Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Majjhima Nikaya
I. Mulapannasa
4. Maha Yamaka Vagga

Sutta 33

Maha Gopalaka Suttam

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


 

[1][chlm][pts][than][upal] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

Tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

"Bhikkhavo" ti.|| ||

"Bhadante" ti te bhikkhu Bhagavato paccassosum Bhagava etad avoca:|| ||

2. "Ekadasahi bhikkhave angehi samannagato gopalako abhabbo goganam pariharitum phatikatum.|| ||

Katamehi ekadasahi?|| ||

Idha, bhikkhave, gopalako||
na rupannu hoti,||
na lakkhana-kusalo hoti,||
na asatikam sateta hoti,||
na vanam paticchadeta hoti,||
na dhumam katta hoti,||
na tittham janati,||
na pitam janati,||
na vithim janati,||
na gocara-kusalo hoti,||
anavasesadohi ca hoti,||
ye te usabha gopitaro goparinayaka te na atireka pujaya pujeta hoti.|| ||

Imehi kho bhikkhave ekadasahi angehi samannagato gopalako abhabbo goganam pariharitum phatikatum.|| ||

3. Evam eva ko bhikkhave ekadasahi dhammehi samannagato bhikkhu abhabbo imasmim dhamma-vinaye vuddhim virulhim vepullam apajjitum.|| ||

Katamehi ekadasahi?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu||
na rupannu hoti,||
na lakkhana-kusalo hoti,||
na asatikam sateta hoti,||
na vanam paticchadeta hoti,||
na dhumam katta hoti,||
na tittham janati,||
na pitam janati,||
na vithim janati,||
na gocara-kusalo hoti,||
anavasesadohi ca hoti,||
ye te bhikkhu thera rattannu cirapabbajita sanghapitaro sanghaparinayaka te na atirekapujaya pujeta hoti.|| ||

 


 

(1) Kathan ca bhikkhave bhikkhu na rupannu hoti?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu|| ||

'Yam kinci rupam||
sabbam rupam cattari mahabhutani||
catunnan ca mahabhutanam upadaya rupan' ti|| ||

yathabhutam nappajanati.|| ||

Evam kho bhikkhave bhikkhu na rupannu hoti.|| ||

(2) Kathan ca bhikkhave bhikkhu||
na lakkhana-kusalo hoti?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu|| ||

'Kamma-lakkhano balo,||
kamma-lakkhano pandito' ti|| ||

yathabhutam nappajanati.|| ||

Evam kho bhikkhave bhikkhu na lakkhana-kusalo hoti.|| ||

(3) Kathan ca bhikkhave bhikkhu na asatikam sateta hoti?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu||
uppannam kama-vitakkam adhivaseti||
nappajahati||
na vinodeti||
na byantikaroti||
na anabhavam gameti.|| ||

Uppannam vyapada-vitakkam adhivaseti||
nappajahati||
na vinodeti||
na byantikaroti||
na anabhavam gameti.|| ||

Uppannam vihimsa-vitakkam adhivaseti||
nappajahati||
na vinodeti||
na byantikaroti||
na anabhavam gameti.|| ||

Uppannuppanne papake akusale dhamme adhivaseti||
[221] nappajahati||
na vinodeti||
na byantikaroti||
na anabhavam gameti.|| ||

Evam kho bhikkhave bhikkhu na asatikam sateta hoti.|| ||

(4) Kathan ca bhikkhave bhikkhu na vanam paticchadeta hoti?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu||
cakkhuna rupam disva nimittaggahi hoti anubyanjanaggahi,||
yatvadhikaranamenam cakkhu'ndriyam asamvutam viharantam abhijjha-domanassa papaka akusala dhamma anvassaveyyum tassa samvaraya na patipajjati,||
na rakkhati cakkhu'ndriyam,||
cakkhu'ndriye na samvaram apajjati.|| ||

Sotena saddam sutva nimittaggahi hoti anubyanjanaggahi,||
yatvadhikaranamenam sot'indriyam asamvutam viharantam abhijjha-domanassa papaka akusala dhamma anvassaveyyum tassa samvaraya na patipajjati,||
na rakkhati sot'indriyam,||
sot'indriye na samvaram apajjati.|| ||

