Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Majjhima Nikaya
I. Mulapannasa
3. Tatiya Vagga

Sutta 24

Ratha-Vinita Suttam

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


 

[1][chlm][pts][than][upal] Evam me sutam: ekam samayam Bhagava Rajagahe viharati veluvane kalandakanivape.|| ||

2. Atha kho sambahula jatibhumaka bhikkhu jatibhumiyam vassam vuttha yena Bhagava ten'upasankamimsu.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidimsu.|| ||

Eka-m-antam nisinne kho te bhikkhu Bhagava etad avoca:|| ||

Ko nu kho bhikkhave jatibhumiyam jatibhumakanam bhikkhunam sabrahmacarinam evam sambhavito: attana ca appiccho appicchakathan ca bhikkhunam katta,||
attana ca santuttho santutthikathan ca bhikkhunam katta,||
attana ca pavivitto pavivekakathan ca bhikkhunam katta,||
attana ca asamsattho asamsaggakathan ca bhikkhunam katta,||
attana ca araddhaviriyo viriyarambhakathan ca bhikkhunam katta,||
attana ca silasampanno sila-sampadakathan ca bhikkhunam katta,||
attana ca samadhisampanno samadhi sampadakathan ca bhikkhunam katta,||
attana ca pannasampanno pannasampadakathan ca bhikkhunam katta,||
attana ca vimuttisampanno vimutti sampada kathan ca bhikkhunam katta,||
attana ca vimutti nana dassana sampanno vimutti nana dassana sampada kathan ca bhikkhunam katta,||
ovadako vinnapako sandassako samadapako [146] samuttejako samp'ahamsako sabrahmacarinan" ti?|| ||

Punno nama bhante ayasma Mantani-putto jatibhumiyam jatibhumakanam bhikkhunam sabrahmacarinam evam sambhavito:attana ca appiccho appicchakathan ca bhikkhunam katta,||
attana ca santuttho santutthikathan ca bhikkhunam katta,||
attana ca pavivitto pavivekakathan ca bhikkhunam katta,||
attana ca asamsattho asamsaggakathan ca bhikkhunam katta,||
attana ca araddhaviriyo viriyarambhakathan ca bhikkhunam katta,||
attana ca silasampanno sila-sampadakathan ca bhikkhunam katta,||
attana ca samadhisampanno samadhi sampada kathan ca bhikkhunam katta,||
attana ca pannasampanno panna sampada kathan ca bhikkhunam katta,||
attana ca vimutti sampanno vimutti sampada kathan ca bhikkhunam katta,||
attana ca vimutti nana dassana sampanno vimutti nana dassana sampada kathan ca bhikkhunam katta,||
ovadako vinnapako sandassako samadapako samuttejako samp'ahamsako sabrahmacarinan" ti.|| ||

3. Tena kho pana samayena ayasma Sariputto Bhagavato avidure nisinno hoti.|| ||

Atha kho ayasmato Sariputtassa etad ahosi: labha ayasmato punnassa Mantani-puttassa,||
yassa vinnu sabrahmacari satthu sammukha anumassa anumassa vannam bhasanti,||
tan ca sattha abbhanumodati,||
app'eva nama mayam kadaci karahaci ayasmata punnena Mantani-puttena saddhim samagaccheyyama,||
app'eva nama siya koci deva kathasallapo" ti.|| ||

4. Atha kho Bhagava Rajagahe yathabhirantam viharitva yena Savatthi tena carikam pakkami.|| ||

Anupubbena carikam caramano yena Savatthi tadavasari.|| ||

Tatra sudam Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

5. Assosi kho ayasma punno Mantani-putto Bhagava kira Savatthim anuppatto Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame" ti.|| ||

Atha kho ayasma punno Mantani-putto senasanam samsametva pattacivaram adaya yena Savatthi tena carikam pakkami.|| ||

Anupubbena carikam caramano yena Savatthi Jetavanam Anathapindikassa aramo yena Bhagava ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinnam kho ayasmantam punnam Mantani-puttam Bhagava dhammiya kathaya sandassesi samadapesi samuttejesi samp'ahamsesi.|| ||

