Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Majjhima Nikaya
I. Mulapannasa
4. Maha Yamaka Vagga

Sutta 38

Maha Tanha Sankhaya Sutta

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


 

[1][pts][ntbb][than][upal] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

2. Tena kho pana samayena Satissa nama bhikkhuno kevatta-puttassa evarupam papakam ditthigatam uppannam hoti:|| ||

"Tatha'ham Bhagavata dhammam desitam ajanami yatha tad-ev'idam vinnanam sandhavati samsarati,||
anannan" ti.|| ||

3. Assosum kho sambahula bhikkhu:|| ||

"Satissa kira nama bhikkhuno kevatta-puttassa evarupam papakam ditthigatam uppannam:|| ||

"Tatha'ham Bhagavata dhammam desitam ajanami yatha tad-ev'idam vinnanam sandhavati samsarati,||
anannan" ti.|| ||

Atha kho te bhikkhu yena Sati bhikkhu kevatta-putto ten'upasankamimsu.|| ||

Upasankamitva Satim bhikkhum kevatta-puttam etad avocum:|| ||

Saccam kira te avuso Sati evarupam papakam ditthigatam uppannam:|| ||

"Tatha'ham Bhagavata dhammam desitam ajanami yatha tad-ev'idam vinnanam sandhavati samsarati,||
anannan" ti?|| ||

"Evam bya kho aham avuso Bhagavata dhammam desitam ajanami yatha tad-ev'idam vinnanam sandhavati samsarati, anannan" ti.|| ||

Atha kho te bhikkhu Satim bhikkhu kevatta-puttam etasma papaka ditthigata vivecetukama||
samanuyunjanti||
samanugahanti||
samanubhasanti:|| ||

Ma evam avuso Sati avaca,||
ma Bhagavantam abbhacikkhi||
na hi sadhu Bhagavato abbhakkhanam,||
na hi Bhagava evam vadeyya.|| ||

Anekapariyayena h'avuso Sati paticca-samuppannam vinnanam [257] vuttam Bhagavata:||
annatra paccaya n'atthi vinnanassa sambhavo" ti.|| ||

Evam pi kho Sati bhikkhu kevatta-putto tehi bhikkhuhi samanuyunjiyamano||
samanugahiyamano||
samanubhasiyamano||
tad eva papakam ditthigatam thamasa paramassa abhinivissa voharati.|| ||

4. "Evam bya kho aham avuso Bhagavata dhammam desitam ajanami yatha tad-ev'idam vinnanam sandhavati samsarati,||
anannan" ti.|| ||

Yato kho te bhikkhu nasakkhimsu Satim bhikkhum kevatta-puttam etasma papaka ditthigata vivecetum,||
atha yena Bhagava ten'upasankamimsu.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidimsu.|| ||

Eka-m-antam nisinna kho te bhikkhu Bhagavantam etad avocum:|| ||

"Satissa nama bhante bhikkhuno kevatta-puttassa evarupam papakam ditthigatam uppannam:|| ||

'Tathaham Bhagavata dhammam desitam ajanami yatha tad-ev'idam vinnanam sandhavati samsarati,||
anannan' ti.|| ||

Assumha kho mayam bhante:|| ||

'Satissa kira nama bhikkhuno kevatta-puttassa evarupam papakam ditthigatam uppannam:|| ||

'Tathaham Bhagavata dhammam desitam ajanami yatha tad-ev'idam vinnanam sandhavati samsarati,||
anannan' ti.|| ||

Atha kho mayam bhante yena Sati bhikkhu kevatta-putto ten'upasankamimha.|| ||

Upasankamitva Satim bhikkhum kevatta-puttam etad avocumha:|| ||

'Saccam kira te avuso Sati evarupam papakam ditthigatam uppannam:|| ||

"Tathaham Bhagavata dhammam desitam ajanami yatha tad-ev'idam vinnanam sandhavati samsarati,||
anannan" ti'?|| ||

Evam vutte bhante Sati bhikkhu kevatta-putto amhe etad avoca:|| ||

'Evam bya kho aham avuso Bhagavata dhammam desitam ajanami yatha tad-ev'idam vinnanam sandhavati samsarati,||
anannan' ti.|| ||

Atha kho mayam bhante Satim bhikkhum kevatta-puttam etasma papaka ditthigata vivecetukama||
samanuyunjimha||
samanugahimha||
samanubhasimha:|| ||

'Ma evam avuso Sati avaca,||
ma Bhagavantam abbhacikkhi,||
na hi sadhu Bhagavato abbhakkhanam,||
na hi Bhagava evam vadeyya.|| ||

Anekapariyayena h'avuso Sati paticca-samuppannam vinnanam vuttam Bhagavata,||
annatra paccaya n'atthi vinnanassa sambhavo' ti.|| ||

Evam pi kho bhante Sati bhikkhu kevatta-putto amhehi||
samanuyunjiyamano||
samanugahiyamano||
samanubhasiyamano||
tad eva papakam ditthigatam thamasa paramassa abhinivissa voharati:|| ||

'Evam bya kho aham avuso Bhagavata dhammam desitam ajanami yatha tad-ev'idam vinnanam sandhavati samsarati,||
anannan' ti.|| ||

Yato kho mayam bhante nasakkhimha Satim bhikkhum kevatta-puttam etasma papaka ditthigata vivecetum,||
atha mayam etam attham Bhagavato arocema" ti.|| ||

5. Atha kho Bhagava annataram bhikkhum amantesi:|| ||

"Ehi [258] tvam bhikkhu mama vacanena Satim bhikkhum kevatta-puttam amantesi:|| ||

'Sattha tam avuso Sati amanteti' ti".|| ||

"Evam bhante" ti kho so bhikkhu Bhagavato patissutva yena Sati bhikkhu kevatta-putto ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Satim bhikkhum kevatta-puttam etad avoca:|| ||

"'Sattha tam avuso Sati amante' ti" ti.|| ||

"Evam avuso" ti kho Sati bhikkhu kevatta-putto tassa bhikkhuno patissutva yena Bhagava ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinnam kho Satim bhikkhum kevatta-puttam Bhagava etad avoca:|| ||

"Saccam kira te sati evarupam papakam ditthigatam uppannam:|| ||

'Tathaham Bhagavata dhammam desitam ajanami yatha tad-ev'idam vinnanam sandhavati samsarati,||
anannan' ti.|| ||

"Evam bya kho aham bhante Bhagavata dhammam desitam ajanami yatha tad-ev'idam vinnanam sandhavati samsarati,||
anannan" ti.|| ||

"Katamam tam sati vinnanan" ti?|| ||

"Yvayam bhante vado vedeyyo tatra tatra kalyana-papakanam kammanam vipakam patisanvedeti" ti.|| ||

"Kassa nu kho nama tvam mogha-purisa maya evam dhammam desitam ajanasi?|| ||

Nanu maya mogha-purisa aneka-pariyayena paticca-samuppannam vinnanam vuttam:||
annatra paccaya n'atthi vinnanassa sambhavo ti.|| ||

Atha ca pana tvam mogha-purisa attana duggahitena amhe c'eva abbhacikkhasi,||
attanan ca khanasi,||
khahun ca apunnam pasavasi.|| ||

