Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Majjhima Nikaya
II. Majjhima-Pannasa
3. Paribbajaka Vagga

Sutta 72

Aggi-Vacchagotta Suttam

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


 

[1][chlm][pts][wrrn][than][upal] Evam me sutam|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

Atha kho Vacchagotto paribbajako yena Bhagava ten'upasankami.|| ||

[484] Upasankamitva Bhagavata saddhim sammodi.|| ||

Sammodaniyam katham saraniyam vitisaretva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinno kho Vacchagotto paribbajako Bhagavantam etad avoca:|| ||

"Kin nu kho bho Gotama:||
'sassato loko idam eva saccham,||
mogham-annan' ti||
evam ditthi bhavam Gotamo" ti?|| ||

"Na kho aham Vaccha evam ditthi||
'sassato loko idam eva saccham,||
mogham-annan'" ti.|| ||

'Kim pana bho Gotama||
'asassato loko idam eva saccam,||
mogham-annan' ti||
evam ditthi bhavam Gotamo" ti?|| ||

"Na kho aham Vaccha evam ditthi||
'asassato loko idam eva saccam,||
mogham-annan'" ti.|| ||

'Kim pana bho Gotama||
'antava loko idam eva saccam||
mogham annan' ti||
evam ditthi bhavam Gotamo" ti?|| ||

"Na kho aham Vaccha evam ditthi||
'antava loko idam eva saccam,||
mogham-annan'" ti.|| ||

"Kim pana bho Gotama||
'anantava loko idam eva saccam||
'mogham-annan' ti||
evam ditthi bhavam Gotamo" ti?|| ||

"Na kho aham Vaccha evam ditthi,||
'aanantava loko idam eva saccam,||
mogham-annan'" ti.|| ||

"Kin nu kho bho Gotama||
'tam jivam tam sariram idam eva saccam||
mogham-annan' ti||
evam ditthi bhavam Gotamo" ti?|| ||

"Na kho aham Vaccha evam ditthi,||
'tam jivam tam sariram idam eva saccam,||
mogham-annan'" ti.|| ||

"Kim pana bho Gotama,||
'annam jivam annam sariram idam eva saccam||
mogham-annan' ti||
evam ditthi bhavam Gotamo" ti?|| ||

"Na kho aham Vaccha evam ditthi,||
'annam jivam annam sariram idam eva saccam,||
mogham-annan'" ti.|| ||

"Kin nu kho bho Gotama,||
'hoti Tathagato param marana idam eva saccam||
mogham-annan' ti||
evam ditthi bhavam Gotamo" ti?|| ||

"Na kho aham Vaccha evam ditthi,||
'hoti Tathagato param marana idam eva saccam,||
mogham-annan'" ti.|| ||

"Kim pana bho Gotama,||
'na hoti Tathagato param marana idam eva saccam||
mogham-annan' ti||
evam ditthi bhavam Gotamo" ti?|| ||

"Na kho aham Vaccha evam ditthi||
'na hoti Tathagato param marana idam eva saccam,||
mogham-annan'" ti.|| ||

"Kin nu kho bho Gotama,||
'hoti ca na ca hoti Tathagato param marana idam eva saccam,||
mogham-annan' ti||
evam ditthi bhavam Gotamo" ti?|| ||

[485] "Na kho aham Vaccha evam ditthi||
'hoti ca na ca hoti Tathagato param marana idam eva saccam,||
mogham-annan'" ti.|| ||

"Kim pana bho Gotama,||
'n'eva hoti na na hoti Tathagato param marana idam eva saccam||
mogham-annan' ti||
evam ditthi bhavam Gotamo" ti?|| ||

"Na kho aham Vaccha evam ditthi,||
'n'eva hoti na na hoti Tathagato param marana idam eva saccam,||
mogham-annan'" ti.|| ||

 


 

"Kin nu kho bho Gotama,||
'"sassato loko, idam eva saccam,||
mogham-annan" ti||
evam ditthi bhavam Gotamo ti?'||
iti puttho samano:||
'na kho aham Vaccha evam ditthi,||
"sassato loko, idam eva saccam||
mogham-annanti"' ti vadesi.|| ||

Kim pana bho Gotama||
'"asassato loko, idam eva saccam,||
mogham-annan" ti||
evam ditthi bhavam Gotamo ti?'||
iti puttho samano:||
'na kho aham Vaccha evam ditthi,||
"asassato loko, idam eva saccam,||
mogham-annanti"' ti vadesi.|| ||

