Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Majjhima Nikaya
I. Mulapannasa
5. Cula Yamaka Vagga

Sutta 42

Veranjaka Suttam

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


 

[1][chlm][pts][ntbb][upal] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

Tena kho pana samayena veranjaka brahmanagahapatika Savatthiyam pativasanti kenacid-eva karaniyena.|| ||

2. Assosum kho veranjaka brahmanagahapatika.|| ||

Samano khalu bho Gotamo Sakyaputto Sakyakula pabbajito Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

Tam kho pana bhavantam5 Gotamam evam kalyano kittisaddo abbhuggato: iti pi so Bhagava araham Samma-sambuddho vijja-carana-sampanno sugato loka-vidu anuttaro purisa-damma-sarathi sattha deva-manussanam buddho Bhagava.|| ||

So imam lokam sadevakam samarakam sabrahmakam,||
sassamana-brahmanim pajam sadeva-manussam sayam abhinna sacchikatva pavedeti.|| ||

So dhammam deseti adi kalyanam majjhe kalyanam pariyosana-kalyanam sattham savyanjanam.|| ||

Kevalaparipunnam parisuddham brahmacariyam pakaseti.|| ||

Sadhu kho pana tatharupanam arahatam dassanam hoti" ti.

3. Atha khoveranjaka brahmanagahapatika yena Bhagava ten'upasankamimsu.|| ||

Upasankamitva app'ekacce Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidimsu.|| ||

App'ekacce Bhagavata saddhim sammodimsu,||
sammodaniyam katham saraniyam vitisaretva eka-m-antam nisidimsu.|| ||

App'ekacce yena Bhagava ten'anjalim panametva eka-m-antam nisidimsu.|| ||

App'ekacce tunhibhuta eka-m-antam nisidimsu.|| ||

4. Eka-m-antam nisinna khoveranjaka brahmanagahapatika Bhagavantam etad avocum: Ko nu kho bho Gotama hetu ko paccayo yenamidh'ekacce satta kayassa bheda param marana apayam duggatim vinipatam Nirayam upapajjanti?|| ||

Ko pana bho Gotama hetu ko paccayo yenamidh'ekacce satta kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjantiti?|| ||

5. Adhammacariya visamacariya hetu kho gahapatayo evamidh'ekacce satta kayassa bheda param marana apayam duggatim vinipatam Nirayam upapajjanti.|| ||

Dhammacariya samacariya hetu kho gahapatayo evamidh'ekacce satta kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjanti ti.|| ||

6. Na kho mayam imassa bhoto Gotamassa sankhittena bhasitassa vittharena attham avibhattassa vittharena attham ajanama.|| ||

Sadhu no bhavam Gotamo tatha dhammam desetu yatha mayam imassa bhoto Gotamassa sankhittena bhasitassa vittharena attham avibhattassa vittharena attham ajaneyyamati.|| ||

Tena hi gahapatayo sunatha,||
sadhukam manasi karotha,||
bhasissamiti.|| ||

Evam bhoti khoveranjaka brahmanagahapatika Bhagavato paccassosum Bhagava etad avoca:|| ||

7. Tividham kho gahapatayo kayena adhammacari visamacari hoti.|| ||

Catubbidham vacaya adhammacari visamacari hoti.|| ||

Tividham manasa adhammacari visamacari hoti.|| ||

8. Kathan ca gahapatayo tividham kayena adhammacari visamacari hoti?|| ||

Idha gahapatayo ekacco panatipati hoti luddo lohitapani hatapahate nivittho adayapanno panabhutesu.|| ||

Adinnadayi kho pana hoti,||
yam tam parassa paravittupakaranam gamagatam va arannagatam va adinnam theyyasankhatam adata hoti.|| ||

Kamesu micchacari kho pana hoti,||
ya ta maturakkhita piturakkhita mata-piturakkhita bhaturakkhita bhaginirakkhita natirakkhita gottarakkhita dhammarakkhita sassamika saparidanda,||
antamaso malagunaparikkhittapi,||
tatharupasu carittam apajjita hoti.|| ||

Evam kho gahapatayo tividham kayena adhammacari visamacari hoti.|| ||

9. Kathan ca gahapatayo catubbidham vacayadhammacari visamacari hoti?|| ||

Idha gahapatayo ekacco musavadi hoti: sabhagato va parisagato va natimajjhagato va pugamajjhagato va rajakulamajjhagato va abhinito sakkhiputtho:3 'ehambho purisa yam janasi tam vadehi' ti.|| ||

