Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Majjhima Nikaya
II. Majjhima-Pannasa
2. Bhikkhu Vagga

Sutta 65

Bhaddali Suttam

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


[437]

[1][chlm][pts][ntbb][upal] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

Tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

"Bhikkhavo" ti.|| ||

"Bhadante" ti te bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

Bhagava etad avoca:|| ||

"Aham kho bhikkhave ekasanabhojanam bhunjami.|| ||

Eka-sanabhojanam kho aham bhikkhave bhunjamano appabadhatan ca||
sanjanami appatankatan ca||
lahutthanan ca||
balan ca||
phasuviharan ca.|| ||

Etha tumhe pi bhikkhave ekasanabhojanam bhunjatha,||
ekasanabhojanam kho bhikkhave tumhepi bhunjamana appabadhatan ca sanjanissatha appatankatan ca lahutthananca balanca phasuviharancati.|| ||

Evam vutte ayasma Bhaddali Bhagavantam etad avoca: ' aham kho bhante na ussahami ekasanabhojanam bhunjitum.|| ||

Ekasanabhojanam hi me bhante bhunjato siya kukkuccam,||
siya vippatisaroti.|| ||

Tena hi tvam Bhaddali yattha nimantito assasi tattha ekadesam bhunjitva ekadesam niharitvapi bhunjeyyasi.|| ||

Evam pi [438] kho tvam Bhaddali bhunjamano2 yapessasiti.|| ||

Evam pi kho aham bhante na ussahami bhunjitum.|| ||

Evam pi hi me bhante bhunjato siya kukkuccam siya vippatisaroti.|| ||

Atha kho ayasma Bhaddali Bhagavata sikkhapade pannapiyamane bhikkhu-sanghe sikkham samadiyamane anussaham pavedesi.|| ||

Atha kho ayasma Bhaddali sabbantam temasam na Bhagavato sammukhibhavam adasi yatha tam satthusasane sikkhaya aparipurakari.|| ||

Tena kho pana samayena sambahula bhikkhu Bhagavato civarakammam karonti,||
nitthitacivaro Bhagava temasaccayena carikam pakkamissati ti.|| ||

Atha kho ayasma Bhaddali yena te bhikkhu ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva tehi bhikkhuhi saddhim sammodi,||
sammodaniyam katham saraniyam vitisaretva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinnam kho ayasmantam Bhaddalim te bhikkhu etad avocum:|| ||

"Idam kho avuso Bhaddali Bhagavato civarakammam kariya" ti.|| ||

Nitthitacivaro Bhagava temasaccayena carikam pakkamissati' ti.|| ||

Inghavuso Bhaddali etam desakam sadhukam manasi karohi.|| ||

Ma te paccha dukkarataram ahosi ti.|| ||

"Evam avuso" ti kho ayasma Bhaddali tesam bhikkhunam patissutva yena Bhagava ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinno kho ayasma Bhaddali Bhagavantam etad avoca: accayo mam bhante accagama yathabalam yathamulham yatha akusalam,||
yoham Bhagavata sikkhapade pannapiyamane bhikkhu-sanghe sikkham samadiyamane anussaham pavedesim.|| ||

Tassa me bhante Bhagava accayam accayato patiganhatu ayatim samvarayati.|| ||

Taggha tvam Bhaddali accayo accagama yathabalam yathamulham yatha akusalam,||
yam tvam maya sikkhapade pannapiyamane bhikkhu-sanghe sikkham samadiyamane anussaham pavedesi.|| ||

Samayo pi kho te Bhaddali appatividdho ahosi,||
Bhagava kho Savatthiyam viharati.|| ||

Bhagava pi mam janissati:||
'Bhaddali nama bhikkhu satthu sasane sikkhaya aparipurakari' ti.|| ||

Ayam pi kho te Bhaddali samayo appatividdho ahosi.|| ||

Samayo pi kho te Bhaddali appatividdho ahosi.|| ||

Sambahula [439] kho bhikkhu Savatthiyam vassam upagata,||
tepi mam janissanti:||
'Bhaddali nama bhikkhu satthusasane sikkhaya aparipurakari' ti.|| ||