Tam hi te mogha-purisa bhavissati digha-rattam ahitaya dukkhaya" ti.|| ||

6. Atha kho Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

"Tam kim mannatha bhikkhave?|| ||

Api nayam Sati bhikkhu kevatta-putto usmikato pi imasmim dhamma-vinaye" ti?|| ||

"Kim hi siya bhante,||
no h'etam bhante" ti.|| ||

Evam vutte Sati bhikkhu kevatta-putto||
tunhibhuto||
mankubhuto||
pattakkhandho||
adhomukho||
pajjhayanto appatibhano nisidi.|| ||

Atha kho Bhagava Satim bhikkhum kevatta-puttam tunhibhutam||
mankubhutam||
pattakkhandham||
adhomukham||
pajjhayan tam appatibhanam||
viditva Satim bhikkhum kevatta-puttam etad avoca:|| ||

"Pannayissasi kho tvam mogha-purisa etena sakena papakena ditthigatena,||
idhaham bhikkhu patipucchissami" ti.|| ||

7. Atha kho Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

"Tumhe pi me bhikkhave evam dhammam desitam ajanatha yatha'yam Sati bhikkhu ke- [259] vatta-putta attana duggahitena amhe c'eva abbhacikkhati,||
attanan ca khanati,||
bahun ca apunnam pasavati" ti.|| ||

"No h'etam bhante, aneka-pariyayena hi no bhante paticca-samuppannam vinnanam vuttam Bhagavata,||
annatra paccaya n'atthi vinnanassa sambhavo" ti.|| ||

"Sadhu bhikkhave,||
sadhu kho me tumhe bhikkhave evam dhammam desitam ajanatha.|| ||

Aneka-pariyayena hi vo bhikkhave paticca-samuppannam vinnanam vuttam maya,||
annatra paccaya n'atthi vinnanassa sambhavo ti.|| ||

Atha ca panayam Sati bhikkhu kevatta-putto attana duggahitena amhe c'eva abbhacikkhati,||
attanan ca khanati,||
bahun ca apunnam pasavati.|| ||

Tam hi tassa mogha-purisassa bhavissati digha-rattam ahitaya dukkhaya.|| ||

8. Yan'nad-eva bhikkhave paccayam paticca uppajjati vinnanam tena ten'eva sankham gacchati:|| ||

Cakkhun ca paticca rupe ca uppajjati vinnanam,||
cakkhu-vinnanan-t'eva sankham gacchati.|| ||

Sotan ca paticca sadde ca uppajjati vinnanam, sota-vinnanan-t'eva sankham gacchati.|| ||

Ghanan ca paticca gandhe ca uppajjati vinnanam, ghana-vinnanan-t'eva sankham gacchati,|| ||

Jivhan ca paticca rase ca uppajjati vinnanam, jivha-vinnanan-t'eva sankham gacchati.|| ||

Kayan ca paticca photthabbe ca uppajjati vinnanam, kaya-vinnanan-t'eva sankham gacchati.|| ||

Manan ca paticca dhamme ca uppajjati vinnanam, mano-vinnanan-t'eva sankham gacchati.|| ||

Seyyatha pi, bhikkhave, yan'nad-eva paccayam paticca aggi jalati,||
tena ten'eva sankham gacchati:|| ||

Katthan ca paticca aggi jalati,||
katthaggi t'eva sankham gacchati.|| ||

Sakalikan ca paticca aggi jalati,||
sakalikaggi t'eva sankham gacchati.|| ||

Tinan ca paticca aggi jalati,||
tinggi t'eva sankham gacchati.|| ||

Gomayan ca paticca aggi jalati,||
gomayaggi t'eva sankham gacchati.|| ||

Thusan ca paticca aggi jalati,||
thusaggi t'eva sankham gacchati.|| ||

Sankaran ca paticca aggi jalati,||
sankaraggi t'eva sankham gacchati.|| ||

Evam eva kho bhikkhave yan'nad-eva paccayam paticca uppajjati vinnanam tena ten'eva sankham gacchati:||
cakkhun ca paticca rupe ca uppajjati vinnanam,||
cakkhu-vinnanan-t'eva sankham gacchati.|| ||

Sotan ca paticca sadde ca uppajjati vinnanam, sota-vinnanan-t'eva sankham gacchati.|| ||

Ghanan ca paticca gandhe ca uppajjati [260] vinnanam,||
ghana-vinnanan-t'eva sankham gacchati.|| ||

Jivhan ca paticca rase ca uppajjati vinnanam,||
jivha-vinnanan-t'eva sankham gacchati.|| ||

Kayan ca paticca photthabbe ca uppajjati vinnanam,||
kaya-vinnanan-t'eva sankham gacchati.|| ||

Manan ca paticca dhamme ca uppajjati vinnanam,||
mano-vinnanan-t'eva sankham gacchati.|| ||

9. Bhutam idan ti bhikkhave passatha" ti?|| ||

"Evam bhante."|| ||

"'Tad'ahara-sambhavan' ti bhikkhave passatha" ti?|| ||

"Evam bhante."|| ||

"'Tad'ahara-nirodha yam bhutam tam nirodhadhamman' ti bhikkhave passatha" ti?|| ||

"Evam bhante."|| ||

10. "'Bhutam idam nossu' ti bhikkhave kankhato uppajjati vicikiccha" ti?|| ||

"Evam bhante."|| ||

"'Tad'ahara-sambhavam nossu' ti bhikkhave kankhato uppajjati vicikiccha" ti?|| ||

"Evam bhante."|| ||

"'Tad'ahara-nirodha yam bhutam tam nirodhadhammam nossu' ti bhikkhave kankhato uppajjati vicikiccha" ti?|| ||

"Evam bhante."|| ||

11. "'Bhutam idan' ti bhikkhave yathabhutam sammappannaya passato ya vicikiccha sa pahiyati" ti?|| ||

"Evam bhante."|| ||

"'Tad'ahara-sambhavan' ti bhikkhave yatha bhutam sammappannaya passato ya vicikiccha sa pahiyati" ti?|| ||

"Evam bhante."|| ||

"'Tad'ahara-nirodha yam bhutam tam nirodha-dhamman' ti bhikkhave yathabhutam sammappannaya passato ya vicikiccha sa pahiyati" ti?|| ||

"Evam bhante."|| ||

12. "'Bhutamidan' ti bhikkhave iti pi vo ettha nibbicikiccha" ti?|| ||

"Evam bhante."|| ||

"'Tad'ahara-sambhavan' ti bhikkhave iti pi vo ettha nibbicikiccha" ti?|| ||

"Evam bhante."|| ||

"'Tad'ahara-nirodha yam bhutam tam nirodhadhamman' ti bhikkhave iti pi vo ettha nibbicikiccha" ti?|| ||

"Evam bhante."|| ||

13. "'Bhutamidn' ti bhikkhave yathabhutam sammappannaya suditthan" ti?|| ||

"Evam bhante."|| ||

"'Tad'ahara-sambhavanti bhikkhave yatha bhutam sammappannaya suditthan" ti?|| ||

"Evam bhante."|| ||

"'Tad'ahara-nirodha yam bhutam tam nirodhadhamman' ti bhikkhave yathabhutam sammappannaya suditthan" ti?|| ||

