Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Majjhima Nikaya
I. Mulapannasa
4. Maha Yamaka Vagga

Sutta 40

Cula Assapura Suttam

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


 

[1][chlm][pts][upal] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava angesu viharati assapuram nama anganam nigamo.|| ||

Tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi Bhikkhavo ti.|| ||

Bhadante ti te bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

Bhagava etad avoca:|| ||

2. Samana samanati vo bhikkhave jano sanjanati.|| ||

Tumhe ca pana ke tumheti puttha samana samanamhati patijanatha.|| ||

Tesam vo bhikkhave evam samannanam satam evam patinnanam satam 'ya samanasamicipatipada,||
tam patipadam patipajjissama,||
evam no ayam amhakam samanna ca sacca bhavissati,||
patinna ca bhuta.|| ||

Yesanca mayam civara-pindapata-senasana-gilanapaccayabhesajjaparikkharam1 paribhunjama,||
tesam te kara amhesu mahapphala bhavissanti mahanisamsa.|| ||

Amhakancevayam pabbajja avanjha bhavissati saphala saudraya'ti evam hi vo bhikkhave sikkhitabbam.|| ||

3. Kathan ca bhikkhave bhikkhu na samanasamicipatipadam patipanno hoti?|| ||

Yassa kassaci bhikkhave bhikkhuno abhijjhalussa abhijjha appahina hoti,||
byapannacittassa vyapado appahino hoti,||
kodhanassa kodho appahino hoti,||
upanahi'ssa upanaho appahino hoti,||
makkhi'ssa makkho appahino hoti,||
pa'asissa pa'aso appahino hoti,||
issukissa issa appahina hoti,||
maccharissa macchariyam appahinam hoti,||
sathassa satheyyam appahinam hoti,||
mayavissa maya appahina hoti,||
papicchassa papika iccha appahina hoti,||
micchaditthi'ssa2 micchaditthi appahina hoti,||
imesam kho aham bhikkhave samanamalanam samanadosanam samanakasatanam3 apayikanam thananam duggativedaniyanam appahana na samanasamicipatipadam patipannoti vadami.|| ||

Seyyatha pi,||
bhikkhave,||
matajam nama4 avudhajatam ubhato dharam pitanisitam,||
tadassa sanghatiya samparutam sampalivethitam5,||
tathupamaham bhikkhave imassa bhikkhuno pabbajjam vadami.|| ||

4. Naham bhikkhave sanghatikassa sanghatidharanamattena samannam vadami.|| ||

Naham bhikkhave acelakassa acelakamattena samannam vadami.|| ||

Naham bhikkhave rajojallikassa rajojallikamattena samannam vadami.|| ||

Naham bhikkhave udakorohakassa udakorohakamattena samannam vadami.|| ||

Naham bhikkhave rukkhamulikassa [282] rukkhamulikamattena samannam vadami.|| ||

Naham bhikkhave abbhokasikassa abbhokasikamattena samannam vadami.|| ||

Naham bhikkhave ubbhatthakassa ubbhatthakamattena samannam vadami.|| ||

Naham bhikkhave pariyayabhattikassa pariyayabhattikamattena samannam vadami.|| ||

Naham bhikkhave mantajjhayakassa mantajjhayakamattena samannam vadami.|| ||

Naham bhikkhave jatilakassa jatadharanamattena samannam vadami.|| ||

5. Sanghatikassa ce bhikkhave sanghatidharanamattena abhijjhalussa abhijjha pahiyetha,||
byapannacittassa vyapado pahiyetha,||
kodhanassa kodho pahiyetha,||
upanahi'ssa upanaho pahiyetha,||
makkhi'ssa makkho pahiyetha,||
pa'asissa pa'aso pahiyetha,||
issukissa issa pahiyetha,||
maccharissa macchariyam pahiyetha,||
sathassa satheyyam pahiyetha,||
mayavissa maya pahiyetha,||
papicchassa papika iccha,||
pahiyetha,||
micchaditthikassa micchaditthi pahiyetha,||
tam enam mittamacca natisalohita jatameva nam sanghatikam kareyyum,||
sanghatikattameva samadapeyyyum: " ehi tvam bhadramukha,||
sanghatiko hohi sanghatikassa te sato sanghatidharanamattena abhijjhalussa abhijjha pahiyyissati,||
byapannacittassa vyapado pahiyyissati,||
kodhanassa kodho pahiyyissati,||
upanahi'ssa upanaho pahiyyissati,||
makkhi'ssa makkho pahiyyissati,||
pa'asissa pa'aso pahiyyissati,||
issukissa issa pahiyyissati,||
maccharissa macchariyam pahiyyissati,||
sathassa satheyyam pahiyyissati,||
mayavissa maya pahiyyissati,||
papicchassa papika iccha pahiyyissati,||
micchaditthikassa micchaditthi pahiyyissati" ti.|| ||