Ayam pi kho te Bhaddali samayo appatividdho ahosi.|| ||

Samayo pi kho te Bhaddali appatividdho ahosi.|| ||

Sambahula kho bhikkhuniyo Savatthiyam vassam upagata,||
tapi mam janissanti:||
'Bhaddali nama bhikkhu satthusasane sikkhaya aparipurakari' ti.|| ||

Ayam pi kho te Bhaddali samayo appatividdho ahosi.|| ||

Samayo pi kho te Bhaddali appatividdho ahosi.|| ||

Sambahula kho upasaka Savatthiyam pativasanti.|| ||

Te pi mam janissanti:||
'Bhaddali nama bhikkhu satthusasane sikkhaya aparipurakari' ti.|| ||

Ayam pi kho te Bhaddali samayo appatividdho ahosi.|| ||

Samayo pi kho te Bhaddali appatividdho ahosi: sambahula kho upasika Savatthiyam pativasanti.|| ||

Tapi mam janissanti: Bhaddali nama bhikkhu satthusasane sikkhaya aparipurakari' ti.|| ||

Ayam pi kho te Bhaddali samayo appatividdho ahosi.|| ||

Samayo pi kho te Bhaddali appatividdho ahosi: sambahula kho nana titthiya samana-brahmana Savatthiyam vassam upagata,||
tepi mam janissanti:||
'Bhaddali nama bhikkhu samanassa Gotamassa savako therannataro satthusasane sikkhaya aparipurakari' ti.|| ||

Ayam pi kho te Bhaddali samayo appatividdho ahosi" ti.|| ||

"Accayo mam bhante accagama yathabalam yathamulham yatha akusalam,||
yo'ham Bhagavata sikkhapade pannapiyamane bhikkhu-sanghe sikkham samadiyamane anussaham pavedesim.|| ||

Tassa me bhante Bhagava accayam accayato patiganhatu ayatim samvaraya" ti.|| ||

"Taggha tvam Bhaddali accayo accagama yathabalam yathamulham yathaakusalam yam tvam maya sikkhapade pannapiyamane bhikkhu-sanghe sikkham samadiyamane anussaham pavedesi.|| ||

Tam kim mannasi Bhaddali?|| ||

Idhassa bhikkhu ubhato-bhaga-vimutto,||
tam aham evam vadeyyam:|| ||

'Ehi me tvam bhikkhu panke sankamo hohi' ti.|| ||

Apinu so sankameyya va annena va kayam sannameyya,||
noti va vadeyya" ti.|| ||

"No h'etam bhante."|| ||

"Tam kim mannasi Bhaddali?|| ||

'Idhassa bhikkhu pannavimutto,||
tam aham evam vadeyyam:|| ||

'Ehi me tvam bhikkhu panke sankamo hohi' ti.|| ||

Apinu so sankameyya va annena va kayam sannameyya,||
noti va vadeyya" ti.|| ||

"No h'etam bhante."|| ||

"Tam kim mannasi Bhaddali?

Idh'assa bhikkhu kayasakkhi,||
tam aham evam vadeyyam:|| ||

'Ehi me tvam bhikkhu panke sankamo hohi' ti.|| ||

Apinu so sankameyya va annena va kayam sannameyya,||
noti va vadeyya" ti?|| ||

"No h'etam bhante."|| ||

"Tam kim mannasi Bhaddali?|| ||

Idhassa bhikkhu ditthappatto,||
tam aham evam vadeyyam:|| ||

'Ehi me tvam bhikkhu panke sankamo hohi' ti.|| ||

Apinu so sankameyya va annena va kayam sannameyya,||
noti va vadeyya" ti.|| ||

"No h'etam bhante."|| ||

"Tam kim mannasi Bhaddali?|| ||

Idhassa bhikkhu saddhavimutto,||
tam aham evam vadeyyam:|| ||

'Ehi me tvam bhikkhu panke sankamo hohi' ti.|| ||

Apinu so sankameyya va annena va kayam sannameyya,||
noti va vadeyya" ti?|| ||

"No h'etam bhante."|| ||

"Tam kim mannasi Bhaddali?