"Evam bhante."|| ||

14. "Iman ce tumhe bhikkhave ditthim evam parisuddham evam pariyodatam alliyetha kelayetha||
dhanayetha||
mamayetha,||
api nu tumhe bhikkhave kullupamam dhammam desitam ajaneyyatha nitthara-natthaya no gahanatthaya" ti?|| ||

"No h'etam bhante."|| ||

Iman ce tumhe bhikkhave ditthim evam parisuddham evam pariyo- [261] datam na alliyetha||
na kelayetha||
na dhanayetha||
na mamayetha,||
api nu tumhe bhikkhave kullupamam dhammam desitam ajaneyyatha nittharanatthaya no gahanatthaya" ti?|| ||

"Evam bhante."|| ||

15. Cattaro'me bhikkhave ahara bhutanam va sattanam thitiya sambhavesinam va anuggahaya.|| ||

Katame cattaro?|| ||

Kabalinkaro aharo o'ariko va sukhumo va,||
phasso dutiyo,||
manosancetana tatiya,||
vinnanam catuttham.|| ||

16. Ime ca bhikkhave cattaro ahara||
kim-nidana||
kim-samudaya||
kim-jatika||
kim-pabhava?|| ||

Ime cattaro ahara||
tanha-nidana||
tanha-samudaya||
tanha-jatika||
tanha-pabhava.|| ||

Tanha cayam bhikkhave||
kim-nidana||
kim-samudaya||
kim-jatika||
kim-pabhava?|| ||

Tanha vedana-nidana||
vedana-samudaya||
vedana-jatika||
vedana-pabhava.|| ||

Vedana cayam bhikkhave||
kim-nidana||
kim-samudaya||
kim-jatika||
kim-pabhava?|| ||

Vedana phassa-nidana||
phassa-samudaya||
phassa-jatika||
phassa-pabhava.|| ||

Phasso cayam bhikkhave||
kim-nidano||
kim-samudayo||
kim-jatiko||
kim-pabhavo?|| ||

Phasso salayata-nanidano||
salayatana-samudayo||
salayatana-jatiko||
salayatanappabhavo.|| ||

Salayatanan c'idam bhikkhave||
kim-nidanam||
kim-samudayam||
kim-jatikam||
kim-pabhavam?|| ||

Salayatanam nama-rupa-nidanam||
nama-rupa-samudayam||
nama-rupa-jatikam||
nama-rupappabhavam.|| ||

Nama-rupan c'idam bhikkhave||
kim-nidanam||
kim-samudayam||
kim-jatikam||
kim-pabhavam?|| ||

Nama-rupam vinnana-nidanam||
vinnana-samudayam||
vinnana-jatikam||
vinnanappabhavam.|| ||

Vinnanan c'idam bhikkhave||
kim-nidanam||
kim-samudayam||
kim-jatikam||
kim-pabhavam?|| ||

Vinnanam sankhara-nidanam||
sankhara-samudayam||
sankhara-jatikam||
sankharappabhavam.|| ||

Sankhara c'ime bhikkhave||
kim-nidana||
kim-samudaya||
kim-jatika||
kim-pabhava?|| ||

Sankhara avijja-nidana||
avijja-samudaya||
avijja-jatika||
avijja-pabhava.|| ||

17. Iti kho bhikkhave avijja-paccaya sankhara,||
sankhara-paccaya vinnanam,||
vinnana-paccaya namarupam,||
nama-rupa-paccaya salayatanam||
salayatana-paccaya phasso,||
phassa-paccaya vedana,||
vedana-paccaya tanha,||
tanha-paccaya upadanam,||
upadana-paccaya bhavo,||
bhava-paccaya jati,||
jati-paccaya jara-maranam||
soka parideva dukkha domanassupayasa sambhavanti.|| ||

Evam etassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.|| ||

18. 'Jati-paccaya jaramaranan' ti||
iti kho pan'etam vuttam.|| ||

Jati-paccaya nu kho bhikkhave jara-maranam no va,||
katham vo ettha hoti" ti?|| ||

"Jati-paccaya bhante jara-maranam,||
evam no ettha hoti:||
jati-paccaya jaramaranan" ti.|| ||

"'Bhava- paccaya jati' ti||
iti kho pan'etam vuttam.|| ||

Bhava-paccaya nu kho bhikkhave jati no va,||
katham vo ettha hoti" ti?|| ||

"Bhava-paccaya bhante jati||
evam no ettha hoti:||
bhava-paccaya jati" ti.|| ||

"'Upadanapaccaya bhavo' ti||
iti kho pan'etam vuttam.|| ||

Upadana-paccaya nu kho bhikkhave bhavo no va,||
katham vo ettha hoti" ti?|| ||

"Upadana-paccaya bhante bhavo,||
evam no ettha hoti:||
upadana-paccaya bhavo" ti.|| ||

"'Tanha-paccaya upadanan' ti||
iti kho pan'etam vuttam.|| ||

Tanha-paccaya nu kho bhikkhave upadanam no va,||
katham vo ettha hoti" ti?|| ||

"Tanha-paccaya bhante upadanam||
evam no ettha hoti:||
tanha-paccaya upadanan" ti.|| ||

"'Vedana-paccaya tanha' ti||
iti kho pan'etam vuttam.|| ||

Vedana-paccaya nu kho bhikkhave tanha no va,||
katham vo ettha hoti" ti?|| ||

"Vedana-paccaya bhante tanha||
evam no ettha hoti:||
vedanapaccaya tanha" ti.|| ||

"'Phassa-paccaya vedana' ti||
iti kho pan'etam vuttam.|| ||

Phassa-paccaya nu kho bhikkhave vedana no va,||
katham vo ettha hoti" ti?|| ||

"Phassa-paccaya bhante vedana||
evam no ettha hoti:||
phassa-paccaya vedana" ti.|| ||

"'Salayatana-paccaya phasso' ti||
iti kho pan'etam vuttam.|| ||

Salayatana-paccaya nu kho bhikkhave phasso no va,||
katham vo ettha hoti" ti?|| ||

"Salayatana-paccaya bhante phasso||
evam no ettha hoti:||
salayatana-paccaya phasso" ti.|| ||

"'Nama-rupa-paccaya salayatanan' ti||
iti kho pan'etam vuttam.|| ||

Nama-rupa-paccaya nu kho bhikkhave salayatanam no va,||
katham vo ettha hoti" ti?|| ||

"Nama-rupa-paccaya bhante salayatanam||
evam no ettha hoti:||
namarupapaccaya salayatanan" ti.|| ||

"'Vinnana-paccaya namarupan' ti||
iti kho pan'etam vuttam.|| ||

Vinnana-paccaya nu kho bhikkhave namarupam no va,||
katham vo ettha hoti" ti?|| ||

"Vinnana-paccaya bhante namarupam||
evam no ettha hoti:||
vinnanapaccaya namarupan" ti.|| ||

"'Sankhara-paccaya vinnanan'ti||
iti kho pan'etam vuttam.|| ||

Sankhara-paccaya nu kho bhikkhave vinnanam no va,||
katham vo ettha hoti" ti?|| ||

