Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Majjhima Nikaya
I. Mulapannasa
3. Tatiya Vagga

Sutta 28

Maha Hatthi-Padopama Suttam

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


 

[1][chlm][pts][than][ntbb][upal] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

Tatra kho ayasma Sariputto bhikkhu amantesi:|| ||

"Avuso bhikkhavo" ti.|| ||

"Avuso" ti kho te bhikkhu ayasmato Sariputtassa paccassosum.|| ||

Ayasma Sariputto etad avoca:|| ||

2. "Seyyatha pi avuso yani kanici jangamanam pananam padajatani sabbani tani hatthipade samodhanam gacchanti,||
hatthipadam tesam aggam akkhayati yad idam mahattanena.|| ||

Evam eva kho avuso ye keci kusala dhamma sabbe te catusu ariyasaccesu sangaham gacchanti.|| ||

Katamesu catusu?|| ||

Dukkhe [185] ariyasacce,||
dukkha-samudaye ariyasacce,||
dukkha-nirodhe ariyasacce,||
dukkha-nirodha-gaminiya patipadaya ariyasacce.|| ||

3. Kataman c'avuso dukkham ariyaccam?|| ||

Jati pi dukkha,||
jara pi dukkha,||
maranam pi dukkham,||
soka-parideva-dukkha-domanass'upayasa pi dukkha,||
yam p'iccham na labhati tam pi dukkham,||
sankhittena panc'upadanakkhandha dukkha.|| ||

4. Katame c'avuso panc'upadanakkhandho?|| ||

Seyyathidam rup'upadanakkhandho||
vedan'upadanakkhandho||
sann'upadanakkhandho||
sankhar'upadanakkhandho||
vinnan'upadanakkhandho.|| ||

5. Katamo c'avuso rup'upadanakkhandho?|| ||

Cattari ca mahabhutani catunnan ca mahabhutanam upadaya rupam.|| ||

Katame c'avuso cattaro mahabhuta?|| ||

Pathavi-dhatu||
apo-dhatu||
tejo-dhatu||
vayo-dhatu.|| ||

6. Katama c'avuso pathavi-dhatu?|| ||

Pathavi-dhatu siya ajjhattika||
siya bahira.|| ||

Katama c'avuso ajjhattika pathavi-dhatu?|| ||

Yam ajjhattam||
paccattam||
kakkhalam||
kharigatam||
upadinnam:||
seyyathidam||
kesa||
loma||
nakha||
danta||
taco||
mamsam||
naharu||
atthi||
atthiminjam||
vakkam||
hadayam||
yakanam||
kilomakam||
pihakam||
papphasam||
antam||
antagunam||
udariyam||
karisam,||
yam va pan'annam pi kinci ajjhattam||
paccattam||
kakkhalam||
kharigatam||
upadinnam,||
ayam vuccat'avuso ajjhattika pathavi-dhatu.|| ||

Ya c'eva kho pana ajjhattika pathavi-dhatu ya ca bahira pathavi-dhatu pathavi-dhatur'ev'esa.|| ||

'Tam:|| ||

'N'etam mama,||
n'eso'ham-asmi,||
na meso atta' ti||
evam etam yathabhutam sammappannaya datthabbam.|| ||

Evam etam yathabhutam sammappannaya disva pathavi-dhatuya nibbindati,||
pathavi-dhatuya cittam virajeti.|| ||

7. Hoti kho so avuso samayo yam bahira apo-dhatu pakuppati,||
antarahita tasmim samaye bahira pathavi-dhatu hoti.|| ||

Tassa hi nama avuso bahiraya pathavi-dhatuya tava mahallikaya aniccata pannayissati,||
khaya-dhammata pannayissati,||
vaya-dhammata pannayissati,||
viparinama-dhammata pannayissati.|| ||

Kim pan'imassa mattatthakassa kayassa tanah'upadinnassa||
'ahan' ti va,||
'maman' ti va,||
'asmi' ti va||
atha khvassa no t'ev'ettha hoti.|| ||

8. Tan-ce avuso bhikkhum pare akkosanti paribhasanti rosenti vihesenti,||
so evam pajanati:|| ||

'Uppanna kho me ayam sota-samphassaja dukkha vedana||
sa ca kho paticca no appaticca.|| ||

Kim paticca?|| ||

[186] Phassam paticca.|| ||

So: 'phasso anicco' ti passati,||
'vedana anicca' ti passati,||
'sanna anicca' ti passati,||
'sankhara anicca' ti passati,||
'vinnanam aniccan' ti passati.|| ||

Tassa dhatarammanam-eva cittam pakkhandati pasidati santitthati adhimuccati.|| ||

9. Tan ce avuso bhikkhum pare anitthehi akantehi amanapehi samudacaranti,||
pani-samphassena pi,||
leddu-samphassena pi,||
danda-samphassena pi,||
sattha-samphassena pi,||
so evam pajanati:|| ||