Idhassa bhikkhu dhammanusari,||
tam aham evam vadeyyam:|| ||

'Ehi me tvam bhikkhu panke sankamo hohi' ti.|| ||

Apinu so sankameyya va annena va kayam sannameyya,||
noti va vadeyya" ti?|| ||

"No h'etam bhante".|| ||

"Tam kim mannasi Bhaddali?|| ||

Idhassa bhikkhu saddhanusari,||
tam aham evam vadeyyam:|| ||

'Ehi me tvam bhikkhu panke sankamo hohi' ti.|| ||

Apinu so sankameyya va annena va kayam sannameyya,||
noti va vadeyya" ti?|| ||

"No h'etam bhante".|| ||

"Tam kim mannasi Bhaddali?|| ||

'Api nu tvam Bhaddali tasmim samaye ubhato bhagavimutto va hosi,||
pannavimutto [440] ca kayasakkhi va ditthappatto va saddhavimutto va dhammanusari ca saddhanusari va" ti?|| ||

"No h'etam bhante".|| ||

"Nanu tvam Bhaddali tasmim samaye ritto tuccho aparaddho" ti?|| ||

"Evam bhante".|| ||

Accayo mam bhante accagama yathabalam yathamulham yatha akusalam,||
yoham Bhagavata sikkhapade pannapiyamane bhikkhu-sanghe sikkham samadiyamane anussaham pavedesi.|| ||

Tassa me bhante Bhagava accayam accayato patiganhatu ayatim samvaraya" ti.|| ||

"Taggha tvam Bhaddali accayo accagama yathabalam yathamulham yatha akusalam yam tvam maya sikkhapade pannapiyamane bhikkhu-sanghe sikkham samadiyamane anussaham pavedesi.|| ||

Yato ca kho tvam Bhaddali accayam accayato disva yathadhammam patikarosi.|| ||

Tam te mayam patiganhama.|| ||

Vuddhi hesa Bhaddali ariyassa vinaye yo accayam accayato disva yathadhammam patikaroti,||
ayatim samvaram apajjati.|| ||

Idha Bhaddali ekacco bhikkhu satthusasane sikkhaya aparipurakari hoti,||
tassa evam hoti: yan nunaham vivittam senasanam bhajeyyam,||
arannam rukkhamulam pabbatam kandaram giriguham susanam vanapattham abbhokasam pa'alapunjam.|| ||

Appevanamaham uttarim manussa-dhamma alamariyanana-dassanavisesam sacchikareyyanti.|| ||

So vivittam senasanam bhajati,||
arannam rukkhamulam pabbatam kandaram giriguham susanam vanapattham abbhokasam pa'alapunjam.|| ||

Tassa tatha vupakatthassa viharato satthapi upavadati.|| ||

Anuvicca pi vinnu sabrahmacari upavadanti.|| ||

Devata pi upavadanti.|| ||

Attapi attanam upavadati.|| ||

So sattharapi upavadito anuvicca vinnuhi sabrahmacarihi upavadito devatahipi upavadito attanapi attanam upavadito na uttarim manussa-dhamma2 alamariyanana-dassanavisesam sacchikaroti.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Evam h'etam Bhaddali hoti,||
yatha tam satthusasane sikkhaya aparipurakarissa.|| ||

Idha Bhaddali ekacco bhikkhu satthusasane sikkhaya paripurakari hoti,||
tassa evam hoti: yan nunaham vivittam senasanam bhajeyyam,||
arannam rukkhamulam pabbatam kandaram giriguham susanam vanapattham abbhokasam [441] pa'alapunjam.|| ||

Appevanamaham uttarim manussa-dhamma alamariyanana-dassanavisesam sacchikareyyanti.|| ||

So vivittam senasanam bhajati,||
arannam rukkhamulam pabbatam kandaram giriguham susanam vanapattham abbhokasam pa'alapunjam.|| ||