"Sankharapaccaya bhante vinnanam,||
evam no ettha hoti:||
sankharapaccaya vinnanan" ti.|| ||

"'Avijja-paccaya sankhara' ti||
iti kho pan'etam vuttam.|| ||

Avijja-paccaya nu kho bhikkhave sankhara no va,||
katham vo ettha hoti" ti?|| ||

"Avijja-paccaya bhante sankhara||
evam no ettha hoti:||
avijja-paccaya sankhara" ti.|| ||

19. "Sadhu bhikkhave.|| ||

Iti kho bhikkhave tumhe pi evam vadetha.|| ||

Aham pi evam vadami:|| ||

Iti imasmim sati idam hoti,||
[263] imass'uppada idam uppajjati -||
yad idam avijja-paccaya sankhara,||
sankhara-paccaya vinnanam,||
vinnana-paccaya nama-rupam,||
nama-rupa-paccaya salayatanam,||
salayatana-paccaya phasso,||
phassa-paccaya vedana,||
vedana-paccaya tanha,||
tanha-paccaya upadanam,||
upadana-paccaya bhavo,||
bhava-paccaya jati,||
jati-paccaya jara-maranam||
soka parideva dukkha domanassupayasa sambhavanti.|| ||

Evam etassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.|| ||

20. Avijjaya tv'eva asesaviraga-nirodha sankhara-nirodho,||
sankhara-nirodha vinnana-nirodho,||
vinnana-nirodha nama-rupa-nirodho,||
nama-rupa-nirodha salayatana-nirodho,||
salayatana-nirodha phassa-nirodho,||
phassa-nirodha vedana-nirodho,||
vedana-nirodha tanha-nirodho,||
tanha-nirodha upadana-nirodho,||
upadana-nirodha bhava-nirodho,||
bhava-nirodha jati-nirodho,||
jati-nirodha jara-maranam||
soka parideva dukkha domanassupayasa nirujjhanti.|| ||

Evam etassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hoti.|| ||

21. 'Jati-nirodha jaramarana-nirodho' ti||
iti kho pan'etam vuttam.|| ||

Jati-nirodha nu kho bhikkhave jara-marana-nirodho no va,||
katham vo ettha hoti" ti?|| ||

Jati-nirodha bhante jara-marana-nirodho||
evam no ettha hoti:||
jatinirodha jara-marana-nirodho" ti.|| ||

"'Bhava-nirodha jati-nirodho' ti||
iti kho pan'etam vuttam.|| ||

Bhava-nirodha nu kho bhikkhave jati-nirodho no va,||
katham vo ettha hoti" ti?|| ||

"Bhava-nirodha bhante jati-nirodho||
evam no ettha hoti||
bhava-nirodha jatinirodho" ti.|| ||

"'Upadana-nirodha bhava-nirodho' ti||
iti kho pan'etam vuttam.|| ||

Upadana-nirodha nu kho bhikkhave bhava-nirodho no va,||
katham vo ettha hoti" ti?|| ||

"Upadana-nirodha bhante bhava-nirodho||
evam no ettha hoti:||
upadana-nirodha bhava-nirodho" ti.|| ||

"'Tanha-nirodha upadana-nirodho' ti||
iti kho pan'etam vuttam.|| ||

Tanha-nirodha nu kho bhikkhave upadana-nirodho no va,||
katham vo ettha hoti" ti?|| ||

"Tanha-nirodha bhante upadana-nirodho||
evam no ettha hoti:||
tanha-nirodha upadana-nirodho" ti.|| ||

"'Vedana-nirodha tanha-nirodho' ti||
iti kho pan'etam vuttam.|| ||

Vedana-nirodha nu kho bhikkhave tanha-nirodho no va,||
katham vo ettha hoti" ti?|| ||

"Vedana-nirodha bhante tanha-nirodho||
evam no ettha hoti:||
vedana-nirodha tanha-nirodho" ti.|| ||

"'Phassa-nirodha vedana-nirodho' ti||
iti kho pan'etam vuttam.|| ||

Phassa- [264] nirodha nu kho bhikkhave vedana-nirodho no va,||
katham vo ettha hoti" ti?|| ||

"Phassa-nirodha bhante vedana-nirodho||
evam no ettha hoti:||
phassa-nirodha vedana-nirodho" ti.|| ||

"'Salayatana-nirodha phassa-nirodho' ti||
iti kho pan'etam vuttam.|| ||

Salayatana-nirodha nu kho bhikkhave phassa-nirodho no va,||
katham vo ettha hoti" ti?|| ||

"Salayatana-nirodha bhante phassa-nirodho||
evam no ettha hoti:||
salayata-nanirodha phassa-nirodhoti.|| ||

"'Nama-rupa-nirodha salayatana-nirodho' ti||
iti kho pan'etam vuttam.|| ||

Nama-rupa-nirodha nu kho bhikkhave salayatana-nirodho no va,||
katham vo ettha hoti" ti?|| ||

"Nama-rupa-nirodha bhante salayatana-nirodho||
evam no ettha hoti:||
nama-rupa-nirodha salayatana-nirodho" ti.|| ||

"'Vinnana-nirodha nama-rupa-nirodho' ti||
iti kho pan'etam vuttam.|| ||

Vinnana-nirodha nu kho bhikkhave nama-rupa-nirodho no va, katham vo ettha hoti" ti?|| ||

"Vinnana-nirodha bhante nama-rupa-nirodho||
evam no ettha hoti:||
vinnana-nirodha nama-rupa-nirodho" ti.|| ||

"'Sankhara-nirodha vinnana-nirodho' ti||
iti kho pan'etam vuttam.|| ||

Sankhara-nirodha nu kho bhikkhave vinnana-nirodho no va,||
katham vo ettha hoti" ti?|| ||

"Sankhara-nirodha bhante vinnana-nirodho||
evam no ettha hoti:||
sankhara-nirodha vinnana-nirodho" ti.|| ||

"'Avijja-nirodha sankhara-nirodho' ti||
iti kho pan'etam vuttam.|| ||

Avijja-nirodha nu kho bhikkhave sankhara-nirodho no va,||
katham vo ettha hoti" ti?|| ||

"Avijja-nirodha bhante sankhara-nirodho||
evam no ettha hoti:||
avijja-nirodha sankhara-nirodho" ti.|| ||

22. "Sadhu bhikkhave.|| ||

Iti kho bhikkhave tumhe pi evam vadetha||
aham pi evam vadami:|| ||

Imasmim asati idam na hoti,||
imassa nirodha idam nirujjhati -||
yad idam avijja-nirodha sankhara-nirodho,||
sankhara-nirodha vinnana-nirodho,||
vinnana-nirodha nama-rupa-nirodho,||
nama-rupa-nirodha salayatana-nirodho,||
salayatana-nirodha phassa-nirodho,||
phassa-nirodha vedana-nirodho,||
vedana-nirodha tanha-nirodho,||
tanha-nirodha upadana-nirodho,||
upadana-nirodha bhava-nirodho,||
bhava-nirodha jati-nirodho,||
jati-nirodha jara maranam||
soka parideva dukkha domanassupayasa nirujjhanti.|| ||