'Tathabhuto kho ayam kayo||
yathabhutasmim kaye pani-samphassa pi kamanti,||
leddu-samphassa pi kamanti,||
danda-samphassa pi kamanti,||
sattha-samphassa pi kamanti.|| ||

Vuttam kho pan'etam Bhagavata Kakacupamovade:|| ||

'Ubhato-dandakena ce pi bhikkhave kakacena cora ocaraka angamangani okanteyyum,||
tatra pi yo mano padoseyya na me so tena sasanakaro' ti.|| ||

Araddham kho pana me viriyam bhavissati asallinam,||
upatthita sati apammuttha,||
passaddho kayo asaraddho,||
samahitam cittam ekaggam.|| ||

Kamam dani imasmim kaye pani-samphassa pi kamantu,||
leddu-samphassa pi kamantu,||
danda-samphassa pi kamantu,||
sattha-samphassa pi kamantu||
kariyati h'idam buddhanam sasanan' ti.|| ||

10. Tassa ce avuso bhikkhuno evam Buddham anussarato||
evam dhammam anussarato||
evam sangham anussarato||
upekkha kusalanissita na santhati.|| ||

So tena samvijjati,||
samvegam apajjati:|| ||

'Alabha vata me,||
na vata me labha,||
dulladdham vata me,||
na vata me suladdham,||
yassa me evam Buddham anussarato||
evam dhammam anussarato||
evam sangham anussarato||
upekkha kusalanissita na santhati' ti.|| ||

11. Seyyatha pi avuso sunisa sasuram disva samvijjati samvegam apajjati,||
evam eva kho avuso tassa ce bhikkhuno||
evam Buddham anussarato||
evam dhammam anussarato||
evam sangham anussarato||
upekkha kusalanissita na santhati,||
so tena samvijjati,||
samvegam apajjati:|| ||

'Alabha vata me,||
na vata me labha,||
dulladdham vata me,||
na vata me suladdham,||
yassa me evam Buddham anussarato||
evam dhammam anussarato||
evam sangham anussarato||
upekkha kusalanissita na santhati' ti.|| ||

12. Tassa ce avuso bhikkhuno evam Buddham anussarato||
evam dhammam anussarato||
evam sangham anussarato||
upekkha kusalanissita santhati,||
so tena [187] attamano hoti.|| ||

Ettavata pi kho avuso bhikkhuno bahukatam hoti.|| ||

13. Katama c'avuso apo-dhatu?|| ||

Apo-dhatu siya ajjhattika||
siya bahira.|| ||

Katama c'avuso ajjhattika apo-dhatu?|| ||

Yam ajjhattam paccattam apo||
apogatam||
upadinnam:||
seyyathidam:||
pittam,||
semham,||
pubbo,||
lohitam,||
sedo,||
medo,||
assu,||
vasa,||
khelo||
singhanika||
lasika||
muttam,||
yam va pan'annam pi kinci ajjhattam paccattam apo||
apogatam||
upadinnam -||
ayam vuccat'avuso ajjhattika apo-dhatu.|| ||

Ya c'eva kho pana ajjhattika apo-dhatu||
ya ca bahira apo-dhatu apo-dhatur'ev'esa.|| ||

Tam:|| ||

'N'etam mama,||
n'eso'ham-asmi,||
na meso atta' ti||
evam etam yathabhutam sammappannaya datthabbam.|| ||

Evam etam yathabhutam sammappannaya disva apo-dhatuya nibbindati,||
apo-dhatuya cittam virajeti.|| ||

14. Hoti kho so avuso samayo yam bahira apo-dhatu pakuppati.|| ||

Sa gamam pi vahati,||
nigamam pi vahati,||
nagaram pi vahati,||
janapadam pi vahati,||
janapadapadesam pi vahati.|| ||

Hoti kho so avuso samayo yam maha-samudde||
yojana-satikani pi udakani ogacchanti,||
dvi-yojana-satikani pi udakani ogacchanti,||
ti-yojana-satikani pi udakani ogacchanti,||
catu-yojana-satikani pi udakani ogacchanti,||
panca-yojana-satikani pi udakani ogacchanti,||
cha-yojana-satikani pi udakani ogacchanti,||
satta-yojana-satikani pi udakani ogacchanti.|| ||

Hoti kho so avuso samayo yam mahasamudde||
satta-talam pi udakam santhati,||
cha-talam pi udakam santhati,||
panca-talam pi udakam santhati,||
catu-talam pi udakam santhati,||
ti-talam pi udakam santhati,||
dvi-talam pi udakam santhati,||
talam pi udakam santhati.|| ||