Tassa tatha vupakatthassa viharato satthapi na upavadati.|| ||

Anuvicca pi vinnu sabrahmacari na upavadanti.|| ||

Na devatapi na upavadanti.|| ||

Attapi attanam na upavadati.|| ||

So sattharapi anupavadito anuvicca vinnuhi sabrahmacarihi anupavadito devatahipi anupavadito attanapi attanam anupavadito uttarim manussa-dhamma2 alamariyanana-dassanavisesam sacchikaroti.|| ||

So vivicc'eva kamehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkam savicaram vivekajam piti-sukham pathamam-jhanam upasampajja viharati tam kissa hetu: evam h'etam Bhaddali hoti yathatam satthusasane sikkhaya paripurakarissa.|| ||

Puna ca param Bhaddali bhikkhu vitakka-vicaranam vupasama ajjhattam sampasadanam cetaso ekodi-bhavam avitakkam avicaram samadhijam piti-sukham dutiyam-jhanam upasampajja viharati.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Evam h'etam Bhaddali hoti yatha tam satthusasane sikkhaya paripurakarissa.|| ||

Puna ca param Bhaddali bhikkhu pitiya ca viraga upekkhako ca viharati.|| ||

Sato ca sampajano sukhanca kayena patisanvedeti.|| ||

Yantam ariya acikkhanti 'Upekkhako satima sukha-vihari' ti,||
tatiyam-jhanam upasampajja viharati.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Evam h'etam Bhaddali hoti yathatam satthusasane sikkhaya paripurakarissa.|| ||

Puna ca param Bhaddali bhikkhu sukhassa ca pahana dukkhassa ca pahana pubbe va somanassa-domanassanam atthangama adukkham-asukham upekkha satiparisuddhim catuttham-jhanam upasampajja viharati.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Evam h'etam Bhaddali hoti yathatam satthusasane sikkhaya paripurakarissa.|| ||

So evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane vigatupakkilese mudubhute kammaniye thite anejjappatte4 pubbenivasanussatinanaya cittam abhininnameti.|| ||

So aneka-vihitam pubbenivasam anussarati,||
seyyathidam: ekam pi jatim dve pi jatiyo,||
Tisso pi jatiyo catasso pi jatiyo panca pi jatiyo dasa pi jatiyo visatim pi jatiyo timsam pi jatiyo cattarisam pi jatiyo pannasam pi jatiyo jati-satam pi jati-sahassam pi jati-sata-sahassam pi anekepi samvattakappe anekepi vivattakappe anekepi samvatta-vivattakappe amutrasim evam-namo evam-gotto evam-vanno evam-aharo evam-sukha-dukkha-patisanvedi evam-ayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto amutra udapadim5 tatrapasim evam-namo evam-gotto evam-vanno evam-aharo evam-sukha-dukkha-patisanvedi evam-ayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto idhupapanno' ti.|| ||

Iti sakaram sa-uddesam aneka-vihitam pubbenivasam anussarati.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

evam [442] h'etam Bhaddali hoti yatha tam satthusasane sikkhaya paripurakarissa.|| ||

So evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane vigatupakkilese mudubhute kammaniye thite anejjappatte sattanam cutupapatananaya cittam abhininnameti.|| ||

So dibbena cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena satte passati cavamane upapajjamane,||
hine panite suvanne dubbanne sugate duggate yathakammupage satte pajanati.|| ||

Ime vata bhonto satta kayaduccaritena samannagata vaciduccaritena samannagata manoduccaritena samannagata ariyanam upavadaka micchaditthika micchaditthikammasamadana,||
te kayassa bheda param marana apayam duggatim vinipatam Nirayam upapanna,||
ime va pana bhonto satta kayasucaritena samannagata vacisucaritena samannagata manosucaritena samannagata ariyanam anupavadaka sammaditthika sammaditthikammasamadana,||
te kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upanna' ti.|| ||

