Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Majjhima Nikaya
I. Mulapannasa
5. Cula Yamaka Vagga

Sutta 46

Maha Dhamma-Samadana Suttam

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


 

[1][chlm][pts][ntbb][upal] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

Tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi:

"Bhikkhavo" ti.|| ||

"Bhadante" ti te bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

Bhagava etad avoca:|| ||

2. "Yebhuyyena bhikkhave satta evam kama evam chanda evam adhippaya: aho vata anittha akanta amanapa dhamma parihayeyyum,||
ittha kanta manapa dhamma abhivaddheyyunti.|| ||

Tesam bhikkhave sattanam evam kamanam evam chandanam evam adhippayanam anittha akanta amanapa dhamma abhivaddhanti,||
ittha kanta manapa dhamma parihayanti.|| ||

Tatra tumhe bhikkhave1 kam hetum paccethati2.|| ||

"Bhagavammulaka [310] no bhante dhamma Bhagavamnettika Bhagavampatisarana.|| ||

Sadhu vata bhante3 Bhagavantamyeva4 patibhatu etassa bhasitassa attho.|| ||

Bhagavato sutva bhikkhu dharessanti" ti.|| ||

Tena hi bhikkhave sunatha,||
sadhukam manasi karotha,||
bhasissamiti.|| ||

Evam bhante' ti kho te bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

Bhagava etad avoca:|| ||

3. Idha, bhikkhave, assutava puthujjano ariyanam adassavi ariya-Dhammassa akovido ariya-Dhamme avinito,||
sappurisanam adassavi sappurisa-Dhammassa akovido sappurisa-Dhamme avinito sevitabbe dhamme na janati,||
asevitabbe dhamme na janati,||
bhajitabbe dhamme na janati,||
abhajitabbe dhamme na janati.So sevitabbe dhamme ajananto asevitabbe dhamme ajananto,||
bhajitabbe dhamme ajananto abhajitabbe dhamme ajananto,||
asevitabbe dhamme sevati sevitabbe dhamme na sevati,||
abhajitabbe dhamme bhajati,||
bhajitabbe dhamme na bhajati.|| ||

Tassa asevitabbe dhamme sevato sevitabbe dhamme asevato,||
abhajitabbe dhamme bhajato bhajitabbe dhamme abhajato anittha akanta amanapa dhamma abhivaddhanti.|| ||

Ittha kanta manapa dhamma parihayanti.|| ||

Tam kissa hetu? Evam h'etam bhikkhave hoti yatha tam aviddasuno.|| ||

4. Sutava ca kho bhikkhave ariyasavako ariyanam dassavi ariya-Dhammassa kovido ariya-Dhamme suvinito,||
sappurisanam dassavi sappurisa-Dhammassa kovido sapapurisadhamme suvinito sevitabbe dhamme pajanati1 asevitabbe dhamme pajanati,||
bhajitabbe dhamme pajanati abhajitabbe dhamme pajanati.|| ||

So sevitabbe dhamme pajananto asevitabbe dhamme pajananto,||
bhajitabbe dhamme pajananto abhajitabbe dhamme pajananto,||
asevitabbe dhamme na sevati,||
sevitabbe dhamme sevati.|| ||

Abhajitabbe dhamme na bhajati,||
bhajitabbe dhamme bhajati.|| ||

Tassa asevitabbe dhamme asevato sevitabbe dhamme sevato,||
abhajitabbe dhamme abhajato bhajitabbe dhamme bhajato,||
anittha akanta amanapa dhamma parihayanti.|| ||

Ittha kanta manapa dhamma abhivaddhanti.|| ||

Tam kissa hetu? Evam h'etam bhikkhave hoti yatha tam viddasuno.|| ||

5. Cattarimani bhikkhave dhammasamadanani.|| ||

Katamani cattari?|| ||

Atthi bhikkhave dhammasamadanam paccuppannadukkhanc'eva ayatinca dukkha vipakam.|| ||

Atthi bhikkhave dhammasamadanam paccuppannasukham ayatim dukkhavipakam.|| ||

Atthi bhikkhave dhammasamadanam paccuppannasukham ayatim dukkhavipakam.|| ||

Atthi bhikkhave [311] dhammasamadanam paccuppannadukkham ayatim sukhavipakam.|| ||

Atthi bhikkhave dhammasamadanam paccuppannasukhanc'eva ayatinca sukhavipakam.|| ||

6. Tatra, bhikkhave, yad idam dhammasamadanam paccuppannadukkhanc'eva ayatinca dukkhavipakam,||
tam avidva4 avijjagato yathabhutam nappajanati.|| ||

