Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Majjhima Nikaya
I. Mulapannasa
4. Maha Yamaka Vagga

Sutta 32

Maha Gosinga Suttam

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


 

[1][chlm][pts][ntbb][upal] Evam me sutam:

Ekam samayam Bhagava Gosinga-sala-vanadaye viharati sambahulehi abhinnatehi abhinnatehi therehi savakehi saddhim:||
ayasmata ca Sariputtena||
ayasmata ca Maha Moggallanena||
ayasmata ca Anuruddhena||
ayasmata ca Revatena||
ayasmata ca Anandena -||
annehi ca abhinnatehi therehi savakehi saddhim.|| ||

2. Atha kho ayasma Maha Moggallano sayanha-samayam patisallana vutthito yen'ayasma Maha-Kassapo ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva ayasmantam Maha Kassapam etad avoca:|| ||

"Ayam'avuso Kassapa yen'ayasma Sariputto ten'upasankamissama dhamma-savanaya" ti.|| ||

"Evam avuso" ti kho ayasma Maha-Kassapo ayasmato Maha Moggallanassa paccassosi.|| ||

3. Atha kho ayasma ca Maha Moggallano||
ayasma ca Maha-Kassapo||
ayasma ca Anuruddho||
yen'ayasma Sariputto ten'upasankamimsu dhamma-savanaya.|| ||

Addasa kho ayasma Anando||
ayasmantan ca Maha Moggallanam||
ayasmantan ca Maha Kassapam||
ayasmantan ca Anuruddham||
yen'ayasma Sariputto ten'upasankamante dhamma-savanaya,||
disvana yen'ayasma Revato ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva ayasmantam Revatam etad avoca:

"Upasankamanta kho amu avuso Revata sappurisa yen'ayasma Sariputto tena dhamma-savanaya.|| ||

Ayam'avuso Revata yen'ayasma Sariputto ten'upasankamissama dhamma-savanaya" ti.|| ||

"Evam avuso" ti kho ayasma Revato ayasmato Anandassa paccassosi.|| ||

Atha kho ayasma ca Revato ayasma ca Anando yen'ayasma Sariputto ten'upasankamimsu dhamma-savanaya.|| ||

4. Addasa kho ayasma Sariputto ayasmantan ca Revatam||
ayasmantan ca Anandam||
durato va agacchante||
disvana ayasmantam Anandam etad avoca:|| ||

"Etu kho ayasma Anando||
sagatam ayasmato Anandassa Bhagavato upatthakassa||
Bhagavato santikavacarassa.|| ||

Ramaniyam avuso Ananda Gosinga-sala-vanam||
dosina ratti||
sabba-phaliphulla sala||
dibba manne gandha sampavanti.|| ||

Katham-rupena avuso Ananda bhikkhuna Gosinga-sala-vanam sobheyya" ti?|| ||

5. "Idh'avuso [213] Sariputta bhikkhu bahussuto hoti||
sutadharo||
sutasannicayo,||
ye te dhamma adikalyana||
majjhekalyana||
pariyosanakalyana||
sattha sabyanjana kevalaparipunnam||
parisuddham||
brahmacariyam abhivadanti,||
tatha-rupa'ssa dhamma bahussuta honti dhata,||
vacasa paricita,||
manusa'nupekkhita,||
ditthiya suppatividdha;||
so catassannam||
parisanam dhammam deseti||
parimandalehi||
padavyanjanehi||
appabaddhehi||
anusaya-samugghataya.|| ||

Evarupena kho avuso Sariputta bhikkhuna Gosinga-sala-vanam sobheyya" ti.|| ||

6. Evam vutte ayasma Sariputto ayasmantam Revatam etad avoca:|| ||

"Byakatam kho avuso Revata ayasmata Anandena yatha sakam patibhanam.|| ||

Tattha dani mayam ayasmantam Revatam pucchama:|| ||

Ramaniyam avuso Revata Gosinga-sala-vanam||
dosina ratti||
sabba-phaliphulla sala||
dibba manne gandha sampavanti.|| ||

Katham-rupena avuso Revata bhikkhuna Gosinga-sala-vanam sobheyya" ti?|| ||

7. "Idh'avuso Sariputta bhikkhu patisallanaramo hoti||
patisallanarato||
ajjhattam ceto-samatham-anuyutto||
anirakatajjhano,||
vipassanaya samannagato,||
bruheta sunnagaranam.|| ||

