Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Majjhima Nikaya
I. Mulapannasa
5. Cula Yamaka Vagga

Sutta 48

Kosambiya Suttam

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


 

[1][chlm][pts][olds][upal] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Kosambiyam viharati Ghositarame.|| ||

Tena kho pana samayena Kosambiyam bhikkhu||
bhandana-jata||
kalaha-jata||
vivadapanna||
annamannam||
mukha-sattihi||
vitudanta viharanti.|| ||

Te na c'eva annamannam sannapenti,||
na ca sannattim upenti,||
na ca annamannam nijjhapenti,||
na ca nijjhattim upenti.|| ||

2. Atha kho [321] annataro bhikkhu yena Bhagava ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinno kho so bhikkhu Bhagavantam etad avoca:|| ||

"Idha bhante Kosambiyam bhikkhu||
bhandana-jata||
kalaha-jata||
vivadapanna||
annamannam||
mukha-sattihi||
vitudanta viharanti.|| ||

Te na c'eva annamannam sannapenti,||
na ca sannattim upenti,||
na ca annamannam nijjhapenti,||
na ca nijjhattim upenti" ti.|| ||

3. Atha kho Bhagava annataram bhikkhum amantesi:|| ||

"Ehi tvam bhikkhu mama vacanena te bhikkhu amantehi:|| ||

'Satthayasmante amanteti'" ti.|| ||

"Evam bhante" ti||
kho so bhikkhu Bhagavato patissutva yena te bhikkhu ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva te bhikkhu etad avoca:|| ||

"Sattha ayasmante amanteti" ti.|| ||

"Evam avuso" ti||
kho te bhikkhu tassa bhikkhuno patissutva yena Bhagava ten'upasankamimsu.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidimsu.|| ||

Eka-m-antam nisinne kho te bhikkhu Bhagava etad avoca:|| ||

"Saccam kira tumhe bhikkhave||
bhandana-jata||
kalaha-jata||
vivadapanna||
annamannam||
mukha-sattihi||
vitudanta viharatha,||
te na c'eva annamannam sannapetha,||
na ca sannattim upetha,||
te na c'eva annamannam nijdhapetha,||
na ca nijdhattim upetha" ti?|| ||

"Evam bhante".|| ||

4. "Tam kim mannatha bhikkhave?|| ||

Yasmim tumhe samaye||
bhandana-jata||
kalaha-jata||
vivadapanna||
annamannam||
mukha-sattihi||
vitudanta viharatha,||
api nu tumhakam tasmim samaye mettam kaya-kammam paccupatthitam hoti||
sabrahmacarisu avi c'eva raho ca,||
mettam vaci-kammam paccupatthitam hoti||
sabrahmacarisu avi c'eva raho ca,||
mettam mano-kammam paccupatthitam hoti||
sabrahmacarisu avi c'eva raho ca" ti?|| ||

"No h'etam bhante".|| ||

Iti kira bhikkhave yasmim tumhe samaye||
bhandana-jata||
kalaha-jata||
vivadapanna||
annamannam||
mukha-sattihi||
vitudanta viharatha,||
n'eva tumhakam tasmim samaye mettam kaya-kammam paccupatthitam hoti||
sabrahmacarisu avi c'eva raho ca||
na mettam vaci-kammam paccupatthitam hoti||
sabrahmacarisu avi c'eva raho ca||
na mettam mano-kammam paccupatthitam hoti||
sabrahmacarisu avi c'eva raho ca.|| ||

Atha kim carahi tumhe moghapurisa||
kim jananta||
kim passanta||
bhandana-jata||
kalaha-jata||
vivadapanna||
anna-||
[322] mannam mukha-sattihi||
vitudanta viharatha,||
te na c'eva annamannam sannapetha,||
na ca sannattim upetha,||
na ca annamannam nijjhapetha,||
na ca nijjhattim upetha.|| ||