Idam kho dhammasamadanam paccuppannadukkhanc'eva ayatinca dukkhavipakanti.|| ||

Tam avidva avijjagato yathabhutam appajananto tam sevati,||
tam na parivajjeti.|| ||

Tassa tam sevato tam aparivajjayato anittha akanta amanapa dhamma abhivaddhanti.|| ||

Ittha kanta manapa dhamma parihayanti tam kissahetu? Evam h'etam bhikkhave hoti yatha tam aviddasuno.|| ||

7. Tatra, bhikkhave, yad idam dhammasamadanam paccuppannasukham ayatim dukkhavipakam,||
tam avidva avijjagato yathabhutam nappajanati.|| ||

Idam kho dhammasamadanam paccuppannasukham ayatim dukkhavipakanti.|| ||

Tam avidva avijjagato yathabhutam appajananto tam sevati,||
tam na parivajjeti.|| ||

Tassa tam sevato tam aparivajjayato anittha akanta amanapa dhamma abhivaddhanti.|| ||

Ittha kanta manapa dhamma parihayanti tam kissa hetu? Evam h'etam bhikkhave hoti yatha tam aviddasuno.|| ||

8. Tatra, bhikkhave, yad idam dhammasamadanam paccuppannadukkham ayatim sukhavipakam,||
tam avidva2 avijjagato yathabhutam nappajanati.|| ||

Idam kho dhammasamadanam paccuppannadukkham ayatim sukhavipakanti.|| ||

Tam avidva avijjagato yathabhutam appajananto tam na sevati,||
tam parivajjeti.|| ||

Tassa tam asevato tam parivajjayato anittha akanta amanapa dhamma abhivaddhanti.|| ||

Ittha kanta manapa dhamma parihayanti tam kissahetu? Evam h'etam bhikkhave hoti yatha tam aviddasuno.|| ||

9. Tatra, bhikkhave, yad idam dhammasamadanam paccuppanna sukhanc'eva ayatinca sukhavipakam,3 tam avidva avijjagato yathabhutam nappajanati.|| ||

Idam kho dhammasamadanam paccuppannasukhanc'eva ayatinca sukhavipakanti.|| ||

Tam avidva avijjagato yathabhutam appajananto tam na sevati,||
tam parivajjeti.|| ||

Tassa tam asevato tam parivajjayato anittha akanta amanapa dhamma abhivaddhanti.|| ||

Ittha kanta manapa dhamma parihayanti tam kissahetu? Evam h'etam bhikkhave hoti yatha tam aviddasuno.|| ||

10. Tatra, bhikkhave, yad idam dhammasamadanam paccuppannadukkhanc'eva ayatinca dukkhavipakam,||
tam vidva4 vijjagato yathabhutam pajanati.|| ||

Idam kho dhammasamadanam paccuppannadukkhanc'eva ayatinca dukkhavipakanti.|| ||

Tam vidva vijjagato yathabhutam pajananto tam na sevati,||
tam parivajjeti.|| ||

Tassa tam asevato tam parivajjayato [312] anittha akanta amanapa dhamma parihayanti.|| ||

Ittha kanta manapa dhamma abhivaddhanti tam kissahetu? Evam h'etam bhikkhave hoti yatha tam viddasuno.|| ||

11. Tatra, bhikkhave, yad idam dhammasamadanam paccuppannasukham ayatim dukkhavipakam,||
tam vidva vijjagato yathabhutam pajanati.|| ||

Idam kho dhammasamadanam paccuppannasukham ayatim dukkhavipakanti.|| ||

Tam vidva vijjagato yathabhutam pajananto tam na sevati,||
tam parivajjeti.|| ||

Tassa tam asevato tam parivajjayato anittha akanta amanapa dhamma parihayanti.|| ||

Ittha kanta manapa dhamma abhivaddhanti.|| ||

Tam kissahetu? Evam h'etam bhikkhave hoti yatha tam viddasuno.|| ||

12. Tatra, bhikkhave, yad idam dhammasamadanam paccuppannadukkham ayatim sukhavipakam,||
tam vidva4 vijjagato yathabhutam pajanati.|| ||

Idam kho dhammasamadanam paccuppannadukkham ayatim sukhavipakanti.|| ||

Tam vidva vijjagato yathabhutam pajananto tam sevati,||
tam na parivajjeti.|| ||

Tassa tam sevato tam aparivajjayato anittha akanta amanapa dhamma parihayanti.|| ||

Ittha kanta manapa dhamma abhivaddhanti tam kissahetu? Evam h'etam bhikkhave hoti yatha tam viddasuno.|| ||