Evam etassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hoti.|| ||

23. Api nu tumhe bhikkhave evam jananta evam passanta [265] pubbantam va patidhaveyyatha:||
ahosimha nu kho mayam atitam-addhanam,||
na nu kho ahesimha atitam addhanam,||
kin nu kho ahesimha atitam addhanam,||
kathan nu kho ahesimha atitam addhanam,||
kim hutva||
kim ahesimha nu kho mayam atitam addhanan" ti?|| ||

"No h'etam bhante."|| ||

"Api nu tumhe bhikkhave evam jananta||
evam passanta||
aparantam va adhaveyyatha:|| ||

Bhavissama nu kho mayam anagatam-addhanam,||
na nu kho bhavissama anagatam-addhanam,||
kin nu kho bhavissama anagatam-addhanam,||
kathan nu kho bhavissama anagatam-addhanam,||
kim hutva kim bhavissama nu kho mayam anagatam-addhanan" ti?|| ||

"No h'etam bhante."|| ||

"Api nu tumhe bhikkhave evam jananta||
evam passanta||
etarahi va paccuppannam addhanam ajjhattam kathankathi assatha:||
ahannukhosmi,||
no nu khosmi,||
kin nu khosmi,||
kathan nu khosmi,||
ayan nu kho satto kuto agato,||
so kuhingami bhavissati" ti?|| ||

"No h'etam bhante."|| ||

24. "Api nu tumhe bhikkhave evam jananta||
evam passanta||
evam vadeyyatha:||
sattha no garu,||
satthugaravena ca mayam||
evam vadema" ti.|| ||

"No h'etam bhante."|| ||

"Api nu tumhe bhikkhave evam jananta||
evam passanta||
evam vadeyyatha:||
samano no evam aha,||
samana-vacanena ca mayam||
evam vadema" ti?|| ||

"No h'etam bhante."|| ||

"Api nu tumhe bhikkhave evam jananta||
evam passanta||
annam sattharam uddiseyyatha" ti?|| ||

"No h'etam bhante."|| ||

"Api nu tumhe bhikkhave evam jananta||
evam passanta||
yani tani puthusamana-brahmananam vatakotuhalamangalani,||
tani sarato paccagaccheyyatha" ti?|| ||

"No h'etam bhante."|| ||

"Nanu bhikkhave yad-eva tumhakam||
samam natam||
samam dittham||
samam viditam||
tad eva tumhe vadetha" ti?|| ||

"Evam bhante."|| ||

25. Sadhu bhikkhave.|| ||

Upanita kho me tumhe bhikkhave imina sanditthikena dhammena akalikena||
ehi-passikena||
opanayikena||
paccattam||
veditabbena vinnuhi.|| ||

Sanditthiko ayam bhikkhave dhammo akaliko||
ehi-passiko||
opanayiko||
paccattam||
veditabbo vinnuhiti.|| ||

Iti yan tam vuttam,||
idame tam paticca vuttam.|| ||

26. Tinnam kho pana bhikkhave sannipata gabbhassavakkanti hoti:|| ||

Idha mata-pitaro sannipatita honti,||
mata ca na utuni hoti,||
gandhabbo ca na paccupatthito hoti,||
n'eva tava gab- [266] bhassavakkanti hoti.|| ||

Idha mata-pitaro ca sannipatita honti,||
mata ca utuni hoti,||
gandhabbo ca na paccupatthito hoti,||
n'eva tava gabbhassavakkanti hoti.|| ||

Yato ca kho bhikkhave mata-pitaro sannipatita honti,||
mata ca utuni hoti,||
gandhabbo ca paccupatthito hoti,||
evam tinnam sannipata gabbhassavakkanti hoti.|| ||

27. Tam enam bhikkhave mata nava va dasa va mase gabbham kucchina pariharati mahata samsayena garum-bharam.|| ||

Tam enam bhikkhave mata navannam va dasannam va masanam accayena vijayati mahata samsayena garum-bharam.|| ||

Tam enam jatam samanam sakena lohitena poseti.|| ||

Lohitam h'etam bhikkhave ariyassa vinaye yad idam matuthannam.|| ||

28. Sa kho so bhikkhave kumaro vuddhim-anvaya indriyanam paripakam-anvaya yani tani kumarakanam kilapanakani tehi kilati:||
seyyathidam -||
vankakam||
ghatikam||
mokkhacikam||
cingulakam||
pattalhakam||
rathakam||
dhanukam.|| ||

29. Sa kho so bhikkhave kumaro vuddhim-anvaya indriyanam paripakam-anvaya||
pancahi kama-gunehi samappito samangi-bhuto parivareti:||
cakkhu-vinneyyehi rupehi||
itthehi kantehi manapehi piyarupehi kamupasamhitehi rajaniyehi,|| ||

sota-vinneyyehi saddehi||
itthehi kantehi manapehi piyarupehi kamupasamhitehi rajaniyehi,|| ||

ghana-vinneyyehi gandhehi||
itthehi kantehi manapehi piyarupehi kamupasamhitehi rajaniyehi,|| ||

jivha-vinneyyehi rasehi||
itthehi kantehi manapehi piyarupehi kamupasamhitehi rajaniyehi,|| ||

kaya-vinneyyehi photthabbehi||
itthehi kantehi manapehi piyarupehi kamupasamhitehi rajaniyehi.|| ||

30. So cakkhuna rupam disva piyarupe rupe sarajjati,||
appiyarupe rupe vyapajjati.|| ||

Anupatthitakayasati ca viharati paritta cetaso,||
tan ca ceto-vimuttim panna-vimuttim yathabhutam nappajanati yatth'assa te papaka akusala dhamma aparisesa nirujjhanti.|| ||

So evam anurodha-virodham samapanno yam kinci vedanam vedeti||
sukham va dukkham va adukkha-m-asukham va,||
so tam vedanam abhinandati abhivadati ajjhosaya titthati.|| ||

Tassa tam vedanam abhinandato abhivadato ajjhosaya titthato uppajjati nandi||
ya vedanasu nandi tad-upadanam.|| ||

Tass'upadana paccaya bhavo,||
bhava-paccaya jati,||
jati-paccaya jara-maranam||
soka parideva dukkhadomanassupayasa sambhavanti.|| ||

Evam etassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.|| ||

Sotena saddam sutva piyarupe sadde sarajjati,||
appiyarupe sadde vyapajjati.|| ||

Anupatthitakayasati ca viharati paritta cetaso,||
tan ca ceto-vimuttim panna-vimuttim yathabhutam nappajanati yatth'assa te papaka akusala dhamma aparisesa nirujjhanti.|| ||

So evam anurodha-virodham samapanno yam kinci vedanam vedeti||
sukham va dukkham va adukkha-m-asukham va,||
so tam vedanam abhinandati abhivadati ajjhosaya titthati, tassa tam vedanam abhinandato abhivadato ajjhosaya titthato uppajjati nandi||
ya vedanasu nandi tad-upadanam.|| ||

Tass'upadana paccaya bhavo,||
bhava-paccaya jati,||
jati-paccaya jara-maranam||
soka parideva dukkhadomanassupayasa sambhavanti.|| ||

