Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Majjhima Nikaya
I. Mulapannasa
3. Tatiya Vagga

Sutta 29

Maha Saropama Suttam

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


 

[1][pts][chlm][ntbb][than][upal] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Rajagahe viharati Gijjhakute pabbate acirapakkante Devadatte.|| ||

Tatra kho Bhagava Devadattam arabbha bhikkhu amantesi:|| ||

2. "Idha, bhikkhave, ekacco kulaputto saddha agarasma anagariyam pabbajito hoti:|| ||

'Otinno'mhi jatiya jaraya maranena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upayasehi,||
dukkhotinno dukkhapareto||
app'eva nama imassa kevalassa dukkhakkhandhassa antakiriya pannayetha' ti.|| ||

3. So evam pabbajito samano labha-sakkara-silokam abhinibbatteti.|| ||

So tena labha-sakkara-silokena attamano hoti paripunna-sankappo.|| ||

So tena labha-sakkara-silokena attan'ukkamseti param vambheti:|| ||

'Aham asmi labhi silokava||
ime pan'anne bhikkhu appannata appesakkha' ti.|| ||

So tena labha-sakkara-silokena majjati,||
pamajjati,||
pamadam apajjati,||
pamatto samano dukkham viharati.|| ||

4. Seyyatha pi, bhikkhave, puriso saratthiko||
saragavesi||
sarapariyesanam||
caramano mahato rukkhassa titthato saravato||
atikkamm'eva saram||
atikkamma pheggum||
atikkamma tacam||
atikkamma papatikam sakhapalasam chetva adaya pakkameyya||
'saran' ti mannamano.|| ||

Tam enam cakkhuma puriso disva evam vadeyya:|| ||

'Na vatayam bhavam puriso annasi saram,||
na annasi pheggum,||
na annasi tacam,||
na annasi papatikam,||
na annasi sakhapalasam||
tatha h'ayam bhavam puriso saratthiko||
saragavesi||
sarapariyeyanam||
caramano mahato rukkhassa titthato saravato||
abhikkamm'eva saram||
atikkamma pheggum||
atikkamma tacam||
atikkamma papatikam||
sakhapalasam chetva adaya pakkhanto||
'saran' ti mannamano,||
yan c'assa sarena sarakaraniyam||
tan c'assa attham nanubhavissati' ti.|| ||

5. Evam eva kho bhikkhave idh'ekacco kulaputto saddha agarasma anagariyam pabbajito hoti:|| ||

'Otinno'mhi jatiya jaraya maranena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upayasehi,||
dukkhotinno dukkhapareto||
app'eva nama imassa kevalassa dukkhakkhandhassa antakiriya pannayetha' ti.|| ||

So evam pabbajito samano labha-sakkara-silokam abhinibbatteti.|| ||

So tena labha-sakkara-silokena attamano hoti paripunna-sankappo.|| ||

So tena labha-sakkara-silokena attan'ukkamseti param [193] vambheti:|| ||

'Aham asmi labhi silokava,||
ime pan'anne bhikkhu appannata appesakkha' ti.|| ||

So tena labha-sakkara-silokena majjati pamajjati pamadam apajjati||
pamatto samano dukkham viharati.|| ||

Ayam vuccati bhikkhave bhikkhu sakhapalasam aggahesi brahmacariyassa,||
tena ca vosanam apadi.|| ||

6. Idha pana bhikkhave ekacco kulaputto saddha agarasma anagariyam pabbajito hoti:|| ||

'Otinno'mhi jatiya jaraya maranena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upayasehi,||
dukkhotinno dukkhapareto||
app'eva nama imassa kevalassa dukkhakkhandhassa antakiriya pannayetha' ti.|| ||

So evam pabbajito samano labha-sakkara-silokam abhinibbatteti.|| ||

So tena labha-sakkara-silokena na attamano hoti||
na paripunna-sankappo.|| ||

So tena labha-sakkara-silokena||
na attan'ukkamseti,||
na param vambheti.|| ||

So tena labha-sakkara-silokena||
na majjati||
nappamajjati||
nappamadam apajjati||
appamatto samano sila-sampadam aradheti.|| ||

