Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Majjhima Nikaya
II. Majjhima-Pannasa
2. Bhikkhu Vagga

Sutta 62

Maha Rahul'ovada Suttam

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


[420]

[1][chlm][pts][than][upal] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

2. Atha kho Bhagava pubbanha-samayam nivasetva pattacivaram adaya Savatthiyam pindaya pavisi.|| ||

Ayasma pi kho Rahulo pubbanha- [421] samayam nivasetva pattacivaram adaya Bhagavantam pitthito pitthito anubandhi.|| ||

3. Atha kho Bhagava apaloketva ayasmantam Rahulam amantesi:||
Yam kinci Rahula rupam atitanagatapaccuppannam ajjhattam va bahiddha va olarikam va sukhumam va hinam va panitam va yam dure santike va sabbam rupam n'etam mama n'eso'ham-asmi na m'eso atta'ti evam etam yathabhutam sammappannaya datthabbanti.||
Rupameva nu kho Bhagava,||
rupameva nu kho sugatati.|| ||

Rupam pi Rahula,||
vedana pi Rahula,||
sanna pi Rahula,||
sankhara pi Rahula,||
vinnanam pi Rahulati.|| ||

4. Atha kho ayasma Rahulo 'kona'jja Bhagavata sammukha ovadena ovadito gamam pindaya pavisissati'ti tato patinivattitva annatarasmim rukkhamule nisidi pallankam abhujitva ujum kayam panidhaya parimukham satim upatthapetva.|| ||

5. Addasa kho ayasma Sariputto ayasmantam Rahulam annatarasmim rukkhamule nisinnam pallankam abhujitva ujum kayam panidhaya parimukham satim upatthapetva.|| ||

Disvana ayasmantam Rahulam amantesi: anapanasatim Rahula bhavanam bhavehi.|| ||

Anapanasati Rahula bhavita bahulikata mahapphala hoti mahanisamsati.|| ||

6. Atha kho ayasma Rahulo sayanhasamayam patisallana vutthito yena Bhagava ten'upasankami,||
upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidi,||
eka-m-antam nisinno kho ayasma Rahulo Bhagavantam etad avoca:|| ||

7. Katham bhavita nu kho bhante anapanasati katham bahulikata mahapphala hoti mahanisamsati.|| ||

8. Yam kinci Rahula ajjhattam paccattam kakkhalam kharigatam upadinnam,||
seyyathidam: kesa loma nakha danta taco mamsam naharu atthi atthiminja vakkam hadayam yakanam kilomakam pihakam papphasam antam antagunam udariyam karisam yam va panannampi kinci ajjhattam paccattam kakkhalam kharigatam upadinnam,||
ayam vuccati Rahula ajjhattika pathavidhatu.|| ||

Ya c'eva kho pana ajjhattika pathavidhatu ya ca bahira pathavidhatu pathavidhaturevesa.|| ||

Tam 'n'etam mama,||
n'eso'ham-asmi,||
na m'eso atta'ti evam etam yathabhutam sammappannaya datthabbam.|| ||

[422] Evam etam yathabhutam sammappannaya disva pathavidhatuya nibbindati.|| ||

Pathavidhatuya cittam virajeti.|| ||

9. Katama ca Rahula apodhatu: apodhatu siya ajjhattika siya bahira.|| ||

Katama ca Rahula ajjhattika apodhatu: yam ajjhattam paccattam apo apogatam upadinnam,||
seyyathidam: pittam semham pubbo lohitam sedo medo assu vasa khelo singhanika lasika muttam,||
yam va panannampi kinci ajjhattam paccattam apo apogatam upadinnam,||
ayam vuccati Rahula ajjhattika apodhatu.|| ||

Ya c'eva kho pana ajjhattika apodhatu,||
ya ca bahira apodhatu apodhaturevesa.|| ||

Tam n'etam mama,||
n'eso'ham-asmi,||
na m'eso attati evam etam yathabhutam sammappannaya datthabbam.|| ||

Evam etam yathabhutam sammappannaya disva apodhatuya nibbindati.|| ||

Apodhatuya cittam virajeti.|| ||

10. Katama ca Rahula tejodhatu: tejodhatu siya ajjhattika siya bahira.|| ||

Katama ca Rahula ajjhattika tejodhatu: yam ajjhattam paccattam tejo tejogatam upadinnam,||
seyyathidam: yena ca santappati,||
yena ca jiriyati,||
yena ca paridayhati,||
yena ca asitapitakhayitasayitam samma parinamam gacchati.|| ||

Yam va panannampi kinci ajjhattam paccattam tejo tejogatam upadinnam,||
ayam vuccati Rahula ajjhattika tejodhatu.|| ||

Ya c'eva kho pana ajjhattika tejodhatu,||
ya ca bahira tejodhatu tejodhatu revesa.|| ||

Tam n'etam mama,||
n'eso'ham-asmi,||
na m'eso attati evam etam yathabhutam sammappannaya datthabbam.|| ||