Evam etassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.|| ||

Ghanena gandham ghayitva piyarupe gandhe sarajjati,||
appiyarupe gandhe vyapajjati.|| ||

Anupatthitakayasati ca viharati paritta cetaso,||
tan ca ceto-vimuttim panna-vimuttim yathabhutam nappajanati yatth'assa te papaka akusala dhamma aparisesa nirujjhanti.|| ||

So evam anurodha-virodham samapanno yam kinci vedanam vedeti||
sukham va dukkham va adukkha-m-asukham va,||
so tam vedanam abhinandati abhivadati ajjhosaya titthati,||
tassa tam vedanam abhinandato abhivadato ajjhosaya titthato uppajjati nandi||
ya vedanasu nandi tad-upadanam.|| ||

Tass'upadana paccaya bhavo,||
bhava-paccaya jati,||
jati-paccaya jara-maranam||
soka parideva dukkhadomanassupayasa sambhavanti.|| ||

Evam etassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti. -|| ||

Jivhaya rasam sayitva piyarupe rase sarajjati,||
appiyarupe rase vyapajjati.|| ||

Anupatthitakayasati ca viharati paritta cetaso,||
tan ca ceto-vimuttim panna-vimuttim yathabhutam nappajanati yatth'assa te papaka akusala dhamma aparisesa nirujjhanti.|| ||

So evam anurodha-virodham samapanno yam kinci vedanam vedeti||
sukham va dukkham va adukkha-m-asukham va,||
so tam vedanam abhinandati abhivadati ajjhosaya titthati,||
tassa tam vedanam abhinandato abhivadato ajjhosaya titthato uppajjati nandi||
ya vedanasu nandi tad-upadanam.|| ||

Tass'upadana paccaya bhavo,||
bhava-paccaya jati,||
jati-paccaya jara-maranam||
soka parideva dukkhadomanassupayasa sambhavanti.|| ||

Evam etassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti. -|| ||

Kayena photthabbam phusitva piyarupe photthabbe sarajjati,||
appiyarupe photthabbe vyapajjati.|| ||

Anupatthitakayasati ca viharati paritta cetaso,||
tan ca ceto-vimuttim panna-vimuttim yathabhutam nappajanati yatth'assa te papaka akusala dhamma aparisesa nirujjhanti.|| ||

So evam anurodha-virodham samapanno yam kinci vedanam vedeti||
sukham va dukkham va adukkha-m-asukham va,||
so tam vedanam abhinandati abhivadati ajjhosaya titthati,||
tassa tam vedanam abhinandato abhivadato ajjhosaya titthato uppajjati nandi||
ya vedanasu nandi tad-upadanam.|| ||

Tass'upadana paccaya bhavo,||
bhava-paccaya jati,||
jati-paccaya jara-maranam||
soka parideva dukkhadomanassupayasa sambhavanti.|| ||

Evam etassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti. -|| ||

Manasa dhammam vinnaya piyarupe [267] dhamme sarajjati,||
appiyarupe dhamme vyapajjati.|| ||

Anupatthitakayasati ca viharati paritta cetaso,||
tan ca ceto-vimuttim panna-vimuttim yathabhutam nappajanati yatth'assa te papaka akusala dhamma aparisesa nirujjhanti.|| ||

So evam anurodha-virodham samapanno yam kinci vedanam vedeti||
sukham va dukkham va adukkha-m-asukham va,||
so tam vedanam abhinandati abhivadati ajjhosaya titthati,||
tassa tam vedanam abhinandato abhivadato ajjhosaya titthato uppajjati nandi||
ya vedanasu nandi tad-upadanam.|| ||

Tass'upadana paccaya bhavo,||
bhava-paccaya jati,||
jati-paccaya jara-maranam||
soka parideva dukkhadomanassupayasa sambhavanti.|| ||

Evam etassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.|| ||

Idha bhikkhave Tathagato loke upapajjati:||
araham||
Samma-sambuddho||
vijja-carana-sampanno||
sugato||
loka-vidu anuttaro||
purisa-damma-sarathi||
sattha deva-manussanam||
buddho||
Bhagava.|| ||

So imam lokam sadevakam samarakam sabrahmakam sassamana-brahmanim pajam sadeva-manussam sayam abhinna sacchikatva pavedeti.|| ||

So dhammam deseti:|| ||

Adi-kalyanam||
majjhe-kalyanam||
pariyosana-kalyanam||
sattham sabyanjanam,||
kevalaparipunnam parisuddham brahmacariyam pakaseti.|| ||

Tam dhammam sunati gahapati va gahapatiputto va annatarasmim va kule paccajato.|| ||

So tam dhammam sutva Tathagate saddham patilabhati.|| ||

So tena saddhapatilabhena samannagato iti patisancikkhati:|| ||

Sambadho gharavaso rajapatho,||
abbhokaso pabbajja,||
na-y-idam sukaram agaram ajjhavasata ekanta-paripunnam ekantaparisuddam sankhalikhitam brahmacariyam caritum,||
yan nunaham kesamassum oharetva kasayani vatthani acchadetva agarasma anagariyam pabbajeyyanti.|| ||

So aparena samayena appam va bhogakkhandham pahaya mahantam va bhogakkhandham pahaya,||
appam va natiparivattam pahaya||
mahantam va natiparivattam pahaya||
kesamassum oharetva kasayani vatthani acchadetva agarasma anagariyam pabbajati.|| ||

So evam pabbajito samano bhikkhunam sikkha-sajiva-samapanno panatipatam pahaya||
panatipata pativirato hoti,||
nihita-dando nihita-sattho lajji dayapanno sabba-pana-bhuta-hitanukampi viharati.|| ||

Adinnadanam pahaya||
adinnadana [268] pativirato hoti,||
dinnadayi dinna-patikankhi athenena suci-bhutena attana viharati.|| ||

Abrahmacariyam pahaya||
brahmacari hoti ara-cari,||
virato methuna gama-dhamma.|| ||

Musa-vadam pahaya||
musa-vada pativirato hoti,||
sacca-vadi sacca-sandho theto paccayiko avisamvadako lokassa.|| ||

Pisunam vacam pahaya||
pisunaya vacaya pativirato hoti,||
ito sutva na amutra akkhata imesam bhedaya,||
amutra va sutva na imesam akkhata amusam bhedaya,||
iti bhinnanam va sandhata sahitanam va anuppadata,||
samaggaramo samaggarato samagganandi samagga-karanim vacam bhasita hoti.|| ||

Pharusam vacam pahaya||
pharusaya vacaya pativirato hoti,||
ya sa vaca nela kanna-sukha pemaniya hadayangama pori bahujana-kanta bahujana-manapa,||
tatharupam vacam bhasita hoti.|| ||

Samphappalapam pahaya||
samphappalapa pativirato hoti,||
kala-vadi bhuta-vadi attha-vadi dhamma-vadi vinaya-vadi,||
nidhanavatim vacam bhasita kalena sapadesam pariyantavatim atthasamhitam.|| ||