13. Tatra, bhikkhave, yad idam dhammasamadanam paccuppannasukhanc'eva ayatinca sukhavipakam,||
tam vidva4 vijjagato yathabhutam pajanati.|| ||

Idam kho dhammasamadanam paccuppannasukhanc'eva ayatinca sukhavipakanti.|| ||

Tam vidva vijjagato yathabhutam pajananto tam sevati,||
tam na parivajjeti.|| ||

Tassa tam sevato tam aparivajjayato anittha akanta amanapa dhamma parihayanti.|| ||

Ittha kanta manapa dhamma abhivaddhanti tam kissahetu? Evam h'etam bhikkhave hoti yatha tam viddasuno.|| ||

[313] 14. Kataman ca bhikkhave dhammasamadanam paccuppannadukkhanc'eva ayatinca dukkhavipakam?

Idha,||
bhikkhave,||
ekacco saha pi dukkhena saha pi domanassena panatipati hoti panatipatapaccaya ca dukkham domanassam patisanvedeti.|| ||

Saha pi dukkhena saha pi domanassena adinnadayi hoti adinnadanapaccaya ca dukkham domanassam patisanvedeti.|| ||

Saha pi dukkhena saha pi domanassena kamesu micchacari hoti.|| ||

Kamesu micchacarapaccaya ca dukkham domanassam patisanvedeti.|| ||

Saha pi dukkhena saha pi domanassena musavadi hoti.|| ||

Musavadapaccaya ca dukkham domanassam patisanvedeti.|| ||

Saha pi dukkhena saha pi domanassena pisunavaco2 hoti.|| ||

Pisunavacapaccaya ca3 dukkham domanassam patisanvedeti.|| ||

Saha pi dukkhena saha pi domanassena pharusavavo4 hoti pharusavacapaccaya ca5 dukkham domanassam patisanvedeti.|| ||

Saha pi dukkhena saha pi domanassena samphappalapi hoti.|| ||

Samphappalapapaccaya ca dukkham domanassam patisanvedeti.|| ||

Saha pi dukkhena saha pi domanassena abhijjhalu hoti.|| ||

Abhijjhapaccaya ca dukkham domanassam patisanvedeti.|| ||

Saha pi dukkhena saha pi domanassena byapannacitto hoti.|| ||

Vyapadapaccaya ca dukkham domanassam patisanvedeti.|| ||

Saha pi dukkhena saha pi domanassena micchaditthi hoti.|| ||

Micchaditthipaccaya ca dukkham domanassam patisanvedeti.|| ||

So kayassa bheda param marana apayam duggatim vinipatam Nirayam upapajjati6.|| ||

Idam vuccati bhikkhave dhammasamadanam paccuppannadukkhanc'eva ayatinca dukkhavipakam.|| ||

15. Kataman ca bhikkhave dhammasamadanam paccuppannasukham ayatim dukkhavipakam?|| ||

Idha, bhikkhave, ekacco saha pi sukhena saha pi somanassena panatipati hoti.|| ||

Panatipatapaccaya ca sukham somanassam patisanvedeti.|| ||

Saha pi sukhena saha pi somanassena adinnadayi hoti adinnadanapaccaya ca sukham somanassam patisanvedeti.|| ||

Saha pi sukhena saha pi somanassena kamesu micchacari hoti kamesu micchacarapaccaya ca sukham somanassam patisanvedeti.|| ||

Saha pi sukhena saha pi somanassena musavadi hoti.|| ||

Musavadapaccaya ca sukham somanassam patisanvedeti.|| ||

Saha pi sukhena saha pi somanassena pisunavaco1 hoti.|| ||

Pisunavacapaccaya [314] ca sukham somanassam patisanvedeti.|| ||

Saha pi sukhena saha pi somanassena pharusavaco3 hoti.|| ||

Pharusavacapaccaya ca sukham somanassam patisanvedeti.|| ||

Saha pi sukhena saha pi somanassena samphappalapi hoti.|| ||

Samphappalapapaccaya ca sukham somanassam patisanvedeti.|| ||

Saha pi sukhena saha pi somanassena abhijjhalu hoti.|| ||

Abhijjhapaccaya ca sukham somanassam patisanvedeti.|| ||

Saha pi sukhena saha pi somanassena byapannacitto hoti.|| ||

vyapadapaccaya ca sukham somanassam patisanvedeti.|| ||

Saha pi sukhena saha pi somanassena micchaditthi hoti.|| ||

Micchaditthipaccaya ca sukham somanassam patisanvedeti.|| ||

So kayassa bheda param marana apayam duggatim vinipatam Nirayam upapajjati.|| ||

Idam vuccati bhikkhave dhammasamadanam paccuppannasukham ayatim dukkhavipakam.|| ||

