Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Majjhima Nikaya
I. Mulapannasa
5. Cula Yamaka Vagga

Sutta 44

Cula Vedalla Suttam

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


 

[1][wrrn][chlm][pts][than][upal] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Rajagahe viharati Veluvane Kalandakanivape.|| ||

Atha kho Visakho upasako yena Dhammadinna bhikkhuni ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Dhammadinnam bhikkhunim abhivadetva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinno kho Visakho upasako Dhammadinnam bhikkhunim etad avoca:|| ||

[2][than]. "Sakkayo sakkayo ti ayye vuccati.|| ||

Katamo nu kho ayye sakkayo vutto Bhagavata" ti?|| ||

"Panca kho ime avuso Visakha upadanakkhandha sakkayo vutto Bhagavata.|| ||

Seyyathidam:||
rup'upadanakkhandho||
vedan'upadanakkhandho||
sann'upadanakkhandho||
sankhar'upadanakkhandho||
vinnan'upadanakkhandho.|| ||

Ime kho avuso Visakha pancupadanakkhandha sakkayo vutto Bhagavata" ti.|| ||

"Sadhu ayye" ti kho Visakho upasako Dhammadinnaya bhikkhuniya bhasitam abhinanditva anumoditva Dhammadinnam bhikkhunim uttarim panham apucchi:|| ||

[3][than]. "'Sakkayasamudayo sakkayasamudayo' ti ayye vuccati.|| ||

Katamo nu kho ayye sakkayasamudayo vutto Bhagavata" ti?|| ||

"Ya'yam avuso Visakha tanha ponobhavika nandiragasahagata tatra tatrabhinandini.|| ||

Seyyathidam:||
kama-tanha||
bhava-tanha||
vibhava-tanha.|| ||

Ayam kho avuso Visakha sakkayasamudayo vutto Bhagavata" ti.|| ||

[4][than]. "'Sakkayanirodho sakkayanirodho' ti ayye vuccati.|| ||

Katamo nu kho ayye sakkayanirodho vutto Bhagavata" ti?|| ||

"Yo kho avuso Visakha tassa yeva tanhaya asesaviraganirodho cago patinissaggo mutti analayo.|| ||

Ayam kho avuso Visakha sakkayanirodho vutto Bhagavata" ti.|| ||

[5][than]. "'Sakkayanirodhagamini patipada sakkayanirodhagaminipatipada' ti ayye vuccati.|| ||

Katama nu kho ayye sakkayanirodhagaminipatipada vutta Bhagavata" ti?|| ||

"Ayam eva kho avuso Visakha ariyo atthangiko maggo sakkaya-nirodha-gamini-patipada vutta Bhagavata.|| ||

Seyyathidam:||
samma ditthi||
samma sankappo||
samma vaca||
samma kammanto||
samma ajivo||
samma vayamo||
samma sati||
samma samadhi" ti.|| ||

[6][than] "Tan'neva nu kho ayye upadanam te panc'upadanakkhandha,||
udahu annatra pancah'upadanakkhandhehi upadanan" ti?|| ||

"Na kho avuso Visakha tan'neva upadanam te panc'upadanakkhandha,||
[300] na pi annatra pancah'upadanakkhandhehi upadanam.|| ||

Yo kho avuso Visakha pancas'upadanakkhandhesu chandarago,||
tam tattha upadanan" ti.|| ||

[7][than]. "Katham pan'ayye sakkayaditthi hoti" ti?|| ||

"Idh'avuso Visakha assutava puthujjano ariyanam adassavi ariya-Dhammassa akovido ariya-Dhamme avinito,||
sappurisanam adassavi sappurisa-Dhammassa akovido sappurisa-Dhamme avinito||
rupam attato samanupassati,||
rupavantam va attanam,||
attani va rupam,||
rupasmim va attanam;||
vedanam attato samanupassati,||
vedanavantam va attanam,||
attani va vedanam,||
vedanaya va attanam;||
sannam attato samanupassati,||
sanna vantam va attanam,||
attani va sannam,||
sannaya va attanam;||
sankhare attato samanupassati,||
sankharavantam va attanam,||
attani va sankhare,||
sankharesu va attanam;||
vinnanam attato samanupassati,||
vinnanavantam va attanam,||
attani va vinnanam,||
vinnanasmim va attanam.|| ||