Atha kho ayasma punno mantani putto Bhagavata dhammiya kathaya sandassito samadapito samuttejito samp'ahamsito Bhagavato bhasitam abhinanditva anumoditva utthay asana Bhagavantam abhivadetva padakkhinam katva yena andhavanam tena pakkami divaviharaya.|| ||

6. Atha kho annataro bhikkhu yen'ayasma Sariputto ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva ayasmantam Sariputtam etad avoca:|| ||

Yassa kho tvam avuso Sariputta punnassa nama bhikkhuno Mantani-puttassa abhinham kittayamano hosi,||
so [147] Bhagavata dhammiya kathaya sandassito samadapito samuttejito samp'ahamsito Bhagavato bhasitam abhinanditva anumoditva utthay asana Bhagavanta abhivadetva padakkhinam katva yena andhavanam tena pakkanto divaviharaya" ti.|| ||

7. Atha kho ayasma Sariputto taramanarupo nisidanam adaya ayasmantam punnam Mantani-puttam pitthito pitthito anubandhi sisanu loki.|| ||

Atha kho ayasma punno Mantani-putto andhavanam ajjhogahetva annatarasmim rukkhamule divaviharam nisidi.|| ||

Ayasmapi kho Sariputto andhavanam ajjhogahetva annatarasmim rukkhamule divaviharam nisidi.|| ||

8. Atha kho ayasma Sariputto sayanhasamayam patisallana vutthito yen'ayasma punno Mantani-putto ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva ayasmata punnena Mantani-puttena saddhim sammodi.|| ||

Sammodaniyam katham saraniyam vitisaretva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinno kho ayasma Sariputto ayasmantam punnam Mantani-puttam etad avoca:|| ||

9. "Bhagavati no avuso brahmacariyam vussati" ti?|| ||

"Evamavuso" ti.|| ||

"Kin nu kho avuso silavisuddhattham Bhagavati brahmacariyam vussati" ti?|| ||

"No h'idam avuso."|| ||

"Kim pan'avuso cittavisuddhattham Bhagavati brahmacariyam vussati" ti?|| ||

"No h'idam avuso."|| ||

"Kin nu kho avuso ditthivisuddhattham Bhagavati brahmacariyam vussati" ti?|| ||

"No h'idam avuso."|| ||

"Kim pan'avuso kankhavitarana visuddhattham Bhagavati brahmacariyam vussati" ti?|| ||

"No h'idam avuso."|| ||

"Kin nu kho avuso maggamagga nana dassana visuddhattham Bhagavati brahmacariyam vussati" ti?|| ||

"No h'idam avuso."|| ||

Kampan'avuso patipada nana dassana visuddhattham Bhagavati brahmacariyam vussati" ti?|| ||

"No h'idam avuso."|| ||

"Kin nu kho avuso nana dassana visuddhattham Bhagavati brahmacariyam vussati" ti?|| ||

"No h'idam avuso."|| ||

10. "Kin nu kho avuso silavisuddhattham Bhagavati brahmacariyam vussati" ti.|| ||

Iti puttho samano 'no h'idam avuso' ti vadesi.|| ||

"Kim pan'avuso cittavisuddhattham Bhagavati brahmacariyam vussati" ti.|| ||

Iti puttho samano 'no h'idam avuso' ti vadesi.|| ||

"Kin nu kho avuso ditthivisuddhattham Bhagavati brahmacariyam vussati" ti.|| ||

Iti puttho samano 'no h'idam avuso' ti vadesi.|| ||

"Kim pan'avuso kankha vitarana visuddhattham Bhagavati brahmacariyam vussati" ti.|| ||

Iti puttho samano no h'idam avuso' ti vadesi.|| ||

"Kin nu kho avuso maggamagga nana dassana visuddhattham Bhagavati brahmacariyam vussati" ti.|| ||

Iti puttho samano 'no h'idam avuso' ti vadesi.|| ||

"Kin nu kho avuso patipada nana dassana visuddhattham Bhagavati brahmacariyam vussati" ti.|| ||

