Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Majjhima Nikaya
I. Mulapannasa
5. Cula Yamaka Vagga

Sutta 45

Cula Dhamma-Samadana Suttam

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


 

[1][chlm][pts][than][upal] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

Tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

"Bhikkhavo" ti.|| ||

"Bhadante" ti te bhikkhu Bhagavato paccassosum||
Bhagava etad avoca:|| ||

2. Cattar'imani bhikkhave dhamma-samadanani.

Katamani cattari?|| ||

Atthi bhikkhave dhamma-samadanam paccuppanna-sukham ayatim dukkha-vipakam.|| ||

Atthi bhikkhave dhamma-samadanam paccuppanna-dukkhan c'eva ayatin ca dukkha-vipakam.|| ||

Atthi bhikkhave dhamma-samadanam paccuppanna-dukkham ayatim sukha-vipakam.

Atthi bhikkhave dhamma-samadanam paccuppanna-sukhan c'eva ayatin ca sukha-vipakam.|| ||

3. Kataman ca bhikkhave dhamma-samadanam paccuppanna-sukham ayatim dukkha-vipakam?|| ||

Santi, bhikkhave, eke samana-brahmana evamvadino evam ditthino:|| ||

"N'atthi kamesu doso" ti.|| ||

Te kamesu patavyatam apajjanti,||
te kho molibaddhahi paribbajikahi paricarenti.|| ||

Te evam ahamsu:|| ||

'Kim su nama te bhonto samana-brahmana kamesu anagatabhayam sampassamana kamanam pahanam-ahamsu,||
kamanam parinnam pannapenti?|| ||

Sukho imissa paribbajikaya tarunaya mudukaya lomasaya bahaya samphasso' ti.|| ||

Te kamesu patavyatam apajjanti.|| ||

Te kamesu patavyatam apajjitva kayassa bheda param marana apayam duggatim vinipatam Nirayam upapajjanti.

Te tattha dukkha tippa katuka vedana vediyanti.|| ||

Te evam ahamsu:|| ||

'Idam kho te bhonto samana-brahmana kamesu anagatabhayam sampassamana kamanam pahanam-ahamsu,||
kamanam parinnam pannapenti.|| ||

Imehi mayam kamahetu [306] kamanidanam dukkha tippa katuka vedana vediyama' ti.|| ||

Seyyatha pi, bhikkhave, gimhanam pacchime mase maluvasipatika phaleyya,||
atha kho tam bhikkhave maluvabijam annatarasmim salamule nipateyya.|| ||

Atha kho bhikkhave ya tasmim sale adhivattha devata sa bhita samvigga santasam apajjeyya.|| ||

Atha kho bhikkhave tasmim sale adhivatthaya devataya mittamacca natisalohita,||
aramadevata vanadevata rukkhadevata osadhitinavanaspatisu adhivattha devata,||
sangamma samagamma evam samassaseyyum:|| ||

'Ma bhavam bhayi,||
ma bhavam bhayi.|| ||

App'eva nam'etam maluva bijam moro va gileyya,||
mago va khadeyya,||
davadaho va daheyya,||
vanakammika va uddhareyyum,||
upacika va udrabheyyum,||
abijam va panassa' ti.|| ||

Atha kho tam bhikkhave maluvabijam n'eva moro gileyya,||
na mago khadeyya,||
na davadaho daheyya,||
na vanakammika uddhareyyum,||
na upacika udrabheyyum,||
bijamva panassa.|| ||

Tam pavussakena meghena abhippavattham samma-d-eva virulheyya.|| ||

Sa'ssa maluvalata taruna muduka lomasa vilambini, sa tam salam upaniseveyya.|| ||

Atha kho bhikkhave tasmim sale adhivatthaya devataya evam assa:|| ||

'Kim su nama te bhonto mittamacca natisalohita,||
aramadevata vanadevata rukkhadevata,||
osadhitinavanaspatisu adhivattha devata,||
maluvabije anagatabhayam sampassamana sangamma samagamma evam samassasesum:||
ma bhavam bhayi,||
ma bhavam bhayi,||
app'eva nam'etam maluvabijam moro va gileyya mago va khadeyya davadaho va daheyya, vanakammika va uddhareyyum,||
upacika va udrabheyyum,||
abijam va pan'assati.|| ||