16. Kataman ca bhikkhave dhammasamadanam paccuppannadukkham ayatim sukhavipakam?|| ||

Idha, bhikkhave, ekacco saha pi dukkhena saha pi domanassena panatipata pativirato hoti.|| ||

Panatipata veramanipaccaya ca dukkham domanassam patisanvedeti.|| ||

Saha pi dukkhena saha pi domanassena adinnadana pativirato hoti.|| ||

Adinnadana veramanipaccaya ca dukkham domanassam patisanvedeti.|| ||

Saha pi dukkhena saha pi domanassena kamesu micchacara pativirato hoti.|| ||

Kamesu micchacara veramanipaccaya ca dukkham domanassam patisanvedeti.|| ||

Saha pi dukkhena saha pi domanassena musa-vada pativirato hoti.|| ||

Musavada veramanipaccaya ca dukkham domanassam patisanvedeti.|| ||

Saha pi dukkhena saha pi domanassena pisunaya vacaya5 pativirato hoti.|| ||

Pisunaya vacaya veramanipaccaya ca dukkham domanassam patisanvedeti.|| ||

Saha pi dukkhena saha pi domanassena pharusaya vacaya6 pativirato hoti.|| ||

Pharusaya vacaya veramanipaccaya ca dukkham domanassam patisanvedeti.|| ||

Saha pi dukkhena saha pi domanassena samphappalapa pativirato hoti.|| ||

Samphappalapa veramanipaccaya ca dukkham domanassam patisanvedeti.-|| ||

Saha pi dukkhena saha pi domanassena anabhijjhalu hoti.|| ||

Anabhijjhapaccaya ca dukkham domanassam patisanvedeti.|| ||

Saha pi dukkhena saha pi domanassena abyapannacitto hoti.|| ||

Avyapadapaccaya ca dukkham domanassam patisanvedeti.|| ||

Saha pi [315] dukkhena saha pi domanassena sammaditthi hoti.|| ||

Sammaditthipaccaya ca dukkham domanassam patisanvedeti.|| ||

So kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjati.1 Idam vuccati bhikkhave dhammasamadanam paccuppannadukkham ayatim sukhavipakam.|| ||

17. Kataman ca bhikkhave dhammasamadanam paccuppannasukhanc'eva ayatinca sukhavipakam?|| ||

Idha, bhikkhave, ekacco saha pi sukhena saha pi somanassena panatipata pativirato hoti.|| ||

Panatipata veramanipaccaya ca sukham somanassam patisanvedeti.|| ||

Saha pi sukhena saha pi somanassena adinnadana pativirato hoti.|| ||

Adinnadana veramanipaccaya ca sukham somanassam patisanvedeti.|| ||

Saha pi sukhena saha pi somanassena kamesu micchacara pativirato hoti.|| ||

Kamesu micchacara veramanipaccaya ca sukham somanassam patisanvedeti.|| ||

Saha pi sukhena saha pi somanassena musa-vada pativirato hoti.|| ||

Musavada veramanipaccaya ca sukham somanassam patisanvedeti.|| ||

Saha pi sukhena saha pi somanassena pisunaya vacaya2 pativirato hoti.|| ||

Pisunaya vacaya veramanipaccaya ca sukham somanassam patisanvedeti.|| ||

Saha pi sukhena saha pi somanassena pharusaya vacaya3 pativirato hoti.|| ||

Pharusaya vacaya veramanipaccaya ca sukham somanassam patisanvedeti.|| ||

Saha pi sukhena saha pi somanassena samphappalapa pativirato hoti.|| ||

Samphalapa veramanipaccaya ca sukham somanassam patisanvedeti.|| ||

Saha pi sukhena saha pi somanassena anabhijjhalu hoti.|| ||

Anabhijjhapaccaya ca sukham somanassam patisam vedeti.|| ||

Saha pi sukhena saha pi somanassena abyapannacitto hoti.|| ||

Avyapadapaccaya ca sukham somanassam patisanvedeti.|| ||

Saha pi sukhena saha pi somanassena sammaditthi hoti.|| ||

Sammaditthipaccaya ca sukham somanassam patisanvedeti.|| ||

So kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjati.|| ||

Idam vuccati bhikkhave dhammasamadanam paccuppannasukhanc'eva ayatinca sukhavipakam.|| ||