Iti dibbena cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena satte passati cavamane upapajjamane hine panite suvanne dubbanne sugate duggate yathakammupage satte pajanati.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

evam h'etam Bhaddali hoti yatha tam satthusasane sikkhaya paripurakarissa.|| ||

So evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane vigatupakkilese mudubhute kammaniye thite anejjappatte asavanam khayananaya cittam abhininnameti.|| ||

So idam 'dukkhan' ti yathabhutam pajanati.|| ||

'Ayam dukkhasamudayo' ti yathabhutam pajanati.|| ||

'Ayam dukkhanirodho' ti yathabhutam pajanati.|| ||

'Ayam dukkha-nirodha-gamini-patipada' ti yathabhutam pajanati.|| ||

Ime asavati yathabhutam pajanati.|| ||

'Ayam asava-samudayo' ti yathabhutam pajanati.|| ||

'Ayam asava-nirodho' ti yathabhutam pajanati.|| ||

'Ayam asava-nirodha-gamini-patipada' ti yathabhutam pajanati.|| ||

Tassa evam janato evam passato kamasava pi cittam vimuccati.|| ||

Bhavasavapi cittam vimuccati.|| ||

Avijjasava pi cittam vimuccati.|| ||

Vimuttasmim 'vimuttami' ti nanam hoti.|| ||

Khina jati,||
vusitam brahmacariyam,||
katam karaniyam,||
naparam itthattayati pajanati.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Evam h'etam Bhaddali hoti yatha tam satthusasane sikkhaya paripurakarissati.|| ||

Evam vutte ayasma Bhaddali Bhagavantam etad avoca: konu kho bhante hetu ko paccayo yenamidhekaccam bhikkhum pavayha pavayha karanam karonti.|| ||

Ko pana bhante hetu ko paccayo yenamidhekaccam bhikkhum no tatha pavayha pavayha1 karanam karonti ti.|| ||

Idha Bhaddali ekacco bhikkhu abhinhapattiko hoti apattibahulo.|| ||

So bhikkhuhi vuccamano annenannam paticarati.|| ||

Bahiddha katham apanameti.|| ||

Kopanca dosan ca appaccayan ca patukaroti.|| ||

Na samma vattati.|| ||

Na lomam pateti.|| ||

Na nettharam vattati.|| ||

Yena sangho attamano [443] hoti tam karomiti naha.|| ||

Tatra Bhaddali bhikkhunam evam hoti: ayam kho avuso bhikkhu abhinhapattiko apattibahulo,||
so bhikkhuhi vuccamano annenannam paticarati.|| ||

Bahiddha katham apanameti.|| ||

Kopanca dosan ca appaccayan ca patukaroti.|| ||

Na samma vattati.|| ||

Na lomam pateti.|| ||

Na nettharam vattati.|| ||

Yena sangho attamano hoti tam karomiti naha.|| ||

Sadhu vatayasmanto imassa bhikkhuno tatha tatha upaparikkhatha yathassidam adhikaranam na khippam'eva vupasameyyati.|| ||

Tassa kho etam Bhaddali bhikkhuno bhikkhu tatha tatha upaparikkhanti yathassidam adhikaranam na khippam'eva vupasammati.|| ||

Idha pana baddali ekacco bhikkhu abhinhapattiko hoti apatti bahulo.|| ||

So bhikkhuhi vuccamano nannenannam paticarati.|| ||

Na bahiddha katham apanameti.|| ||

Na kopan ca dosan ca appaccayan ca patukaroti.|| ||

Samma vattati,||
lomam pateti.|| ||

Nettharam vattati.|| ||

Yena sangho attamano hoti tam karomiti aha.|| ||

Tatra Bhaddali bhikkhunam evam hoti: 'ayam kho avuso bhikkhu abhinhapattiko apattibahulo,||
so bhikkhuhi vuccamano nannenannam paticarati.|| ||

Na bahiddha katham apanameti.|| ||

Na kopan ca dosan ca appaccayan ca patukaroti.|| ||

Samma vattati.|| ||

Lomam pateti nettharam vattati.|| ||

Yena sangho attamano hoti tam karomiti aha.|| ||

Sadhu vatayasmanto imassa bhikkhuno tatha tatha upaparikkhatha yathassidam1 adhikaranam khippam'eva vupasameyyati.|| ||