So ajanam va aha janamiti,||
janam va aha na janamiti,||
apassam va aha passamiti,||
passam va aha na passamiti.|| ||

Iti attahetu va parahetu va amisa-kincikkha-hetu va sampajanamusa bhasita hoti,||
pisunavaco kho pana hoti: ito sutva amutra akkhata imesam bhedaya,||
amutra va sutva imesam akkhata amusam bhedaya,||
iti samagganam va bhetta bhintanam va anuppadata,||
vaggaramo vaggarato vagganandi vaggakaranim vacam bhasita hoti.|| ||

Pharusavaco kho pana hoti.|| ||

Ya sa vaca andaka kakkasa parakatuka parabhisajjani kodhasamanta asamadhisamvattanika,||
tatha-rupim vacam bhasita hoti.|| ||

Samphapppalapi kho pana hoti: akala-vadi abhuta-vadi anattha-vadi adhamma-vadi avinaya-vadi anidhanavatim vacam bhasita akalena anapadesam apariyantavatim anatthasamhitam.|| ||

Evam kho gahapatayo catubbidham vacayadhammacari visamacari hoti.|| ||

10. Kathan ca gahapatayo tividham manasaadhammacari visamacari hoti?|| ||

Idha gahapatayo ekacco abhijjhalu hoti: yam tam parassa paravittupakaranam tam abhijjhita hoti.|| ||

'Aho vata yam parassa tam mama assa' ti.|| ||

Byapannacitto kho pana hoti padutthamanasankappo: ime satta hannantu va vajjhantu va ucchijjantu va vinassantu va ma va ahesum iti va' ti.|| ||

Micchaditthi kho pana hoti viparitadassano: n'atthi dinnam,||
n'atthi yittham,||
n'atthi hutam,||
n'atthi sukata-dukkatanam kammanam phalam vipako,||
n'atthi ayam loko,||
n'atthi paro loko,||
n'atthi mata,||
n'atthi pita,||
n'atthi satta opapatika,||
n'atthi loke samana-brahmana sammaggata samma patipanna ye iman ca lokam paranca lokam sayam abhinna sacchikatva pavedenti' ti.|| ||

Evam kho gahapatayo tividham manasaadhammacari visamacari hoti.
Evamadhammacariya visamacariya hetu kho gahapatayo evamidh'ekacce satta kayassa bheda param marana apayam duggatim vinipatam Nirayam upapajjanti.|| ||

12. Kathan ca gahapatayo tividham kayenadhammacari samacari hoti?|| ||

Idha gahapatayo ekacco panatipatam pahaya panatipata pativirato hoti: nihita-dando nihita-sattho lajji dayapanno sabba-pana-bhuta-hitanukampi viharati.|| ||

Adinnadanam pahaya adinnadana pativirato hoti: yam tam parassa paravittupakaranam gamagatam va arannagatam va tam nadinnam theyyasankhatam adata hoti.|| ||

Kamesu micchacaram pahaya kamesu micchacara pativirato hoti: ya ta maturakkhita piturakkhita mata-piturakkhita bhaturakkhita bhaginirakkhita natirakkhita gottarakkhita dhammarakkhita sassamika saparidanda,||
antamaso malagunaparikkhittapi,||
tatharupasu na carittam apajjita hoti.|| ||

Evam kho gahapatayo tividham kayenadhammacari samacari hoti.|| ||

13. Kathan ca gahapatayo catubbidham vacaya dhammacari samacari hoti?|| ||

Idha gahapatayo ekacco musa-vadam pahaya musa-vada pativirato hoti: sabhagato va parisagato va natimajjhagato va pugamajjhagato va rajakulamajjhagato va abhinito sakkhiputtho: 'ehambho purisa yam janasi tam vadehi' ti.|| ||

So ajanam va aham na janamiti,||
janam va aha janamiti,||
apassam va aha na passamiti,||
passam va aha passamiti.|| ||

Iti attahetu va parahetu va amisa-kincikkha-hetu va na sampajanamusa bhasita hoti.|| ||

Pisunam vacam pahaya pisunaya vacaya pativirato hoti: ito sutva na amutra akkhata imesam bhedaya,||
amutra va sutva na imesam akkhata amusam bhedaya iti bhinnanam va sandhata sahitanam va anuppadata,||
samaggaramo samagga-rato samagga-karanim vacam bhasita hoti.|| ||

Pharusam vacam pahaya pharusaya vacaya pativirato hoti: yasa vaca ne'a kanna-sukha pemaniya hadayan-gama pori bahujana-kanta bahujana-manapa tatha-rupim vacam bhasita hoti.|| ||