Kin nu kho bho Gotama,||
'"antava loko, idam eva saccam,||
mogham-annan" ti||
evam ditthi bhavam Gotamo ti?'||
iti puttho samano||
'na kho aham Vaccha evam ditthi,||
"antava loko, idam eva saccam||
mogham-annanti"' ti vadesi.|| ||

Kim pana bho Gotama||
'"anantava loko, idam eva saccam,||
mogham-annan" ti||
evam ditthi bhavam Gotamo ti?'||
iti puttho samano||
'na kho aham Vaccha evam ditthi,||
"anantava loko, idam eva saccam,||
mogham-annanti"' ti vadesi.|| ||

Kin nu kho bho Gotama,||
'"tam jivam tam sariram, idam eva saccam,||
mogham-annan" ti||
evam ditthi bhavam Gotamo ti?'||
iti puttho samano||
'na kho aham Vaccha evam ditthi,||
"tam jivam tam sariram, idam eva saccam||
mogham-annanti"' ti vadesi.|| ||

Kim pana bho Gotama||
'"annam jivam annam sariram, idam eva saccam,||
mogham-annan" ti||
evam ditthi bhavam Gotamo ti?'||
iti puttho samano||
'na kho aham Vaccha evam ditthi||
"annam jivam annam sariram, idam eva saccam,||
mogham-annanti"' ti vadesi.|| ||

Kin nu kho bho Gotama||
'"hoti Tathagato param marana, idam eva saccam||
mogham-annan" ti||
evam ditthi bhavam Gotamo ti?'||
iti puttho samano||
'na kho aham Vaccha evam ditthi||
"hoti Tathagato param marana idam eva saccam||
mogham-annanti"' ti vadesi.|| ||

Kim pana bho Gotama||
'"na hoti Tathagato param marana, idam eva saccam||
mogham-anna" ti||
evam ditthi bhavam Gotamo ti?'||
iti puttho samano||
'na kho aham Vaccha evam ditthi,||
"na hoti Tathagato param marana, idam eva saccam,||
mogham-annanti"' ti vadesi.|| ||

Kin nu kho bho Gotama||
'"hoti ca na ca hoti Tathagato param marana, idam eva saccam||
mogham-annan" ti||
evam ditthi bhavam Gotamo ti?'||
iti puttho samano||
'na kho aham Vaccha evam ditthi,||
"hoti ca na ca hoti Tathagato param marana, idam eva saccam||
mogham-annanti"' ti vadesi.|| ||

Kim pana bho Gotama||
'"n'eva hoti na na hoti Tathagato param marana, idam eva saccam||
mogham-annan" ti||
evam ditthi bhavam Gotamo ti?'||
iti puttho samano||
'na kho aham Vaccha evam ditthi,||
"n'eva hoti na na hoti Tathagato param marana, idam eva saccam||
mogham-annanti"' ti vadesi.|| ||

Kim pana bhavam Gotamo adinavam sampassamano evam imani sabbaso ditthi-gatani anupagato" ti?|| ||

 


 

"'Sassato loko' ti kho Vaccha||
ditthi-gatam etam||
ditthi-gahanam||
ditthi-kantaram||
ditthi-visukam||
ditthi-vipphanditam||
ditthi-sananojanam,||
sadukkham||
savighatam||
saupayasam||
saparilaham||
na nibbidaya||
na viragaya||
na nirodhaya||
na upasamaya||
na abhinnaya||
na sambodhaya||
na nibbanaya samvattati.|| ||

'Asassato loko' ti kho Vaccha||
ditthi-gatam etam||
ditthi-gahanam||
ditthi-kantaram||
ditthi-visukam||
ditthi-vipphanditam||
ditthi-sananojanam,||
sadukkham||
savighatam||
saupayasam||
saparilaham||
na nibbidaya||
na viragaya||
na nirodhaya||
na upasamaya||
na abhinnaya||
na sambodhaya||
na nibbanaya samvattati.|| ||

'Antava loko' ti kho Vaccha||
ditthi-gatam etam||
ditthi-gahanam||
ditthi-kantaram||
ditthi-visukam||
ditthi-vipphanditam||
ditthi-sananojanam,||
sadukkham||
savighatam||
saupayasam||
saparilaham||
na nibbidaya||
na viragaya||
na nirodhaya||
na upasamaya||
na abhinnaya||
na sambodhaya||
na nibbanaya samvattati.|| ||