yasma ca kho aham bhikkhave sanghatikampi idhekaccam passami abhijjhalum byapannacittam kodhanam upanahim makkhim pa'asim issukim maccharim satham mayavim pap'iccham micchaditthim,||
tasma na sanghatikassa sanghatidharanamattena samannam vadami.

6. Acelakassa ce bhikkhave acelakamattena abhijjhalussa abhijjha pahiyetha,||
byapannacittassa vyapado pahiyetha,||
kodhanassa kodho pahiyetha,||
upanahi'ssa upanaho pahiyetha,||
makkhi'ssa makkho pahiyetha,||
pa'asissa pa'aso pahiyetha,||
issukissa issa pahiyetha,||
maccharissa macchariyam pahiyetha,||
sathassa satheyyam pahiyetha,||
mayavissa maya pahiyetha,||
papicchassa papika iccha pahiyetha,||
micchaditthikassa micchaditthi pahiyetha,||
tam enam mittamacca natisalohita jatameva nam acelakam kareyyum,||
aclekattameva samadapeyyum: " ehi tvam bhadramukha,||
acelako hohi,||
acelakassa te sato acelakamattena abhijjhalussa abhijjha pahiyyissati,||
byapannacittassa [283] vyapado pahiyyissati,||
kodhanassa kodho pahiyyissati,||
upanahi'ssa upanaho pahiyyissati,||
makkhi'ssa makkho pahiyyissati,||
pa'asissa pa'aso pahiyyissati,||
issukissa issa pahiyyissati,||
maccharissa macchariyam pahiyyissati,||
sathassa satheyyam pahiyyissati,||
mayavissa maya pahiyyissati.|| ||

Papicchassa papika iccha pahiyyissati,||
micchaditthikassa miccha ditthi pahiyyissati" ti.|| ||

Yasma ca kho aham bhikkhave acelakampi idhekaccam passami abhijjhalum byapannacittam kodhanam upanahim makkhim pa'asim issukim maccharim satham mayavim pap'iccham micchaditthim,||
tasma na acelakassa acelakamattena samannam vadami.|| ||

Rajojallikassa ce bhikkhave rajojallikamattena abhijjhalussa abhijjha pahiyetha,||
byapannacittassa vyapado pahiyetha,||
kodhanassa kodho pahiyetha,||
upanahi'ssa upanaho pahiyetha,||
makkhi'ssa makkho pahiyetha,||
pa'asissa pa'aso pahiyetha,||
issukissa issa pahiyetha,||
maccharissa macchariyam pahiyetha,||
sathassa satheyyam pahiyetha,||
mayavissa maya pahiyetha,||
papicchassa papika iccha pahiyetha,||
micchaditthikassa micchaditthi pahiyetha,||
tam enam mittamacca natisalohita jatameva nam rajojallikam kareyyum,||
rajojallikattameva samadapeyyum: "ehi tvam bhadramukha,||
rajojalliko hohi,||
rajojallikassa te sato rajojallikamattena abhijjhalussa abhijjha pahiyyissati,||
byapannacittassa vyapado pahiyyissati,||
kodhanassa kodho pahiyyissati,||
upanahi'ssa upanaho pahiyyissati,||
makkhi'ssa makkho pahiyyissati,||
pa'asissa pa'aso pahiyyissati,||
issukissa issa pahiyyissati,||
maccharissa macchariyam pahiyyissati,||
sathassa satheyyam pahiyyissati,||
mayavissa maya pahiyyissati.|| ||