Hoti kho so avuso samayo yam mahasamudde||
satta-porisam pi udakam santhati,||
cha-porisam pi udakam santhati,||
panca-porisam pi udakam santhati,||
catu-porisam pi udakam santhati,||
ti-porisam pi udakam santhati,||
dvi-porisam pi udakam santhati,||
porisam pi udakam santhati.|| ||

Hoti kho so avuso samayo yam mahasamudde||
addha-porisam pi udakam santhati,||
kati-mattam pi udakam santhati,||
jannu-mattam pi udakam santhati,||
gopphaka-mattam pi udakam santhati.|| ||

Hoti kho so avuso samayo yam mahasamudde||
anguli-pabbate-mana-mattam pi udakam na hoti.|| ||

Tassa hi nama avuso bahiraya apo-dhatuya tava mahallikaya [188] aniccata pannayissati,||
khaya-dhammata pannayissati,||
vaya-dhammata pannayissati,||
viparinama-dhammata pannayissati.|| ||

Kim pan'imassa mattatthakassa kayassa tanah'upadinnassa||
'ahan' ti va,||
'maman' ti va,||
'asmi' ti va||
atha khvassa no t'ev'ettha hoti.|| ||

Tan-ce avuso bhikkhum pare akkosanti paribhasanti rosenti vihesenti,||
so evam pajanati:|| ||

'Uppanna kho me ayam sota-samphassaja dukkha vedana||
sa ca kho paticca no appaticca.|| ||

Kim paticca?|| ||

Phassam paticca.|| ||

So:||
'phasso anicco' ti passati,||
'vedana anicca' ti passati,||
'sanna anicca' ti passati,||
'sankhara anicca' ti passati,||
'vinnanam aniccan' ti passati.|| ||

Tassa dhatarammanam-eva cittam pakkhandati pasidati santitthati adhimuccati.|| ||

Tan ce avuso bhikkhum pare anitthehi akantehi amanapehi samudacaranti,||
pani-samphassena pi,||
leddu-samphassena pi,||
danda-samphassena pi,||
sattha-samphassena pi,||
so evam pajanati:|| ||

'Tathabhuto kho ayam kayo||
yathabhutasmim kaye pani-samphassa pi kamanti,||
leddu-samphassa pi kamanti,||
danda-samphassa pi kamanti,||
sattha-samphassa pi kamanti.|| ||

Vuttam kho pan'etam Bhagavata Kakacupamovade:|| ||

'Ubhato-dandakena ce pi bhikkhave kakacena cora ocaraka angamangani okanteyyum,||
tatra pi yo mano padoseyya na me so tena sasanakaro' ti.|| ||

Araddham kho pana me viriyam bhavissati asallinam,||
upatthita sati apammuttha,||
passaddho kayo asaraddho,||
samahitam cittam ekaggam.|| ||

Kamam dani imasmim kaye pani-samphassa pi kamantu,||
leddu-samphassa pi kamantu,||
danda-samphassa pi kamantu,||
sattha-samphassa pi kamantu||
kariyati h'idam buddhanam sasanan' ti.|| ||

Tassa ce avuso bhikkhuno evam Buddham anussarato||
evam dhammam anussarato||
evam sangham anussarato||
upekkha kusalanissita na santhati.|| ||

So tena samvijjati,||
samvegam apajjati:|| ||

'Alabha vata me,||
na vata me labha,||
dulladdham vata me,||
na vata me suladdham,||
yassa me evam Buddham anussarato||
evam dhammam anussarato||
evam sangham anussarato||
upekkha kusalanissita na santhati' ti.|| ||

Seyyatha pi avuso sunisa sasuram disva samvijjati samvegam apajjati,||
evam eva kho avuso tassa ce bhikkhuno||
evam Buddham anussarato||
evam dhammam anussarato||
evam sangham anussarato||
upekkha kusalanissita na santhati,||
so tena samvijjati,||
samvegam apajjati:|| ||

'Alabha vata me,||
na vata me labha,||
dulladdham vata me,||
na vata me suladdham,||
yassa me evam Buddham anussarato||
evam dhammam anussarato||
evam sangham anussarato||
upekkha kusalanissita na santhati' ti.|| ||

Tassa ce avuso bhikkhuno evam Buddham anussarato||
evam dhammam anussarato||
evam sangham anussarato||
upekkha kusalanissita santhati,||
so tena attamano hoti.|| ||

Ettavata pi kho avuso bhikkhuno bahukatam hoti.|| ||

16. Katama c'avuso tejo-dhatu?|| ||

Tejo-dhatu siya ajjhattika||
siya bahira.|| ||

Katama c'avuso ajjhattika tejo-dhatu?|| ||

Yam ajjhattam paccattam tejo||
tejogatam||
upadinnam -||
seyyathidam:||
yena ca santappati,||
yena ca jariyati,||
yena ca paridayhati,||
yena ca asita-pita-khayitasayitam samma parinamam gacchati,||
yam va pan'annam pi kinci ajjhattam paccattam tejo||
tejogatam||
upadinnam -||
ayam vuccat'avuso ajjhattika tejo-dhatu.|| ||