'Anantava loko' ti kho Vaccha||
ditthi-gatam etam||
ditthi-gahanam||
ditthi-kantaram||
ditthi-visukam||
ditthi-vipphanditam||
ditthi-sananojanam,||
sadukkham||
savighatam||
saupayasam||
saparilaham||
na nibbidaya||
na viragaya||
na nirodhaya||
na upasamaya||
na abhinnaya||
na sambodhaya||
na nibbanaya samvattati.|| ||

'Tam jivam tam sariran' ti kho Vaccha||
ditthi-gatam etam||
ditthi-gahanam||
ditthi-kantaram||
ditthi-visukam||
ditthi-vipphanditam||
ditthi-sananojanam,||
sadukkham||
savighatam||
saupayasam||
saparilaham||
na nibbidaya||
na viragaya||
na nirodhaya||
na upasamaya||
na abhinnaya||
na sambodhaya||
na nibbanaya samvattati.|| ||

'Annam jivam annam sariran' ti kho Vaccha||
ditthi-gatam etam||
ditthi-gahanam||
ditthi-kantaram||
ditthi-visukam||
ditthi-vipphanditam||
ditthi-sananojanam,||
sadukkham||
savighatam||
saupayasam||
saparilaham||
na nibbidaya||
na viragaya||
na nirodhaya||
na upasamaya||
na abhinnaya||
na sambodhaya||
na nibbanaya samvattati.|| ||

'Hoti Tathagato param marana' ti kho [486] Vaccha||
ditthi-gatam etam||
ditthi-gahanam||
ditthi-kantaram||
ditthi-visukam||
ditthi-vipphanditam||
ditthi-sananojanam,||
sadukkham||
savighatam||
saupayasam||
saparilaham||
na nibbidaya||
na viragaya||
na nirodhaya||
na upasamaya||
na abhinnaya||
na sambodhaya||
na nibbanaya samvattati.|| ||

'Na hoti Tathagato param marana' ti kho Vaccha||
ditthi-gatam etam||
ditthi-gahanam||
ditthi-kantaram||
ditthi-visukam||
ditthi-vipphanditam||
ditthi-sananojanam,||
sadukkham||
savighatam||
saupayasam||
saparilaham||
na nibbidaya||
na viragaya||
na nirodhaya||
na upasamaya||
na abhinnaya||
na sambodhaya||
na nibbanaya samvattati.|| ||

'Hoti ca na ca hoti Tathagato param marana' ti kho Vaccha||
ditthi-gatam etam||
ditthi-gahanam||
ditthi-kantaram||
ditthi-visukam||
ditthi-vipphanditam||
ditthi-sananojanam,||
sadukkham||
savighatam||
saupayasam||
saparilaham||
na nibbidaya||
na viragaya||
na nirodhaya||
na upasamaya||
na abhinnaya||
na sambodhaya||
na nibbanaya samvattati.|| ||

'N'eva hoti na na hoti Tathagato param marana' ti kho Vaccha||
ditthi-gatam etam||
ditthi-gahanam||
ditthi-kantaram||
ditthi-visukam||
ditthi-vipphanditam||
ditthi-sananojanam,||
sadukkham||
savighatam||
saupayasam||
saparilaham||
na nibbidaya||
na viragaya||
na nirodhaya||
na upasamaya||
na abhinnaya||
na sambodhaya||
na nibbanaya samvattati.|| ||

Imam kho aham Vaccha adinavam sampassamano evam imani sabbaso ditthi-gatani anupagato" ti.|| ||

 


 

"Atthi pana bhoto Gotamassa kinci ditthi-gatan" ti.|| ||

"'Ditthi-gatan' ti kho Vaccha apanitame tam Tathagatassa.|| ||

Dittham h'etam Vaccha Tathagatena:|| ||

'Iti rupam,||
iti rupassa samudayo,||
iti rupassa atthangamo;|| ||

iti vedana,||
iti vedanaya samudayo,||
iti vedanaya atthangamo;|| ||

iti sanna,||
iti sannaya samudayo,||
iti sannaya atthangamo;|| ||

iti sankhara,||
iti samkharanam samudayo,||
iti sankharanam atthamgamo;|| ||

iti vinnanam,||
iti vinnanassa samudayo,||
iti vinnanassa atthangamo' ti.|| ||

Tasma Tathagato||
'sabba-mannitanam||
sabba-mathitanam||
sabba - "ahankara" - "mamankara" - mananusayanam||
khaya||
viraga||
nirodha||
caga||
patinissagga||
anupada vimutto' ti vadami" ti.|| ||