Papicchassa papika iccha pahiyyissati,||
micchaditthikassa miccha ditthi pahiyyissati" ti.|| ||

Yasma ca kho aham bhikkhave rajojallikampi idhekaccam passami abhijjhalum byapannacittam kodhanam upanahim makkhim pa'asim issukim maccharim satham mayavim pap'iccham micchaditthim,||
tasma na rajojallikassa rajojallikamattena samannam vadami.|| ||

Udakorohakassa ce bhikkhave udakorohakamattena abhijjhalussa abhijjha pahiyetha,||
byapannacittassa vyapado pahiyetha,||
kodhanassa kodho pahiyetha,||
upanahi'ssa upanaho pahiyetha,||
makkhi'ssa makkho pahiyetha,||
pa'asissa pa'aso pahiyetha,||
issukissa issa pahiyetha,||
maccharissa macchariyam pahiyetha,||
sathassa satheyyam pahiyetha,||
mayavissa maya pahiyetha,||
papicchassa papika iccha pahiyetha,||
micchaditthikassa micchaditthi pahiyetha,||
tam enam mittamacca natisalohita jatameva nam udakorohakam kareyyum,||
udakorohakamattameva samadapeyyum: "ehi tvam bhadramukha,udakorohako hohi,udakorohakassa te sato udakorohakamattena abhijjhalussa abhijjha pahiyyissati,||
byapannacittassa vyapado pahiyyissati,||
kodhanassa kodho pahiyyissati,||
upanahi'ssa upanaho pahiyyissati,||
makkhi'ssa makkho pahiyyissati,||
pa'asissa pa'aso pahiyyissati,||
issukissa issa pahiyyissati,||
maccharissa macchariyam pahiyyissati,||
sathassa satheyyam pahiyyissati,||
mayavissa maya pahiyyissati.|| ||

Papicchassa papika iccha pahiyyissati,||
micchaditthikassa miccha ditthi pahiyyissati" ti.|| ||

Yasma ca kho aham bhikkhave udakorohakampi idhekaccam passami abhijjhalum byapannacittam kodhanam upanahim makkhim pa'asim issukim maccharim satham mayavim pap'iccham micchaditthim,||
tasma na udakorohakassa udakorohakamattena samannam vadami.|| ||

Rukkhamulikassa ce bhikkhave rukkhamulikamattena abhijjhalussa abhijjha pahiyetha,||
byapannacittassa vyapado pahiyetha,||
kodhanassa kodho pahiyetha,||
upanahi'ssa upanaho pahiyetha,||
makkhi'ssa makkho pahiyetha,||
pa'asissa pa'aso pahiyetha,||
issukissa issa pahiyetha,||
maccharissa macchariyam pahiyetha,||
sathassa satheyyam pahiyetha,||
mayavissa maya pahiyetha,||
papicchassa papika iccha pahiyetha,||
micchaditthikassa micchaditthi pahiyetha,||
tam enam mittamacca natisalohita jatameva nam rukkhamulikam kareyyum,||
rukkhamulikattameva samadapeyyum: " ehi tvam bhadramukha,||
rukkhamuliko hohi,||
rukkhamulikassa te sato rukkhamulikamattena abhijjhalussa abhijjha pahiyyissati,||
byapannacittassa vyapado pahiyyissati,||
kodhanassa kodho pahiyyissati,||
upanahi'ssa upanaho pahiyyissati,||
makkhi'ssa makkho pahiyyissati,||
pa'asissa pa'aso pahiyyissati,||
issukissa issa pahiyyissati,||
maccharissa macchariyam pahiyyissati,||
sathassa satheyyam pahiyyissati,||
mayavissa maya pahiyyissati.|| ||

Papicchassa papika iccha pahiyyissati,||
micchaditthikassa miccha ditthi pahiyyissati" ti.|| ||

Yasma ca kho aham bhikkhave rukkhamulikampi idhekaccam passami abhijjhalum byapannacittam kodhanam upanahim makkhim pa'asim issukim maccharim satham mayavim pap'iccham micchaditthim,||
tasma na rukkhamulikassa rukkhamulikamattena samannam vadami.|| ||