Ya c'eva kho pana ajjhattika tejo-dhatu ya ca bahira tejo-dhatu tejo-dhatur'ev'esa.|| ||

Tam:|| ||

'N'etam mama,||
n'eso'ham-asmi,||
na meso atta' ti.|| ||

Evam etam yathabhutam sammappannaya datthabbam.|| ||

Evam etam yathabhutam sammappannaya disva tejo-dhatuya nibbindati,||
tejo dhatuya cittam virajeti.|| ||

17. Hoti kho so avuso samayo yam bahira tejo-dhatu pakuppati.|| ||

Sa gamam pi dahati,||
nigamam pi dahati,||
nagaram pi dahati,||
janapadam pi dahati,||
janapada-padesam pi dahati.|| ||

Sa haritantam va||
panthantam va||
selantam va||
udakantam va||
ramaniyam va bhumi-bhagam agamma anahara nibkhayati.|| ||

Hoti kho so avuso samayo yam kukkutapattena pi naharudaddulena pi aggim gavesanti.|| ||

Tassa hi nama avuso bahiraya tejo-dhatuya tava mallikaya aniccata pannayissati,||
khaya-dhammata pannayissati,||
vaya-dhammata pannayissati,||
viparinama-dhammata pannayissati.|| ||

Kim pan'imassa mattatthakassa kayassa tanah'upadinnassa||
'ahan' ti va,||
'maman' ti va,||
'asmi' ti va||
atha khvassa no t'ev'ettha hoti.|| ||

Tan-ce avuso bhikkhum pare akkosanti paribhasanti rosenti vihesenti,||
so evam pajanati:|| ||

'Uppanna kho me ayam sota-samphassaja dukkha vedana||
sa ca kho paticca no appaticca.|| ||

Kim paticca?|| ||

Phassam paticca.|| ||

So:||
'phasso anicco' ti passati,||
'vedana anicca' ti passati,||
'sanna anicca' ti passati,||
'sankhara anicca' ti passati,||
'vinnanam aniccan' ti passati.|| ||

Tassa dhatarammanam-eva cittam pakkhandati pasidati santitthati adhimuccati.|| ||

Tan ce avuso bhikkhum pare anitthehi akantehi amanapehi samudacaranti,||
pani-samphassena pi,||
leddu-samphassena pi,||
danda-samphassena pi,||
sattha-samphassena pi,||
so evam pajanati:|| ||

'Tathabhuto kho ayam kayo||
yathabhutasmim kaye pani-samphassa pi kamanti,||
leddu-samphassa pi kamanti,||
danda-samphassa pi kamanti,||
sattha-samphassa pi kamanti.|| ||

Vuttam kho pan'etam Bhagavata Kakacupamovade:|| ||

'Ubhato-dandakena ce pi bhikkhave kakacena cora ocaraka angamangani okanteyyum,||
tatra pi yo mano padoseyya na me so tena sasanakaro' ti.|| ||

Araddham kho pana me viriyam bhavissati asallinam,||
upatthita sati apammuttha,||
passaddho kayo asaraddho,||
samahitam cittam ekaggam.|| ||

Kamam dani imasmim kaye pani-samphassa pi kamantu,||
leddu-samphassa pi kamantu,||
danda-samphassa pi kamantu,||
sattha-samphassa pi kamantu||
kariyati h'idam buddhanam sasanan' ti.|| ||

Tassa ce avuso bhikkhuno evam Buddham anussarato||
evam dhammam anussarato||
evam sangham anussarato||
upekkha kusalanissita na santhati.|| ||

So tena samvijjati,||
samvegam apajjati:|| ||

'Alabha vata me,||
na vata me labha,||
dulladdham vata me,||
na vata me suladdham,||
yassa me evam Buddham anussarato||
evam dhammam anussarato||
evam sangham anussarato||
upekkha kusalanissita na santhati' ti.|| ||

Seyyatha pi avuso sunisa sasuram disva samvijjati samvegam apajjati,||
evam eva kho avuso tassa ce bhikkhuno||
evam Buddham anussarato||
evam dhammam anussarato||
evam sangham anussarato||
upekkha kusalanissita na santhati,||
so tena samvijjati,||
samvegam apajjati:|| ||

'Alabha vata me,||
na vata me labha,||
dulladdham vata me,||
na vata me suladdham,||
yassa me evam Buddham anussarato||
evam dhammam anussarato||
evam sangham anussarato||
upekkha kusalanissita na santhati' ti.|| ||

Tassa ce avuso bhikkhuno evam Buddham anussarato||
evam dhammam anussarato||
evam sangham anussarato||
upekkha kusalanissita santhati,||
so tena attamano hoti.|| ||