"Evam vimutta-citto pana bho Gotama bhikkhu kuhim upapajjati" ti?|| ||

"'Upapajjati' ti||
kho Vaccha na upeti" ti.|| ||

"Tena hi bho Gotama na upapajjati" ti?|| ||

"'Na upapajjati' ti||
kho Vaccha na upeti" ti.|| ||

"Tena hi bho Gotama upapajjati ca na ca upapajjati" ti?|| ||

"'Upapajjati ca na ca upapajjati' ti||
kho Vaccha na upeti" ti.|| ||

"Tena hi bho Gotama n'eva upapajjati na nupapajjati" ti?|| ||

"'N'eva upapajjati na nupapajjati'ti||
kho Vaccha na upeti" ti.|| ||

 


 

"Evam vimutta-citto pana bho Gotama bhikkhu kuhim 'upapajjati' ti?||
iti puttho samano||
'"upapajjati" ti||
kho Vaccha na upeti' ti vadesi.|| ||

Tena hi bho Gotama||
'na upapajjati' ti?||
iti puttho samano||
'"na upapajjati" ti||
kho Vaccha na upeti' ti vadesi.|| ||

Tena hi bho Gotama||
'upapajjati ca na ca upapajjati' ti?||
iti puttho samano||
'"upapajjati ca na ca upapajjati" ti||
kho Vaccha na upeti' ti vadesi.|| ||

Tena hi bho Gotama||
'n'eva upapajjati na nupapajjati' ti?||
iti puttho samano||
'"n'eva upapajjati, [487] na nupapajjati" ti||
kho Vaccha na upeti' ti vadesi.|| ||

Etthaham bho Gotama annanam-apadim,||
ettha sammoham-apadim.|| ||

Ya pi me esa bhoto Gotamassa purimena kathasallapena ahu pasadamatta,||
sa pi me etarahi antarahita" ti.|| ||

"Alam hi te Vaccha annanaya,||
alam sammohaya.|| ||

Gambhiro h'ayam Vaccha dhammo||
duddaso||
duranubodho||
santo panito||
atakkavacaro nipuno panditavedaniyo,||
so taya dujjano anna-ditthi-kena||
anna-khanti-kena||
anna-ruci-kena||
anna-trayogena||
anna-thacariya-kena.|| ||

Tena hi Vaccha tam yev'ettha patipucchissami,||
yatha te khameyya tatha nam vyakareyyasi.|| ||

Tam kim mannasi Vaccha?|| ||

Sace te purato aggi jaleyya,||
janeyyasi tvam:|| ||

'Ayam me purato aggi jalati'" ti?|| ||

"Sace me bho Gotama purato aggi jaleyya,||
janeyyaham:|| ||

'Ayam me purato aggi jalati'" ti.|| ||

"Sace pana tam Vaccha evam puccheyya:|| ||

'Yo te ayam purato aggi jalati,||
ayam aggi kim paticca jalati' ti?|| ||

Evam puttho tvam Vaccha||
kinti vyakareyyasi" ti?|| ||

"Sace mam bho Gotama evam puccheyya:|| ||

'Yo te ayam purato aggi jalati,||
ayam aggi kim paticca jalati' ti.|| ||

Evam puttho aham bho Gotama evam vyakareyyam:|| ||

'Yo me ayam purato aggi jalati,||
ayam aggi tinakatth'upadanam paticca jalati'" ti.|| ||

"Sace te Vaccha purato so aggi nibbayeyya,||
janeyyasi tvam:|| ||

'Ayam me purato aggi nibbuto'" ti?|| ||

"Sace me bho Gotama purato so aggi nibbayeyya,||
janeyyaham|| ||

'Ayam me purato aggi nibbuto'" ti.|| ||

"Sace pana tam Vaccha evam puccheyya:|| ||

'Yo te ayam purato aggi nibbuto||
so aggi ito katamam disam gato,||
puratthimam va||
pacchimam va||
uttaram va||
dakkhinam va' ti?|| ||

Evam puttho tvam Vaccha kinti vyakareyyasi" ti?|| ||

"Na upeti bho Gotama.|| ||

Yam hi so Gotama aggi tinakatthupadanam paticca ajali,||
tassa ca pariyadana annassa ca anupahara anaharo nibbuto t'eva sankham gacchati" ti.|| ||