So taya sila-sampadaya attamano hoti paripunna-sankappo.|| ||

So taya sila-sampadaya attan'ukkamseti param vambheti:|| ||

'Aham asmi silava kalyana-dhammo,||
ime pan'anne bhikkhu dussila papa-dhamma' ti.|| ||

So taya sila-samdaya majjati pamajjati pamadam apajjati,||
pamatto samano dukkham viharati.|| ||

4. Seyyatha pi, bhikkhave, puriso saratthiko||
saragavesi||
sarapariyesanam||
caramano mahato rukkhassa titthato saravato||
atikkamm'eva saram||
atikkamma pheggum||
atikkamma tacam||
papatikam chetva adaya pakkameyya||
'saran' ti mannamano.|| ||

Tam enam cakkhuma puriso disva evam vadeyya:|| ||

'Na vatayam bhavam puriso annasi saram,||
na annasi pheggum,||
na annasi tacam,||
na annasi papatikam,||
na annasi sakhapalasam||
tatha h'ayam bhavam puriso saratthiko||
saragavesi||
sarapariyeyanam||
caramano mahato rukkhassa titthato saravato||
abhikkamm'eva saram||
atikkamma pheggum||
atikkamma tacam||
papatikam chetva adaya pakkhanto||
'saran' ti mannamano,||
yan c'assa sarena sarakaraniyam||
tan c'assa attham nanubhavissati' ti.|| ||

8. Evam eva kho bhikkhave idh'ekacco kulaputto saddha agarasma anagariyam pabbajito hoti:|| ||

'Otinno'mhi jatiya jaraya maranena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upayasehi,||
dukkhotinno dukkhapareto||
app'eva nama imassa kevalassa dukkhakkhandhassa antakiriya pannayetha' ti.|| ||

So evam pabbajito samano labha-sakkara-silokam abhinibbatteti.|| ||

So tena labha-sakkara-silokena na attamano hoti||
na paripunna-sankappo.|| ||

So tena labha-sakkara-silokena||
na attan'ukkamseti,||
na param vambheti.|| ||

So tena labha-sakkara-silokena||
na majjati||
nappamajjati||
nappamadam apajjati||
appamatto samano sila-sampadam aradheti.|| ||

So taya sila-sampadaya attamano hoti paripunna-sankappo.|| ||

So taya sila-sampadaya attan'ukkamseti param vambheti:|| ||

'Aham asmi silava kalyana-dhammo,||
ime pan'anne bhikkhu dussila papa-dhamma' ti.|| ||

So taya sila-samdaya majjati pamajjati pamadam apajjati,||
pamatto samano dukkham viharati.|| ||

[194] Ayam vuccati bhikkhave bhikkhu papatikam aggahesi brahmacariyassa,||
tena ca vosanam apadi.|| ||

9. Idha pana bhikkhave ekacco kulaputto saddha agarasma anagariyam pabbajito hoti:|| ||

"Otinno'mhi jatiya jaraya maranena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upayasehi,||
dukkhotinno dukkhapareto,||
app'eva nama imassa kevalassa dukkhakkhandhassa antakiriya pannayethati.|| ||

So evam pabbajito samano labha-sakkara-silokam abhinibbatteti.|| ||

So tena labha-sakkara-silokena na attamano hoti||
na paripunna-sankappo.|| ||

So tena labha-sakkara-silokena na attan'ukkamseti na param vambheti.|| ||

So tena labha-sakkara-silokena na majjati||
nappamajjati||
nappamadam||
apajjati.|| ||

Appamatto samano sila-sampadam aradheti.|| ||

So taya sila-sampadaya attamano hoti no ca kho paripunna-sankappo,||
so taya sila-sampadaya na attan'ukkamseti||
na param vambheti.|| ||

So taya sila-sampadaya||
na majjati||
nappamajjati||
nappamadam apajjati,||
appamatto samano samadhi-sampadam aradheti.|| ||

So taya samadhi-sampadaya attamano hoti paripunna-sankappo.|| ||

So taya samadhi-sampadaya attan'ukkamseti param vambheti:|| ||

'Aham asmi samahito ekagga-citto,||
ime pan'anne bhikkhu asamahita vibbhanta-citta' ti.|| ||