So bijagama-bhutagama-samarambha pativirato hoti.|| ||

Eka-bhattiko hoti rattuparato,||
virato vikala-bhojana.|| ||

Nacca-gita-vadita-visuka-dassana pativirato hoti.|| ||

Mala-gandha-vilepanadharana-mandana-vibhusana-tthana pativirato hoti.|| ||

Uccasayana-mahasayana pativirato hoti.|| ||

Jataruparajatapatiggahana pativirato hoti.|| ||

Amakadhannapatiggahana pativirato hoti.|| ||

Amakamamsapatiggahana pativirato hoti.|| ||

Itthikumarikapatiggahana pativirato hoti.|| ||

Dasidasapatiggahana pativirato hoti.|| ||

Ajelakapatiggahana pativirato hoti.|| ||

Kukkutasukarapatiggahana pativirato hoti.|| ||

Hatthi-gavassa-valavapatiggahana pativirato hoti.|| ||

Khettavatthupatiggahana pativirato hoti.|| ||

Duteyyapahinagamananuyoga pativirato hoti.|| ||

Kaya-vikkaya pativirato hoti.|| ||

Tulakuta-kamsakuta-manakuta pativirato hoti.|| ||

Ukkotana-vancana-nikati-saciyoga pativirato hoti.|| ||

Chedana-vadhabandhana-viparamosa-alopa-sahasakara pativirato hoti.

So santuttho hoti kayapariharikena civarena,||
kucchipariharikena pindapatena,||
so yena yen'eva pakkamati,||
samaday'eva pakkamati.|| ||

Seyyatha pi nama pakkhi sakuno yena yen'eva deti,||
sapattabharo va deti.|| ||

Evam evam bhikkhu santuttho hoti kayapariharikena civarena,||
kucchipariharikena pindapatena,||
yena yen'eva pakkamati,||
samaday'eva pakkamati.|| ||

So imina [269] ariyena silakkhandhena samannagato ajjhattam anavajjasukham patisanvedeti.|| ||

So cakkhuna rupam disva na nimittaggahi hoti nanuvyanjanaggahi,||
yatvadhikaranam-enam cakkhu'ndriyam asanvutam viharantam abhijjha domanassa papaka akusaladhamma anvassaveyyum,||
tassa samvaraya patipajjati,||
rakkhati cakkhu'ndriyam,||
cakkhu'ndriye samvaram apajjati.

So sotena saddam sutva na nimittaggahi hoti nanuvyanjanaggahi,||
yatvadhikaranamenam sotendriyam asanvutam viharantam abhijjha domanassa papaka akusaladhamma anvassaveyyum,||
tassa samvaraya patipajjati,||
rakkhati sotendriyam,||
sotendriye samvaram apajjati.|| ||

So ghanena gandham ghayitva na nimittaggahi hoti nanuvyanjanaggahi,||
yatvadhikaranamenam ghanendriyam asanvutam viharantam abhijjha domanassa papaka akusaladhamma anvassaveyyum,||
tassa samvaraya patipajjati,||
rakkhati ghanendriyam,||
ghanendriye samvaram apajjati.

So jivhaya rasam sayitva na nimittaggahi hoti nanuvyanjanaggahi,||
yatvadhikaranamenam jivhendriyam asanvutam viharantam abhijjha domanassa papaka akusaladhamma anvassaveyyum,||
tassa samvaraya patipajjati,||
rakkhati jivhendriyam,||
jivhendriye samvaram apajjati.

So kayena photthabbam phusitva na nimittaggahi hoti nanuvyanjanaggahi,||
yatvadhikaranamenam kayendriyam asanvutam viharantam abhijjha domanassa papaka akusaladhamma anvassaveyyum,||
tassa samvaraya patipajjati,||
rakkhati kayendriyam,||
kayendriye samvaram apajjati.

So manasa dhammam vinnaya na nimittaggahi hoti nanuvyanjanaggahi,||
yatvadhikaranamenam manendriyam asanvutam viharantam abhijjha domanassa papaka akusaladhamma anvassaveyyum,||
tassa samvaram patipajjati,||
rakkhati manendriyam,||
manendriye samvaram apajjati.|| ||

So imina ariyena indriyasamvarena samannagato ajjhattam abyasekasukham patisanvedeti.|| ||

So abhikkante patikkante sampajanakari hoti,||
alokite vilokite sampajanakari hoti,||
samminjite pasarite sampajanakari hoti,||
sanghatipattacivaradharane sampajanakari hoti,||
asite pite khayite sayite sampajanakari hoti,||
uccarapassavakamme sampajanakari hoti,||
gate thite nisinne sutte jagarite bhasite tunhibhave sampajanakari hoti.|| ||

So imina ca ariyena silakkhandhena samannagato imina ca ariyena indriyasamvarena samannagato imina ca ariyena satisampajannena samannagato vivittam senasanam bhajati,||
arannam rukkhamulam pabbatam kandaram giriguham susanam vanapattam abbhokasam palalapunjam.|| ||

So pacchabhattam pindapatapatikkanto nisidati pallankam abhujitva,||
ujum kayam panidhaya,||
parimukham satim upatthapetva.|| ||

So abhijjham loke pahaya||
vigatabhijjhena cetasa viharati,||
abhijjhaya cittam parisodheti.|| ||

Vyapadapadosam pahaya||
avyapannacitto viharati,
sabba-pana-bhuta-hitanukampi||
Vyapadapadosa cittam parisodheti.|| ||

Thinamiddam pahaya||
vigatatinamiddo viharati,||
alokasanni sato sampajano||
thinamidda cittam parisodheti.|| ||

Uddhaccakukkuccam pahaya||
anuddhato viharati,||
ajjhattam vupasantacitto,||
uddhaccakukkucca cittam parisodheti.|| ||

Vicikiccham pahaya||
tinnavicikiccho viharati,||
akathankathi kusalesu dhammesu,||
vicikicchaya cittam parisodheti.|| ||

[270] So ime panca nivarane pahaya cetaso upakkilese pannaya dubbalikarane,||
vivicc'eva kamehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkam savicaram vivekajam piti-sukham pathamam jhanam upasampajja viharati.|| ||

Idam pi vuccati bhikkhave,||
Tathagatapadam iti pi,||
Tathagatanisevitam iti pi,||
Tathagataranjitam iti pi.|| ||

Na tv'eva tava ariyasavako nittham gacchati:|| ||

'Samma-sambuddho Bhagava,||
svakkhato Bhagavata dhammo,||
supatipanno Bhagavato savakasangho' ti.|| ||

Puna ca param, bhikkhave,||
bhikkhu vitakka-vicaranam vupasama||
ajjhattam sampasadanam cetaso ekodi-bhavam||
avitakkam avicaram||
samadhijam piti-sukham||
dutiyam-jhanam upasampajja viharati.|| ||

Idam pi vuccati bhikkhave,||
Tathagatapadam iti pi,||
Tathagatanisevitam iti pi,||
Tathagataranjitam iti pi.|| ||

Na tv'eva tava ariya-savako nittham gacchati:|| ||

'Samma-sambuddho Bhagava,||
svakkhato Bhagavata dhammo,||
supatipanno Bhagavato savakasangho' ti.|| ||

Pitiya ca viraga upekkhako ca viharati||
sato ca sampajano sukhan ca kayena patisanvedeti||
yantam ariya acikkhanti:|| ||