Ettavata pi kho avuso bhikkhuno bahukatam hoti.|| ||

19. Katama c'avuso vayo-dhatu?|| ||

Vayo-dhatu siya ajjhattika||
siya bahira.|| ||

Katama c'avuso ajjhattika vayo-dhatu?|| ||

Yam ajjhattam paccattam vayo||
vayogatam||
upadinnam -||
seyyathidam:||
uddhangama vata,||
adhogama vata,||
kucchisaya vata,||
kotthasaya vata,||
angamanganusarino vata,||
assaso passaso,||
iti va,||
yam va pan'annam pi kinci ajjhattam paccattam vayo vayogatam upadinnam -||
ayam vuccat'avuso ajjhattika vayo-dhatu.|| ||

Ya c'eva kho pana ajjhattika vayo-dhatu ya ca bahira vayo-dhatu vayo-dhatur'ev'esa.|| ||

Tam:|| ||

'N'etam mama,||
n'eso'ham-asmi,||
na meso atta' ti||
evam etam yathabhutam sammappannaya datthabbam.|| ||

Evam etam yathabhutam sammappannaya disva vayo-dhatuya nibbindati,||
vayo-dhatuya cittam virajeti.|| ||

[189] 20. Hoti kho so avuso samayo yam bahira vayo-dhatu pakuppati,||
sa gamam pi vahati,||
nigamam pi vahati,||
nagaram pi vahati,||
janapadam pi vahati,||
janapada-padesam pi vahati.|| ||

Hoti kho so avuso samayo yam gimhanam pacchime mase talavantena pi||
vidhupanena pi vatam pariyesanti,||
ossavane pi tinani na icchanti.|| ||

Tassa hi nama avuso bahiraya vayo-dhatuya tava mahallikaya aniccata pannayissati,||
khaya-dhammata pannayissati,||
vaya-dhammata pannayissati,||
viparinama-dhammata pannayissati.|| ||

Kim pan'imassa mattatthakassa kayassa tanah'upadinnassa||
'ahan' ti va,||
'maman' ti va,||
'asmi' ti va||
atha khvassa no t'ev'ettha hoti.|| ||

21. Tan-ce avuso bhikkhum pare akkosanti paribhasanti rosenti vihesenti,||
so evam pajanati:|| ||

'Uppanna kho me ayam sota-samphassaja dukkha vedana||
sa ca kho paticca no appaticca.|| ||

Kim paticca?|| ||

Phassam paticca.|| ||

So:||
'phasso anicco' ti passati,||
'vedana anicca' ti passati,||
'sanna anicca' ti passati,||
'sankhara anicca' ti passati,||
'vinnanam aniccan' ti passati.|| ||

Tassa dhatarammanam-eva cittam pakkhandati pasidati santitthati adhimuccati.|| ||

22. Tan ce avuso bhikkhum pare anitthehi akantehi amanapehi samudacaranti,||
pani-samphassena pi,||
leddu-samphassena pi,||
danda-samphassena pi,||
sattha-samphassena pi,||
so evam pajanati:|| ||

'Tathabhuto kho ayam kayo||
yathabhutasmim kaye pani-samphassa pi kamanti,||
leddu-samphassa pi kamanti,||
danda-samphassa pi kamanti,||
sattha-samphassa pi kamanti.|| ||

Vuttam kho pan'etam Bhagavata Kakacupamovade:|| ||

'Ubhato-dandakena ce pi bhikkhave kakacena cora ocaraka angamangani okanteyyum,||
tatra pi yo mano padoseyya na me so tena sasanakaro' ti.|| ||

Araddham kho pana me viriyam bhavissati asallinam,||
upatthita sati apammuttha,||
passaddho kayo asaraddho,||
samahitam cittam ekaggam.|| ||

Kamam dani imasmim kaye pani-samphassa pi kamantu,||
leddu-samphassa pi kamantu,||
danda-samphassa pi kamantu,||
sattha-samphassa pi kamantu||
kariyati h'idam buddhanam sasanan' ti.|| ||

23. Tassa ce avuso bhikkhuno evam Buddham anussarato||
evam dhammam anussarato||
evam sangham anussarato||
upekkha kusalanissita na santhati.|| ||

So tena samvijjati,||
samvegam apajjati:|| ||

'Alabha vata me,||
na vata me labha,||
dulladdham vata me,||
na vata me suladdham,||
yassa me evam [190] Buddham anussarato||
evam dhammam anussarato||
evam sangham anussarato||
upekkha kusalanissita na santhati' ti.|| ||

24. Seyyatha pi avuso sunisa sasuram disva samvijjati samvegam apajjati,||
evam eva kho avuso tassa ce bhikkhuno||
evam Buddham anussarato||
evam dhammam anussarato||
evam sangham anussarato||
upekkha kusalanissita na santhati,||
so tena samvijjati,||
samvegam apajjati:|| ||

