nukho bhante ajjhattam asati paritassana" ti?|| ||

Siya bhikkhuti Bhagava avoca:|| ||

"Idha bhikkhu ekaccassa evam ditthi hoti:|| ||

'So loko,||
so atta,||
so pecca bhavissami nicco dhuvo sassato aviparinama-dhammo||
sassatisamam tath'eva thassami' ti.|| ||

So sunati Tathagatassa va Tathagatasavakassa va sabbesam ditthitthanadhitthana-pariyutthanabhinivesanusayanam samugghataya sabbasankhara-samathaya sabbupadhipatinissaggaya tanhakkhayaya viragaya nirodhaya nibbanaya dhammam desentassa.|| ||

Tassa evam [137] hoti:|| ||

'Ucchijjissami nama su,||
vinassissami nama su,||
na su nama bhavissami' ti.|| ||

So socati kilamati paridevati,||
urattalim kandati,||
sammoham apajjati.|| ||

Evam kho bhikkhu ajjhattam asati paritassana hoti" ti.|| ||

[33] "Siya pana bhante ajjhattam asati aparitassana" ti?|| ||

Siya bhikkhuti Bhagava avoca:|| ||

"Idha bhikkhu ekaccassa na evam ditthi hoti:|| ||

'So loko,||
so atta,||
so pecca bhavissami nicco dhuvo sassato aviparinama-dhammo,||
sassatisamam tath'eva thassami' ti.|| ||

So sunati Tathagatassa va Tathagatasavakassa va sabbesam ditthitthanadhitthana-pariyutthanabhinivesanusayanam samugghataya sabbasankhara-samathaya sabbupadhipatinissaggaya tanhakkhayaya viragaya nirodhaya nibbanaya dhammam desentassa.|| ||

Tassa na evam hoti:|| ||

'Ucchijjissami nama su,||
vinassissami nama su,||
na su nama bhavissami' ti.|| ||

So na socati na kilamati na paridevati,||
na urattalim kandati||
na sammoham apajjati.|| ||

Evam kho bhikkhu ajjhattam asati aparitassana hoti."|| ||

[34] Tam bhikkhave pariggaham pariganheyyatha yvassa pariggaho nicco dhuvo sassato aviparinama-dhammo,||
sassata-samam tath'eva tittheyya.|| ||

Passatha no tumhe bhikkhave tam pariggaham yvassa pariggaho nicco dhuvo sassato aviparinama-dhammo,||
sassata-samam tath'eva tittheyya" ti?|| ||

'No h'etam bhante.'|| ||

"Sadhu bhikkhave,||
aham pi kho tam bhikkhave pariggaham na samanupassami yvassa pariggaho nicco dhuvo sassato aviparinama-dhammo,||
sassata-samam tath'eva tittheyya.|| ||

[35] Tam bhikkhave attavadupadanam upadiyetha yam sa attavadupadanam upadiyato na uppajjeyyum soka-parideva-dukkha-domanass'upayasa.|| ||

Passatha no tumhe bhikkhave tam attavadupadanam yam sa attavadupadanam upadiyato na uppajjeyyum soka-parideva-dukkha-domanass'upayasa" ti?|| ||

'No h'etam bhante'.|| ||

"Sadhu bhikkhave, aham pi kho tam bhikkhave attavadupadanam na samanupassami yam sa attavadupadanam upadiyato na uppajjeyyum soka-parideva-dukkha-domanass'upayasa.|| ||

[36] Tam bhikkhave ditthinissayam nisseyyatha yam sa ditthinissayam nissayato na uppajjeyyum soka-parideva-dukkha-domanass'upayasa.|| ||

Passatha no tumhe bhikkhave tam ditthinissayam yam sa ditthinissayam nissayato na uppajjeyyum soka-parideva-dukkha-domanass'-upayasa' ti?|| ||

'No h'etam bhante.'|| ||

"Sadhu bhikkhave, aham pi kho tam bhikkhave ditthinissayam na samanupassami yam sa ditthinissayam [138] nissayato na uppajjeyyum soka-parideva-dukkha-domanass'-upayasa.|| ||

[37] Attani va bhikkhave sati attaniyam me ti assati?|| ||

'Evam bhante.'|| ||

'Attaniye va bhikkhave sati||
atta me' ti assa' ti?|| ||

'Evam bhante'.|| ||

Attani ca bhikkhave attaniye ca saccato thetato anupalabbhamane yam-p'idam ditthitthanam|| ||

'So loko,||
so atta,||
so pecca bhavissami nicco dhuvo sassato aviparinama-dhammo,||
sassata-samam tath'eva thassami ti,||
nanayam bhikkhave kevalo paripuro baladhammo' ti?|| ||