Iti puttho samano 'no h'idam avuso' ti vadesi.|| ||

"Kin nu kho avuso nana dassana visuddhattham Bhagavati brahmacariyam vussati" ti.|| ||

Iti puttho samano 'no h'idam avuso' ti vadesi.|| ||

"Kimattham-carah'avuso Bhagavati [148] brahmacariyam vussati" ti?|| ||

Anupada parinibbanattham kho avuso Bhagavati brahmacariyam vussati' ti.|| ||

11. "Kin nu kho avuso silavisuddhi anupada parinibbanan ti?|| ||

"No h'idam avuso."|| ||

"Kim pan'avuso cittavisuddhi anupada parinibbanan ti?|| ||

"No h'idam avuso."|| ||

"Kin nu kho avuso ditthivisuddhi anupada parinibbanan ti?|| ||

"No h'idam avuso."|| ||

"Kim pan'avuso kankha vitaranavisuddhi anupadaparinibbanan ti?|| ||

"No h'idam avuso."|| ||

"Kin nu kho avuso maggamagga nana dassana visuddhi anupada parinibbanan ti?|| ||

"No h'idam avuso."|| ||

"Kim pan'avuso patipadanana-dassanavisuddhi anupada parinibbanan ti?|| ||

"No h'idam avuso."|| ||

"Kin nu kho avuso nana dassana visuddhi anupadaparinibbanan ti?|| ||

"No h'idam avuso."|| ||

Annatra imehi dhammehi anupada parinibbanan ti?|| ||

"No h'idam avuso."|| ||

12. Kin nu ko avuso silavisuddhi anupada parinibbanan" ti|| ||

Iti puttho samano 'no h'idam avuso' ti vadesi.|| ||

"Kim pan'avuso cittavisuddhi,||
anupada parinibbanan" ti|| ||

Iti puttho samano 'no h'idam avuso' ti vadesi.|| ||

"Kin nu kho avuso ditthivisuddhi,||
anupada parinibbanan" ti|| ||

Iti puttho samano 'no h'idam avuso' ti vadesi.|| ||

"Kin nu kho avuso kankha vitarana visuddhi anupada parinibbanan" ti|| ||

Iti puttho samano 'no h'idam avuso' ti vadesi.|| ||

"Kim pan'avuso maggamagga nana dassana visuddhi anupada parinibbanan" ti|| ||

Iti puttho samano 'no h'idam avuso' ti vadesi.|| ||

"Kim pan'avuso patipada nana dassana visuddhi,||
anupada parinibbanan" ti|| ||

Iti puttho samano 'no h'idam avuso' ti iti vadesi.|| ||

"Kin nu kho avuso nana dassana visuddhi anupada parinibbanan" ti|| ||

Iti puttho samano 'no h'idam avuso' ti vadesi.|| ||

"Kim pan'avuso annatra imehi dhammehi anupada parinibbanan" ti|| ||

Iti puttho samano 'no h'idam avuso' ti vadesi.|| ||

Yatha katham pan'avuso imassa bhasitassa attho datthabbo ti?|| ||

13. Sila-visuddhin ce avuso Bhagava anupada parinibbanam pannapessa,||
saupadanamyeva samanam anupada parinibbanam pannapessa.|| ||

Citta-visuddhin ce avuso Bhagava anupada parinibbanam pannapessa,||
saupadanamyeva samanam anupada parinibbanam pannapessa.|| ||

Ditthi-visuddhin ce avuso Bhagava anupada parinibbanam pannapessa,||
saupadanamyeva samanam anupada parinibbanam pannapessa.|| ||

Kankha vitarana visuddhin ce avuso Bhagava anupada parinibbanam pannapessa.|| ||

Saupadanamyeva samanam anupada parinibbanam pannapessa.|| ||

Magga-magga nana dassana visuddhin ce avuso Bhagava anupada parinibbanam pannapessa,||
saupadanamyeva samanam anupada parinibbanam pannapessa.|| ||