Evarupena kho avuso Sariputta bhikkhuna Gosinga-sala-vanam sobheyya" ti.|| ||

8. Evam vutte ayasma Sariputto ayasmantam Anuruddham etad avoca:|| ||

"Byakatam kho avuso Anuruddha ayasmata Revatena yatha sakam patibhanam.|| ||

Tattha dani mayam ayasmantam Anuruddham pucchama:|| ||

Ramaniyam avuso Anuruddha Gosinga-sala-vanam||
dosina ratti||
sabba-phaliphulla sala||
dibba manne gandha sampavanti.|| ||

Katham rupena avuso Anuruddha bhikkhuna Gosinga-sala-vanam sobheyya" ti?|| ||

9. "Idh'avuso Sariputta bhikkhu dibbena cakkhuna visuddhena atikkanta-manusakena sahassam lokanam vvoloketi.|| ||

Seyyatha pi avuso Sariputta cakkhuma puriso uparipasadavaragato sahassam nemimandalanam volokeyya,||
evam eva kho avuso Sariputta bhikkhu dibbena cakkhuna visuddhena atikkanta-manusakena sahassam lokanam voloketi.|| ||

Evarupena kho avuso Sariputta bhikkhuna Gosinga-sala-vanam sobheyya" ti.|| ||

10. Evam vutte ayasma Sariputto ayasmantam Maha Kassapam etad avoca:|| ||

Byakatam kho avuso Kassapa ayasmata Anuruddhena yatha sakam patibhanam.|| ||

Tattha dani mayam ayasmantam Maha Kassapam pucchama:|| ||

Ramaniyam avuso Kassapa Gosinga-sala-vanam||
dosina ratti||
sabba-phaliphulla sala||
dibba manne gandha sampavanti.|| ||

Katham-rupena avuso Kassapa [214] bhikkhuna Gosinga-sala-vanam sobheyya" ti?|| ||

11. "Idh'avuso Sariputta bhikkhu||
attana ca arannako hoti,||
arannakattassa ca vannavadi;||
attana ca pindapatiko hoti,||
pindapatikattassa ca vannavadi;||
attana ca pamsukuliko hoti,||
pamsukulikattassa ca vannavadi;||
attana ca tecivariko hoti,||
tecivarikattassa ca vannavadi;||
attana ca appiccho hoti,||
appicchataya ca vannavadi;||
attana ca santuttho hoti,||
santutthiya ca vannavadi;||
attana ca pavivitto hoti,||
pavivekassa ca vannavadi;||
attana ca asamsattho hoti,||
asamsaggassa ca vannavadi;||
attana ca araddhaviriyo hoti,||
viriyarambhassa ca vannavadi;||
attana ca silasampanno hoti,||
sila-sampadaya ca vannavadi;||
attana ca samadhi-sampanno hoti,||
samadhi-sampadaya ca vannavadi;||
attana ca panna-sampanno hoti,||
panna-sampadaya ca vannavadi;||
attana ca vimutti-sampanno hoti,||
vimutti-sampadaya ca vannavadi;||
attana ca vimutti-nana-dassana-sampanno hoti,||
vimutti-nana-dassana-sampadaya ca vannavadi.|| ||

Evarupena kho avuso Sariputta bhikkhuna Gosinga-sala-vanam sobheyya" ti.|| ||

12. Evam vutte ayasma Sariputto ayasmantam Maha Moggallanam etad avoca:|| ||

"Byakatam kho avuso Moggallana ayasmata Maha Kassapena yatha sakam patibhanam.|| ||

Tattha dani mayam ayasmantam Maha Moggallanam pucchama:|| ||

Ramaniyam avuso Moggallana Gosinga-sala-vanam||
dosina ratti||
sabba-phaliphulla sala||
dibba manne gandha sampavanti.|| ||

Katham-rupena avuso Moggallana bhikkhuna Gosinga-sala-vanam sobheyya" ti?|| ||

13. "Idh'avuso Sariputta dve bhikkhu abhidhammakatham kathenti;||
te annamannam panham pucchanti,||
annamannassa panham puttha vissajjenti||
no ca samsadenti,||
dhammi ca n'esam katha pavattani hoti.|| ||

