Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Majjhima Nikaya
I. Mulapannasa
3. Tatiya Vagga

Sutta 23

Vammika Suttam

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


 

[1][chlm][pts][upal][olds][swe] Evam me sutam.|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

Tena kho pana samayena ayasma Kumara Kassapo andhavane viharati.|| ||

Atha kho annatara devata abhikkantaya rattiya abhikkantavanna kevalakappam Andhavanam obhasetva yen'ayasma KumaraKassapo ten'upasankami,||
Upasankamitva eka-m-antam atthasi.||
Eka-m-antam thita kho sa devata ayasmantam Kumarakassapam etad avoca:|| ||

[2][pts][upal][olds][swe] Bhikkhu, bhikkhu, ayam vammiko rattim dhupayati diva pajjalati.|| ||

Brahmano evam aha:||
'Abhikkhana su medha sattham adaya' ti.|| ||

Abhikkhananto su medho sattham adaya addasa langim:||
'Langi bhadante' ti.|| ||

Brahmano evam aha:||
Ukkhipa langim.||
'Abhikkhana su medha sattham adaya' ti.|| ||

Abhikkhananto su medho sattham adaya addasa uddhumayikam:||
'Uddhumayika bhadante' ti.|| ||

Brahmano evam aha:||
Ukkhipa uddhumayikam.||
'Abhikkhana su medha sattham adaya' ti.|| ||

Abhikkhananto su medho sattham adaya addasa dvidhapatham.||
'Dvidhapatho bhadante' ti.|| ||

Brahmano evam aha:||
[143] Ukkhipa dvidhapatham.|| ||

'Abhikkhana su medha sattham adaya' ti.|| ||

Abhikkhananto su medho sattham adaya addasa cangavaram.||
'Cangavaram bhadante' ti.|| ||

Brahmano evam aha:||
Ukkhipa cangavaram.||
'Abhikkhana su medha sattham adaya' ti.|| ||

Abhikkhananto su medho sattham adaya addasa kummam.||
'Kummo bhadante' ti.|| ||

Brahmano evam aha:||
Ukkhipa kummam.||
'Abhikkhana su medha sattham adaya' ti.|| ||

Abhikkhananto su medho sattham adaya addasa asisunam.||
'Asisuna bhadante' ti.|| ||

Brahmano evam aha:||
Ukkhipa asisunam.||
'Abhikkhana su medha sattham adaya' ti.|| ||

Abhikkhananto su medho sattham adaya addasa mamsapesim.||
'Mamsapesi bhadante' ti.|| ||

Brahmano evam aha:||
Ukkhipa mamsapesim.||
'Abhikkhana su medha sattham adaya' ti.|| ||

Abhikkhananto su medho sattham adaya addasa nagam.||
'Nago bhadante' ti.|| ||

Brahmano evam aha:||
Titthatu nago.||
Ma nagam ghattesi.||
Namo karohi nagassa'ti.|| ||

[3][pts][upal][olds][swe] Ime kho tvam bhikkhu panhe Bhagavantam upasankamitva puccheyyasi.||
Yatha te Bhagava vyakaroti tatha nam dhareyyasi.|| ||

Naham tam bhikkhu passami sadevake loke samarake sabrahmake sassamanabrahmaniya pajaya sadeva-manussaya yo imesam panhanam veyyakaranena cittam aradheyya annatra Tathagatena va Tathagatasavakena va ito va pana sutva' ti.|| ||

Idam avoca sa devata idam vatva tatthe'vantaradhayi.|| ||

[4][pts][upal][olds][swe] Atha kho ayasma Kumara Kassapo tassa rattiya accayena yena Bhagava ten'upasankami upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinno kho ayasma Kumara Kassapo Bhagavantam etad avoca:||
Imam bhante rattim annatara devata abhikkantaya rattiya abhikkantavanna kevalakappam andhavanam obhasetva yenaham ten'upasankami. Upasankamitva eka-m-antam atthasi. Eka-m-antam thita kho bhante sa devata mam etad avoca.|| ||

Bhikkhu, bhikkhu, ayam vammiko rattim dhupayati diva pajjalati.|| ||

Brahmano evam aha:||
'Abhikkhana su medha sattham adaya' ti.|| ||

Abhikkhananto su medho sattham adaya addasa langim:||
'Langi bhadante' ti.|| ||

Brahmano evam aha:||
Ukkhipa langim,||
abhikkhana su medha sattham adaya' ti.|| ||

Abhikkhananto su medho sattham adaya addasa uddhumayikam:||
'Uddhumayika bhadante' ti.|| ||

Brahmano evam aha:||
Ukkhipa uddhumayikam.||
'Abhikkhana su medha sattham adaya' ti.|| ||

Abhikkhananto su medho sattham adaya addasa dvidhapatham.||
'Dvidhapatho bhadante' ti.|| ||

Brahmano evam aha:||
Ukkhipa dvidhapatham.|| ||

'Abhikkhana su medha sattham adaya' ti.|| ||

Abhikkhananto su medho sattham adaya addasa cangavaram.||
'Cangavaram bhadante' ti.|| ||

Brahmano evam aha:||
Ukkhipa cangavaram.||
'Abhikkhana su medha sattham adaya' ti.|| ||

Abhikkhananto su medho sattham adaya addasa kummam.||
'Kummo bhadante' ti.|| ||

Brahmano evam aha:||
Ukkhipa kummam.||
'Abhikkhana su medha sattham adaya' ti.|| ||

Abhikkhananto su medho sattham adaya addasa asisunam.||
'Asisuna bhadante' ti.|| ||

Brahmano evam aha:||
Ukkhipa asisunam.||
'Abhikkhana su medha sattham adaya' ti.|| ||

