Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Majjhima Nikaya
I. Mulapannasa
3. Tatiya Vagga

Sutta 30

Cula Saropama Suttam

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


 

[1][chlm][pts][upal][than] Evam me sutam:|| ||

Ekam samasam Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

Atha kho Pingalakoccho brahmano yena Bhagava ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavata saddhim sammodi.|| ||

Sammadaniyam katham saraniyam vitisaretva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka mantam nisinno kho Pingalakoccho brahmano Bhagavantam etad avoca:|| ||

2. "Ye'me bho Gotama samana-brahmana sanghino ganino ganacariya nata yasassino titthakara sadhusammata bahujanassa,||
seyyathidam: Purano Kassapo,||
Makkhali Gosalo,||
Ajito Kesakambalo,||
Pakudho Kacchayano,||
Sanjayo Belatthiputto,||
Nigantho Nataputto,||
sabbe te sakaya patinnaya abbhannamsu:||
sabbe va nabbhannamsu,||
udahu ekacce abbhannamsu,||
ekacce na abbhannamsu" ti.|| ||

3. "Alam brahmana, titthate tam:||
'Sabbe te sakaya patinnaya abbhannamsu,||
sabbe va nabbhannamsu,||
udahu ekacce abbhannamsu,||
ekacce na abbhannamsu' ti.|| ||

Dhammam te brahmana desissami,||
tam sunahi,||
sadhukam manasi karohi,||
bhasissami" ti.|| ||

"Evam bho" ti kho Pingalakoccho brahmano Bhagavato paccassosi Bhagava etad avoca:|| ||

4. Seyyatha pi brahmana puriso saratthiko||
saragavesi||
sarapariyesanam||
caramano mahato rukkhassa titthato saravato||
atikkamm'eva saram||
atikkamma pheggum||
atikkamma tacam||
atikkamma papatikam||
sakhapalasam chetva adaya pakkameyya||
'saran' ti mannamano,||
tam enam cakkhuma puriso disva evam vadeyya:|| ||

'Na vatayam bhavam puriso annasi saram,||
na annasi pheggum,||
na annasi tacam,||
na annasi papatikam,||
na annasi sakhapalasam,||
tatha h'ayam bhavam puriso saratthiko||
saragavesi||
sarapariyesanam||
caramano mahato rukkhassa titthato saravato||
atikkamm'eva saram||
atikkamma pheggum||
atikkamma tacam||
atikkamma papatikam||
sakhapalasam chetva adaya pakkanto||
'saran' ti mannamano,||
yan c'assa sarena sarakaraniyam||
tan c'assa attham nanubhavissati' ti.|| ||

5. Seyyatha pi va pana brahmana puriso saratthiko||
saragavesi||
sarapariyesanam||
caramano mahato rukkhassa titthato saravato||
atikkamm'eva saram||
atikkamma pheggum||
atikkamma [199] tacam||
papatikam chetva adaya pakkameyya||
'saran' ti mannamano,||
tam enam cakkhuma puriso disva evam vadeyya:|| ||

'Na vatayam bhavam puriso annasi saram,||
na annasi pheggum,||
na annasi tacam,||
na annasi papatikam,||
na annasi sakhapalasam,||
tatha h'ayam bhavam puriso saratthiko||
saragavesi||
sarapariyesanam||
caramano mahato rukkhassa titthato saravato||
atikkamm'eva saram||
atikkamma pheggum||
atikkamma tacam||
papatikam chetva adaya pakkanto||
'saran' ti mannamano,||
yan c'assa sarena sarakaraniyam||
tan c'assa attham nanubhavissati' ti.|| ||

6. Seyyatha pi va pana brahmana puriso saratthiko||
saragavesi||
sarapariyesanam||
caramano mahato rukkhassa titthato saravato||
atikkamm'eva saram||
atikkamma pheggum||
tacam chetva adaya pakkameyya||
'saran' ti mannamano,||
tam enam cakkhuma puriso disva evam vadeyya:|| ||