'Alabha vata me,||
na vata me labha,||
dulladdham vata me,||
na vata me suladdham,||
yassa me evam Buddham anussarato||
evam dhammam anussarato||
evam sangham anussarato||
upekkha kusalanissita na santhati' ti.|| ||

25. Tassa ce avuso bhikkhuno evam Buddham anussarato||
evam dhammam anussarato||
evam sangham anussarato||
upekkha kusalanissita santhati,||
so tena attamano hoti.|| ||

Ettavata pi kho avuso bhikkhuno bahukatam hoti.|| ||

26. Seyyatha pi avuso katthan ca||
paticca vallin ca||
paticca tinan ca||
paticca mattikan ca||
paticca akaso parivarito agaran't'eva sankham gacchati,||
evam eva kho avuso atthin ca||
paticca naharun ca||
paticca mamsan ca||
paticca camman ca||
paticca akaso parivarito rupan't'eva sankham gacchati.|| ||

Ajjhattikan ce avuso cakkhum aparibhinnam hoti,||
bahira ca rupa na apatham agacchanti,||
no ca tajjo samannaharo hoti,
n'eva tava tajjassa vinnanabhagassa patubhavo hoti.|| ||

Ajjhattikan ce avuso cakkhum aparibhinnam hoti,||
bahira ca rupa apatham agacchanti,||
no ca tajjo samannaharo hoti,||
n'eva tava tajjassa vinnanabhagassa patubhavo hoti.|| ||

Yato ca kho avuso ajjhattikan ce cakkhum aparibhinnam hoti,||
bahira ca rupa apatham agacchanti,||
tajjo ca samannaharo hoti,||
evam tajjassa vinnanabhagassa patubhavo hoti.|| ||

Yam tathabhutassa rupam,||
tam rup'upadanakkhandhe sangaham gacchati.|| ||

Ya tathabhutassa vedana,||
sa vedan'upadanakkhandhe sangaham gacchati.|| ||

Ya tathabhutassa sanna,||
sa sann'upadanakkhandhe sangaham gacchati.|| ||

Ye tathabhutassa sankhara,||
te sankhar'upadanakkhandhe sangaham gacchanti.|| ||

Yam tathabhutassa vinnanam,||
tam vinnan'upadanakkhandhe sangaham gacchati.|| ||

So evam pajanati:|| ||

'Evam kira'mesam pancannam upadanakkhandhanam sangaho sannipato samavayo hoti' ti.|| ||

Vuttam kho pan'etam Bhagavata:|| ||

'Yo paticca-samuppadam [191] passati||
so dhammam passati.|| ||

Yo dhammam passati||
so paticca-samuppadam passati' ti.|| ||

Paticca-samuppanna kho pan'ime||
yad idam panc'upadanakkhandha.|| ||

Yo imesu pancas'upadanakkhandhesu chando alayo anunayo ajjhosanam,||
so dukkha-samudayo.|| ||

Yo imesu pancas'upadanakkhandhesu chanda-raga-vinayo chanda-raga-pahanam,||
so dukkha-nirodho' ti.|| ||

Ettavata pi kho avuso bhikkhuno bahukatam hoti.|| ||

Ajjhattikan ce avuso sotam aparibhinnam hoti,||
bahira ca sadda na apatham agacchanti,||
no ca tajjo samannaharo hoti,||
n'eva tava tajjassa vinnanabhagassa patubhavo hoti.|| ||

Ajjhattikan ce avuso sotam aparibhinnam hoti,||
bahira ca sadda apatham agacchanti,||
no ca tajjo samannaharo hoti,||
n'eva tava tajjassa vinnanabhagassa patubhavo hoti.|| ||

Yato ca kho avuso ajjhattikan ce sotam aparibhinnam hoti.|| ||

Bahira ca sadda apatham agacchanti,||
tajjo ca samannaharo hoti,||
evam tajjassa vinnanabhagassa patubhavo hoti.|| ||

Yam tathabhutassa rupam,||
tam rup'upadanakkhandhe sangaham gacchati.|| ||

Ya tathabhutassa vedana,||
sa vedan'upadanakkhandhe sangaham gacchati.|| ||

Ya tathabhutassa sanna,||
sa sann'upadanakkhandhe sangaham gacchati.|| ||

Ye tathabhutassa sankhara,||
te sankhar'upadanakkhandhe sangaham gacchanti.|| ||

Yam tathabhutassa vinnanam,||
tam vinnan'upadanakkhandhe sangaham gacchati.|| ||

So evam pajanati:|| ||

'Evam kira'mesam pancannam upadanakkhandhanam sangaho sannipato samavayo hoti' ti.|| ||