Abhikkhananto su medho sattham adaya addasa mamsapesim.||
'Mamsapesi bhadante' ti.|| ||

Brahmano evam aha:||
Ukkhipa mamsapesim.||
'Abhikkhana su medha sattham adaya' ti.|| ||

Abhikkhananto su medho sattham adaya addasa nagam.||
'Nago bhadante' ti.|| ||

Brahmano evam aha:||
Titthatu nago.||
Ma nagam ghattesi.||
Namo karohi nagassa'ti.|| ||

"Ime kho tvam bhikkhu panhe Bhagavantam upasankamitva puccheyyasi.||
Yatha te Bhagava vyakaroti, tatha nam dhareyyasi.|| ||

Naham tam bhikkhu passami sadevake loke samarake sabrahmake sassamanabrahmaniya pajaya sadeva-manussaya yo imesam panhanam veyyakaranena cittam aradheyya annatra Tathagatena va Tathagatasavakena va ito va pana sutva' ti.||
Idam avoca sa devata.||
Idam vatva tatthe'vantaradhayiti.|| ||

[5][pts][upal][olds][swe] Ko nu kho bhante vammiko?||
Ka rattim dhupayana?||
Ka diva pajjalana?||
Ko brahmano?||
Ko su medho?||
Kim sattham?||
Kim abhikkhanam?||
Ka langi?||
Ka uddhumayika?||
Ko dvidhapatho?||
Kim cangavaram?||
Ko kummo?||
Ka asisuna?||
Ka mamsapesi?||
Ko nago ti?|| ||

[144][6][pts][upal][olds][swe] Vammiko ti kho bhikkhu imass'etam catummahabhutikassa kayassa adhivacanam matapettikasambhavassa odanakummasupacayassa aniccucchadana-parimaddana-bhedana-viddhamsanaDhammassa.|| ||

Yam kho bhikkhu diva kammante arabbha rattim anuvitakketi anuvicareti ayam rattim dhupayana.|| ||

Yam kho bhikkhu rattim anuvitakketva anuvicaretva diva kammante payojeti kayena vacaya manasa ayam diva pajjalana.|| ||

Brahmano ti kho bhikkhu Tathagatass'etam adhivacanam arahato Samma-sambuddhassa.|| ||

Sumedho ti kho bhikkhu sekhass'etam bhikkhuno adhivacanam.|| ||

Satthan ti kho bhikkhu ariyay'etam pannaya adhivacanam.|| ||

Abhikkhanan ti kho bhikkhu viriyarambhass'etam adhivacanam.|| ||

Langi ti kho bhikkhu avijjay'etam adhivacanam;||
ukkhipa langim, pajaha avijjam,||
abhikkhana su medha sattham adaya'ti ayam etassa attho.|| ||

Uddhumayika ti kho bhikkhu kodhupayasass'etam adhivacanam;||
ukkhipa uddhumayikam pajaha kodhupayasam,||
abhikkhana su medha sattham adaya'ti ayam etassa attho.|| ||

Dvidhapatho ti kho bhikkhu vicikicchay'etam adhivacanam;||
ukkhipa dvidhapatham pajaha vicikiccham,||
abhikkhana su medha sattham adaya'ti ayametassa attho.|| ||

Cangavaran ti kho bhikkhu pancann'etam nivarananam adhivacanam:|| ||

kamacchanda-nivaranassa||
vyapada-nivaranassa||
thinamiddha-nivaranassa||
uddhaccakukkucca-nivaranassa||
vicikiccha-nivaranassa.|| ||

Ukkhipa cangavaram pajaha panca nivarane abhikkhana su medha sattham adaya'ti ayametassa attho.|| ||

Kummo ti kho bhikkhu pancann'etam upadanakkhandhanam adhivacanam,||
seyyathidam:|| ||

rupupadanakkhandhassa||
vedanupadanakkhandhassa||
sannupadanakkhandhassa||
sankharupadanakkhandhassa||
vinnanupadanakkhandhassaca.|| ||

Ukkhipa kummam pajaha pancupadanakkhandhe abhikkhana su medha sattham adaya'ti ayametassa attho.|| ||

Asisuna ti kho bhikkhu pancann'etam kamagunanam adhivacanam:|| ||

cakkhuvinneyyanam rupanam itthanam kantanam manapanam piyarupanam kamupasamhitanam rajaniyanam,||
sotavinneyyanam saddanam itthanam kantanam manapanam piyarupanam kamupasamhitanam rajaniyanam,||
ghanavinneyyanam gandhanam itthanam kantanam manapanam piyarupanam kamupasamhitanam rajaniyanam,||
jivhavinneyyanam rasanam itthanam kantanam manapanam piyarupanam kamupasam- [145] hitanam rajaniyanam,||
kayavinneyyanam photthabbanam itthanam kantanam manapanam piyarupanam kamupasamhitanam rajaniyanam.|| ||

Ukkhipa asisunam, pajaha panca kamagune abhikkhana su medha sattham adayati ayam etassa attho.|| ||

Mamsapesi ti kho bhikkhu nandiragass'etam adhivacanam;||
ukkhipa mamsapesim pajaha nandiragam abhikkhana su medha sattham adayati ayam etassa attho.|| ||

Nago ti kho bhikkhu khinasavass'etam bhikkhuno adhivacanam.|| ||

Titthatu nago||
ma nagam ghattesi||
namo karohi nagassati ayam etassa attho' ti.|| ||

Idam avoca Bhagava.|| ||

Attamano ayasma Kumara Kassapo Bhagavato bhasitam abhinanditi.|| ||

Vammikasuttam tatiyam.


Contact:
E-mail
Copyright Statement