'Na vatayam bhavam puriso annasi saram,||
na annasi pheggum,||
na annasi tacam,||
na annasi papatikam,||
na annasi sakhapalasam,||
tatha h'ayam bhavam puriso saratthiko||
saragavesi||
sarapariyesanam||
caramano mahato rukkhassa titthato saravato||
atikkamm'eva saram||
atikkamma pheggum||
tacam chetva adaya pakkanto||
'saran' ti mannamano,||
yan c'assa sarena sarakaraniyam||
tan c'assa attham nanubhavissati' ti.|| ||

7. Seyyatha pi va pana brahmana puriso saratthiko||
saragavesi||
sarapariyesanam||
caramano mahato rukkhassa titthato saravato||
atikkamm'eva saram||
pheggum chetva adaya pakkameyya||
'saran' ti mannamano,||
tam enam cakkhuma puriso disva evam vadeyya: na vatayam bhavam puriso annasi saram,||
na annasi pheggum,||
na annasi tacam,||
na annasi papatikam,||
na annasi sakhapalasam,||
tatha h'ayam bhavam puriso saratthiko||
saragavesi||
sarapariyesanam||
caramano mahato rukkhassa titthato saravato||
atikkamm'eva saram||
pheggum chetva adaya pakkanto||
'saran' ti mannamano,||
yan c'assa sarena sarakaraniyam||
tan c'assa attham nanubhavissati' ti.|| ||

8. Seyyatha pi va pana brahmana puriso saratthiko||
saragavesi||
sarapariyesanam||
caramano mahato rukkhassa titthato saravato||
saram yeva chetva adaya pakkameyya||
'saran' ti janamano,||
tam enam cakkhuma puriso disva evam vadeyya:|| ||

'Annasi vatayam bhavam puriso saram,||
annasi pheggum,||
annasi tacam,||
annasi papatikam,||
annasi sakhapalasam,||
tatha h'ayam bhavam puriso saratthiko||
saragavesi||
sarapariyesanam||
caramano mahato rukkhassa titthato saravato||
saram yeva chetva [200] adaya pakkanto||
'saran' ti janamano||
yan c'assa sarena sarakaraniyam||
tan c'assa attham anubhavissati' ti.|| ||

9. Evam eva kho brahmana idh'ekacco puggalo saddha agarasma anagariyam pabbajito hoti:|| ||

'Otinno'mhi jatiya jaraya maranena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upayasehi,||
dukkho tinno dukkhapareto,||
app'eva nama imassa kevalassa dukkhakkhandhassa antakiriya pannayetha' ti.|| ||

So evam pabbajito samano labha-sakkara-silokam abhinibbatteti,||
so tena labha-sakkara-silokena attamano hoti paripunna-sankappo,||
so tena labha-sakkara-silokena attan'ukkamseti param vambheti:|| ||

'Aham asmi labhi silokava,||
ime pan'anne bhikkhu appannata appesakkha' ti.|| ||

Labha-sakkara-silokena ca ye anne dhamma uttaritara ca panitatara ca tesam dhammanam sacchikiriyaya na chandam janeti na vayamati,||
olinavuttiko ca hoti sathaliko.|| ||

Seyyatha pi so brahmana puriso saratthiko||
saragavesi||
sarapariyesanam||
caramano mahato rukkhassa titthato saravato||
atikkamm'eva saram||
atikkamma pheggu||
atikkamma tacam||
atikkamma papatikam||
sakhapalasam chetva adaya pakkanto||
'saran' ti mannamano,||
yan c'assa sarena sarakaraniyam||
tan c'assa attham nanubhavissa' ti,||
tathupamaham brahmana imam puggalam vadami.|| ||

10. Idha pana brahmana ekacco puggalo saddha agarasma anagariyam pabbajito hoti:|| ||

'Otinno'mhi jatiya jaraya maranena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upayasehi,||
dukkhotinno dukkhapareto,||
app'eva nama imassa kevalassa dukkhakkhandhassa antakiriya pannayetha' ti.|| ||

So evam pabbajito samano labha-sakkara-silokam abhinibbatteti,||
so tena labha-sakkara-silokena na attamano hoti na paripunna-sankappo,||
so tena labha-sakkara-silokena na attan'ukkamseti na param vambheti,||
labha-sakkara-silokena ca ye anne dhamma uttaritara ca panitatara ca tesam dhammanam sacchikiriyaya chandam janeti vayamati,||
anolinavuttiko ca hoti asathaliko.|| ||