Patipada nana dassana visuddhin ce avuso Bhagava anupada parinibbanam pannapessa.|| ||

Saupadanamyeva samanam anupada parinibbanam pannapessa.|| ||

Anadassana visuddhin ce avuso Bhagava anupada parinibbanam pannapessa,||
saupadanamyeva samanam anupada parinibbanam pannapessa.|| ||

Annatra ce avuso imehi dhammehi anupada parinibbanam abhavissa,||
puthujjano parinibbayeyya.|| ||

Puthujjano hi avuso annatra imehi dhammehi.|| ||

14. Tena havuso upamam te karissami
upamaya p'idh'ekacce vinnu purisa bhasitassa attham ajananti.|| ||

Seyyatha pi avuso ranno Pasenadissa Kosalassa Savatthiyam [149] pativasantassa sakate kinci'd'eva accayikam karaniyam uppajjeyya,||
tassa antara ca Savatthim antara ca saketam satta rathavinitani upatthapeyum.|| ||

Atha kho avuso raja Pasenadi Kosalo Savatthiya nikkhamitva antepuradvara pathamam rathavinitam abhiruheyya pathamena rathavinitena dutiyam rathavinitam papuneyya,||
pathamam rathavinitam vissajjeyya,||
dutiyam rathavinitam abhiruheyya.|| ||

Dutiyena rathavinitena tatiyam rathavinitam papuneyya,||
dutiyam rathavinitam vissajjeyya,||
tatiyam rathavinitam abhiruheyya.|| ||

Tatiyena rathavinitena catuttham rathavinitam papuneyya,||
tatiyam rathavinitam vissajjeyya.|| ||

Catuttham rathavinitam abhiruheyya.|| ||

Catutthena rathavinitena pancamam rathavinitam papuneyya,||
catuttham rathavinitam vissajjeyya,||
pancamam rathavinitam abhiruheyya.|| ||

Pancamena rathavinitena chattham rathavinitam papuneyya,||
pancamam rathavinitam vissajjeyya,||
chattham rathavinitam abhiruheyya.|| ||

Chatthena rathavinitena sattamam rathavinitam papuneyya,||
chattham rathavinitam vissajjeyya,||
sattamam rathavinitam abhiruheyya.|| ||

Sattamena rathavinitena saketam anupapuneyya antepuradvaram.|| ||

Tam enam antepuradvaragatam samanam mittamaccanatisalohita evam puccheyyum:|| ||

"Imina tvam maharaja rathavinitena Savatthiya saketam anuppatto antepuradvaran" ti?|| ||

Katham vyakaramano nu kho avuso raja Pasenadi Kosalo samma vyakaramano vyakareyya" ti?|| ||

Evam vyakaramano kho avuso raja Pasenadi Kosalo samma vyakaramano vyakareyya:|| ||

Idha me Savatthiyam pativasantassa sakete kinci deva accayikam karaniyam uppajji.|| ||

Tassa me antara ca Savatthim antara ca saketam sattarathavinitani upatthapesum.|| ||

Atha khvaham Savatthiya nikkhamitva antepuradvara pathamam rathavinitam abhiruhim.|| ||

Pathamena rathavinitena dutiyam rathavinitam papunim.|| ||

Pathamam rathavinitam nissajim.|| ||

Dutiyam rathavinitam abhiruhim.|| ||

Dutiyena rathavinitena tatiyam rathavinitam papunim.|| ||

Dutiyam rathavinitam nissajim.|| ||

Tatiyam rathavinitam abhiruhim.|| ||

Tatiyena rathavinitena catuttham rathavinitam papunim.|| ||

Tatiyam rathavinitam nissajim.|| ||

Catuttham rathavinitam abhiruhim.|| ||

Catutthena rathavinitena pancamam rathavinitam papunim.|| ||

Catuttham rathavinitam nissajim.|| ||

Pancamam rathavinitam abhiruhim.|| ||

Pancamena rathavinitena chattham rathavinitam papunim.|| ||

Pancamam rathavinitam nissajim.|| ||

Chattham rathavinitam abhiruhim.|| ||

Chatthena rathavinitena sattamam rathavinitam papunim chattham rathavinitam nissajim.|| ||