'Kim hi no siya bhante,||
kevalo paripuro baladhammo' ti?|| ||

[38] Tam kim mannatha bhikkhave?|| ||

Rupam niccam va aniccam va' ti?|| ||

'Aniccam bhante.'|| ||

'Yam pananiccam dukkham va tam sukham va' ti?|| ||

'Dukkham bhante.'|| ||

'Yam pananiccam dukkham viparinama-dhammam kallan'nu tam samanupassitum:|| ||

'Etam mama,||
eso'ham asmi,||
eso me atta' ti?|| ||

'No h'etam bhante.'|| ||

[39] 'Tam kim mannatha bhikkhave?|| ||

Vedana nicca va anicca va' ti?|| ||

'Anicca bhante.'|| ||

'Yam pananiccam dukkham va tam sukham va' ti?|| ||

'Dukkham bhante.'|| ||

'Yam pananiccam dukkham viparinama-dhammam kallan-nu tam samanupassitum:|| ||

'Etam mama,||
eso'ham asmi,||
eso me atta' ti?|| ||

'No h'etam bhante.'|| ||

[40] 'Tam kim mannatha bhikkhave?|| ||

Sanna nicca va anicca va' ti?|| ||

'Anicca bhante.'|| ||

Yam pananiccam dukkham va tam sukham va' ti?|| ||

'Dukkham bhante.'|| ||

Yam pananiccam dukkham viparinama-dhammam kallan-nu tam samanupassitum:|| ||

'Etam mama,||
eso'ham asmi,||
eso me atta' ti?|| ||

'No h'etam bhante.'|| ||

[41] 'Tam kim mannatha bhikkhave?|| ||

Sankhara nicca va anicca vati?|| ||

'Anicca bhante.'|| ||

'Yam pananiccam dukkham va tam sukham va' ti?|| ||

'Dukkham bhante.'|| ||

'Yam pananiccam dukkham viparinama-dhammam kallan-nu tam samanupassitum:|| ||

'Etam mama,||
eso'ham asmi,||
eso me atta' ti?|| ||

'No h'etam bhante.'|| ||

[42] 'Tam kim mannatha bhikkhave?|| ||

Vinnanam niccam va aniccam va' ti?|| ||

'Aniccam bhante.'|| ||

'Yam pananiccam dukkham va tam sukham va' ti?|| ||

'Dukkham bhante.'|| ||

Yam pananiccam dukkham viparinama-dhammam kallan-nu tam samanupassitum:|| ||

'Etam mama,||
eso'ham asmi,||
eso me atta' ti?|| ||

'No h'etam bhante.'|| ||

[43] Tasmat iha bhikkhave yam kinci rupam atitanagatapaccuppannam,||
ajjhattam va bahiddha [139] va,||
olarikam va sukhumam va,||
hinam va panitam va,||
yam dure santike va,||
sabbam rupam 'n'etam mama,||
n'eso'ham asmi,||
na m'eso atta' ti evam etam yathabhutam sammappannaya datthabbam.|| ||

Ya kaci vedana atitanagatapaccuppanna,||
ajjhattam va bahiddha va,||
olarika va sukhuma va,||
hina va panita va,||
ya dure santike va,||
sabba vedana 'n'etam mama,||
n'eso'ham asmi,||
na m'eso atta' ti evam etam yathabhutam sammappannaya datthabbam.|| ||

Ya kaci sanna atitanagatapaccuppanna,||
ajjhattam va bahiddha va,||
olarika va sukhuma va,||
hina va panita va,||
ya dure santike va,||
sabba sanna 'n'etam mama,||
n'eso'ham asmi,||
na m'eso atta'ti evam etam yathabhutam sammappannaya datthabbam.|| ||

Ye keci sankhara atitanagatapaccuppanna,||
ajjhattam va bahiddha va,||
olarika va sukhuma va,||
hina va panita va,||
yam dure santike va,||
sabbe sankhara 'nete mama,||
n'eso'ham asmi,||
na m'eso atta' ti evam etam yathabhutam sammappannaya datthabbam.|| ||

Yam keci vinnanam atitanagatapaccuppannam,||
ajjhattam va bahiddha va,||
olarikam va sukhumam va,||
hinam va panitam va,||
yam dure santike va,||
sabbam vinnanam 'n'etam mama,||
n'eso'ham asmi,||
na m'eso atta' ti evam etam yathabhutam sammappannaya datthabbam.|| ||

[44] Evam passam bhikkhave sutava ariyasavako rupasmim nibbindati,||
vedanaya nibbindati,||
sannaya nibbindati,||
sankharesu nibbindati,||
vinnanasmim nibbindati||
nibbindam virajjati,||
viraga vimuccati||
vimuttasmim vimuttam iti nanam hoti:|| ||

'Khina jati,||
vusitam brahmacariyam,||
katam karaniyam,||
naparam itthattaya' ti pajanati.|| ||