Tassa kho etam Bhaddali bhikkhuno bhikkhu tatha tatha upaparikkhanti yathassidam1 adhikaranam khippam'eva vupasammati.|| ||

Idha Bhaddali ekacco bhikkhu adhiccapattiko hoti anapattibahulo.|| ||

So bhikkhuhi vuccamano annenannam paticarati.|| ||

Bahiddha katham apanameti kopan ca dosan ca appaccayan ca patukaroti.|| ||

Na samma vattati.|| ||

Na lomam pateti.|| ||

Na nettharam vattati,||
yena sangho attamano hoti tam karomiti naha.|| ||

Tatra Bhaddali bhikkhunam evam hoti: ayam kho avuso bhikkhu adhiccapattiko anapattibahulo,||
so bhikkhuhi vuccamano annenannam paticarati.|| ||

Bahiddha katham apanameti.|| ||

Kopanca dosan ca appaccayan ca patukaroti.|| ||

Na samma vattati.|| ||

Na lomam pateti.|| ||

Na nettharam vattati yena sangho attamano hoti tam karomiti naha.|| ||

Sadhu vatayasmanto imassa bhikkhuno tatha tatha upaparikkhatha yathassidam adhikaranam na khippam'eva vupasameyyati.|| ||

Tassa kho etam Bhaddali bhikkhuno bhikkhu tatha tatha upaparikkhanti yathassidam adhikaranam [444] na khippam'eva vupasammati.|| ||

Idha pana Bhaddali ekacco bhikkhu adhiccapattiko hoti anapatti bahulo.|| ||

So bhikkhuhi vuccamano nannenannam paticarati.|| ||

Na bahiddha katham apanameti.|| ||

Na kopan ca dosan ca appaccayan ca patukaroti.|| ||

Samma vattati.|| ||

Lomam pateti.|| ||

Nettharam vattati.|| ||

Yena sangho attamano hoti tam karomiti aha,||
tatra Bhaddali bhikkhunam evam hoti: 'ayam kho avuso bhikkhu adhiccapattiko anapatti bahulo.|| ||

So bhikkhuhi vuccamano nannenannam paticarati.|| ||

Na bahiddha katham apanameti.|| ||

Na kopan ca dosan ca appaccayan ca patukaroti.|| ||

Samma vattati.|| ||

Lomam pateti.|| ||

Nettharam vattati.|| ||

Yena sangho attamano hoti tam karomiti aha.|| ||

Sadhuvatayasmanto imassa bhikkhuno tatha tatha upaparikkhatha yathassidam adhikaranam khippam'eva vupasameyyati.|| ||

Tassa kho etam Bhaddali bhikkhuno bhikkhu tatha tatha upaparikkhanti yathassidam adhikaranam khippam'eva vupasammati.|| ||

Idha Bhaddali ekacco bhikkhu saddhamattakena vahati pemamattakena.|| ||

Tatra Bhaddali bhikkhunam evam hoti:|| ||

'Ayam kho avuso bhikkhu saddha mattakena vahati pemamattakena.|| ||

Sace mayam imam bhikkhum pavayha: pavayha2 karanam karissama.|| ||

Ma'yampissa tam saddhamattakam pemamattakam tamhapi parihayiti.|| ||

Seyyatha pi Bhaddali purisassa ekam cakkhum tassa mittamacca natisalohita tam ekam cakkhum rakkheyyum: ma yampissa tam ekam cakkhum tamhapi parihayi' ti.|| ||

Evam eva kho Bhaddali idh'ekacco bhikkhu saddhamattakena vahati pemamattakena.|| ||

Tatra Bhaddali bhikkhunam evam hoti:|| ||

'Ayam kho avuso bhikkhu saddhamattakena vahati pemamattakena.|| ||

Sace maya imam bhikkhum pavayha pavayha|| ||

Karanam karissama,||
mayampissa tam saddhamattakam pemamattakam tamhapi parihayi' ti.|| ||