'Upekkhako satima sukha-vihari'|| ||

ti tam tatiyam-jhanam upasampajja viharati.|| ||

Idam pi vuccati bhikkhave,||
Tathagatapadam iti pi,||
Tathagatanisevitam iti pi,||
Tathagataranjitam iti pi.|| ||

Na tv'eva tava ariyasavako nittham gacchati:|| ||

'Samma-sambuddho Bhagava,||
svakkhato Bhagavata dhammo,||
supatipanno Bhagavato savakasangho' ti.|| ||

Sukhassa ca pahana||
dukkhassa ca pahana,||
pubbe va somanassa-domanassanam atthangama||
adukkham-asukham upekkha-sati-parisuddhim||
catuttham-jhanam upasampajja viharati.|| ||

40. So cakkhuna rupam disva piyarupe rupe na sarajjati,||
appiyarupe rupe na vyapajjati,||
upatthitakayasati ca viharati appamanacetaso.|| ||

Tan ca ceto-vimuttim panna-vimuttim yatha bhutam pajanati yatth'assa te papaka akusala dhamma aparisesa nirujjhanti.|| ||

So evam anurodha-virodha-vippahino yam kinci vedanam vedeti||
sukham va dukkham va adukkha-m-asukham va,||
so tam vedanam nabhinandati nabhivadati najjhosaya titthati.|| ||

Tassa tam vedanam anabhinandato anabhivadato anajjhosaya titthato ya vedanasu nandi sa nirujjhati,||
tassa nandi-nirodha upadana-nirodho,||
upadana-nirodha bhava-nirodho,||
bhava-nirodha jati-nirodho,||
jati-nirodha jara-maranam||
soka parideva dukkha domanassupayasa nirujjhanti.|| ||

Evam etassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hoti.|| ||

Sotena saddam sutva piyarupe sadde na sarajjati,||
appiyarupe rupe na vyapajjati,||
upatthitakayasati ca viharati appamanacetaso.|| ||

Tan ca ceto-vimuttim panna-vimuttim yatha bhutam pajanati yatth'assa te papaka akusala dhamma aparisesa nirujjhanti.|| ||

So evam anurodha-virodha-vippahino yam kinci vedanam vedeti||
sukham va dukkham va adukkha-m-asukham va,||
so tam vedanam nabhinandati nabhivadati najjhosaya titthati.|| ||

Tassa tam vedanam anabhinandato anabhivadato anajjhosaya titthato ya vedanasu nandi sa nirujjhati,||
tassa nandi-nirodha upadana-nirodho,||
upadana-nirodha bhava-nirodho,||
bhava-nirodha jati-nirodho,||
jati-nirodha jara-maranam||
soka parideva dukkha domanassupayasa nirujjhanti.|| ||

Evam etassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hoti.|| ||

Ghanena gandham ghayitva piyarupe gandhe na sarajjati,||
appiyarupe rupe na vyapajjati,||
upatthitakayasati ca viharati appamanacetaso.|| ||

Tan ca ceto-vimuttim panna-vimuttim yatha bhutam pajanati yatth'assa te papaka akusala dhamma aparisesa nirujjhanti.|| ||

So evam anurodha-virodha-vippahino yam kinci vedanam vedeti||
sukham va dukkham va adukkha-m-asukham va,||
so tam vedanam nabhinandati nabhivadati najjhosaya titthati.|| ||

Tassa tam vedanam anabhinandato anabhivadato anajjhosaya titthato ya vedanasu nandi sa nirujjhati,||
tassa nandi-nirodha upadana-nirodho,||
upadana-nirodha bhava-nirodho,||
bhava-nirodha jati-nirodho,||
jati-nirodha jara-maranam||
soka parideva dukkha domanassupayasa nirujjhanti.|| ||

Evam etassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hoti.|| ||

Jivhaya rasam sayitva piyarupe rase na sarajjati,||
appiyarupe rupe na vyapajjati,||
upatthitakayasati ca viharati appamanacetaso.|| ||

Tan ca ceto-vimuttim panna-vimuttim yatha bhutam pajanati yatth'assa te papaka akusala dhamma aparisesa nirujjhanti.|| ||

So evam anurodha-virodha-vippahino yam kinci vedanam vedeti||
sukham va dukkham va adukkha-m-asukham va,||
so tam vedanam nabhinandati nabhivadati najjhosaya titthati.|| ||

Tassa tam vedanam anabhinandato anabhivadato anajjhosaya titthato ya vedanasu nandi sa nirujjhati,||
tassa nandi-nirodha upadana-nirodho,||
upadana-nirodha bhava-nirodho,||
bhava-nirodha jati-nirodho,||
jati-nirodha jara-maranam||
soka parideva dukkha domanassupayasa nirujjhanti.|| ||

Evam etassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hoti.|| ||

Kayena photthabbam phusitva piyarupe photthabbe na sarajjati,||
appiyarupe rupe na vyapajjati,||
upatthitakayasati ca viharati appamanacetaso.|| ||

Tan ca ceto-vimuttim panna-vimuttim yatha bhutam pajanati yatth'assa te papaka akusala dhamma aparisesa nirujjhanti.|| ||

So evam anurodha-virodha-vippahino yam kinci vedanam vedeti||
sukham va dukkham va adukkha-m-asukham va,||
so tam vedanam nabhinandati nabhivadati najjhosaya titthati.|| ||

Tassa tam vedanam anabhinandato anabhivadato anajjhosaya titthato ya vedanasu nandi sa nirujjhati,||
tassa nandi-nirodha upadana-nirodho,||
upadana-nirodha bhava-nirodho,||
bhava-nirodha jati-nirodho,||
jati-nirodha jara-maranam||
soka parideva dukkha domanassupayasa nirujjhanti.|| ||

Evam etassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hoti.|| ||

Manasa dhammam vinnaya piyarupe dhamme na sarajjati,||
appiyarupe rupe na vyapajjati,||
upatthitakayasati ca viharati appamanacetaso.|| ||

Tan ca ceto-vimuttim panna-vimuttim yatha bhutam pajanati yatth'assa te papaka akusala dhamma aparisesa nirujjhanti.|| ||

So evam anurodha-virodha-vippahino yam kinci vedanam vedeti||
sukham va dukkham va adukkha-m-asukham va,||
so tam vedanam nabhinandati nabhivadati najjhosaya titthati.|| ||

Tassa tam vedanam anabhinandato anabhivadato anajjhosaya titthato ya vedanasu nandi sa nirujjhati,||
tassa nandi-nirodha upadana-nirodho,||
upadana-nirodha bhava-nirodho,||
bhava-nirodha jati-nirodho,||
jati-nirodha jara-maranam||
soka parideva dukkha domanassupayasa nirujjhanti.|| ||

Evam etassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hoti.|| ||

41. Imam kho me tumhe bhikkhave sankhittena tanha-sankhaya-vimuttim dharetha,||
Satim pana [271] bhikkhum kevatta-puttam mahatanhajala tanha sanghata patimukkanti.|| ||

Idam avoca Bhagava.|| ||

Attamana te bhikkhu Bhagavato bhasitam abhinandunti.|| ||

Mahatanhasankhayasuttam atthamam


Contact:
E-mail
Copyright Statement