"Evam eva kho Vaccha yena rupena Tathagatam panna-payamano panna-peyya,||
tam rupam tathagatassa pahinam ucchinnamulam||
tala-vatthu-katam||
anabhava-katam||
ayatim||
anuppadadhammam.|| ||

Rupa-sankha-vimutto kho Vaccha tathagato,||
gambhiro appameyyo duppariyogaho||
seyyatha pi mahasamuddo,||
'upapajjati' ti na upeti,||
'na upapajjati' ti na upeti,||
[488] 'upapajjati ca na ca upapajjati' ti na upeti,||
'n'eva upapajjati na nupapajjati' ti na upeti.|| ||

Yaya vedanaya tathagatam pannapayamano pannapeyya,||
sa vedana tathagatassa pahina ucchinnamula talavatthukata anabhava-kata ayatim anuppada-dhamma.|| ||

Vedana-sankha-vimutto kho Vaccha tathagato||
gambhiro appameyyo duppariyogaho||
seyyatha pi mahasamuddo,||
'upapajjati' ti na upeti,||
'na upapajjati' ti na upeti,||
'upapajjati ca na ca upapajjati' ti na upeti,||
'n'eva upapajjati nupapajjati' ti na upeti.|| ||

Yaya sannaya tathagatam pannapayamano pannapeyya,||
sa sanna tathagatassa pahina ucchinnamula talavatthukata anabhava-kata ayatim anuppada-dhamma.|| ||

Sanna-sankha-vimutto kho Vaccha tathagato||
gambhiro appameyyo duppariyogaho||
seyyatha pi mahasamuddo,||
'upapajjati' ti na upeti,||
'na upapajjati' ti na upeti,||
'upapajjati ca na ca upapajjati' ti na upeti,||
'n'eva upapajjati nupapajjati' ti na upeti.|| ||

Ye hi sankharehi tathagatam pannapayamano pannapeyya,||
te sankhara tathagatassa pahina ucchinnamula talavatthukata anabhava-kata ayatim anuppada-dhamma.|| ||

Sankhara-sankha-vimutto kho Vaccha tathagato||
gambhiro appameyyo duppariyogaho||
seyyatha pi mahasamuddo,||
'upapajjati' ti na upeti,||
'na upapajjati' ti na upeti,||
'upapajjati ca na ca upapajjati' ti na upeti,||
'n'eva upapajjati nupapajjati' ti na upeti.|| ||

Yena vinnanena tathagatam pannapayamano pannapeyya,||
tam vinnanam tathagatassa pahinam ucchinnamulam tala-vatthu-katam anabhavakatam ayatim anuppadadhammam.|| ||

Vinnana-sankha-vimutto kho Vaccha tathagato||
gambhiro appameyyo duppariyogaho||
seyyatha pi mahasamuddo,||
'upapajjati' ti na upeti,||
'na upapajjati' ti na upeti,||
'upapajjati ca na ca upapajjati' ti na upeti,||
'n'eva upapajjati nupapajjati' ti na upeti" ti.|| ||

Evam vutte Vacchagotto paribbajako Bhagavantam etad avoca:|| ||

"Seyyatha pi bho Gotama gamassa va nigamassa va avidure maha-salarukkho,||
tassa aniccata sakhapalasam palujjeyya,||
tacapapatikam palujjeyya,||
pheggu palujjeyya,||
so aparena samayena apagata-sakha-palaso apagata-taca-papatiko apagata-phegguko suddho assa sare patitthito,||
evam-ev'idam bhoto Gotamassa pavacanam apagata-sakhapalasam apagata-taca-papatikam apagata-pheggukam suddham sare patitthitam.|| ||

Abhikkantam bho Gotama!|| ||

Abhikkantam bho Gotama!|| ||

Seyyatha pi bho Gotama nikkujjitam va ukkujjeyya,||
paticchannam va vivareyya,||
mulhassa va maggam acikkheyya,||
andhakare [489] va telapajjotam dhareyya:||
'cakkhumanto rupani dakkhinti' ti,||
evam eva bhota Gotamena aneka-pariyayena dhammo pakasito.|| ||

Esaham bhavantam Gotamam saranam gacchami||
dhamman ca||
bhikkhu-sanghan ca.|| ||

Upasakam mam bhavam Gotamo dharetu ajjatagge panupetam saranam gatan" ti.|| ||

Aggi-Vacchagotta Suttam dutiyam


Contact:
E-mail
Copyright Statement