Abbhokasikassa ce bhikkhave abbhokasikamattena abhijjhalussa abhijjha pahiyetha,||
byapannacittassa vyapado pahiyetha,||
kodhanassa kodho pahiyetha,||
upanahi'ssa upanaho pahiyetha,||
makkhi'ssa makkho pahiyetha,||
pa'asissa pa'aso pahiyetha,||
issukissa issa pahiyetha,||
maccharissa macchariyam pahiyetha,||
sathassa satheyyam pahiyetha,||
mayavissa maya pahiyetha,||
papicchassa papika iccha pahiyetha,||
micchaditthikassa micchaditthi pahiyetha,||
tam enam mittamacca natisalohita jatameva nam abbhokasikam kareyyum,||
abbhokasikattameva samadapeyyum: "ehi tvam bhadramukha,||
abbhokasiko hohi,||
abbhokasikassa te sato abbhokasikamattena abhijjhalussa abhijjha pahiyyissati,||
byapannacittassa vyapado pahiyyissati,||
kodhanassa kodho pahiyyissati,||
upanahi'ssa upanaho pahiyyissati,||
makkhi'ssa makkho pahiyyissati,||
pa'asissa pa'aso pahiyyissati,||
issukissa issa pahiyyissati,||
maccharissa macchariyam pahiyyissati,||
sathassa satheyyam pahiyyissati,||
mayavissa maya pahiyyissati.|| ||

Papicchassa papika iccha pahiyyissati,||
micchaditthikassa miccha ditthi pahiyyissati" ti.|| ||

Yasma ca kho aham bhikkhave abbhokasikampi idhekaccam passami abhijjhalum byapannacittam kodhanam upanahim makkhim pa'asim issukim maccharim satham mayavim pap'iccham micchaditthim,||
tasma na abbhokasikassa abbhokasikamattena samannam vadami.|| ||

Ubbhatthakassa ce bhikkhave ubbhatthakamattena abhijjhalussa abhijjha pahiyetha,||
byapannacittassa vyapado pahiyetha,||
kodhanassa kodho pahiyetha,||
upanahi'ssa upanaho pahiyetha,||
makkhi'ssa makkho pahiyetha,||
pa'asissa pa'aso pahiyetha,||
issukissa issa pahiyetha,||
maccharissa macchariyam pahiyetha,||
sathassa satheyyam pahiyetha,||
mayavissa maya pahiyetha,||
papicchassa papika iccha pahiyetha,||
micchaditthikassa micchaditthi pahiyetha,||
tam enam mittamacca natisalohita jatameva nam ubbhatthakam kareyyum,||
ubbhatthakattameva samadapeyyum: "ehi tvam bhadramukha,||
ubbhatthako hohi,||
ubbhatthakassa te sato ubbhatthakamattena abhijjhalussa abhijjha pahiyyissati,||
byapannacittassa vyapado pahiyyissati,||
kodhanassa kodho pahiyyissati,||
upanahi'ssa upanaho pahiyyissati,||
makkhi'ssa makkho pahiyyissati,||
pa'asissa pa'aso pahiyyissati,||
issukissa issa pahiyyissati,||
maccharissa macchariyam pahiyyissati,||
sathassa satheyyam pahiyyissati,||
mayavissa maya pahiyyissati.|| ||

Papicchassa papika iccha pahiyyissati,||
micchaditthikassa miccha ditthi pahiyyissati" ti.|| ||

Yasma ca kho aham bhikkhave ubbhatthakampi idhekaccam passami abhijjhalum byapannacittam kodhanam upanahim makkhim pa'asim issukim maccharim satham mayavim pap'iccham micchaditthim,||
tasma na ubbhatthakassa ubbhatthakamattena samannam vadami.|| ||