Tam hi tumhakam moghapurisa bhavissati digha-rattam ahitaya dukkhaya" ti.|| ||

5. Atha kho Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

"Cha h'ime bhikkhave dhamma saraniya piyakarana garukarana sangahaya avivadaya samaggiya ekibhavaya samvattanti.|| ||

Katame cha?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhuno mettam kaya-kammam paccupatthitam hoti||
sabrahmacarisu avi c'eva raho ca.|| ||

Ayam pi dhammo saraniyo piyakarano garukarano sangahaya avivadaya samaggiya ekibhavaya samvattati.|| ||

Puna ca param bhikkhave bhikkhuno mettam vaci-kammam paccupatthitam hoti||
sabrahmacarisu avi c'eva raho ca.|| ||

Ayam pi dhammo saraniyo piyakarano garukarano sangahaya avivadaya samaggiya ekibhavaya samvattati.|| ||

Puna ca param bhikkhave bhikkhuno mettam mano-kammam paccupatthitam hoti||
sabrahmacarisu avi c'eva raho ca.|| ||

Ayam pi dhammo saraniyo piyakarano garukarano sangahaya avivadaya samaggiya ekibhavaya samvattati.|| ||

Puna ca param bhikkhave bhikkhu ye te labha dhammika dhammaladdha,||
antamaso pattapariyapannamattam pi,||
tatharupehi labhehi appativibhattabhogi hoti||
silavantehi sabrahmacarihi sadharana bhogi.|| ||

Ayam pi dhammo saraniyo piyakarano garukarano sangahaya avivadaya samaggiya ekibhavaya samvattati.|| ||

Puna ca param bhikkhave bhikkhu yani tani silani akhandani acchiddani asabalani akammasani bhujissani vinnppasatthani aparamatthani samadhi-samvattanikani,||
tatharupesu silesu silasamannagato viharati||
sabrahmacarihi avi c'eva raho ca.|| ||

Ayam pi dhammo saraniyo piyakarano garukarano sangahaya avivadaya samaggiya ekibhavaya samvattati.|| ||

Puna ca param bhikkhave bhikkhu ya'yam ditthi ariya niyyanika niyyati takkarassa samma-dukkhakkhayaya,||
tatharupaya ditthiya ditthisamannagato viharati sabrahmacarihi avi c'eva raho ca.|| ||

Ayam pi dhammo saraniyo piyakarano garukarano sangahaya avivadaya samaggiya ekibhavaya samvattati.|| ||

Ime kho bhikkhave cha saraniya dhamma piyakarana garukarana sangahaya avivadaya samaggiya ekibhavaya samvattanti.|| ||

Imesam kho bhikkhave channam saraniyanam dhammanam etam aggam etam sangahikam etam samghatanikam yad idam ya'yam ditthi ariya niyyatika niyyati takkarassa samma dukkhakkhayaya.|| ||

Seyyatha pi, bhikkhave, kutagarassa etam aggam etam sangahakam etam samghatanikam yad idam kutam,||
evam eva kho [323] bhikkhave imesam channam saraniyanam dhammanam etam aggam etam sangahikam etam samghatanikam yad idam ya'yam ditthi ariya niyyanika niyyati takkarassa samma dukkhakkhayaya.|| ||

6. Kathan ca bhikkhave ya'yam ditthi ariya niyyanika niyyati takkarassa samma-dukkhakkhayaya?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu arannagato va rukkhamulagato va sunnagaragato va iti patisancikkhati:|| ||

'Atthi nu kho me tam pariyutthanam ajjhattam appahinam yenaham pariyutthanena pariyutthita-citto yathabhutam na janeyyam na passeyyan' ti?|| ||

"Sace bhikkhave bhikkhu kama-raga-pariyutthito hoti,||
pariyutthita-citto va hoti.|| ||

Sace bhikkhave bhikkhu vyapada-pariyutthito hoti,||
pariyutthita-citto va hoti.|| ||