Evam etam yathabhutam sammappannaya disva tejodhatuya nibbindati.|| ||

Tejodhatuya cittam virajeti.|| ||

11. Katama ca Rahula vayodhatu: vayodhatu siya ajjhattika siya bahira.|| ||

Katama ca Rahula ajjhattika vayodhatu: yam ajjhattam paccattam vayo vayogatam upadinnam,||
seyyathidam: uddhangama vata adhogama vata kucchisaya vata kotthasaya vata angamanganusarino vata assaso passaso iti.|| ||

Yam va panannampi kinci ajjhattam paccattam vayo vayogatam upadinnam,||
ayam vuccati Rahula ajjhattika vayodhatu.|| ||

Ya c'eva kho pana ajjhattika vayodhatu,||
ya ca bahira vayodhatu vayodhaturevesa.|| ||

Tam n'etam mama,||
n'eso'ham-asmi,||
na m'eso attati evam etam yathabhutam [423] sammappannaya datthabbam.|| ||

Evam etam yathabhutam sammappannaya disva vayodhatuya nibbindati.|| ||

Vayodhatuya cittam virajeti.|| ||

12. Katama ca Rahula akasadhatu: akasadhatu siya ajjhattika,||
siya bahira.|| ||

Katama ca Rahula ajjhattika akasadhatu: yam ajjhattam paccattam akasam akasagatam upadinnam,||
seyyathidam kannacchiddam nasacchiddam mukhadvaram,||
yena ca asitapitakhayitasayitam ajjhoharati yattha ca asitapitakhayitasayitam santitthati,||
yena ca asitapitakhayitasayitam sayitam adhobhaga nikkhamati.|| ||

Yam va panannampi kinci ajjhattam paccattam akasam akasagatam upadinnam ayam vuccati Rahula Ajjhattika akasadhatu.|| ||

Yac'eva kho pana ajjhattika akasadhatu ya ca bahira akasadhatu,||
akasadhaturevesa.|| ||

Tam 'n'etam mama,||
ne'sohamasmi.|| ||

Na meso atta'ti evam etam yathabhutam sammappannaya datthabbam.|| ||

evam etam yathabhutam sammappannaya disva akasadhatuya nibbindati.|| ||

Akasadhatuya cittam virajeti.|| ||

13. Pathavisamam Rahula bhavanam bhaveti,||
pathavisamam hi te Rahula bhavanam bhavayato uppanna manapa'manapa phassa cittam na pariyadaya thassanti.|| ||

Seyyatha pi Rahula pathaviya sucimpi nikkhipanti,||
asucimpi nikkhipanti,||
guthagatampi nikkhipanti,||
muttagatampi nikkhipanti,||
khelagatampi nikkhipanti,||
pubbagatampi nikkhipanti,||
lohitagatampi nikkhipanti.|| ||

Na ca tena pathavi attiyati va harayati va jigucchati va evam eva kho tvam Rahula pathavisamam bhavanam bhavehi.|| ||

Pathavisamam hi te Rahula bhavanam bhavayato uppanna manapa'manapa phassa cittam na pariyadaya thassanti.|| ||

14. Aposamam Rahula bhavanam bhavehi,||
aposamam hi te Rahula bhavanam bhavayato uppanna manapa'manapa phassa cittam na pariyadaya thassanti.|| ||

Seyyatha pi Rahula apasmim sucimpi dhovanti,||
asucimpi dhovanti,||
guthagatam pi dhovanti,||
muttagatam pi dhovanti,||
khelagatam pi dhovanti,||
pubbagatam pi dhovanti,||
lohitagatam pi dhovanti.|| ||

Na ca tena apo attiyati va harayati va jigucchati va,||
evam eva [424] kho tvam Rahula aposamam bhavanam bhavehi.|| ||

Aposamam hi te Rahula bhavanam bhavayato uppanna manapa'manapa phassa cittam na pariyadaya thassanti.|| ||

15. Tejosamam Rahula bhavanam bhavehi,||
tejosamam hi te Rahula bhavanam bhavayato uppanna manapa'manapa phassa cittam na pariyadaya thassanti.|| ||

Seyyatha pi Rahula tejo sucimpi dahati,||
asucimpi dahati,||
guthagatampi dahati,||
muttagatampi dahati,||
khelagatampi dahati,||
pubbagatampi dahati,||
lohitagatampi dahati.|| ||

Na ca tena tejo attiyati va harayati va jigucchati va evam eva kho tvam Rahula tejosamam bhavanam bhavehi.|| ||

Tejosamam hi te Rahula bhavanam bhavayato uppanna manapa'manapa phassa cittam na pariyadaya thassanti.|| ||

16. Vayosamam Rahula bhavanam bhavehi,||
vayosamam hi te Rahula bhavanam bhavayato uppanna manapa'manapa phassa cittam na pariyadaya thassanti.|| ||

Seyyatha pi Rahula vayo sucimpi upavayati,||
asucimpi upavayati,||
guthagatampi upavayati,||
muttagatampi upavayati,||
khelagatampi upavayati,||
pubbagatampi upavayati,||
lohitagatampi upavayati.|| ||