Imani kho bhikkhave cattari dhammasamadanani.|| ||

18. Seyyatha pi, bhikkhave, tittakalapu visena samsattho,||
atha puriso agaccheyya jivitukamo amaritukamo,||
sukhakamo dukkhapatikkulo,||
tam enam evam vadeyyum: 'Ambho purisa,||
ayam tittakalapuvisena samsattho.|| ||

Sace akamkhasi piva [316] tassa te pivato6 c'eva nacchadessati vannena pi gandhena pi rasena pi.|| ||

Pivitva1 ca pana maranam va nigacchasi2 maranamattam va dukkhan ti.|| ||

So tam apatisankhaya3 piveyya,||
na patinissajjeyya.|| ||

Tassa tam pivato c'eva nacchadeyya vannenapi gandhenapi rasenapi.|| ||

Pivitva ca pana maranam va nigaccheyya maranamattam va dukkham.|| ||

Tathupamaham bhikkhave imam dhammasamadanam vadami yam idam,||
dhammasamadanam paccuppannadukkhanc'eva ayatinca dukkhavipakam.|| ||

19. Seyyatha pi, bhikkhave, apaniyakamso vannasampanno gandhasampanno rasasampanno,||
so ca kho visena samsattho,||
atha puriso agaccheyya jivitukamo amaritukamo,||
sukhakamo dukkha patikkulo.|| ||

Tam enam evam vadeyyum: 'Ambho purisa,||
ayam apaniyakamso6 vannasampanno gandhasampanno rasasampanno,||
so ca kho visena samsattho.|| ||

Sace akankhasi piva.|| ||

Tassa te pivato hi kho chadessati vannenapi gandhenapi rasenapi.|| ||

Pivitva ca pana maranam va nigacchasi maranamattam va dukkhan ti.|| ||

So tam apatisankhaya piveyya,||
na patinissajjeyya.|| ||

Tassa tam pivato hi kho chadeyya vannenapi gandhenapi rasenapi.|| ||

Pivitva ca pana maranam va nigaccheyya maranamattam va dukkham.|| ||

Tathupamaham bhikkhave imam dhammasamadanam vadami yam idam dhammasamadanam paccuppannasukham ayatim dukkhavipakam.|| ||

20. Seyyatha pi, bhikkhave, putimuttam nanabhesajjehi samsattham,||
atha puriso agaccheyya pandurogi.|| ||

Tam enam evam vadeyyum: 'Ambho purisa,||
idam putimuttam nanabhesajjehi samsattham.|| ||

Sace akankhasi piva.|| ||

Tassa te pivato hi kho nacchadessati vannenapi gandhenapi rasenapi,||
pivitva ca pana sukhi bhavissasi' ti.|| ||

So tam patisankhaya piveyya na patinissajjeyya.|| ||

Tassa tam pivato hi kho nacchadeyya vannenapi gandhenapi rasenapi.|| ||

Pivitva ca pana sukhi assa.|| ||

Tathupamaham bhikkhave imam dhammasamadanam vadami yam idam dhammasamadanam paccuppannadukkham ayatim sukhavipakam.|| ||

21. Seyyatha pi, bhikkhave, dadhi ca madhu ca sappi ca7 phanitan ca ekajjham samsattham.|| ||

Atha puriso agaccheyya lohitapakkhandiko.|| ||

Tam enam evam vadeyyum: ambho purisa,||
[317] imam dadhi ca madhu ca sappi ca phanitan ca ekajjham samsattham,||
sace akankhasi piva.|| ||

Tassa te pivato c'eva chadessati vannenapi gandhenapi rasenapi pivitva ca pana sukhi bhavissasiti.|| ||

So tam patisankhaya piveyya,||
na patinissajjeyya.4 Tassa tam pivato c'eva chadeyya vannenapi gandhenapi rasenapi.|| ||

Pivitva ca pana sukhi assa.|| ||

Tathupamaham bhikkhave imam dhammasamadanam vadami yam idam dhammasamadanam paccuppannasukhanc'eva ayatinca sukhavipakam.|| ||

22. Seyyatha pi, bhikkhave, vassanam pacchime mase saradasamaye viddhe vigata-valahake deve adicco nabham abbhussukkamano sabbam akasagatam tamagatam abhivihacca bhasati ca tapati ca virocati ca,||
evam eva kho,||
bhikkhave,||
yam idam dhammasamadanam paccuppannasukhanc'eva ayatinca sukhavipakam,||
tadanne1 puthusamanabrahmanaparappavade abhivihacca bhasati ca tapati ca virocati ca ti.|| ||

Idam avoca Bhagava.|| ||

Attamana te bhikkhu Bhagavato bhasitam abhinandunti.|| ||

Mahadhammasamadanasutta1 chattham


Contact:
E-mail
Copyright Statement