So sila-sampadam aradheti,||
so taya sila-sampadaya attamano hoti paripunna-sankappo,||
so taya sila-sampadaya attan'ukkamseti param vambheti:|| ||

'Aham asmi silava kalyana-dhammo,||
ime pan'anne bhikkhu dussila papa-dhamma' ti,||
sila-sampadaya ca ye anne dhamma uttaritara ca panitatara ca tesam [201] dhammanam sacchikiriyaya na chandam janeti na vayamati.|| ||

Olinavuttiko ca hoti sathaliko.|| ||

Seyyatha pi so brahmana puriso saratthiko||
saragavesi||
sarapariyesanam||
caramano mahato rukkhassa titthato saravato||
atikkamm'eva saram||
atikkamma pheggum||
atikkamma tacam||
papatikam chetva adaya pakkanto||
'saran' ti mannamano,||
yan c'assa sarena sarakaraniyam||
tan c'assa attham nanubhavissati,||
tathupamaham brahmana imam puggalam vadami.|| ||

11. Idha pana brahmana ekacco puggalo saddha agarasma anagariyam pabbajito hoti:|| ||

'Otinno'mhi jatiya jaraya maranena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upayasehi,||
dukkhotinno dukkhapareto,||
app'eva nama imassa kevalassa dukkhakkhandhassa antakiriya pannayetha' ti.|| ||

So evam pabbajito samano labha-sakkara-silokam abhinibbatteti,||
so tena labha-sakkara-silokena na attamano hoti na paripunna-sankappo,||
so tena labha-sakkara-silokena na attan'ukkamseti na param vambheti,||
labha-sakkara-silokena ca ye anne dhamma uttaritara ca panitatara ca tesam dhammanam sacchikiriyaya chandam janeti vayamati,||
anolinavuttiko ca hoti asathaliko.|| ||

So sila-sampadam aradheti,||
so taya sila-sampadaya attamano hoti||
no ca kho paripunna-sankappo,||
so taya sila-sampadaya attan'ukkamseti na param vambheti:||
sila-sampadaya ca ye anne dhamma uttaritara ca panitatara ca tesam dhammanam sacchikiriyaya chandam janeti vayamati,||
anolinavuttiko ca hoti asathaliko.|| ||

So samadhi-sampadam aradheti,||
so taya samadhi-sampadaya attamano hoti paripunna-sankappo,||
so taya samadhi-sampadaya attan'ukkamseti param vambheti:|| ||

'Aham asmi samahito ekagga-citto,||
ime pan'anne bhikkhu asamahita vibbhanta-citta' ti||
samadhi-sampadaya ca ye anne dhamma uttaritara ca panitatara ca tesam dhammanam sacchikiriyaya na chandam janeti na vayamati,||
olinavuttiko ca hoti sathaliko.|| ||

Seyyatha pi so brahmana puriso saratthiko||
saragavesi||
sarapariyesanam||
caramano mahato rukkhassa titthato saravato||
atikkamm'eva saram||
atikkamma pheggum||
tacam chetva adaya pakkanto||
'saran' ti mannamano,||
yan c'assa sarena sarakaraniyam||
tan c'assa attham nanubhavissati,||
tathupamaham brahmana imam puggalam vadami.|| ||

12. Idha pana brahmana ekacco puggalo saddha agarasma anagariyam pabbajito hoti:|| ||

'Otinno'mhi jatiya jaraya maranena [202] sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upayasehi,||
dukkhotinno dukkhapareto,||
app'eva nama imassa kevalassa dukkhakkhandhassa antakiriya pannayetha' ti.|| ||

So evam pabbajito samano labha-sakkara-silokam abhinibbatteti,||
so tena labha-sakkara-silokena na attamano hoti na paripunna-sankappo,||
so tena labha-sakkara-silokena na attan'ukkamseti na param vambheti,||
labha-sakkara-silokena ca ye anne dhamma uttaritara ca panitatara ca tesam dhammanam sacchikiriyaya chandam janeti vayamati,||
anolinavuttiko ca hoti asathaliko.|| ||