So taya samadhi-sampadaya majjati pamajjati pamadam apajjati,||
pamatto samano dukkham viharati.|| ||

Seyyatha pi, bhikkhave, puriso saratthiko||
saragavesi||
sarapariyesanam||
caramano mahato rukkhassa titthato saravato||
atikkamm'eva saram||
atikkamma pheggum||
tacam||
chetva adaya pakkameyya||
'saran' ti mannamano.|| ||

Tam enam cakkhuma puriso disva evam vadeyya:|| ||

'Na vatayam bhavam puriso annasi saram,||
na annasi pheggum,||
na annasi tacam,||
na annasi papatikam,||
na annasi sakhapalasam||
tatha h'ayam bhavam puriso saratthiko||
saragavesi||
sarapariyeyanam||
caramano mahato rukkhassa titthato saravato||
abhikkamm'eva saram||
atikkamma pheggum||
tacam||
chetva adaya pakkhanto||
'saran' ti mannamano,||
yan c'assa sarena sarakaraniyam||
tan c'assa attham nanubhavissati' ti.|| ||

11. Evam eva kho bhikkhaveekacco kulaputto saddha agarasma anagariyam pabbajito hoti:|| ||

"Otinno'mhi jatiya jaraya maranena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upayasehi,||
dukkhotinno dukkhapareto,||
app'eva nama imassa kevalassa dukkhakkhandhassa antakiriya pannayethati.|| ||

So evam pabbajito samano labha-sakkara-silokam abhinibbatteti.|| ||

So tena labha-sakkara-silokena na attamano hoti||
na paripunna-sankappo.|| ||

So tena labha-sakkara-silokena na attan'ukkamseti na param vambheti.|| ||

So tena labha-sakkara-silokena na majjati||
nappamajjati||
nappamadam||
apajjati.|| ||

Appamatto samano sila-sampadam aradheti.|| ||

So taya sila-sampadaya attamano hoti no ca kho paripunna-sankappo,||
so taya sila-sampadaya na attan'ukkamseti||
na param vambheti.|| ||

So taya sila-sampadaya||
na majjati||
nappamajjati||
nappamadam apajjati,||
appamatto samano samadhi-sampadam aradheti.|| ||

So taya samadhi-sampadaya attamano hoti paripunna-sankappo.|| ||

So taya samadhi-sampadaya attan'ukkamseti param vambheti:|| ||

'Aham asmi samahito ekagga-citto,||
ime pan'anne bhikkhu asamahita vibbhanta-citta' ti.|| ||

So taya samadhi-sampadaya majjati pamajjati pamadam apajjati,||
pamatto samano dukkham viharati.|| ||

Ayam [195] vuccati bhikkhave bhikkhu tacam aggahesi brahmacariyassa,||
tena ca vosanam apadi.|| ||

12. Idha pana bhikkhave ekacco kulaputto saddha agarasma anagariyam pabbajito hoti:|| ||

'Otinno'mhi jatiya jaraya maranena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upayasehi,||
dukkhotinno dukkhapareto,||
app'eva nama imassa kevalassa dukkhakkhandhassa antakiriya pannayethati.|| ||

So evam pabbajito samano labha-sakkara-silokam abhinibbatteti.|| ||

So tena labha-sakkara-silokena na attamano hoti||
na paripunna-sankappo,||
so tena labha-sakkara-silokena||
na attan'ukkamseti||
na param vambheti||
so tena labha-sakkara-silokena||
na majjati||
nappamajjati||
nappamadam apajjati,||
appamatto samano sila-sampadam aradheti.|| ||

So taya sila-sampadaya attamano hoti||
no ca kho paripunna-sankappo,||
so taya sila-sampadaya||
na attan'ukkamseti||
na param vambheti,||
so taya sila-sampadaya||
na majjati||
nappamajjati||
nappamadam apajjati,||
appamatto samano samadhi-sampadam aradheti.|| ||

So taya samadhi-sampadaya attamano hoti no ca kho paripunna-sankappo.|| ||

So taya samadhi-sampadaya na attan'ukkamseti na param vambheti.|| ||

So taya samadhi-sampadaya||
na majjati||
nappamajjati||
nappamadam apajjati||
appamatto samano nana-dassanam aradheti.|| ||