Pariyayabhattikassa ce bhikkhave pariyayabhattikamattena abhijjhalussa abhijjha pahiyetha,||
byapannacittassa vyapado pahiyetha,||
kodhanassa kodho pahiyetha,||
upanahi'ssa upanaho pahiyetha,||
makkhi'ssa makkho pahiyetha,||
pa'asissa pa'aso pahiyetha,||
issukissa issa pahiyetha,||
maccharissa macchariyam pahiyetha,||
sathassa satheyyam pahiyetha,||
mayavissa maya pahiyetha,||
papicchassa papika iccha pahiyetha,||
micchaditthikassa micchaditthi pahiyetha,||
tam enam mittamacca natisalohita jatameva nam pariyayabhattikam kareyyum,||
pariyayabhattakattameva samadapeyyum: "ehi tvam bhadramukha,||
pariyayabhattiko hohi,||
pariyayabhattikassa te sato pariyayabhattikamattena abhijjhalussa abhijjha pahiyyissati,||
byapannacittassa vyapado pahiyyissati,||
kodhanassa kodho pahiyyissati,||
upanahi'ssa upanaho pahiyyissati,||
makkhi'ssa makkho pahiyyissati,||
pa'asissa pa'aso pahiyyissati,||
issukissa issa pahiyyissati,||
maccharissa macchariyam pahiyyissati,||
sathassa satheyyam pahiyyissati,||
mayavissa maya pahiyyissati.Papicchassa papika iccha pahiyyissati,||
micchaditthikassa miccha ditthi pahiyyissati" ti.|| ||

Yasma ca kho aham bhikkhave pariyayabhattikampi idhekaccam passami abhijjhalum byapannacittam kodhanam upanahim makkhim pa'asim issukim maccharim satham mayavim pap'iccham miccha ditthim,||
tasma na pariyayabhattikassa pariyayabhattikamattena samannam vadami.|| ||

Mantajjhayakassa ce bhikkhave mantajjhayakamattena abhijjhalussa abhijjha pahiyetha,||
byapannacittassa vyapado pahiyetha,||
kodhanassa kodho pahiyetha,||
upanahi'ssa upanaho pahiyetha,||
makkhi'ssa makkho pahiyetha,||
pa'asissa pa'aso pahiyetha,||
issukissa issa pahiyetha,||
maccharissa macchariyam pahiyetha,||
sathassa satheyyam pahiyetha,||
mayavissa maya pahiyetha,||
papicchassa papika iccha pahiyetha,||
micchaditthikassa micchaditthi pahiyetha,||
tam enam mittamacca natisalohita jatameva nam mantajjhayakam kareyyum,||
mantajjhayakattameva samadapeyyum: "ehi tvam bhadramukha,||
mantajjhayako hohi,||
mantajjhayakassa te sato mantajjhayakamattena abhijjhalussa abhijjha pahiyyissati,||
byapannacittassa vyapado pahiyyissati,||
kodhanassa kodho pahiyyissati,||
upanahi'ssa upanaho pahiyyissati,||
makkhi'ssa makkho pahiyyissati,||
pa'asissa pa'aso pahiyyissati,||
issukissa issa pahiyyissati,||
maccharissa macchariyam pahiyyissati,||
sathassa satheyyam pahiyyissati,||
mayavissa maya pahiyyissati.Papicchassa papika iccha pahiyyissati,||
micchaditthikassa miccha ditthi pahiyyissati" ti.|| ||

Yasma ca kho aham bhikkhave mantajjhayakampi idhekaccam passami abhijjhalum byapannacittam kodhanam upanahim makkhim pa'asim issukim maccharim satham mayavim pap'iccham miccha ditthim,||
tasma na mantajjhayakassa mantajjhayakamattena samannam vadami.|| ||