Vuttam kho pan'etam Bhagavata:|| ||

'Yo paticca-samuppadam passati||
so dhammam passati.|| ||

Yo dhammam passati||
so paticca-samuppadam passati' ti.|| ||

Paticca-samuppanna kho pan'ime||
yad idam panc'upadanakkhandha.|| ||

Yo imesu pancas'upadanakkhandhesu chando alayo anunayo ajjhosanam,||
so dukkha-samudayo.|| ||

Yo imesu pancas'upadanakkhandhesu chanda-raga-vinayo chanda-raga-pahanam,||
so dukkha-nirodho' ti.|| ||

Ettavata pi kho avuso bhikkhuno bahukatam hoti.|| ||

Ajjhattikan ce avuso ghanam aparibhinnam hoti,||
bahira ca gandha na apatham agacchanti,||
no ca tajjo samannaharo hoti,||
n'eva tava tajjassa vinnanabhagassa patubhavo hoti.|| ||

Ajjhattikan ce avuso ghanam aparibhinnam hoti,||
bahira ca gandha apatham agacchanti,||
no ca tajjo samannaharo hoti,||
n'eva tava tajjassa vinnanabhagassa patubhavo hoti.|| ||

Yato ca kho avuso ajjhattikan ce ghanam aparibhinnam hoti.|| ||

Bahira ca gandha apatham agacchanti,||
tajjo ca samannaharo hoti,||
evam tajjassa vinnanabhagassa patubhavo hoti.|| ||

Yam tathabhutassa rupam,||
tam rup'upadanakkhandhe sangaham gacchati.|| ||

Ya tathabhutassa vedana,||
sa vedan'upadanakkhandhe sangaham gacchati.|| ||

Ya tathabhutassa sanna,||
sa sann'upadanakkhandhe sangaham gacchati.|| ||

Ye tathabhutassa sankhara,||
te sankhar'upadanakkhandhe sangaham gacchanti.|| ||

Yam tathabhutassa vinnanam,||
tam vinnan'upadanakkhandhe sangaham gacchati.|| ||

So evam pajanati:|| ||

'Evam kira'mesam pancannam upadanakkhandhanam sangaho sannipato samavayo hoti' ti.|| ||

Vuttam kho pan'etam Bhagavata:|| ||

'Yo paticca-samuppadam passati||
so dhammam passati.|| ||

Yo dhammam passati||
so paticca-samuppadam passati' ti.|| ||

Paticca-samuppanna kho pan'ime||
yad idam panc'upadanakkhandha.|| ||

Yo imesu pancas'upadanakkhandhesu chando alayo anunayo ajjhosanam,||
so dukkha-samudayo.|| ||

Yo imesu pancas'upadanakkhandhesu chanda-raga-vinayo chanda-raga-pahanam,||
so dukkha-nirodho' ti.|| ||

Ettavata pi kho avuso bhikkhuno bahukatam hoti.|| ||

Ajjhattika ce avuso jivha aparibhinna hoti,||
bahira ca rasa na apatham agacchanti,||
no ca tajjo samannaharo hoti,||
n'eva tava tajjassa vinnanabhagassa patubhavo hoti.|| ||

Ajjhattika ce avuso jivha aparibhinna hoti,||
bahira ca rasa apatham agacchanti,||
no ca tajjo samannaharo hoti,||
n'eva tava tajjassa vinnanabhagassa patubhavo hoti.|| ||

Yato ca kho avuso ajjhattika ce jivha aparibhinna hoti.|| ||

Bahira ca rupa apatham agacchanti,||
tajjo ca samannaharo hoti,||
evam tajjassa vinnanabhagassa patubhavo hoti.|| ||

Yam tathabhutassa rupam,||
tam rup'upadanakkhandhe sangaham gacchati.|| ||

Ya tathabhutassa vedana,||
sa vedan'upadanakkhandhe sangaham gacchati.|| ||

Ya tathabhutassa sanna,||
sa sann'upadanakkhandhe sangaham gacchati.|| ||

Ye tathabhutassa sankhara,||
te sankhar'upadanakkhandhe sangaham gacchanti.|| ||

Yam tathabhutassa vinnanam,||
tam vinnan'upadanakkhandhe sangaham gacchati.|| ||

So evam pajanati:|| ||

'Evam kira'mesam pancannam upadanakkhandhanam sangaho sannipato samavayo hoti' ti.|| ||

Vuttam kho pan'etam Bhagavata:|| ||

'Yo paticca-samuppadam passati||
so dhammam passati.|| ||

Yo dhammam passati||
so paticca-samuppadam passati' ti.|| ||

Paticca-samuppanna kho pan'ime||
yad idam panc'upadanakkhandha.|| ||

Yo imesu pancas'upadanakkhandhesu chando alayo anunayo ajjhosanam,||
so dukkha-samudayo.|| ||