Evam kho avuso Visakha sakkayaditthi hoti" ti.|| ||

[8][than] "Katham pan'ayye sakkayaditthi na hoti" ti?|| ||

"Idh'avuso Visakha Sutava ariyasavako ariyanam dassavi ariya-Dhammassa kovido ariya-Dhamme suvinito,||
sappurisanam dassavi sappurisa-Dhammassa kovido sappurisa-Dhamme suvinito||
na rupam attato samanupassati,||
na rupavantam va attanam,||
na attani va rupam,||
na rupasmim va attanam;||
na vedanam attato samanupassati,||
na vedanavantam va attanam,||
na attani va vedanam,||
vedanaya va attanam;||
na sannam attato samanupassati,||
na sanna vantam va attanam,||
na attani va sannam,||
na sannaya va attanam;||
na sankhare attato samanupassati,||
na sankharavantam va attanam,||
na attani va sankhare,||
na sankharesu va attanam;||
na vinnanam attato samanupassati,||
na vinnanavantam va attanam,||
na attani va vinnanam,||
na vinnanasmim va attanam.|| ||

Evam kho avuso Visakha sakkayaditthi na hoti" ti.|| ||

[9][than] "Katamo pan'ayye ariyo atthangiko maggo" ti?|| ||

"Ayam'eva kho avuso Visakha ariyo atthangiko maggo.|| ||

Seyyathidam:||
samma ditthi||
samma sankappo||
samma vaca||
samma kammanto||
samma ajivo||
samma vayamo||
samma sati||
samma samadhi" ti.|| ||

[10][than]. "Ariyo pan'ayye atthangiko maggo sankhato udahu asankhato" ti?|| ||

"Ariyo kho avuso Visakha atthangiko maggo [301] sankhato" ti.|| ||

[11][than]. "Ariyena nu kho ayye atthangikena maggena tayo khandha sangahita,||
udahu tihi khandhehi ariyo atthangiko maggo sangahito" ti?|| ||

"Na kho avuso Visakha ariyena atthangikena maggena tayo khandha sangahita.|| ||

Tihi ca kho avuso Visakha khandhehi ariyo atthangiko maggo sangahito:||
ya c'avuso Visakha sammavaca,||
yo ca sammakammanto,||
yo ca sammaajivo,||
ime dhamma silakkhandhe sangahita.|| ||

Yo ca sammavayamo,||
ya ca sammasati,||
yo ca sammasamadhi,||
ime dhamma samadhikkhandhe sangahita.|| ||

Ya ca sammaditthi,||
yo ca sammasankappo,||
ime dhamma pannakkhandhe sangahita" ti.|| ||

[12][than]. "Katamo pan'ayye samadhi?|| ||

Katame samadhinimitta,
katame samadhiparikkhara,
katama samadhibhavana" ti?|| ||

"Ya kho avuso Visakha cittassa ekaggata ayam samadhi.|| ||

Cattaro satipatthana samadhinimitta.|| ||

Cattaro sammappadhana samadhiparikkhara.|| ||

Ya tesam yeva dhammanam asevana bhavana bahulikammam,||
ayam tattha samadhi bhavana" ti.|| ||

[13][than]. "Kati pan'ayye sankhara" ti?|| |||| ||

"Tayo 'me avuso Visakha sankhara:
kaya-sankharo||
vaci-sankharo||
citta-sankharo" ti.|| ||

[14][than]. "Katamo pan'ayye kaya-sankharo,||
katamo vaci-sankharo,||
katamo citta-sankharo" ti?|| ||

"Assasapassasa kho avuso Visakha kayasankharo.|| ||

Vitakkavicara vacisankharo.|| ||

Sanna ca vedana ca cittasankharo" ti.|| ||

[15][than] "Kasma pan'ayye assasapassasa kaya-sankharo?|| ||

Kasma vitakka-vicara vacisankharo?|| ||

Kasma sanna ca vedana ca cittasankharo" ti?|| ||

Assasapassasa kho avuso Visakha kayika ete dhamma kaya-patibaddha.|| ||

Tasma assasapassasa kayasankharo.|| ||

Pubbe kho avuso Visakha vitakketva vicaretva paccha vacam bhindati.|| ||

Tasma vitakkavicara vacisankharo.|| ||

Sanna ca vedana ca cetasika ete dhamma cittapatibaddha.|| ||

Tasma sanna ca vedana ca cittasankharo" ti.|| ||

[16][than] "Kathan ca pan'ayye sanna-vedayita-nirodhasamapatti hoti" ti?|| ||

"Na kho avuso Visakha sanna-vedayita-nirodham samapajjantassa bhikkhuno evam hoti:
'Aham sanna-vedayita-nirodham samapajjissan' ti va,||
'Aham sanna-vedayita-nirodham samapajjami' ti va,||
'Aham sanna-vedayita-nirodham samapanno' ti va,||
atha khvassa pubbe va tatha cittam bhavitam hoti yan tam tathattaya upaneti" ti.|| ||

[17][than] "Sanna-vedayita-nirodham [302] samapajjantassa pan'ayye bhikkhuno katame dhamma pathamam nirujjhanti:||
yadi va kaya-sankharo||
yadi va vaci-sankharo||
yadi va citta-sankharo" ti?|| ||