Evarupena kho avuso Sariputta bhikkhuna Gosinga-sala-vanam sobheyya" ti.|| ||

14. Atha kho ayasma Maha Moggallano ayasmantam Sariputtam etad avoca:|| ||

"Byakatam kho avuso Sariputta amhehi sabbeh'eva yatha sakam patibhanam.|| ||

Tattha dani mayam ayasmantam Sariputtam pucchama:|| ||

Ramaniyam avuso Sariputta Gosinga-sala-vanam,||
dosina ratti||
sabbapalipulla sala,||
dibba manne gandha sampavanti.|| ||

Katham-rupena avuso Sariputta bhikkhuna Gosinga-sala-vanam sobheyya" ti?|| ||

15. "Idh'avuso Moggallana bhikkhu cittam vasam vatteti,||
no ca bhikkhu cittassa vasena vattati;||
so yaya vihara-samapattiya akan- [215] khati pubbanha-samayam viharitum taya vihara-samapattiya pubbanha-samayam viharati||
yaya vihara-samapattiya akankhati majjhantikam samayam viharitum taya vihara-samapattiya majjhantikam samayam viharati;||
yaya vihara-samapattiya akankhati sayanha-samayam viharitum taya vihara-samapattiya sayanha-samayam viharati.|| ||

Seyyatha pi avuso Moggallana ranno va raja-maha-mattassa va nanarattanam dussanam dussakarandako puro assa,||
so yan-nad-eva dussayugam akankheyya pubbanha-samayam parupitum tan tad eva dussayugam pubbanha-samayam parupeyya||
yan-nad-eva dussayugam akankheyya majjhantikam samayam parupitum||
tan tad eva dussayugam majjhantikam samayam parupeyya||
yan-nad-eva dussayugam akankheyya sayanha-samayam parupitum||
tan tad eva dussayugam sayanha-samayam parupeyya.|| ||

Evam eva kho avuso Moggallana bhikkhu cittam vasam vatteti||
no ca bhikkhu cittassa vasena vattati;||
so yaya vihara-samapattiya akankhati pubbanha-samayam viharitum taya vihara-samapattiya pubbanha-samayam viharati||
yaya vihara-samapattiya akankhati majjhantikam samayam viharitum taya vihara-samapattiya majjhantikam samayam viharati;||
yaya vihara-samapattiya akankhati sayanha-samayam viharitum taya vihara-samapattiya sayanha-samayam viharati.|| ||

Evarupena kho avuso Moggallana bhikkhuna Gosinga-sala-vanam sobheyya" ti.|| ||

 


 

16. Atha kho ayasma Sariputto te ayasmante etad avoca:|| ||

"Byakatam kho avuso amhehi sabbeh'eva yatha sakam patibhanam.|| ||

Ayam'avuso yena Bhagava ten'upasankamitva||
etam attham Bhagavato arocessama||
yatha no Bhagava vyakarissati||
tatha nam dharessama" ti.|| ||

"Evam avuso" ti kho te ayasmanto ayasmato Sariputtassa paccassosum.|| ||

17. Atha kho te ayasmanto yena Bhagava ten'upasankamimsu.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidimsu.|| ||

Eka-m-antam nisinno kho ayasma Sariputto Bhagavantam etad avoca:|| ||

"Idha bhante ayasma ca Revato||
ayasma ca Anando||
yenaham ten'upasankamimsu dhamma-savanaya.|| ||

Addasam kho aham bhante ayasmantan ca Revatam||
ayasmantan ca Anandam||
durato va agacchante||
disvana [216] ayasmantam Anandam etad avocam:|| ||

"Etu kho ayasma Anando,||
sagatam ayasmato Anandassa Bhagavato upatthakassa Bhagavato santikavacarassa.|| ||

Ramaniyam avuso Ananda Gosinga-sala-vanam,||
dosina ratti,||
sabba-phaliphulla sala,||
dibba manne gandha sampavanti.|| ||

Katham-rupena avuso Ananda bhikkhuna Gosinga-sala-vanam sobheyya" ti?|| ||

18. Evam vutte bhante ayasma Anando mam etad avoca:|| ||

"Idh'avuso Sariputta bhikkhu bahussuto hoti||
sutadharo||
sutasannicayo,||
ye te dhamma adikalyana||
majjhekalyana||
pariyosanakalyana||
sattha sabyanjana kevalaparipunnam||
parisuddham||
brahmacariyam abhivadanti,||
tatha-rupa'ssa dhamma bahussuta honti dhata,||
vacasa paricita,||
manusa'nupekkhita,||
ditthiya suppatividdha;||
so catassannam||
parisanam dhammam deseti||
parimandalehi||
padavyanjanehi||
appabaddhehi||
anusaya-samugghataya.|| ||