Jatilakassa ce bhikkhave jatadharanamattena abhijjhalussa abhijjha pahiyetha,||
byapannacittassa vyapado pahiyetha,||
kodhanassa kodho pahiyetha,||
upanahi'ssa upanaho pahiyetha,||
makkhi'ssa makkho pahiyetha,||
pa'asissa pa'aso pahiyetha,||
issukissa issa pahiyetha,||
maccharissa macchariyam pahiyetha,||
sathassa satheyyam pahiyetha,||
mayavissa maya pahiyetha,||
papicchassa papika iccha pahiyetha,||
micchaditthikassa micchaditthi pahiyetha,||
tam enam mittamacca natisalohita jatameva nam jatilakam kareyyum,||
jatilakattameva samadapeyyum: "ehi tvam bhadramukha,||
jatilako hohi,||
jatilakassa te sato jatadharanamattena abhijjhalussa abhijjha pahiyyissati,||
byapannacittassa vyapado pahiyyissati,kodhanassa kodho pahiyyissati,||
upanahi'ssa upanaho pahiyyissati,||
makkhi'ssa makkho pahiyyissati,||
pa'asissa pa'aso pahiyyissati,||
issukissa issa pahiyyissati,||
maccharissa macchariyam pahiyyissati,||
sathassa satheyyam pahiyyissati,||
mayavissa maya pahiyyissati.Papicchassa papika iccha pahiyyissati,||
micchaditthikassa miccha ditthi pahiyyissati" ti.|| ||

Yasma ca kho aham bhikkhave jatilakampi idhekaccam passami abhijjhalum byapannacittam kodhanam upanahim makkhim pa'asim issukim maccharim satham mayavim pap'iccham miccha ditthim,||
tasma na jatilakassa jatadharanamattena samannam vadami.|| ||

7. Kathan ca bhikkhave bhikkhu samanasamicipatipadam patipanno hoti? Yassa kassaci bhikkhave bhikkhuno abhijjhalussa abhijjha pahina hoti,||
byapannacittassa vyapado pahino hoti,||
kodhanassa kodho pahino hoti,||
upanahi'ssa upanaho pahino hoti,||
makkhi'ssa makkho pahino hoti,||
pa'asissa pa'aso pahino hoti,||
issukissa issa pahina hoti,||
maccharissa macchariyam pahinam hoti,||
sathassa satheyyam pahinam hoti,||
mayavissa maya pahina hoti,||
papicchassa papika iccha pahina hoti,||
micchaditthi'ssa micchaditthi pahina hoti,||
imesam kho aham bhikkhave samanamalanam samanadosanam samanakasatanam apayikanam thananam duggativedaniyanam pahana samanasamicipatipadam patipannoti vadami.|| ||

8.|| ||

So sabbehi imehi papakehi akusalehi dhammehi visuddhamattanam samanupassati.|| ||

Tassa sabbehi imehi papakehi akusalehi dhammehi visuddhamattanam samanupassato pamujjam jayati.|| ||

Pamuditassa piti jayati.|| ||

Pitimanassa kayo passambhati.|| ||

Passaddhakayo sukham vedeti.|| ||

Sukhino cittam samadhiyati.|| ||

9. So metta-sahagatena cetasa ekam disam pharitva viharati,||
tatha dutiyam,||
tatha tatiyam,||
tatha catutthim.|| ||

Iti uddham-adho tiriyam sabbadhi sabbattataya sabbavantam lokam metta-sahagatena cetasa vipulena mahaggatena appamanena averena avyapajjhena1 pharitva viharati.|| ||

Karunasahagatena cetasa ekam disam pharitva viharati.|| ||

Tatha dutiyam,||
tatha tatiyam,||
tatha catutthim.|| ||

Iti uddham-adho tiriyam sabbadhi sabbattataya sabbavantam lokam karuna-sahagatena cetasa vipulena mahaggatena appamanena averena avyapajjhena pharitva viharati.|| ||

Muditasahagatena cetasa ekam disam pharitva viharati,||
tatha dutiyam,||
tatha tatiyam,||
tatha catutthim.|| ||

Iti uddham-adho tiriyam sabbadhi sabbattataya sabbavantam lokam mudita-sahagatena cetasa vipulena mahaggatena appamanena averena avyapajjhena pharitva viharati.|| ||

Upekkhasahagatena cetasa ekam disam pharitva viharati,||
tatha dutiyam,||
tatha tatiyam,||
tatha catutthim.|| ||

Iti uddham-adho tiriyam sabbadhi sabbattataya sabbavantam lokam upekkha-sahagatena cetasa vipulena mahaggatena appamanena averena avyapajjhena pharitva viharati.|| ||