So tena nana-dassanena attamano hoti||
paripunna-sankappo.|| ||

So tena nana-dassanena attan'ukkamseti param vambheti:|| ||

'Aham asmi janam passam viharami||
ime pan'anne bhikkhu ajanam apassam viharanti' ti.|| ||

So tena nana-dassanena majjati pamajjati pamadam apajjati,||
pamatto samano dukkham viharati.|| ||

13. Seyyatha pi, bhikkhave, puriso saratthiko||
saragavesi||
sarapariyesanam||
caramano mahato rukkhassa titthato saravato||
atikkamm'eva saram||
pheggum||
chetva adaya pakkameyya||
saranti mannamano|| ||

Tam enam cakkhuma puriso disva evam vadeyya:|| ||

'Na vatayam bhavam puriso annasi saram,||
na annasi pheggum,||
na annasi tacam,||
na annasi papatikam,||
na annasi sakhapalasam||
tatha h'ayam bhavam puriso saratthiko||
saragavesi||
sarapariyesanam||
caramano mahato rukkhassa titthato saravato||
atikkamm'eva saram||
pheggum||
chetva adaya pakkanto||
saranti mannamano,||
yan c'assa sarena sarakaraniyam||
tan c'assa attham nanubhavissati' ti.|| ||

[196] 14. Evam eva kho bhikkhave idh'ekacco kulaputto saddha agarasma anagariyam pabbajito hoti:|| ||

'Otinno'mhi jatiya jaraya maranena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upayasehi,||
dukkhotinno dukkhapareto,||
app'eva nama imassa kevalassa dukkhakkhandhassa antakiriya pannayethati.|| ||

So evam pabbajito samano labha-sakkara-silokam abhinibbatteti.|| ||

So tena labha-sakkara-silokena na attamano hoti||
na paripunna-sankappo,||
so tena labha-sakkara-silokena||
na attan'ukkamseti||
na param vambheti||
so tena labha-sakkara-silokena||
na majjati||
nappamajjati||
nappamadam apajjati,||
appamatto samano sila-sampadam aradheti.|| ||

So taya sila-sampadaya attamano hoti||
no ca kho paripunna-sankappo,||
so taya sila-sampadaya||
na attan'ukkamseti||
na param vambheti,||
so taya sila-sampadaya||
na majjati||
nappamajjati||
nappamadam apajjati,||
appamatto samano samadhi-sampadam aradheti.|| ||

So taya samadhi-sampadaya attamano hoti no ca kho paripunna-sankappo.|| ||

So taya samadhi-sampadaya na attan'ukkamseti na param vambheti.|| ||

So taya samadhi-sampadaya||
na majjati||
nappamajjati||
nappamadam apajjati||
appamatto samano nana-dassanam aradheti.|| ||

So tena nana-dassanena attamano hoti||
paripunna-sankappo.|| ||

So tena nana-dassanena attan'ukkamseti param vambheti:|| ||

'Aham asmi janam passam viharami||
ime pan'anne bhikkhu ajanam apassam viharanti' ti.|| ||

So tena nana-dassanena majjati pamajjati pamadam apajjati,||
pamatto samano dukkham viharati.|| ||

Ayam vuccati bhikkhave bhikkhu pheggum aggahesi brahmacariyassa,||
tena ca vosanam apadi.|| ||

15. Idha pana bhikkhave ekacco kulaputto saddha agarasma anagariyam pabbajito hoti:|| ||

'Otinno'mhi jatiya jaraya maranena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upayasehi,||
dukkhotinno dukkhapareto,||
app'eva nama imassa kevalassa dukkhakkhandhassa antakiriya pannayethati.|| ||

So evam pabbajito samano labha-sakkara-silokam abhinibbatteti.|| ||

So tena labha-sakkara-silokena na attamano hoti||
no ca kho paripunna-sankappo,||
so tena labha-sakkara-silokena||
na majjati||
nappamajjati||
nappamadam apajjati,||
appamatto samano sila-sampadam aradheti.|| ||

So taya sila-sampadaya attamano hoti||
no ca kho paripunna-sankappo,||
so taya sila-sampadaya||
na attan'ukkamseti||
na param vambheti,||
so taya sila-sampadaya||
na majjati||
nappamajjati||
nappamadam apajjati,||
appamatto samano samadhi-sampadam aradheti.|| ||