Evarupena kho avuso Sariputta bhikkhuna Gosinga-sala-vanam sobheyya" ti.|| ||

19. "Sadhu sadhu Sariputa||
yatha tam Anando va samma vyakaramano vyakareyya.|| ||

Anando hi Sariputta bahussuto||
sutadharo||
sutasannicayo.|| ||

Ye te dhamma adi-kalyana||
majjhe-kalyana||
pariyosana-kalyana||
sattha sabyanjana kevala-paripunnam||
parisuddham||
brahmacariyam abhivadanti||
tatha-rupa'ssa dhamma bahussuta honti dhata,||
vacasa paricita||
manasa'nupekkhita||
ditthiya suppatividdha,||
so catassannam||
parisanam dhammam deseti||
parimandalehi||
padavyanjanehi||
appabaddhehi||
anusaya-samugghataya" ti.|| ||

20. Evam vutte aham bhante ayasmantam Revatam etad avocam:|| ||

"Byakatam kho avuso Revata ayasmata Anandena yatha sakam patibhanam.|| ||

Tattha dani mayam ayasmantam Revatam pucchama:|| ||

Ramaniyam avuso Revata Gosinga-sala-vanam,||
dosina ratti,||
sabba-phaliphulla sala,||
dibba manne gandha sampavanti.|| ||

Katham-rupena avuso Revata bhikkhuna Gosinga-sala-vanam sobheyya" ti?|| ||

21. Evam vutte bhante ayasma Revato mam etad avoca:|| ||

"Idh'avuso Sariputta bhikkhu patisallanaramo hoti||
patisallanarato||
ajjhattam ceto-samatham-anuyutto||
anirakatajjhano,||
vipassanaya samannagato,||
bruheta sunnagaranam.|| ||

Evarupena kho avuso Sariputta bhikkhuna Gosinga-sala-vanam sobheyya" ti.|| ||

22. "Sadhu sadhu Sariputta||
yatha tam Revato va samma vyakaramano vyakareyya.|| ||

Revato hi Sariputta patisallanaramo hoti||
patisallanarato||
ajjhattam ceto-samatham-anuyutto||
anirakatajjhano,||
vipassanaya samannagato,||
bruheta sunnagaranan" ti.|| ||

[217] 23. Evam vutte aham bhante ayasmantam Anuruddham etad avocam:|| ||

"Byakatam kho avuso Anuruddha ayasmata Revatena* yatha sakam patibhanam.|| ||

Tattha dani mayam ayasmantam Anuruddham pucchama:|| ||

Ramaniyam avuso Anuruddha Gosinga-sala-vanam,||
dosina ratti,||
sabba-phaliphulla sala,||
dibba manne gandha sampavanti.|| ||

Katham-rupena avuso Anuruddha bhikkhuna Gosinga-sala-vanam sobheyya" ti?|| ||

24. Evam vutte bhante ayasma Anuruddho mam etad avoca:|| ||

"Idh'avuso Sariputta bhikkhu dibbena cakkhuna visuddhena atikkanta-manusakena sahassam lokanam vvoloketi.|| ||

Seyyatha pi avuso Sariputta cakkhuma puriso uparipasadavaragato sahassam nemimandalanam volokeyya,||
evam eva kho avuso Sariputta bhikkhu dibbena cakkhuna visuddhena atikkanta-manusakena sahassam lokanam voloketi.|| ||

Evarupena kho avuso Sariputta bhikkhuna Gosinga-sala-vanam sobheyya" ti.|| ||

25. "Sadhu sadhu Sariputta||
yatha tam Anuruddhova samma vyakaramano vyakareyya.|| ||

Anuruddho hi Sariputta dibbena cakkhuna visuddhena atikkanta-manusakena sahassam lokanam voloketi" ti.|| ||

26. Evam vutte aham bhante ayasmantam Maha Kassapam etad avocam:|| ||

"Byakatam kho avuso Kassapa ayasmata Anuruddhena yatha sakam patibhanam.|| ||

Tattha dani mayam ayasmantam Maha Kassapam pucchama:|| ||

Ramaniyam avuso Kassapa Gosinga-sala-vanam,||
dosina ratti,||
sabba-phaliphulla sala,||
dibba manne gandha sampavanti.|| ||