Ghanena gandham ghayitva nimittaggahi hoti anubyanjanaggahi,||
yatvadhikaranamenam ghan'indriyam asamvutam viharantam abhijjha-domanassa papaka akusala dhamma anvassaveyyum tassa samvaraya na patipajjati,||
na rakkhati ghan'indriyam,||
ghan'indriye na samvaram apajjati.|| ||

Jivhaya rasam sayitva nimittaggahi hoti anubyanjanaggahi,||
yatvadhikaranamenam jivh'indriyam asamvutam viharantam abhijjha-domanassa papaka akusala dhamma anvassaveyyum tassa samvaraya na patipajjati,||
na rakkhati jivh'indriyam,||
jivh'indriye na samvaram apajjati.|| ||

Kayena photthabbam phusitva nimittaggahi hoti anubyanjanaggahi,||
yatvadhikaranamenam kay'indriyam asamvutam viharantam abhijjha-domanassa papaka akusala dhamma anvassaveyyum tassa samvaraya na patipajjati,||
na rakkhati kay'indriyam,||
kay'indriye na samvaram apajjati.|| ||

Manasa dhammam vinnaya nimittaggahi hoti anubyanjanaggahi,||
yatvadhikaranamenam man'indriyam asamvutam viharantam abhijjha-domanassa papaka akusala dhamma anvassaveyyum tassa samvaraya na patipajjati,||
na rakkhati man'indriyam,||
man'indriye na samvaram apajjati.|| ||

Evam kho bhikkhave bhikkhu na vanam paticchadeta hoti.|| ||

(5) Kathan ca bhikkhave bhikkhu na dhumam katta hoti?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu||
yathasutam yathapariyattam dhammam na vittharena paresam deseta hoti.|| ||

Evam kho bhikkhave bhikkhu na dhumam katta hoti.|| ||

(6) Kathan ca bhikkhave bhikkhu na tittham janati?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu||
ye te bhikkhu bahussuta agatagama dhammadhara vinayadhara matikadhara,||
te kalena kalam upasankamitva na paripucchati||
na paripanhati:|| ||

'Idam bhante katham,||
imassa ko attho' ti?|| ||

Tassa te ayasmanto avivatan c'eva na vivaranti,||
anuttanikatan ca na uttanim karonti,||
anekavihitesu ca kankhatthaniyesu dhammesu kankham na pativinodenti.|| ||

Evam kho bhikkhave bhikkhu na tittham janati.|| ||

(7) Kathan ca bhikkhave bhikkhu na pitam janati?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu Tathagatappavedite dhamma-vinaye desiyamane na labhati atthavedam,||
na labhati dhammavedam,||
na labhati dhammupasamhitam pamojjam.|| ||

Evam kho bhikkhave bhikkhu na pitam janati.|| ||

(8) Kathan ca bhikkhave bhikkhu na vithim janati?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu||
ariyam atthangikam maggam yathabhutam nappajanati.|| ||

Evam kho bhikkhave bhikkhu na vithim janati.|| ||

(9) Kathan ca bhikkhave bhikkhu na gocara-kusalo hoti?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu cattaro satipatthane yathabhutam nappajanati.|| ||

Evam [222] kho bhikkhave bhikkhu na gocara-kusalo hoti.|| ||

(10) Kathan ca bhikkhave bhikkhu anavasesadohi hoti?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhum saddha gahapatika abhihatthum pavarenti civara-pindapata-senasana-gilana-paccaya-bhesajja-parikkharehi,||
tatra bhikkhu na mattam||
na janati patiggahanaya.|| ||

Evam kho bhikkhave bhikkhu anavasesadohi hoti.|| ||

(11) Kathan ca bhikkhave bhikkhu ye te bhikkhu thera rattannu cirapabbajita sanghapitaro sanghaparinayaka,||
te na atirekapujaya pujeta hoti?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu||
ye te bhikkhu thera rattannu cirapabbajita sanghapitaro sanghaparinayaka,||
tesu na mettam kaya-kammam paccupatthapeti avi c'eva raho ca,||
na mettam vaci-kammam paccupatthapeti avi c'eva raho ca,||
na mettam mano-kammam paccupatthapeti avi c'eva raho ca.|| ||

Evam kho bhikkhave bhikkhu||
ye te bhikkhu thera rattannu cirapabbajita sanghapitaro sanghaparinayaka,||
te na atirekapujaya pujeta hoti.|| ||