Samphappalapam pahaya samphappalapa pativirato hoti: kala-vadi bhuta-vadi attha-vadi dhamma-vadi vinaya-vadi,||
nidhanavatim vacam bhasita kalena sapadesam pariyantavatim atthasamhitam.|| ||

Evam kho gahapatayo catubbidham vacaya dhammacari samacari hoti.|| ||

14. Kathan ca gahapatayo tividham manasa dhammacari samacari hoti?|| ||

Idha gahapatayo ekacco anabhijjhalu hoti: yam tam parassa paravittupakaranam tam nabhijjhita hoti.|| ||

'Aho vata yam parassa tam mama assa' ti.|| ||

Abyapannacitto kho pana hoti appadutthamanasankappo: ime satta avera avyapajjha anigha sukhi attanam pariharantu' ti.|| ||

Sammaditthi kho pana hoti aviparitadassano: 'atthi dinnam,||
atthi yittham,||
atthi hutam,||
atthi sukata-dukkatanam kammanam phalam vipako,||
atthi ayam loko,||
atthi paro loko,||
atthi mata,||
atthi pita,||
atthi satta opapatika,||
atthi loke samana-brahmana sammaggata5 samma patipanna ye iman ca lokam paranca lokam sayam abhinna sacchikatva pavedenti' ti.|| ||

Evam kho gahapatayo tividham manasa dhammacari samacari hoti.|| ||

Evam dhammacariya samacariya hetu kho gahapatayo evamidh'ekacce satta kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjanti.|| ||

15. Akankheyya ce gahapatayo dhammacari samacari aho vataham kayassa bheda param marana khattiyamahasalanam va sahavyatam upapajjeyyanti,||
thanam kho pan'etam vijjati yam so kayassa bheda param marana khattiyamahasalanam va sahavyatam upapajjeyya.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Tatha hi so dhammacari samacari.|| ||

16. Akankheyya ce gahapatayo dhammacari samacari aho vataham kayassa bheda param marana brahmanamahasa'anam va sahavyatam upapajjeyyanti,||
thanam kho pan'etam vijjati yam so kayassa bheda param marana brahmanamahasa'anam va sahavyatam upapajjeyya.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Tatha hi so dhammacari samacari.|| ||

17.Akankheyya ce gahapatayo dhammacari samacari aho vataham kayassa bheda param marana gahapatimahasalanam va sahavyatam upapajjeyyanti,||
thanam kho pan'etam vijjati yam so kayassa bheda param marana gahapatimahasalanam va sahavyatam upapajjeyya tam kissa hetu?|| ||

Tatha hi so dhammacari samacari.|| ||

18. Akankheyya ce gahapatayo dhammacari samacari aho vataham kayassa bheda param marana catummaharajikanam devanam sahavyatam upapajjeyyanti,||
thanam kho pan'etam vijjati yam so kayassa bheda param marana catummaharajikanam devanam sahavyatam upapajjeyya.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Tatha hi so dhammacari samacari.|| ||

19. Akankheyya ce gahapatayo dhammacari samacari aho vataham kayassa bheda param marana Tavatimsanam devanam sahavyatam upapajjeyyanti,||
thanam kho pan'etam vijjati yam so kayassa bheda param marana Tavatimsanam devanam sahavyatam upapajjeyya.Tam kissa hetu?|| ||

Tatha hi so dhammacari samacari.|| ||

20. Akankheyya ce gahapatayo dhammacari samacari aho vataham kayassa bheda param marana yamanam devanam sahavyatam upapajjeyyanti,||
thanam kho pan'etam vijjati yam so kayassa bheda param marana yamanam devanam sahavyatam upapajjeyya.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Tatha hi so dhammacari samacari.|| ||

21. Akankheyya ce gahapatayo dhammacari samacari aho vataham kayassa bheda param marana tusitanam devanam sahavyatam upapajjeyyanti,||
thanam kho pan'etam vijjati yam so kayassa bheda param marana tusitanam devanam sahavyatam upapajjeyya.Tam kissa hetu?|| ||

Tatha hi so dhammacari samacari.|| ||

22. Akankheyya ce gahapatayo dhammacari samacari aho vataham kayassa bheda param marana nimmanaratinam devanam sahavyatam upapajjeyyanti,||
thanam kho pan'etam vijjati yam so kayassa bheda param marana nimmanaratinam devanam sahavyatam upapajjeyya.Tam kissa hetu?|| ||