So sila-sampadam aradheti,||
so taya sila-sampadaya attamano hoti no ca kho paripunna-sankappo,||
so taya sila-sampadaya na attan'ukkamseti na param vambheti||
sila-sampadaya ca ye anne dhamma uttaritara ca panitatara ca tesam dhammanam sacchikiriyaya chandam janeti vayamati,||
anolinavuttiko ca hoti asathaliko.|| ||

So nana-dassanam aradheti,||
so tena nana-dassanena attamano hoti paripunna-sankappo,||
so tena nana-dassanena attan'ukkamseti param vambheti:|| ||

'Aham asmi janam passam viharami||
Ime pan'anne bhikkhu ajanam apassam viharanti' ti,||
nana-dassanena ca ye anne dhamma uttaritara ca panitatara ca tesam dhammanam sacchikiriyaya na chandam janeti na vayamati,||
olinavuttiko ca hoti sathaliko.|| ||

Seyyatha pi so brahmana puriso saratthiko||
saragavesi||
sarapariyesanam||
caramano mahato rukkhassa titthato saravato||
atikkamm'eva saram||
pheggum chetva adaya pakkanto||
'saran' ti mannamano,||
yan c'assa sarena sarakaraniyam tan c'assa attham nanubhavissati,||
tathupamaham brahmana imam puggalam vadami.|| ||

13. Idha pana brahmana ekacco puggalo saddha agarasma anagariyam pabbajito hoti:|| ||

'Otinno'mhi jatiya jaraya maranena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upayasehi,||
dukkhotinno dukkhapareto,||
app'eva nama imassa kevalassa dukkhakkhandhassa antakiriya pannayethati.|| ||

So evam pabbajito [203] samano labha-sakkara-silokam abhinibbatteti,||
so tena labha-sakkara-silokena na attamano hoti na paripunna-sankappo,||
so tena labha-sakkara-silokena na attan'ukkamseti na param vambheti,||
labha-sakkara-silokena ca ye anne dhamma uttaritara ca panitatara ca tesam dhammanam sacchikiriyaya chandam janeti vayamati,||
anolinavuttiko ca hoti asathaliko.|| ||

So sila-sampadam aradheti,||
so taya sila-sampadaya attamano hoti no ca kho paripunna-sankappo,||
so taya sila-sampadaya na attan'ukkamseti na param vambheti:||
sila-sampadaya ca ye anne dhamma uttaritara ca panitatara ca tesam dhammanam sacchikiriyaya chandam janeti vayamati,||
anolinavuttiko ca hoti asathaliko.|| ||

So samadhi-sampadam aradheti,||
so taya samadhi-sampadaya attamano hoti no ca kho paripunna-sankappo,||
so taya samadhi-sampadaya na attan'ukkamseti na param vambheti:||
samadhi-sampadaya ca ye anne dhamma uttaritara ca panitatara ca tesam dhammanam sacchikiriyaya chandam janeti vayamati,||
anolinavuttiko ca hoti asathaliko.|| ||

So nana-dassanam aradheti,||
so tena nana-dassanena attamano hoti no ca kho paripunna-sankappo,||
so tena nana-dassanena na attan'ukkamseti na param vambheti,||
nana-dassanena ca ye anne dhamma uttaritara ca panitatara ca tesam dhammanam sacchikiriyaya chandam janeti vayamati,||
Anolinavuttiko ca hoti asathaliko.|| ||

14. Katame ca brahmana dhamma nana-dassanena uttaritara ca panitatara ca?|| ||

Idha brahmana bhikkhu vivicc'eva kamehi||
vivicca akusalehi dhammehi||
savitakkam savicaram||
vivekajam piti-sukham||
pathamam-jhanam upasampajja viharati.|| ||

Ayam pi kho brahmana dhammo nana-dassanena uttaritaro ca panitatara ca.|| ||

15. Puna ca param brahmana bhikkhu vitakka-vicaranam vupasama||
ajjhattam sampasadanam||
cetaso ekodi-bhavam||
avitakkam avicaram||
samadhijam piti-sukham||
dutiyam-jhanam upasampajja viharati.|| ||