Ayam kho Bhaddali hetu ayam paccayo yenamidhekaccam bhikkhum pavayha pavayha karanam karonti.|| ||

Ayam pana Bhaddali hetu ayam paccayo yenamidhekaccam bhikkhum no tatha pavayha pavayha karanam karonti ti.|| ||

Ko nu kho bhante hetu,||
ko paccayo,||
yena pubbe appatarani [445] c'eva sikkhapadani ahesum,||
bahutara ca bhikkhu annaya santhahimsu.|| ||

Ko pana bhante hetu ko paccayo yen'etarahi bahutarani c'eva sikkhapadani honti.|| ||

Appatara ca bhikkhu annaya santhahanti ti.|| ||

Evam h'etam Bhaddali hoti: sattesu hayamanesu saddhamme antaradhayamane bahutarani c'eva sikkhapadani honti.|| ||

Appatara ca bhikkhu annaya santhahanti.|| ||

Na tava Bhaddali sattha savakanam sikkhapadam pannapeti.|| ||

Yava na idh'ekacce asavatthaniya dhamma sanghe patubhavanti.|| ||

Yato ca kho Bhaddali idh'ekacce asavatthaniya dhamma sanghe patubhavanti,||
atha sattha savakanam sikkhapadam pannapeti.|| ||

Tesam yeva asavatthaniyanam dhammanam patighataya.|| ||

Na tava Bhaddali idh'ekacce asavatthaniya dhamma sanghe patubhavanti,||
yava na sangho mahattam patto hoti.|| ||

Yato ca kho Bhaddali sangho mahattam patto hoti.|| ||

Atha idh'ekacce asavatthaniya dhamma sanghe patubhavanti,||
atha sattha savakanam sikkhapadam pannapeti tesam yeva asavatthaniyanam dhammanam patighataya.|| ||

Na tava Bhaddali idh'ekacce asavatthaniya dhamma sanghe patubhavanti,||
yava na sangho labhaggam patto hoti.|| ||

Yato ca kho Bhaddali sangho labhaggam patto hoti.|| ||

Atha idh'ekacce asavatthaniya dhamma sanghe patubhavanti,||
atha sattha savakanam sikkhapadam pannapeti tesam yeva asavatthaniyanam dhammanam patighataya.|| ||

Na tava Bhaddali idh'ekacce asavatthaniya dhamma sanghe patubhavanti,||
yava na sangho yasaggam patto hoti.|| ||

Yato ca kho Bhaddali sangho yasaggam patto hoti.|| ||

Atha idh'ekacce asavatthaniya dhamma sanghe patubhavanti,||
atha sattha savakanam sikkhapadam pannapeti tesam yeva asavatthaniyanam dhammanam patighataya.|| ||

Na tava Bhaddali idh'ekacce asavatthaniya dhamma sanghe patubhavanti,||
yava na sangho bahusaccam patto hoti.|| ||

Yato ca kho Bhaddali sangho bahusaccam patto hoti.|| ||

Atha idh'ekacce asavatthaniya dhamma sanghe patubhavanti,||
atha sattha savakanam sikkhapadam pannapeti tesam yeva asavatthaniyanam dhammanam patighataya.|| ||

Na tava Bhaddali idh'ekacce asavatthaniya dhamma sanghe patubhavanti,||
yava na sangho rattannutam patto hoti.|| ||

Yato ca kho Bhaddali sangho rattannutam patto hoti.|| ||

Atha idh'ekacce asavatthaniya dhamma sanghe patubhavanti,||
atha sattha savakanam sikkhapadam pannapeti tesam yeva asavatthaniyanam dhammanam patighataya.|| ||

Appaka kho tumhe Bhaddali tena samayena ahuvattha yada vo aham ajaniyasusupamam dhamma-pariya'yam desesim,||
sarasi tvam Bhaddali" ti.|| ||

No h'etam bhante.|| ||

Tatra Bhaddali kam hetum paccesiti.|| ||

So hi nunaham bhante digha-rattam satthusasane sikkhaya aparipurakari ahosinti.|| ||