Katham-rupena avuso Kassapa bhikkhuna Gosinga-sala-vanam sobheyya" ti?|| ||

Evam vutte bhante ayasma Maha-Kassapo mam etad avoca:|| ||

"Idh'avuso Sariputta bhikkhu attana ca arannako hoti,||
arannakattassa ca vannavadi;||
attana ca pindapatiko hoti,||
pindapatikattassa ca vannavadi;||
attana ca pamsukuliko hoti,||
pamsukulikattassa ca vannavadi;||
attana ca tecivariko hoti,||
tecivarikattassa ca vannavadi;||
attana ca appiccho hoti,||
appicchataya ca vannavadi;||
attana ca santuttho hoti,||
santutthiya ca vannavadi;||
attana ca pavivitto hoti,||
pavivekassa ca vannavadi;||
attana ca asamsattho hoti,||
asamsaggassa ca vannavadi;||
attana ca araddhaviriyo hoti,||
viriyarambhassa ca vannavadi;||
attana ca silasampanno hoti,||
sila-sampadaya ca vannavadi;||
attana ca samadhi-sampanno hoti,||
samadhi-sampadaya ca vannavadi;||
attana ca panna-sampanno hoti,||
panna-sampadaya ca vannavadi;||
attana ca vimutti-sampanno hoti,||
vimutti-sampadaya ca vannavadi;||
attana ca vimutti-nana-dassana-sampanno hoti,||
vimutti-nana-dassana-sampadaya ca vannavadi.|| ||

Evarupena kho avuso Sariputta bhikkhuna Gosinga-sala-vanam [218] sobheyya" ti.|| ||

27. "Sadhu sadhu Sariputta||
yatha tam Kassapo va samma vyakaramano vyakareyya.|| ||

Kassapo hi Sariputta attana ca arannako hoti,||
arannakattassa ca vannavadi;||
attana ca pindapatiko hoti,||
pindapatikattassa ca vannavadi;||
attana ca pamsukuliko hoti,||
pamsukulikattassa ca vannavadi;||
attana ca tecivariko hoti,||
tecivarikattassa ca vannavadi;||
attana ca appiccho hoti,||
appicchataya ca vannavadi;||
attana ca santuttho hoti,||
santutthiya ca vannavadi;||
attana ca pavivitto hoti,||
pavivekassa ca vannavadi;||
attana ca asamsattho hoti,||
asamsaggassa ca vannavadi;||
attana ca araddhaviriyo hoti,||
viriyarambhassa ca vannavadi;||
attana ca silasampanno hoti,||
sila-sampadaya ca vannavadi;||
attana ca samadhi-sampanno hoti,||
samadhi-sampadaya ca vannavadi;||
attana ca panna-sampanno hoti,||
panna-sampadaya ca vannavadi;||
attana ca vimutti-sampanno hoti,||
vimutti-sampadaya ca vannavadi;||
attana ca vimutti-nana-dassana-sampanno hoti,||
vimutti-nana-dassana-sampadaya ca vannavadi" ti.|| ||

28. Evam vutte aham bhante ayasmantam Maha Moggallanam etad avocam:|| ||

"Byakatam kho avuso Moggallana ayasmata Maha Kassapena yatha sakam patibhanam.|| ||

Tattha dani mayam ayasmantam Maha Moggallanam pucchama:|| ||

Ramaniyam avuso Moggallana Gosinga-sala-vanam,||
dosina ratti,||
sabba-phaliphulla sala,||
dibba manne gandha sampavanti.|| ||

Katham-rupena avuso Moggallana bhikkhuna Gosinga-sala-vanam sobheyya" ti?|| ||

29. Evam vutte bhante ayasma Maha Moggallano mam etad avoca:

"Idh'avuso Sariputta dve bhikkhu abhidhammakatham kathenti;||
te annamannam panham pucchanti,||
annamannassa panham puttha vissajjenti||
no ca samsadenti,||
dhammi ca n'esam katha pavattani hoti.|| ||

Evarupena kho avuso Sariputta bhikkhuna Gosinga-sala-vanam sobheyya" ti.|| ||

30. "Sadhu sadhu Sariputta||
yatha tam Moggallano va samma vyakaramano vyakareyya.|| ||