Imehi kho bhikkhave ekadasahi dhammehi samannagato bhikkhu abhabbo imasmim dhamma-vinaye vuddhim virulhim vepullam apajjitum.|| ||

 


 

4. Ekadasahi bhikkhave angehi samannagato gopalako bhabbo goganam pariharitum phatikatum.|| ||

Katamehi ekadasahi?|| ||

Idha, bhikkhave, gopalako||
rupannu hoti,||
lakkhana-kusalo hoti,||
asatikam sateta hoti,||
vanam paticchadeta hoti,||
dhumam katta hoti,||
tittham janati,||
pitam janati,||
vithim janati,||
gocara-kusalo hoti,||
savassedohi ca hoti,||
ye te usabha gopitaro goparinayaka,||
te atirekapujaya pujeta hoti.|| ||

Imehi kho bhikkhave ekadasahi angehi samannagato gopalako bhabbo goganam pariharitum phatikatum.|| ||

5. Evam eva kho bhikkhave ekadasahi dhammehi samannagato bhikkhu bhabbo imasmim dhamma-vinaye vuddhim virulhim vepullam apajjitum.|| ||

Katamehi ekadasahi?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu||
rupannu hoti,||
lakkhana-kusalo hoti,||
asatikam sateta hoti,||
vanam paticchadeta hoti,||
dhumam katta hoti,||
tittham janati,||
pitam janati,||
vithim janati,||
gocara-kusalo hoti,||
savasesadohi ca hoti,||
ye te bhikkhu thera rattannu cirapabbajita sanghapitaro sanghaparinayaka||
te atirekapujaya pujeta hoti.|| ||

 


 

(1) Kathan ca bhikkhave bhikkhu rupannu hoti?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu|| ||

'Yam kinci rupam,||
sabbam rupam||
cattari [223] mahabhutani||
catunnan ca mahabhutanam upadaya rupan' ti|| ||

yathabhutam pajanati.|| ||

Evam kho bhikkhave bhikkhu rupannu hoti.|| ||

(2) Kathan ca bhikkhave bhikkhu lakkhana-kusalo hoti?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu|| ||

'Kamma-lakkhano balo,||
kamma-lakkhano pandito' ti|| ||

yathabhutam pajanati.|| ||

Evam kho bhikkhave bhikkhu lakkhana-kusalo hoti.|| ||

(3) Kathan ca bhikkhave bhikkhu asatikam sateta hoti?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu||
uppannam kama-vitakkam nadhivaseti,||
pajahati vinodeti byantikaroti anabhavam gameti||
uppannam vyapada-vitakkam nadhivaseti,||
pajahati vinodeti byantikaroti anabhavam gameti||
uppannam vihimsa-vitakkam nadhivaseti,||
pajahati vinodeti byantikaroti anabhavam gameti||
uppannuppanne papake akusale dhamme nadhivaseti||
pajahati vinodeti byantikaroti anabhavam gameti.|| ||

Evam kho bhikkhave bhikkhu asatikam sateta hoti.|| ||

(4) Kathan ca bhikkhave bhikkhu vanam paticchadeta hoti?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu cakkhuna rupam disva||
na nimittaggahi hoti||
nanuvyanjanaggahi,||
yatvadhikaranamenam cakkhu'ndriyam asamvutam viharantam abhijjha-domanassa papaka akusala dhamma anvassaveyyum,||
tassa samvaraya patipajjati,||
rakkhati cakkhu'ndriyam,||
cakkhu'ndriye samvaram apajjati.|| ||

Sotena saddam sutva na nimittaggahi hoti nanuvyanjanaggahi,||
yatvadhikaranamenam sot'indriyam asamvutam viharantam abhijjha-domanassa papaka akusala dhamma anvassaveyyum,||
tassa samvaraya patipajjati,||
rakkhati sot'indriyam,||
sot'indriye samvaram apajjati.|| ||

Ghanena gandham ghayitva na nimittaggahi hoti nanuvyanjanaggahi,||
yatvadhikaranamenam ghan'indriyam asamvutam viharantam abhijjha-domanassa papaka akusala dhamma anvassaveyyum,||
tassa samvaraya patipajjati,||
rakkhati ghan'indriyam,||
ghan'indriye samvaram apajjati.|| ||