Na kho Bhaddali eseva hetu esa paccayo,||
api ca me tvam Bhaddali digha-rattam cetasa ceto paricca vidito.|| ||

Nacayam moghapuriso maya dhammam desiyamane atthikatva3 manasikatva sabbacetaso samannaharitva ohitasoto dhammam sunati ti.|| ||

Api ca te aham Bhaddali ajaniyasusupamam dhamma-pariya'yam desissami tam sunahi,||
sadhukam manasikarohi,||
[446] bhasissamiti,||
evam bhante' ti kho ayasma Bhaddali Bhagavato paccassosi.|| ||

Bhagava etad avoca:|| ||

Seyyatha pi Bhaddali dakkho assadamako bhadram assajaniyam labhitva pathamen'eva mukhadhane karanam kareti.|| ||

Tassa mukhadhane karanam kariyamanassa hontiyeva visukayitani visevitani vipphanditani kanici kanici,||
yatha tam akaritapubbam karanam kariyamanassa.|| ||

So abhinhakarana anupubbakarana tasmim thane parinibkhayati.|| ||

Yato kho Bhaddali bhadro assajaniyo abhinhakarana anupubbakarana tasmim thane parinibbuto hoti.|| ||

Tam enam assadamako uttarim1 karanam kareti yugadhane.|| ||

Tassa yugadhane karanam kariyamanassa hontiyeva visukayitani visevitani vipphanditani kanici kanici,||
yatha tam akaritapubbam karanam kariyamanassa.|| ||

So abhinhakarana anupubbakarana tasmim thane parinibkhayati.|| ||

Yato kho Bhaddali bhadro assajaniyo abhinhakarana anupubbakarana tasmim thane parinibbuto hoti.|| ||

Tam enam assadamako uttarim karanam kareti anukkame mandale khurakase dhave ravatthe rajagune rajavamse uttame jave uttame haye uttame sakhalye.|| ||

Tassa uttame jave uttame haye uttame sakhalye karanam kariyamanassa hontiyeva visukayitani visevitani vipphanditati kanici kanici,||
yatha tam akaritapubbam karanam kariyamanassa.|| ||

So abhinhakarana anupubbakarana tasmim thane parinibkhayati.|| ||

Yato ca kho Bhaddali bhadro assajaniyo abhinhakarana anupubbakarana tasmim thane parinibbuto hoti,||
tam enam assadamako uttarim vanniyan ca valiyan ca.|| ||

Anuppavecchati imehi kho Bhaddali dasahangehi samannagato bhadro assajaniyo rajaraho hoti rajabhoggo ranno anganteva sankham gacchati.|| ||

Evam eva kho Bhaddali dasahi dhammehi samannagato bhikkhu ahuneyyo hoti pahuneyyo dakkhineyyo anjalikaraniyo anuttaram punnakkhettam lokassa.|| ||

Katamehi dasahi?|| ||

Idha Bhaddali bhikkhu||
asekkhaya samma-ditthiya samannagato hoti,||
asekkhena samma-sankappena samannagato hoti,||
asekkhaya samma-vacaya samannagato hoti,||
asekkhena samma-kammantena samannagato hoti,||
asekkhena samma-ajivena samannagato hoti,||
asekkhena samma-vayamena samannagato hoti,||
asekkhaya [447] samma-satiya samannagato hoti,||
asekkhena samma-samadhina samannagato hoti,||
asekkhena samma-nanena samannagato hoti,||
asekkhaya samma-vimuttiya samannagato hoti.|| ||

Imehi kho Bhaddali dasahi dhammehi samannagato bhikkhu ahuneyyo hoti,||
pahuneyyo dakkhineyya anjalikaraniyo anuttaram punnakkhettam lokassa" ti.|| ||

Idam avoca Bhagava attamano ayasma Bhaddali Bhagavato bhasitam abhinanditi.|| ||

Bhaddali suttam pancamam


Contact:
E-mail
Copyright Statement