Moggallano hi Sariputta dhamma-kathiko' ti.|| ||

31. Evam vutte ayasma Maha Moggallano Bhagavantam etad avoca:|| ||

Atha khvaham bhante ayasmantam Sariputtam etad avocam:|| ||

"Byakatam kho avuso Sariputta amhehi sabbah'eva yatha sakam patibhanam.|| ||

Tattha dani mayam ayasmantam Sariputtam pucchama:|| ||

Ramaniyam avuso Sariputta Gosinga-sala-vanam,||
dosina ratti,||
sabba-phaliphulla sala,||
dibba manne gandha sampavanti.|| ||

Katham-rupena avuso Sariputta bhikkhuna Gosinga-sala-vanam sobheyya" ti?|| ||

32. Evam vutte bhante ayasma Sariputto mam etad avoca:|| ||

"Idh'avuso Moggallana bhikkhu cittam vasam vatteti,||
no ca bhikkhu cittassa vasena vattati;||
so yaya vihara-samapattiya akankhati pubbanha-samayam viharitum taya vihara-samapattiya pubbanha-samayam viharati||
yaya vihara-samapattiya akankhati majjhantikam samayam viharitum taya vihara-samapattiya majjhantikam samayam viharati;||
yaya vihara-samapattiya akankhati sayanha-samayam viharitum taya vihara-samapattiya sayanha-samayam viharati.|| ||

Seyyatha pi avuso Moggallana ranno va raja-maha-mattassa va nanarattanam dussanam dussakarandako puro assa,||
so yan-nad-eva dussayugam akankheyya pubbanha-samayam [219] parupitum tan tad eva dussayugam pubbanha-samayam parupeyya||
yan-nad-eva dussayugam akankheyya majjhantikam samayam parupitum||
tan tad eva dussayugam majjhantikam samayam parupeyya||
yan-nad-eva dussayugam akankheyya sayanha-samayam parupitum||
tan tad eva dussayugam sayanha-samayam parupeyya.|| ||

Evam eva kho avuso Moggallana bhikkhu cittam vasam vatteti||
no ca bhikkhu cittassa vasena vattati;||
so yaya vihara-samapattiya akankhati pubbanha-samayam viharitum taya vihara-samapattiya pubbanha-samayam viharati||
yaya vihara-samapattiya akankhati majjhantikam samayam viharitum taya vihara-samapattiya majjhantikam samayam viharati;||
yaya vihara-samapattiya akankhati sayanha-samayam viharitum taya vihara-samapattiya sayanha-samayam viharati.|| ||

Evarupena kho avuso Moggallana bhikkhuna Gosinga-sala-vanam sobheyya" ti.|| ||

32. "Sadhu sadhu Moggallana||
yatha tam Sariputto va samma vyakaramano vyakareyya.|| ||

Sariputto hi Mognallanam cittam vasam vatteti||
no ca Sariputto cittassa vasena vattati;||
so yaya vihara-samapattiya akankhati pubbanha-samayam viharitum taya vihara-samapattiya pubbanha-samayam viharati||
yaya vihara-samapattiya akankhati majjhantikam samayam viharitum taya vihara-samapattiya majjhantikam samayam viharati;||
yaya vihara-samapattiya akankhati sayanha-samayam viharitum taya vihara-samapattiya sayanha-samayam viharati" ti.|| ||

33. Evam vutte ayasma Sariputto Bhagavantam etad avoca:

"Kassa nu kho bhante subhasitan" ti?|| ||

34. "Sabbesam vo Sariputta subhasitam pariyayena.|| ||

Api ca mama pi sunatha yatharupena bhikkhuna Gosinga-sala-vanam sobheyya.|| ||

Idha Sariputta bhikkhu pacchabhattam pindapatapatikkanto nisidati pallankam abhujitva ujum kayam panidhaya parimukham satim upatthapetva:||
'na tavaham imam pallankam bhindissami||
yava me nanupadaya asavehi cittam vimuccissati' ti.|| ||

Evarupena kho Sariputta bhikkhuna Gosinga-sala-vanam sobheyya" ti.|| ||

Idam avoca Bhagava.|| ||

Attamana te ayasmanto Bhagavato bhasitam abhinandunti.|| ||

Maha Gosinga Suttam Dutiyam


Contact:
E-mail
Copyright Statement