Tatha hi so dhammacari samacari.|| ||

23. Akankheyya ce gahapatayo dhammacari samacari aho vataham kayassa bheda param marana paranimmitavasavattinam devanam sahavyatam upapajjeyyanti,||
thanam kho pan'etam vijjati yam so kayassa bheda param marana paranimmitavasavattinam devanam sahavyatam upapajjeyya.Tam kissa hetu?|| ||

Tatha hi so dhammacari samacari.|| ||

24. Akankheyya ce gahapatayo dhammacari samacari aho vataham kayassa bheda param marana brahmakayikanam devanam sahavyatam upapajjeyyanti,||
thanam kho pan'etam vijjati yam so kayassa bheda param marana brahmakayikanam devanam sahavyatam upapajjeyya.Tam kissa hetu?|| ||

Tatha hi so dhammacari samacari.|| ||

25. Akankheyya ce gahapatayo dhammacari samacari aho vataham kayassa bheda param marana abhanam devanam sahavyatam upapajjeyyanti,||
thanam kho pan'etam vijjati yam so kayassa bheda param marana abhanam devanam sahavyatam upapajjeyya.Tam kissa hetu?|| ||

Tatha hi so dhammacari samacari.|| ||

26. Akankheyya ce gahapatayo dhammacari samacari aho vataham kayassa bheda param marana parittabhanam devanam sahavyatam upapajjeyyanti,||
thanam kho pan'etam vijjati yam so kayassa bheda param marana parittabhanam devanam sahavyatam upapajjeyya.Tam kissa hetu?|| ||

Tatha hi so dhammacari samacari.|| ||

27. Akankheyya ce gahapatayo dhammacari samacari aho vataham kayassa bheda param marana appamanabhanam devanam sahavyatam upapajjeyyanti,||
thanam kho pan'etam vijjati yam so kayassa bheda param marana appamanabhanam devanam sahavyatam upapajjeyya.Tam kissa hetu?|| ||

Tatha hi so dhammacari samacari.|| ||

28. Akankheyya ce gahapatayo dhammacari samacari aho vataham kayassa bheda param marana abhassaranam devanam sahavyatam upapajjeyyanti,||
thanam kho pan'etam vijjati yam so kayassa bheda param marana abhassaranam devanam sahavyatam upapajjeyya.Tam kissa hetu?|| ||

Tatha hi so dhammacari samacari.|| ||

29. Akankheyya ce gahapatayo dhammacari samacari aho vataham kayassa bheda param marana subhanam devanam sahavyatam upapajjeyyanti,||
thanam kho pan'etam vijjati yam so kayassa bheda param marana subhanam devanam sahavyatam upapajjeyya.Tam kissa hetu?|| ||

Tatha hi so dhammacari samacari.|| ||

30. Akankheyya ce gahapatayo dhammacari samacari aho vataham kayassa bheda param marana parittasubhanam devanam sahavyatam upapajjeyyanti,||
thanam kho pan'etam vijjati yam so kayassa bheda param marana parittasubhanam devanam sahavyatam upapajjeyya.Tam kissa hetu?|| ||

Tatha hi so dhammacari samacari.|| ||

31. Akankheyya ce gahapatayo dhammacari samacari aho vataham kayassa bheda param marana appamanasubhanam devanam sahavyatam upapajjeyyanti,||
thanam kho pan'etam vijjati yam so kayassa bheda param marana appamanasubhanam devanam sahavyatam upapajjeyya.Tam kissa hetu?|| ||

Tatha hi so dhammacari samacari.|| ||

32. Akankheyya ce gahapatayo dhammacari samacari aho vataham kayassa bheda param marana subhakinnakanam devanam sahavyatam upapajjeyyanti,||
thanam kho pan'etam vijjati yam so kayassa bheda param marana subhakinnakanam devanam sahavyatam upapajjeyya.Tam kissa hetu?|| ||

Tatha hi so dhammacari samacari.|| ||

33. Akankheyya ce gahapatayo dhammacari samacari aho vataham kayassa bheda param marana vehapphalanam devanam sahavyatam upapajjeyyanti,||
thanam kho pan'etam vijjati yam so kayassa bheda param marana vehapphalanam devanam sahavyatam upapajjeyya.Tam kissa hetu?|| ||

Tatha hi so dhammacari samacari.|| ||

34. Akankheyya ce gahapatayo dhammacari samacari aho vataham kayassa bheda param marana avihanam devanam sahavyatam upapajjeyyanti,||
thanam kho pan'etam vijjati yam so kayassa bheda param marana avihanam devanam sahavyatam upapajjeyya.Tam kissa hetu?|| ||