10. Seyyatha pi,||
bhikkhave,||
pokkharani acchodika satodika sitodika setaka supatittha ramaniya,||
puratthimaya [284] ce pi disaya puriso agaccheyya ghammabhitatto ghammapareto kilanto tasito pipasito.|| ||

- So tam pokkharanim agamma vineyya udakapipasam,||
vineyya ghammapari'aham.|| ||

Pacchimaya ce pi disaya puriso agaccheyya ghammabhitatto ghammapareto kilanto tasito pipasito.|| ||

So tam pokkharanim agamma vineyya udakapipasam,||
vineyya ghammapari'aham.|| ||

Uttaraya ce pi disaya puriso agaccheyya ghammabhitatto ghammapareto kilanto tasito pipasito.|| ||

So tam pokkharanim agamma vineyya udakapipasam,||
vineyya ghammapari'aham.|| ||

Dakkhinaya ce pi disaya puriso agaccheyya ghammabhitatto ghammapareto kilanto tasito pipasito so tam pokkharanim agamma vineyya udakapipasam,||
vineyya ghammapari'aham.|| ||

Yato kuto ce pi nam puriso agaccheyya ghammabhitatto ghammapareto kilanto tasito pipasito,||
so tam pokkharanim agamma vineyya udakapipasam,||
vineyya ghammapari'aham.|| ||

11. Evam eva kho bhikkhave khattiyakula ce pi agarasma anagariyam pabbajito hoti,||
so ca Tathagatappaveditam Dhamma-Vinayam agamma evam mettam karunam muditam upekkham bhavetva labhati ajjhattam vupasamam.|| ||

Ajjhattam vupasama samanasamicipatipadam7 patipannoti vadami.|| ||

Brahmanakula ce pi agarasma anagariyam pabbajito hoti,||
so ca Tathagatappaveditam Dhamma-Vinayam agamma evam mettam karunam muditam upekkham bhavetva labhati ajjhattam vupasamam.|| ||

Ajjhattam vupasama samanasamicipatipadam patipannoti vadami.|| ||

Vessakula ce pi agarasma anagariyam pabbajito hoti,||
so ca Tathagatappaveditam Dhamma-Vinayam agamma evam mettam karunam muditam upekkham6 bhavetva labhati ajjhattam vupasamam.|| ||

Ajjhattam vupasama samanasamicipatipadam patipannoti vadami.Suddakula ce pi kula agarasma anagariyam pabbajito hoti,||
so ca Tathagatappaveditam Dhamma-Vinayam agamma evam mettam karuna muditam upekkham6 bhavetva labhati ajjhattam vupasamam.|| ||

Ajjhattam vupasama samanasamicipatipadam7 patipannoti8 vadami.|| ||

12. Khattiyakula ce pi agarasma anagariyam pabbajito hoti,||
so ca asavanam khaya anasavam ceto-vimuttim panna-vimuttim ditthe va dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharati.|| ||

Asavanam khaya samano hoti.|| ||

Brahmanakula ce pi agarasma anagariyam pabbajito hoti,||
so ca asavanam khaya anasavam ceto-vimuttim panna-vimuttim ditthe va dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharati.|| ||

Asavanam khaya samano hoti.Vessakula ce pi agarasma anagariyam pabbajito hoti,||
so ca asavanam khaya anasavam ceto-vimuttim panna-vimuttim ditthe va dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharati.|| ||

Asavanam khaya samano hoti.|| ||

Suddakula ce pi agarasma anagariyam pabbajito hoti,||
so ca asavanam khaya anasavam ceto-vimuttim panna-vimuttim ditthe va dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharati.|| ||

Asavanam khaya samano hoti.|| ||

Yasma kasma ce pi kula agarasma anagariyam pabbajito hoti,||
so ca asavanam khaya anasavam ceto-vimuttim panna-vimuttim ditthe va dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharati.|| ||

Asavanam khaya samano hoti.|| ||

Idam avoca Bhagava.|| ||

Attamana te bhikkhu Bhagavato bhasitam abhinandunti.

Culaassapurasuttam dasamam


Contact:
E-mail
Copyright Statement