Ayam pi kho brahmana dhammo nana-dassanena uttaritaro ca panitataro ca.|| ||

16. Puna ca param brahmana bhikkhu||
pitiya ca viraga||
upekkhako ca viharati||
sato ca sampajano||
sukhan ca kayena patisanvedeti||
yantam ariya acikkhanti:||
'Upekkhako satima sukhavihari' ti||
tatiyam-jhanam upasampajja viharati.|| ||

Ayam pi [204] kho brahmana dhammo nana-dassanena uttaritaro ca panitataro ca.|| ||

17. Puna ca param brahmana bhikkhu||
sukhassa ca pahana||
dukkhassa ca pahana||
pubbe va somanassa-domanassanam attha-gama||
adukkham-asukham||
upekkha-sati-parisuddhim||
catuttham-jhanam upasampajja viharati.|| ||

Ayam pi kho brahmana dhammo nana-dassanena uttaritaro ca panitataro ca.|| ||

18. Puna ca param brahmana bhikkhu||
sabbaso rupa-sannanam samatikkama||
patigha-sannanam attha-gama||
nanatta-sannanam amanasi-kara||
'ananto akaso' ti||
akasanancayatanam upasampajja viharati.|| ||

Ayam pi kho brahmana dhammo nana-dassanena uttaritaro ca panitataro ca.|| ||

19. Puna ca param brahmana bhikkhu||
sabbaso akasanancayatanam samatikkamma||
'anantam vinnanan' ti||
vinnanancayatanam upasampajja viharati.|| ||

Ayam pi kho brahmana dhammo nana-dassanena uttaritaro ca panitataro ca.|| ||

20. Puna ca param brahmana bhikkhu||
sabbaso vinnanancayatanam samatikkamma||
'n'atthi kinci' ti||
akincannayatanam upasampajja viharati.|| ||

Ayam pi kho brahmana dhammo nana-dassanena uttaritaro ca panitataro ca.|| ||

21. Puna ca param brahmana bhikkhu||
sabbaso akincannayatanam samatikkamma||
n'eva-sanna-nasannayatanam upasampajja viharati.|| ||

Ayam pi kho brahmana dhammo nana-dassanena uttaritaro ca panitataro ca.|| ||

22. Puna ca param brahmana bhikkhu||
sabbaso n'eva-sanna-nasannayatanam samatikkamma||
sanna-vedayita-nirodham upasampajja viharati||
pannaya c'assa disva asava parikkhina honti.|| ||

Ayam pi kho brahmana dhammo nana-dassanena uttaritaro ca panitataro ca.|| ||

Ime kho brahmana dhamma nana-dassanena uttaritara ca panitatara ca.|| ||

Seyyatha pi so brahmana puriso saratthiko||
saragavesi||
sarapariyesanam||
caramano mahato rukkhassa titthato saravato||
saram yeva chetva adaya pakkanto||
'saran' ti janamano,||
yan c'assa sarena sarakaraniyam tan c'assa attham anubhavissati,||
tathupamaham brahmana imam puggalam vadami.|| ||

23. Iti kho brahmana na-y-idam brahmacariyam labha-sakkara-silokanisamsam,||
na sila-sampadanisamsam,||
na samadhi-sampadanisamsam,||
na nana-dassananisamsam.|| ||

Ya [205] ca kho ayam brahmana akuppa ceto-vimutti,||
etadattham-idam brahmana brahmacariyam,||
etam saram,||
etam pariyosanan" ti.|| ||

24. Evam vutte Pingalakoccho brahmano Bhagavantam etad avoca:|| ||

"Abhikkantam bho Gotama!|| ||

Abhikkantam bho Gotama!|| ||

Seyyatha pi bho Gotama nikkujjitam va ukkujjeyya,||
paticchannam va vivareyya,||
mulhassa va magga acikkheyya,||
andhakare va telapajjotam dhareyya:||
cakkhumanto rupani dakkhinti ti.|| ||

Evam evam bhota Gotamena aneka-pariyayena dhammo pakasito.|| ||

Esaham bhavantam Gotamam saranam gacchami||
dhamman ca||
bhikkhu-sanghan ca.|| ||

Upasakam mam bhavam Gotamo dharetu ajjatagge panupetam saranam gatan" ti.|| ||

Culasaropamasuttam dasamam


Contact:
E-mail
Copyright Statement