Jivhaya rasam sayitva na nimittaggahi hoti nanuvyanjanaggahi,||
yatvadhikaranamenam jivh'indriyam asamvutam viharantam abhijjha-domanassa papaka akusala dhamma anvassaveyyum,||
tassa samvaraya patipajjati,||
rakkhati jivh'indriyam,||
jivh'indriye samvaram apajjati.|| ||

Kayena photthabbam phusitva na nimittaggahi hoti nanuvyanjanaggahi,||
yatvadhikaranamenam kay'indriyam asamvutam viharantam abhijjha-domanassa papaka akusala dhamma anvassaveyyum,||
tassa samvaraya patipajjati,||
rakkhati kay'indriyam,||
kay'indriye samvaram apajjati.|| ||

Manasa dhammam vinnaya na nimittaggahi hoti nanuvyanjanaggahi,||
yatvadhikaranamenam man'indriyam asamvutam viharantam abhijjha-domanassa papaka akusala dhamma anvassaveyyum,||
tassa samvaraya patipajjati,||
rakkhati man'indriyam,||
man'indriye samvaram apajjati.|| ||

Evam kho bhikkhave bhikkhu vanam paticchadeta hoti.|| ||

(5) Kathan ca bhikkhave bhikkhu dhumam katta hoti?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu||
yathasutam yathapariyattam dhammam vittharena paresam deseta hoti.|| ||

Evam kho bhikkhave bhikkhu dhumam katta hoti.|| ||

(6) Kathan ca bhikkhave bhikkhu tittham janati?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu ye te bhikkhu bahussuta agatagama dhammadhara vinayadhara matikadhara,||
te kalena kalam upasankamitva paripucchati paripanhati:|| ||

'Idam bhante katham,||
imassa ko attho' ti?|| ||

Tassa te ayasmanto avivatan c'eva vivaranti,||
anuttanikatan ca uttanim karonti,||
anekavihitesu ca kankhatthaniyesu dhammesu kankham pativinodenti.|| ||

Evam kho bhikkhave bhikkhu tittham janati.|| ||

(7) Kathan ca bhikkhave [224] bhikkhu pitam janati?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu Tathagatappavedite dhamma-vinaye desiyamane labhati atthavedam,||
labhati dhammavedam,||
labhati dhammupasamhitam pamojjam.|| ||

Evam kho bhikkhave bhikkhu pitam janati.|| ||

(8) Kathan ca bhikkhave bhikkhu vithim janati?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu ariyam atangikam maggam yathabhutam pajanati.|| ||

Evam kho bhikkhave bhikkhu vithim janati.|| ||

(9) Kathan ca bhikkhave bhikkhu gocara-kusalo hoti?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu cattaro satipatthane yathabhutam pajanati.|| ||

Evam kho bhikkhave bhikkhu gocara-kusalo hoti.|| ||

(10) Kathan ca bhikkhave bhikkhu savasesadohi hoti?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhum saddha gahapatika abhihatthum pavarenti civara-pindapata-senasana-gilana-paccayabhesajja-parikkharehi||
tatra bhikkhu mattam janati patiggahanaya.|| ||

Evam kho bhikkhave bhikkhu savasesadohi hoti.|| ||

(11) Kathan ca bhikkhave bhikkhu ye te bhikkhu thera rattannu cirapabbajita sanghapitaro sanghaparinayaka,||
te atirekapujaya pujeta hoti?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu||
ye te bhikkhu thera rattannu cirapabbajita sanghapitaro sanghaparinayaka,||
tesu mettam kaya-kammam paccupatthapeti avi c'eva raho ca,||
mettam vaci-kammam paccupatthapeti avi c'eva raho ca,||
mettam mano-kammam paccupatthapeti avi c'eva raho ca.|| ||

Evam kho bhikkhave bhikkhu ye te bhikkhu thera rattannu cirapabbajita sanghapitaro sanghaparinayaka,||
te atirekapujaya pujeta hoti.|| ||

Imehi kho bhikkhave ekadasahi dhammehi samannagato bhikkhu bhabbo imasmim dhamma-vinaye vuddhim virulhim vepullam apajjitunti.|| ||

Idam avoca Bhagava.|| ||

Attamana te bhikkhu Bhagavato bhasitam abhinandunti.|| ||

Mahagopalakasuttam tatiyam


Contact:
E-mail
Copyright Statement