Sattamam rathavinitam abhiruhim.|| ||

Sattamena hi rathavinitena saketam anuppatto antepuradvaranti.|| ||

Evam vyakaramano kho avuso raja Pasenadi Kosalo samma vyakaramano vyakareyyati.|| ||

15. Evam eva kho avuso silavisuddhi yavad eva citta-visuddhattha.|| ||

Citta-visuddhi yavad eva ditthi-visuddhattha.|| ||

Ditthi-visuddhi yavad eva kankhavitarana-visuddhattha.|| ||

Kankhavitarana- [150] visuddhi yavad eva maggamagga nana dassana visuddhattha.|| ||

Maggamagga nana-dassana visuddhi yavad eva patipada nana dassana visuddhattha.|| ||

Patipada nana-dassana visuddhi yavad eva nana dassana visudattha.|| ||

Nana-dassana-visuddhi yavad eva anupadaparinibbanattha.|| ||

Anupada parinibbanattham kho avuso Bhagavati brahmacariyam vussati ti.|| ||

16. Evam vutte ayasma Sariputto ayasmantam punnam Mantani-puttam etad avoca:|| ||

"Ko namo ayasma?|| ||

Kathan ca pana ayasmantam sabrahmacari jananti" ti?|| ||

Punno'ti kho me avuso namam.|| ||

Mantaniputto'ti ca pana mam sabrahmacari janantiti.||
Acchariyam avuso,||
abbhutam avuso.|| ||

Yatha tam sutavata savakena samma-d-eva satthusasanam ajanantena,||
evam evam ayasmata punnena Mantani-puttena gambhira gambhira panha anumassa anumassa byakata.|| ||

Labha sabrahmacarinam,||
suladdha labha sabrahmacarinam,||
ye ayasmantam punnam Mantani-puttam labhanti dassanaya.|| ||

Labhanti payirupasanaya.|| ||

Celandukena ce pi sabrahmacari ayasmantam punnam Mantani-puttam muddhana pariharanta labheyyum dassanaya,||
labheyyum payirupasanaya,||
tesam pi labha.|| ||

Tesampi suladdham,||
amhakampi labha,||
amhakampi suladdham,||
ye mayam ayasmantam punnam Mantani-puttam labhama dassanaya,||
labhama payirupasanaya " ti.|| ||

17. Evam vutte ayasma punno Mantani-putto ayasmantam Sariputtam etad avoca: ko namo ayasma?|| ||

Kathan ca pana ayasmantam sabrahmacari janantiti?||
Upatisso'ti kho me avuso namam.|| ||

'Sariputto' ti ca pana mam sabrahmacari jananti ti.|| ||

Satthukappena vata kira bho savakena saddhim mantayamana na janimha ayasma Sariputto' ti.|| ||

Sace hi mayam janeyyama ayasma Sariputto'ti ettakampi no nappatibhaseyya.|| ||

Acchariyam avuso,||
abbhutam avuso,||
yatha tam sutavata savakena samma-d-eva satthusasanam ajanantena,||
evam evam ayasmata Sariputtena gambhira gambhira panha anumassa anumassa pucchita.|| ||

Labha sabrahmacarinam,||
suladdhalabha sabrahmacarinam,||
ye ayasmantam Sariputtam labhanti dassanaya.|| ||

Labhanti payirupasanaya.|| ||

Celandukena ce pi sabrahmacari ayasmantam Sariputtam muddhana pariharanta labheyyum dassanaya,||
labheyyum payirupasanaya,||
[151] tesam pi labha,||
tesam pi suladdham.|| ||

Amhakam pi labha,||
amhakampi suladdham,||
ye mayam ayasmantam Sariputtam labhama dassanaya.|| ||

Labhama payirupasanaya" ti.|| ||

Iti ha te ubho mahanaga annamannassa subhasitam samanumodimsuti.

Rathavinitasuttam catuttham.


Contact:
E-mail
Copyright Statement