Sace bhikkhave bhikkhu thina-middha-pariyutthito hoti,||
pariyutthita-citto va hoti.|| ||

Sace bhikkhave bhikkhu uddhacca-kukkucca-pariyutthito hoti,||
pariyutthita-citto va hoti.|| ||

Sace bhikkhave bhikkhu vici-kiccha-pariyutthito hoti,||
pariyutthita-citto va hoti.|| ||

Sace bhikkhave bhikkhu idhaloka-cintaya pasuto hoti,||
pariyutthita-citto va hoti.|| ||

Sace bhikkhave bhikkhu paraloka-cintaya pasuto hoti,||
pariyutthita-citto va hoti.|| ||

Sace bhikkhave bhikkhu bhandanajato kalahajato vivadapanno annamannam mukha-sattihi vitudanto viharati,||
pariyutthita-citto va hoti.|| ||

So evam pajanati:|| ||

'N'atthi kho me tam pariyutthanam ajjhattam appahinam yenaham pariyutthanena pariyutthita-citto yathabhutam na janeyyam na passeyyam.|| ||

Suppanihitam me manasam saccanam bodhaya' ti.|| ||

Idam-assa pathamam nanam adhigatam hoti ariyam lokuttaram asadharanam puthujjanehi.|| ||

7. Puna ca param bhikkhave ariyasavako iti patisancikkhati:|| ||

'Imam nu kho aham ditthim asevanto bhavento bahulikaronto labhami paccattam samatham,||
labhami paccattam nibbutin' ti.|| ||

So evam pajanati:|| ||

'Imam kho aham ditthim asevanto bhavento bahulikaronto labhami paccattam samatham,||
labhami paccattam nibbutinti.|| ||

Idam-assa dutiyam nanam adhigatam hoti ariyam lokuttaram asadharanam puthujjanehi.(2)|| ||

8. Puna ca param bhikkhave ariyasavako iti patisancikkhati:|| ||

'Yatharupayaham ditthiya samannagato,||
atthi nu kho ito bahiddha anno samano va brahmano va tatharupaya ditthiya samannagato' ti.|| ||

So evam pajanati:|| ||

'Yatharupayaham ditthiya samannagato,||
n'atthi ito bahiddha anno samano va brahmano [324] va tatharupaya ditthiya samannagato' ti.|| ||

Idam-assa tatiyam nanam adhigatam hoti ariyam lokuttaram asadharanam puthujjanehi.|| ||

9. Puna ca param bhikkhave ariyasavako iti patisancikkhati:|| ||

'Yatharupaya dhammataya ditthi-sampanno puggalo samannagato,||
aham pi tatharupaya dhammataya samannagato' ti?|| ||

Kathamrupaya ca bhikkhave dhammataya ditthi-sampanno puggalo samannagato?|| ||

Dhammata esa bhikkhave ditthi-sampannassa puggalassa:|| ||

Kincapi tatha-rupim apattim apajjati yatharupaya apattiya vutthanam pannayati,||
atha kho nam khippam'eva satthari va vinnusu va sabrahmacarisu deseti vivarati uttani karoti||
desetva vivaritva uttani karitva ayatim samvaram apajjati.|| ||

Seyyatha pi, bhikkhave, daharo kumaro mando uttanaseyyako hatthena va padena va angaram akkamitva khippam'eva patisamharati,||
evam eva kho, bhikkhave, dhammata esa ditthi-sampannassa puggalassa:|| ||

Kincapi tatha-rupim apattim apajjati yatharupaya apattiya vutthanam pannayati,||
atha kho nam khippam'eva satthari va vinnusu va sabrahmacarisu deseti vivarati uttani karoti||
desetva vivaritva uttani karitva ayatim samvaram apajjati.|| ||

So evam pajanati:|| ||

'Yatharupaya dhammataya ditthi-sampanno puggalo samannagato,||
aham pi tatharupaya dhammataya samannagato' ti.|| ||