Ayam vuccati bhikkhave bhikkhu ukkhittapaligho iti pi,||
sankinnaparikho iti pi,||
abbulhesiko iti pi,||
niraggalo iti pi,||
ariyo pannaddhajo pannabharo visamyutto iti pi.|| ||

[45] Kathan ca bhikkhave bhikkhu ukkhittapaligho hoti?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhuno avijja pahina hoti ucchinnamula talavatthukata anabhavakata ayatim anuppadadhamma.|| ||

Evam kho bhikkhave bhikkhu ukkhittapaligho hoti.|| ||

[46] Kathan ca bhikkhave bhikkhu sankinnaparikho hoti?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhuno ponobhaviko jatisamsaro pahino hoti ucchinnamulo talavatthukato anabhavakato ayatim anuppadadhammo.|| ||

Evam kho bhikkhave bhikkhu sankinnaparikho hoti.|| ||

[47] Kathan ca bhikkhave bhikkhu abbulhesiko hoti?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhuno tanha pahina hoti ucchinnamula talavatthukata anabhavakata ayatim anuppadadhamma.|| ||

Evam kho bhikkhave bhikkhu abbulhesiko hoti.|| ||

[48] Kathan ca bhikkhave bhikkhu niraggalo hoti?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhuno panc'orambhagiyani samyojanani pahinani honti ucchinnamulani talavatthukatani anabhavakatani ayatim anuppadadhammani.|| ||

Evam kho bhikkhave bhikkhu niraggalo hoti.|| ||

[49] Kathan ca bhikkhave bhikkhu ariyo pannaddhajo pannabharo visamyutto hoti?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhuno asmimano pahino hoti ucchinnamulo talavatthukato anabhavakato ayatim anup- [140] padadhammo.|| ||

Evam kho bhikkhave bhikkhu ariyo pannaddhajo pannabharo visamyutto hoti.|| ||

[50] Evam vimuttacittam kho bhikkhave bhikkhum sa-Inda deva sa-Bbrahmaka sa-Pajapatika anvesam nadhigacchanti:|| ||

'Idam nissitam Tathagatassa vinnanan' ti.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Ditthe vaham bhikkhave dhamme Tathagatam ananuvejjo ti vadami.|| ||

[51] Evam vadim kho mam bhikkhave evamakkhayim eke samana-brahmana asata tuccha musa abhutena abbhacikkhanti:|| ||

Venayiko samano Gotamo,||
sato sattassa ucchedam vinasam vibhavam pannapeti ti.|| ||

Yatha vaham bhikkhave na,||
yatha caham na vadami,||
tatha mam te bhonto samana-brahmana asata tuccha musa abhutena abbhacikkhanti:|| ||

Venayiko samano Gotamo,||
sato sattassa ucchedam vinasam vibhavam pannapeti ti.|| ||

[52] Pubbe caham bhikkhave etarahi ca dukkhan c'eva pannapemi dukkhassa ca nirodham.|| ||

Tatra ce bhikkhave pare Tathagatam akkosanti paribhasanti rosenti,||
tatra bhikkhave Tathagatassa na hoti aghato na appaccayo na cetaso anabhiraddhi.|| ||

Tatra ce bhikkhave pare Tathagatam sakkaronti garukaronti manenti pujenti,||
tatra bhikkhave Tathagatassa na hoti anando somanassam na cetaso ubbilavitattam.|| ||

Tatra ce bhikkhave pare Tathagatam sakkaronti garukaronti manenti pujenti,||
tatra bhikkhave Tathagatassa evam hoti:|| ||

Yam kho idam pubbe parinnatam,||
tattha me evarupa kara kariyanti ti.|| ||

[53] Tasmat iha bhikkhave tumhe ce pi pare akkoseyyum paribhaseyyum roseyyum.|| ||

Tatra tumhehi na aghato na appaccayo na cetaso anabhiraddhi karaniya.|| ||

Tasmat iha bhikkhave tumhe ce pi pare sakkareyyum garukareyyum maneyyum pujeyyum,||
tatra tumhehi na anando na somanassam na cetaso ubbilavitattam karaniyam.|| ||

Tasamatiha bhikkhave tumhe ce pi pare sakkareyyum garukareyyum maneyyum pujeyyum,||
tatra tumhakam evam assa:|| ||

Yam kho idam pubbe parinnatam,||
tattha no evarupa kara kariyanti ti.|| ||

[54] Tasmat iha bhikkhave yam na tumhakam tam pajahatha,||
tam vo pahinam digha-rattam hitaya sukhaya bhavissati.|| ||