Tatha hi so dhammacari samacari.|| ||

35. Akankheyya ce gahapatayo dhammacari samacari aho vataham kayassa bheda param marana atappanam devanam sahavyatam upapajjeyyanti,||
thanam kho pan'etam vijjati yam so kayassa bheda param marana atappanam devanam sahavyatam upapajjeyya.Tam kissa hetu?|| ||

Tatha hi so dhammacari samacari.|| ||

36. Akankheyya ce gahapatayo dhammacari samacari aho vataham kayassa bheda param marana sudassanam devanam sahavyatam upapajjeyyanti,||
thanam kho pan'etam vijjati yam so kayassa bheda param marana sudassanam devanam sahavyatam upapajjeyya.Tam kissa hetu?|| ||

Tatha hi so dhammacari samacari.|| ||

37. Akankheyya ce gahapatayo dhammacari samacari aho vataham kayassa bheda param marana sudassinam devanam sahavyatam upapajjeyyanti,||
thanam kho pan'etam vijjati yam so kayassa bheda param marana sudassinam devanam sahavyatam upapajjeyya.Tam kissa hetu?|| ||

Tatha hi so dhammacari samacari.|| ||

38. Akankheyya ce gahapatayo dhammacari samacari aho vataham kayassa bheda param marana akanitthakanam devanam sahavyatam upapajjeyyanti,||
thanam kho pan'etam vijjati yam so kayassa bheda param marana akanitthakanam devanam sahavyatam upapajjeyya.Tam kissa hetu?|| ||

Tatha hi so dhammacari samacari.|| ||

39. Akankheyya ce gahapatayo dhammacari samacari aho vataham kayassa bheda param marana akasanancayatanupaganam devanam sahavyatam upapajjeyyanti,||
thanam kho pan'etam vijjati yam so kayassa bheda param marana akasanancayatanupaganam devanam sahavyatam upapajjeyya.Tam kissa hetu?|| ||

Tatha hi so dhammacari samacari.|| ||

40. Akankheyya ce gahapatayo dhammacari samacari aho vataham kayassa bheda param marana vinnanancayatanupaganam devanam sahavyatam upapajjeyyanti,||
thanam kho pan'etam vijjati yam so kayassa bheda param marana vinnanancayatanupaganam devanam sahavyatam upapajjeyya.Tam kissa hetu?|| ||

Tatha hi so dhammacari samacari.|| ||

41. Akankheyya ce gahapatayo dhammacari samacari aho vataham kayassa bheda param marana akincannayatanupaganam devanam sahavyatam upapajjeyyanti,||
thanam kho pan'etam vijjati yam so kayassa bheda param marana akincannayatanupaganam devanam sahavyatam upapajjeyya.Tam kissa hetu?|| ||

Tatha hi so dhammacari samacari.|| ||

42. Akankheyya ce gahapatayo dhammacari samacari aho vataham kayassa bheda param marana n'eva-sanna-nasannayatanupaganam devanam sahavyatam upapajjeyyanti,||
thanam kho pan'etam vijjati yam so kayassa bheda param marana n'eva-sanna-nasannayatanupaganam devanam sahavyatam upapajjeyya.Tam kissa hetu?|| ||

Tatha hi so dhammacari samacari.|| ||

43. Akankheyya ce gahapatayo dhammacari samacari 'aho vataham asavanam khaya anasavam ceto-vimuttim panna-vimuttim ditthe va dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja vihareyyanti.|| ||

Thanam kho pan'etam vijjati yam so asavanam khaya anasavam ceto-vimuttim panna-vimuttim ditthe va dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja vihareyya.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Tatha hi so dhammacari samacariti.|| ||

44. Evam vutteveranjaka brahmanagahapatika Bhagavantam etad avocum: abhikkantam bho Gotama,||
abhikkantam bho Gotama.|| ||

Seyyatha pi bho Gotama nikkujjitam va ukkujjeyya.|| ||

Paticchannam va vivareyya,||
mulhassa va maggam acikkheyya,||
andhakare va telapajjotam dhareyya 'cakkhumanto rupani dakkhinti'ti,||
evam evam bhota Gotamena aneka-pariyayena dhammo pakasito.|| ||

Ete mayam bhavantam Gotamam saranam gacchama dhammanca bhikkhu-sanghan ca.|| ||

Upasake no bhavam Gotamo dharetu ajjatagge panupete saranam gate" ti.|| ||

Veranjakasuttam dutiyam.


Contact:
E-mail
Copyright Statement