Idam-assa catuttham nanam adhigatam hoti ariyam lokuttaram asadharanam puthujjanehi.|| ||

10. Puna ca param bhikkhave ariyasavako iti patisancikkhati:|| ||

'Yatharupaya dhammataya ditthi-sampanno puggalo samannagato,||
aham pi tatha rupaya dhammataya samannagato' ti.|| ||

Katham rupaya ca bhikkhave dhammataya ditthi-sampanno puggalo samannagato?|| ||

Dhammata esa bhikkhave ditthi-sampannassa puggalassa:|| ||

Kincapi yani tani sabrahmacarinam uccavacani kinkaraniyani,||
tattha ussukkam apanno hoti,||
atha khvassa tibbapekkha hoti||
adhisila-sikkhaya adhicitta-sikkhaya adhipanna-sikkhaya.|| ||

Seyyatha pi, bhikkhave, gavi tarunavaccha thamban ca alumpati vacchakan ca apavinati,||
evam eva kho, bhikkhave, dhammata esa ditthi-sampannassa puggalassa:|| ||

Kincapi yani tani sabrahmacarinam uccavacani kinkaraniyani,||
tattha ussukkam apanno hoti||
atha khvassa tibbapekkha hoti||
adhisila-sikkhaya adhicitta-sikkhaya adhipanna-sikkhaya.|| ||

So evam pajanati:|| ||

'Yatharupaya dhammataya ditthi-sampanno puggalo samannagato,||
aham pi tatharupaya dhammataya samannagato' ti.|| ||

Idam-assa pancamam nanam adhigatam hoti ariyam lokuttaram asadharanam puthujjanehi.|| ||

[325] 11. Puna ca param bhikkhave ariyasavako iti patisancikkhati:|| ||

'Yatharupaya balataya ditthi-sampanno puggalo samannagato,||
aham pi tatharupaya balataya samannagato' ti.|| ||

Katham rupaya ca bhikkhave balataya ditthi-sampanno puggalo samannagato?|| ||

Balata esa bhikkhave ditthi-sampannassa puggalassa:|| ||

Yam Tathagatappavedite dhamma-vinaye desiyamane atthikatva manasi katva sabba-cetaso samannaharitva ohitasoto dhammam sunati.|| ||

So evam pajanati:|| ||

'Yatharupaya balataya ditthi-sampanno puggalo samannagato,||
aham pi tatharupaya balataya samannagato' ti.|| ||

Idam-assa chattham nanam adhigatam hoti ariyam lokuttaram asadharanam puthujjanehi.|| ||

12. Puna ca param bhikkhave ariyasavako iti patisancikkhati:|| ||

'Yatharupaya balataya ditthi-sampanno puggalo samannagato,||
aham pi tatharupaya balataya samannagato' ti.|| ||

Katham rupaya ca bhikkhave balataya ditthi-sampanno puggalo samannagato?|| ||

Balata esa bhikkhave ditthi-sampannassa puggalassa:|| ||

Yam Tathagatappavedite dhamma-vinaye desiyamane labhati atthavedam,||
labhati dhammavedam,||
labhati dhamm'upasamhitam pamujjam.|| ||

So evam pajanati:|| ||

'Yatharupaya balataya ditthi-sampanno puggalo samannagato,||
aham pi tatharupaya balataya samannagato' ti.|| ||

Idam-assa sattamam nanam adhigatam hoti ariyam lokuttaram asadharanam puthujjanehi.|| ||

Evam sattangasamannagatassa kho bhikkhave ariyasavakassa dhammata susamannittha hoti sotapatti-phala-sacchikiriyaya.|| ||

Evam sattangasamannagato kho bhikkhave ariyasavako sotapatti-phala-samannagato hoti" ti.|| ||

Idam avoca Bhagava.|| ||

Attamana te bhikkhu Bhagavato bhasitam abhinandunti.

Kosambiyasuttam atthamam.


Contact:
E-mail
Copyright Statement