So taya samadhi-sampadaya attamano hoti||
no ca kho paripunna-sankappo,||
so taya samadhi-sampadaya||
na attan'ukkamseti||
na param vambheti,||
so taya samadhi-sampadaya||
na majjati||
nappamajjati||
nappamadam apajjati,||
appamatto samano nana-dassanam aradheti.|| ||

So tena nana-dassanena attamano hoti||
no ca kho paripunna-sankappo,||
so tena nana-dassanena||
na attan'ukkamseti||
na param vambheti,||
so tena nana-dassanena majjati||
nappamajjati||
nappamadam apajjati,||
appamatto samano samayavimokkham aradheti.|| ||

Thanam kho pan'etam bhikkhave vijjati yam so bhikkhu taya samayavimuttiya parihayetha.|| ||

16. Seyyatha pi, bhikkhave, puriso saratthiko||
saragavesi||
sarapariyesanam||
caramano mahato rukkhassa||
titthato saravato saram yeva||
chetva adaya pakkameyya||
saranti janamano,||
tam enam cakkhuma puriso disva evam vadeyya:|| ||

'Annasi vatayam bhavam puriso saram||
annasi pheggum,||
annasi tacam,||
annasi papatikam,||
annasi sakhapalasam||
tatha h'ayam bhavam puriso saratthiko saragavesi sarapariyesanam caramano ma- [197] hato rukkhassa titthato saravato saram yeva chetva adaya||
pakkanto saranti janamano,||
yan c'assa sarena sarakaraniyam||
tan c'assa attham anubhavissati' ti.|| ||

17. Evam eva kho bhikkhave ekacco kulaputto saddha agarasma anagariyam pabbajito hoti:|| ||

'Otinno'mhi jatiya jaraya maranena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upayasehi,||
dukkhotinno dukkhapareto,||
app'eva nama imassa kevalassa dukkhakkhandhassa antakiriya pannayethati.|| ||

So evam pabbajito samano labha-sakkara-silokam abhinibbatteti.|| ||

So tena labha-sakkara-silokena na attamano hoti||
no ca kho paripunna-sankappo,||
so tena labha-sakkara-silokena||
na majjati||
nappamajjati||
nappamadam apajjati,||
appamatto samano sila-sampadam aradheti.|| ||

So taya sila-sampadaya attamano hoti||
no ca kho paripunna-sankappo,||
so taya sila-sampadaya||
na attan'ukkamseti||
na param vambheti,||
so taya sila-sampadaya||
na majjati||
nappamajjati||
nappamadam apajjati,||
appamatto samano samadhi-sampadam aradheti.|| ||

So taya samadhi-sampadaya attamano hoti||
no ca kho paripunna-sankappo,||
so taya samadhi-sampadaya||
na attan'ukkamseti||
na param vambheti,||
so taya samadhi-sampadaya||
na majjati||
nappamajjati||
nappamadam apajjati,||
appamatto samano nana-dassanam aradheti.|| ||

So tena nana-dassanena attamano hoti||
no ca kho paripunna-sankappo,||
so tena nana-dassanena||
na attan'ukkamseti||
na param vambheti,||
so tena nana-dassanena||
na majjati||
nappamajjati||
nappamadam apajjati,||
appamatto samano asamayavimokkham aradheti.|| ||

Atthanam etam bhikkhave anavakaso yam so bhikkhu taya asamayavimuttiya parihayetha.|| ||

18. Iti kho bhikkhave na-y-idam brahmacariyam labha-sakkara-silokanisamsam,||
na sila-sampadanisamsam,||
na samadhi-sampadanisamsam,||
na nana-dassananisamsam.|| ||

Ya ca kho ayam bhikkhave akuppa ceto-vimutti,||
etadattham-idam bhikkhave brahmacariyam||
etam saram,||
etam pariyosanan" ti.|| ||

Idam avoca Bhagava.|| ||

Attamana te bhikkhu Bhagavato bhasitam abhinandunti.|| ||

Mahasaropamasuttam navamam


Contact:
E-mail
Copyright Statement