Yo imesu pancas'upadanakkhandhesu chanda-raga-vinayo chanda-raga-pahanam,||
so dukkha-nirodho' ti.|| ||

Ettavata pi kho avuso bhikkhuno bahukatam hoti.|| ||

Ajjhattiko ce avuso kayo aparibhinno hoti,||
bahira ca potthabba na apatham agacchanti,||
no ca tajjo samannaharo hoti,||
n'eva tava tajjassa vinnanabhagassa patubhavo hoti.|| ||

Ajjhattiko ce avuso kayo aparibhinno hoti,||
bahira ca potthabba apatham agacchanti,||
no ca tajjo samannaharo hoti,||
n'eva tava tajjassa vinnanabhagassa patubhavo hoti.|| ||

Yato ca kho avuso ajjhattiko ce kayo aparibhinno hoti,||
bahira ca potthabba apatham agacchanti,||
tajjo ca samannaharo hoti,||
evam tajjassa vinnanabhagassa patubhavo hoti.|| ||

Yam tathabhutassa rupam,||
tam rup'upadanakkhandhe sangaham gacchati.|| ||

Ya tathabhutassa vedana,||
sa vedan'upadanakkhandhe sangaham gacchati.|| ||

Ya tathabhutassa sanna,||
sa sann'upadanakkhandhe sangaham gacchati.|| ||

Ye tathabhutassa sankhara,||
te sankhar'upadanakkhandhe sangaham gacchanti.|| ||

Yam tathabhutassa vinnanam,||
tam vinnan'upadanakkhandhe sangaham gacchati.|| ||

So evam pajanati:|| ||

'Evam kira'mesam pancannam upadanakkhandhanam sangaho sannipato samavayo hoti' ti.|| ||

Vuttam kho pan'etam Bhagavata:|| ||

'Yo paticca-samuppadam passati||
so dhammam passati.|| ||

Yo dhammam passati||
so paticca-samuppadam passati' ti.|| ||

Paticca-samuppanna kho pan'ime||
yad idam panc'upadanakkhandha.|| ||

Yo imesu pancas'upadanakkhandhesu chando alayo anunayo ajjhosanam,||
so dukkha-samudayo.|| ||

Yo imesu pancas'upadanakkhandhesu chanda-raga-vinayo chanda-raga-pahanam,||
so dukkha-nirodho' ti.|| ||

Ettavata pi kho avuso bhikkhuno bahukatam hoti.|| ||

Ajjhattiko ce avuso mano aparibhinno hoti.|| ||

Bahira ca dhamma na apatham agacchanti,||
no ca tajjo samannaharo hoti,||
n'eva tava tajjassa vinnanabhagassa patubhavo hoti.|| ||

Ajjhattiko ce avuso mano aparibhinno hoti,||
bahira ca dhamma apatham agacchanti,||
no ca tajjo samannaharo hoti,||
n'eva tava tajjassa vinnanabhagassa patubhavo hoti.|| ||

Yato ca kho avuso ajjhattiko ce1 mano aparibhinno hoti,||
bahira ca dhamma apatham agacchanti,||
tajjo ca samannaharo hoti,||
evam tajjassa vinnanabhagassa patubhavo hoti.|| ||

Yam tathabhutassa rupam,||
tam rup'upadanakkhandhe sangaham gacchati.|| ||

Ya tathabhutassa vedana,||
sa vedan'upadanakkhandhe sangaham gacchati.|| ||

Ya tathabhutassa sanna,||
sa sann'upadanakkhandhe sangaham gacchati.|| ||

Ye tathabhutassa sankhara,||
te sankhar'upadanakkhandhe sangaham gacchanti.|| ||

Yam tathabhutassa vinnanam,||
tam vinnan'upadanakkhandhe sangaham gacchati.|| ||

So evam pajanati:|| ||

'Evam kira'mesam pancannam upadanakkhandhanam sangaho sannipato samavayo hoti' ti.|| ||

Vuttam kho pan'etam Bhagavata:|| ||

'Yo paticca-samuppadam passati||
so dhammam passati.|| ||

Yo dhammam passati||
so paticca-samuppadam passati' ti.|| ||

Paticca-samuppanna kho pan'ime||
yad idam panc'upadanakkhandha.|| ||

Yo imesu pancas'upadanakkhandhesu chando alayo anunayo ajjhosanam,||
so dukkha-samudayo.|| ||

Yo imesu pancas'upadanakkhandhesu chanda-raga-vinayo chanda-raga-pahanam,||
so dukkha-nirodho' ti.|| ||

Ettavata pi kho avuso bhikkhuno bahukatam hoti.|| ||

Idam avoc'ayasma Sariputto.|| ||

Attamana te bhikkhu ayasmato Sariputtassa bhasitam abhinandunti.|| ||

Mahahatthipadopamasuttam Atthamam


Contact:
E-mail
Copyright Statement