Sukho imissa maluvalataya tarunaya mudukaya lomasaya vilambiniya samphasso' ti.|| ||

Sa tam salam anuparihareyya,||
sa tam salam anupariharitva upari vitabhim kareyya,||
upari vitabhim karitva oghanam janeyya,||
oghanam janetva ye tassa salassa mahanta mahanta khandha te padaleyya.|| ||

Atha kho bhikkhave tasmim sale adhivatthaya devataya evam assa:|| ||

'Idam kho te bhonto mittamacca natisalohita,||
aramadevata vanadevata rukkhadevata,||
osadhitinavanaspatisu adhivattha devata,||
maluvabije anagatabhayam sampassamana sangamma samagamma evam samassasesum:||
ma bhavam bhayi,||
ma bhavam bhayi,||
app'eva name tam maluvabijam moro va gileyya [307] mago va khadeyya davadaho va daheyya vanakammika va uddhareyyum upacika va udrabheyyum,||
abijam va pan'assati,||
yan'caham maluvabijahetu dukkha tippa katuka vedana vediyami' ti.|| ||

Evam eva kho bhikkhave santi eke samana-brahmana evamvadino evam ditthino:|| ||

'N'atthi kamesu doso' ti.|| ||

Te kamesu patavyatam apajjanti,||
te molibaddhahi paribbajikahi paricarenti||
te evam ahamsu:|| ||

Kim su nama te bhonto samana-brahmana kamesu anagatabhayam sampassamana kamanam pahanam-ahamsu,||
kamanam parinnam pannapenti?|| ||

'Sukho imissa paribbajikaya tarunaya mudukaya lomasaya bahaya samphasso' ti.|| ||

Te kamesu patavyatam apajjanti.|| ||

Te kamesu patavyatam apajjitva kayassa bheda param marana apayam duggatim vinipatam Nirayam upapajjanti.|| ||

Te tattha dukkha tippa katuka vedana vediyanti.|| ||

Te evam ahamsu:|| ||

'Idam kho bhonto samana-brahmana kamesu anagatabhayam sampassamana kamanam pahanam-ahamsu||
kamanam parinnam pannapenti.|| ||

Ime hi mayam kamahetu kamanidana dukkha tippa katuka vedana vediyama' ti.|| ||

Idam vuccati bhikkhave dhamma-samadanam paccuppanna-sukham ayatim dukkha-vipakam.|| ||

4. Kataman ca bhikkhave dhamma-samadanam paccuppanna-dukkhan c'eva ayatin ca dukkha-vipakam?|| ||

Idha, bhikkhave, ekacco acelako hoti muttacaro hatthavalekhano.|| ||

Na ehibhadantiko||
na titthabhadantiko,||
na abhihatam||
na uddissakatam||
na nimantanam sadiyati.|| ||

So na kumbhimukha patiganhati,||
na khalopimukha patiganhati,||
na elakamantaram||
na dandamantaram||
na musalamantaram||
na dvinnam bhunjamananam,||
na gabbhiniya||
na payamanaya||
na purisantaragataya,||
na sankittisu,||
na yattha sa upatthito hoti,||
na yattha makkhika sandasandacarini,||
na maccham||
na mamsam.

Na suram||
na merayam||
na thusodakam pibati.|| ||

So ekagariko va hoti ekalopiko,||
dvagariko va hoti dvalopiko,||
sattagariko va hoti sattalopiko.|| ||

Ekissa pi dattiya yapeti,||
dvihi pi dattihi yapeti||
sattahi pi dattihi yapeti,||
ekahikam pi aharam ahareti,||
dvahikam pi aharam ahareti,||
sattahikam pi aharam ahareti.|| ||

Iti evarupam addhamasikam pi pariyayabhatta-bhojananuyogam-anuyutto viharati.|| ||

So sakabhakkho va [308] hoti samakabhakkho va hoti||
nivarabhakkho va hoti||
daddulabhakkho1 va hoti||
hatabhakkho va hoti||
kanabhakkho va hoti||
acamabhakkho va hoti||
pinnakabhakkho va hoti||
tinabhakkho va hoti||
gomayabhakkho va hoti,||
vanamulaphalaharo yapeti pavattaphalabhoji.|| ||