"Sanna-vedayita-nirodham samapajjantassa kho avuso Visakha bhikkhuno pathamam nirujjhati vaci-sankharo,||
tato kaya-sankharo,||
tato citta-sankharo" ti.|| ||

[18][than] "Kathan ca pan'ayye sanna-vedayita-nirodha-samapattiya vutthanam hoti" ti?|| ||

"Na kho avuso Visakha sanna-vedayita-nirodha-samapattiya vutthahantassa bhikkhuno evam hoti:||
'Aham sanna-vedayita-nirodhasamapattiya vutthahi'ssan' ti va||
'Aham sanna-vedayita-nirodhasamapattiya vutthahami' ti va||
'Aham sanna-vedayita-nirodhasamapattiya vutthito' ti va||
atha khvassa pubbe va tatha cittam bhavitam hoti yan tam tathattaya upaneti" ti|| ||

[19][than]. "Sanna-vedayita-nirodha-samapattiya vutthahantassa pan'ayye bhikkhuno katame dhamma pathamam uppajjanti,||
yadi va kaya-sankharo,||
yadiva vaci-sankharo,||
yadi va citta-sankharo" ti?|| ||

"Sanna-vedayita-nirodha-samapattiya vutthahantassa kho avuso Visakha bhikkhuno||
pathamam uppajjati citta-sankharo,||
tato kaya-sankharo,||
tato vaci-sankharo" ti.|| ||

[20][than] "Sanna-vedayita-nirodha-samapattiya vutthitam pan'ayye bhikkhum kati phassa phusanti" ti?|| ||

"Sanna-vedayita-nirodha-samapattiya vutthitam kho avuso Visakha bhikkhum tayo phassa phusanti:||
sunnato phasso,||
animitto phasso,||
appanihito phasso" ti.|| ||

[21][than] "Sanna-vedayita-nirodha-samapattiya vutthitassa pan'ayye bhikkhuno kim-ninnam cittam hoti kim-ponam kim-pabbharan" ti?|| ||

"Sanna-vedayita-nirodha-samapattiya vutthitassa kho avuso Visakha bhikkhuno||
viveka-ninnam cittam hoti||
viveka-ponam||
viveka-pabbharan" ti.|| ||

[22][bit][than] "Kati pan'ayye vedana" ti?|| ||

"Tisso kho ima avuso Visakha vedana:||
sukha vedana||
dukkha vedana||
adukkha-m-asukha vedana" ti.|| ||

[23][than]. "Katama pan'ayye sukha vedana,||
katama dukkha vedana||
katama adukkha-m-asukha vedana" ti?|| ||

"Yam kho avuso Visakha kayikam va||
cetasikam va||
sukham||
satam||
vedayitam||
ayam||
sukha||
vedana.|| ||

Yam kho avuso Visakha kayikam va||
cetasikam va||
dukkham||
asatam||
vedayitam||
ayam||
dukkha||
vedana.|| ||

Yam kho avuso Visakha kayikam va||
cetasikam va||
n'eva satam-nasatam vedayitam||
ayam adukkha- [303] m-asukha vedana" ti.|| ||

[24][than] Sukha pan'ayye vedana kim-sukha kim-dukkha,||
dukkha vedana kim-dukkha kim-sukha,||
adukkha-m-asukha vedana kim-sukha kim-dukkha ti?|| ||

Sukha kho avuso Visakha vedana thiti-sukha viparinama-dukkha,||
dukkha vedana thiti-dukkha viparinama-sukha,||
adukkha-m-asukha vedana nana-sukha annan-dukkha" ti.|| ||

[25][than] "Sukhaya pan'ayye vedanaya kim-anusayo anuseti?|| ||

Dukkhaya vedanaya kim anusayo anuseti?|| ||

Adukkha-m-asukhaya vedanaya kim anusayo anuseti" ti?|| ||

Sukhaya kho avuso Visakha vedanaya raganusayo anuseti.|| ||

Dukkhaya vedanaya patighanusayo anuseti.|| ||

Adukkha-m-asukhaya vedanaya avijjanusayo anuseti" ti.|| ||

[26][than] "Sabbaya nu kho ayye sukhaya vedanaya raganusayo anuseti?|| ||

Sabbaya dukkhaya vedanaya patighanusayo anuseti?|| ||

Sabbaya adukkha-m-asukhaya vedanaya avijjanusayo anuseti" ti?|| ||

"Na kho avuso Visakha sabbaya sukhaya vedanaya raganusayo anuseti,||
na sabbaya dukkhaya vedanaya patighanusayo anuseti,||
na sabbaya adukkha-m-asukhaya vedanaya avijjanusayo anuseti" ti.|| ||