Na ca tena vayo attiyati va harayati va jigucchati va evam eva kho tvam Rahula vayosamam bhavanam bhavehi.|| ||

Vayosamam hi te Rahula bhavanam bhavayato uppanna manapa'manapa phassa cittam na pariyadaya thassanti.|| ||

17. Akasasamam Rahula bhavanam bhavehi akasasamam hi te Rahula bhavanam bhavayato uppanna manapamanapa phassa cittam na pariyadaya thassanti.|| ||

Seyyatha pi Rahula akaso na katthaci patitthito,||
evam eva kho tvam Rahula akasasamam bhavanam bhavehi.|| ||

Akasasamam hi te Rahula bhavanam bhavayato uppanna manapa'manapa phassa cittam na pariyadaya thassanti.|| ||

18. Mettam Rahula bhavanam bhavehi.|| ||

Mettam hi te Rahula bhavanam bhavayato yo vyapado so pahiyyissati.|| ||

19. Karunam Rahula bhavanam bhavehi.|| ||

Karunam hi te Rahula bhavanam bhavayato ya vihesa sa pahiyyissati.|| ||

20. Muditam Rahula bhavanam bhavehi.|| ||

Muditam hi te Rahula bhavanam bhavayato ya arati sa pahiyyissati.|| ||

21. Upekkham Rahula bhavanam bhavehi.|| ||

Upekkham hi te Rahula bhavanam bhavayato yo patigho so pahiyyissati.|| ||

22. Asubham Rahula bhavanam bhavehi.|| ||

Asubham hi te Rahula bhavanam bhavayato yo rago so pahiyyissati.|| ||

23. Aniccasannam Rahula bhavanam bhavehi.|| ||

[425] Aniccasannam hi te Rahula bhavanam bhavayato yo asmimano so pahiyyissati.|| ||

24. Anapanasatim Rahula bhavanam bhavehi.|| ||

Anapanasati Rahula bhavita bahulikata mahapphala hoti mahanisamsa.|| ||

Katham bhavita ca Rahula anapanasati katham bahulikata mahapphala hoti mahanisamsa:|| ||

25. Idha Rahula bhikkhu arannagato va rukkhamulagato va sunnagaragato va nisidati pallankam abhujitva ujum kayam panidhaya parimukham satim upatthapetva.|| ||

So satova assasati,||
sato passasati.|| ||

26. Digham va assasanto digham assasami' ti pajanati,||
'digham ca passasanto digham passasami' ti pajanati,||
rassam va assasanto rassam assasami' ti pajanati,||
'rassam va passasanto rassam passasami' ti pajanati,||
'sabbakayapatisanvedi assasissami' ti sikkhati,||
'sabbakayapatisanvedi passasissami' ti sikkhati,||
'passambh ayam kayasankharam assasissami' ti sikkhati,||
'passambh ayam kayasankharam passasissami' ti sikkhati.|| ||

27. 'Pitipatisanvedi assasissami' ti sikkhati,||
'pitipatisanvedi passasissamiti sikkhati.|| ||

'Sukhapatisanvedi assasissami' ti sikkhati,||
'sukhapatisanvedi passasissami' ti sikkhati,||
'cittasankharapatisanvedi assasissami' ti sikkhati,||
'cittasankharapatisanvedi passasissamiti sikkhati,||
passambh ayam cittasankharam assasissami' ti sikkhati,||
'passambh ayam cittasankharam passasissami' ti sikkhati.|| ||

28. 'Cittapatisanvedi assasissami' ti sikkhati,||
'cittapatisanvedi passasissami' ti sikkhati,||
'abhippamodayam cittam assasissami' ti sikkhati,||
'abhippamodayam cittam passasissami' ti sikkhati,||
'samadaham cittam assasissami' ti sikkhati,||
'samadaham cittam passasissami' ti sikkhati,||
'vimocayam cittam assasissami' ti sikkhati,||
'vimocayam cittam passasissami' ti sikkhati.|| ||

29. 'Aniccanupassi assasissami' ti sikkhati,||
'aniccanupassi passasissami' ti sikkhati,||
'viraganupassi assasissami' ti sikkhati,||
'viraganupassi passasissami' ti sikkhati,||
'nirodhanupassi assasissami' ti sikkhati,||
'nirodhanupassi passasissami' ti sikkhati,||
'patinissagganupassi assasissami' ti sikkhati,||
'patinissagganupassi passasissami' ti sikkhati.|| ||

30. Evam bhavita kho Rahula anapanasati evam bahulikata mahapphala hoti mahanisamsa,||
evam bhavitaya kho Rahula anapanasatiya [426] evam bahulikataya yepi te carimaka assasapassasa te pi viditava nirujjhanti no aviditati.|| ||

Idam avoca Bhagava.|| ||

Attamano ayasma Rahulo Bhagavato bhasitam abhinanditi.|| ||

MahaRahulovadasuttam dutiyam


Contact:
E-mail
Copyright Statement