So sanani pi dhareti||
masanani pi dhareti||
chavadussani pi dhareti||
pamsukulani pi dhareti||
tiritani pi dhareti||
ajinani pi dhareti||
ajinakkhipam pi dhareti||
kusaciram pi dhareti||
vakaciram pi dhareti||
phalakaciram pi dhareti||
kesakambalam pi dhareti||
valakambalam pi dhareti||
ulukapakkham pi dhareti.|| ||

Kesamassulocako pi hoti,||
kesamassulocananuyogam-anuyutto,||
ubbhatthako pi hoti asanapatikkhitto,||
ukkutiko pi hoti ukkutikappadhanam-anuyutto,||
kantakapassayiko pi hoti kantakapassaye seyyam kappeti,||
sayatatiyakam pi udakorohananuyogam-anuyutto viharati.|| ||

Iti evarupam aneka-vihitam kayassa atapanaparitapananuyogam-anuyutto viharati.|| ||

So kayassa bheda param marana apayam duggatim vinipatam Nirayam upapajjati.|| ||

Idam vuccati bhikkhave dhamma-samadanam paccuppanna-dukkhan c'eva ayatinca dukkha-vipakam.|| ||

6. Kataman ca bhikkhave dhamma-samadanam paccuppanna-dukkham ayatim sukhavipakam?|| ||

Idha, bhikkhave, ekacco pakatiya tibbaragajatiko hoti.|| ||

So abhikkhanam ragajam dukkham domanassam patisanvedeti.|| ||

Pakatiya tibbadosajatiko hoti,||
so abhikkhanam dosajam dukkham domanassam patisanvedeti.|| ||

Pakatiya tibbamohajatiko hoti,||
so abhikkhanam mohajam dukkham domanassam patisanvedeti.|| ||

So sahapi dukkhena sahapi domanassena assumukho pi rudamano paripunnam parisuddham brahmacariyam carati.|| ||

So kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjati.

Idam vuccati bhikkhave dhamma-samadanam paccuppanna-dukkha ayatim sukha-vipakam.|| ||

7. Kataman ca bhikkhave dhamma-samadanam paccuppanna-sukhan c'eva ayatin ca sukha-vipakam?|| ||

Idha, bhikkhave, ekacco pakatiya na tibbaragajatiko hoti,||
so na abhikkhanam ragajam dukkham domanassam patisanvedeti.|| ||

Pakatiya na tibbadosajatiko hoti,||
so na abhikkhanam dosajam dukkham domanassam patisanvedeti.|| ||

Pakatiya na tibbamohajatiko [309] hoti,||
so na abhikkhanam mohajam dukkham domanassam patisanvedeti.|| ||

So vivicc'eva kamehi||
vivicca akusalehi dhammehi||
savitakkam||
savicaram||
vivekajam piti-sukham||
pathamam-jhanam upasampajja viharati.|| ||

Vitakka-vicaranam vupasama||
ajjhattam sampasadanam||
cetaso ekodi-bhavam||
avitakkam||
avicaram||
samadhijam piti-sukham||
dutiyam-jhanam upasampajja viharati.|| ||

Pitiya ca viraga||
upekhako ca viharati||
sato ca sampajano,||
sukhan ca kayena patisanvedeti||
yam tam ariyam acikkhanti||
'upekkhako satima sukhavihari' ti||
tatiyam-jhanam upasampajja viharati.|| ||

Sukhassa ca pahana||
dukkhassa ca pahana||
pubbe va somanassa domanassanam atthangama||
adukkham-asukham||
upekkha-sati-parisuddhim||
catuttham-jhanam upasampajja viharati.|| ||

So kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjati.|| ||

Idam vuccati bhikkhave dhamma-samadanam paccuppanna-sukhan c'eva ayatinca sukha-vipakam.|| ||

Imani kho bhikkhave cattari dhamma-samadanani" ti.|| ||

Idam avoca Bhagava.|| ||

Attamana te bhikkhu Bhagavato bhasitam abhinandunti.|| ||

Culadhamma-samadanasuttam pancamam


Contact:
E-mail
Copyright Statement