[27][than] Sukhaya pan'ayye vedanaya kim pahatabbam?|| ||

Dukkhaya vedanaya kim pahatabbam?|| ||

Adukkha-m-asukhaya vedanaya kim pahatabban" ti?|| ||

"Sukhaya kho avuso Visakha vedanaya raganusayo pahatabbo.|| ||

Dukkhaya vedanaya patighanusayo pahatabbo.|| ||

Adukkha-m-asukhaya vedanaya avijjanusayo pahatabbo" ti.|| ||

[28][than] "Sabbaya nu kho ayye sukhaya vedanaya raganusayo pahatabbo?|| ||

Sabbaya dukkhaya vedanaya patighanusayo pahatabbo?|| ||

Sabbaya adukkha-m-asukhaya vedanaya avijjanusayo pahatabbo" ti?|| ||

"Na kho avuso Visakha sabbaya sukhaya vedanaya raganusayo pahatabbo,||
na sabbaya dukkhaya vedanaya patighanusayo pahatabbo,||
na sabbaya adukkha-m-asukhaya vedanaya avijjanusayo pahatabbo.|| ||

Idh'avuso Visakha bhikkhu vivicc'eva kamehi||
vivicca akusalehi dhammehi - ||
savitakkam savicaram -||
vivekajam piti-sukham||
pathamam-jhanam upasampajja viharati,||
ragan-tena pajahati,||
na tattha raganusayo anuseti.|| ||

Idh'avuso Visakha bhikkhu iti patisancikkhati:||
'Kuda'ssu namaham tad'ayatanam upasampajja viharissami||
yad'ariya etarahi ayatanam upassampajja viharanti' ti,||
iti anuttaresu vimokhesu piham||
[304] upatthapayato uppajjati pihapaccaya domanassam||
patighantena pajahati,||
na tattha patighanusayo anuseti.|| ||

Idh'avuso Visakha bhikkhu sukhassa ca pahana||
dukkhassa ca pahana||
pubbe va somanassa-domanassanam attha-gama -||
adukkham-asukham -||
upekha-sati-parisuddhim||
catuttham jhanam upasampajja viharati,||
avijjan'tena pajahati,||
na tattha avijjanusayo anuseti" ti.|| ||

[29][than]. Sukhaya pan'ayye vedanaya kim patibhago" ti?|| ||

"Sukhaya kho avuso Visakha vedanaya dukkha vedana patibhago" ti.|| ||

"Dukkhaya pan'ayye vedanaya kim patibhago" ti?|| ||

"Dukkhaya kho avuso Visakha vedanaya sukha vedana patibhago" ti?|| ||

"Adukkha-m-asukhaya pan'ayye vedanaya kim patibhago" ti?|| ||

"Adukkha-m-asukhaya kho avuso Visakha vedanaya avijja patibhago" ti.|| ||

"Avijjaya pan'ayye kim patibhago" ti?|| ||

"Avijjaya kho avuso Visakha vijja patibhago" ti.|| ||

"Vijjaya pan'ayye kim patibhago" ti?|| ||

"Vijjaya kho avuso Visakha vimutti patibhago" ti.|| ||

"Vimuttiya pan'ayye kim patibhago" ti?|| ||

"Vimuttiya kho avuso Visakha nibbanam patibhago" ti.|| ||

"Nibbanassa pan'ayye kim patibhago" ti?|| ||

"Accasaravuso Visakha panham||
nasakkhi panhanam pariyan tam gahetum.|| ||

Nibbanogadham hi avuso Visakha brahmacariyam nibbanaparayanam nibbanapariyosanam.|| ||

Akankha-mano ca tvam avuso Visakha Bhagavantam upasankamitva etam'attham puccheyyasi,||
yatha ca te Bhagava vyakaroti tatha nam dhareyyasi" ti.|| ||

[30][than] Atha kho Visakho upasako Dhammadinnaya bhikkhuniya bhasitam abhinanditva anumoditva utthay'asana Dhammadinnam bhikkhunim abhivadetva padakkhinam katva yena Bhagava ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinno kho Visakho upasako yavatako ahosi Dhammadinnaya bhikkhuniya saddhim kathasallapo,||
tam sabbam Bhagavato arocesi.|| ||

Evam vutte Bhagava Visakham upasakam etad avoca:|| ||

"Pandita Visakha Dhammadinna bhikkhuni,||
maha-panna Visakha Dhammadinna bhikkhuni.|| ||

Maman-ce pi tvam Visakha etam'attham puccheyyasi,||
aham-pi tam evam'evam vyakareyyam
[305] yatha tam Dhammadinnaya bhikkhuniya byakatam,||
eso c'ev'etassa attho,||
evam'etam dharehi" ti.|| ||

Idam avoca Bhagava.|| ||

Attamano Visakho upasako Bhagavato bhasitam abhinanditi.|| ||

Culavedallasuttam catuttham


Contact:
E-mail
Copyright Statement