Kin ca bhikkhave na tumhakam?|| ||

Rupam bhikkhave na tumhakam||
tam pajahatha.|| ||

Tam vo pahinam digha-rattam hitaya sukhaya bhavissati.|| ||

Vedana bhikkhave na tumhakam [141] tam pajahatha.|| ||

Sa vo pahina digha-rattam hitaya sukhaya bhavissati.|| ||

Sanna bhikkhave na tumhakam||
tam pajagahatha.|| ||

Sa vo pahina digha-rattam hitaya sukhaya bhavissati.|| ||

Sankhara bhikkhave na tumhakam||
te pajahatha.|| ||

Te vo pahina digha-rattam hitaya sukhaya bhavisasanti.|| ||

Vinnanam bhikkhave na tumhakam||
tam pajahatha.|| ||

Tam vo pahina digha-rattam hitaya sukhaya bhavissati.|| ||

[55] Tam kim mannatha bhikkhave?|| ||

Yam imasmim Jetavane tina-kattha-sakha-palasam,||
tam jano hareyya va daheyya va yathapaccayam va kareyya,||
api nu tumhakam evam assa:|| ||

Amhe jano harati va dahati va yathapaccayam karoti ti?|| ||

'No h'etam bhante.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Na hi no etam bhante atta va attaniyam va' ti.|| ||

'Evam eva kho bhikkhave yam na tumhakam tam pajahatha.|| ||

Tam vo pahinam digha-rattam hitaya sukhaya bhavissati.|| ||

Kin ca bhikkhave na tumhakam?|| ||

Rupam bhikkhave na tumhakam,||
tam pajahatha.|| ||

Tam vo pahinam digha-rattam hitaya sukhaya bhavissati.|| ||

Vedana bhikkhave na tumhakam,||
tam pajahatha.|| ||

Sa vo pahina digha-rattam hitaya sukhaya bhavissati.|| ||

Sanna bhikkhave na tumhakam,||
tam pajahatha.|| ||

Sa vo pahina digha-rattam hitaya sukhaya bhavissati.|| ||

Sankhara bhikkhave na tumhakam,||
te pajahatha.|| ||

Te vo pahina digha-rattam hitaya sukhaya bhavissanti.|| ||

Vinnanam bhikkhave na tumhakam,||
tam pajahatha.|| ||

Tam vo pahinam digha-rattam hitaya sukhaya bhavissati.|| ||

[56] Evam svakkhato bhikkhave maya dhammo,||
uttano vivato pakasito chinnapilotiko.|| ||

Evam svakkhate bhikkhave maya dhamme,||
uttane vivate pakasite chinnapilotike,||
ye te bhikkhu arahanto khinasava vusitavanto katakaraniya ohitabhara anuppatta-sadattha parikkhina-bhava-samyojana samma-d-anna vimutta,||
vattam tesam n'atthi pannapanaya.|| ||

[57] Evam svakkhato bhikkhave maya dhammo uttano,||
vivato pakasito chinnapilotiko.|| ||

Evam svakkhate bhikkhave maya dhamme,||
uttane vivate pakasite chinnapilotike,||
yesam bhikkhunam panc'orambhagiyani samyojanani pahinani,||
sabbe te opapatika tattha parinibbayino anavattidhamma tasma loka.|| ||

[58] Evam svakkhato bhikkhave maya dhammo,||
uttano vivato pakasito chinnapilotiko.|| ||

Evam svakkhate bhikkhave maya dhamme,||
uttane vivate pakasite chinnapilotike,||
yesam bhikkhunam tini samyojanani pahinani||
raga-dosa-moha tanubhuta,||
sabbe te sakadagamino,||
saki-d-eva imam lokam agantva dukkhass'antam karissanti.|| ||

[59] Evam svakkhato bhikkhave maya dhammo,||
uttano vivato pakasito chinnapilotiko.|| ||

Evam svakkhate bhikkhave maya dhamme,||
uttane vivate pakasite chinnapilotike,||
yesam bhikkhunam tini samyojanani pahinani||
sabbe te sotapanna avini- [142] patadhamma niyata sambodhiparayana.|| ||

[60] Evam svakkhato bhikkhave maya dhammo,||
uttano vivato pakasito chinnapilotiko.|| ||

Evam svakkhate bhikkhave maya dhamme,||
uttane vivate pakasite chinnapilotike,||
ye te bhikkhu dhammanusarino saddhanusarino sabbe te sambodhiparayana.|| ||

[61] Evam svakkhato bhikkhave maya dhammo,||
uttano vivato pakasito chinnapilotiko.|| ||

Evam svakkhate bhikkhave maya dhamme,||
uttane vivate pakasite chinnapilotike,||
yesam mayi saddhamattam pemamattam sabbe te saggaparayanati.|| ||

[62] Idam avoca Bhagava.|| ||

Attamana te bhikkhu Bhagavato bhasitam abhinandunti.|| ||

Alagaddupamasuttam dutiyam


Contact:
E-mail
Copyright Statement