Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Majjhima Nikaya
II. Majjhima-Pannasa
3. Paribbajaka Vagga

Sutta 73

Maha Vacchagotta Suttam

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


[489]

[1][chlm][pts][upal] Evam me sutam|| ||

Ekam samayam Bhagava Rajagahe viharati Veluvane Kalandakanivape.|| ||

Atha kho Vacchagotto paribbajako yena Bhagava ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavata saddhim sammodi.|| ||

Sammodaniyam katham saraniyam vitisaretva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinno kho Vacchagotto paribbajako Bhagavantam etad avoca:|| ||

"Digharattaham bhota Gotamena sahakathi,||
sadhu me bhavam Gotamo sankhittena kusalakusalam desetu" ti.|| ||

"Sankhittena pi kho te aham Vaccha kusalakusalam deseyyam,||
vittharena pi kho te aham Vaccha kusalakusalam deseyyam.|| ||

Api ca te aham Vaccha sankhittena kusalakusalam desissami.|| ||

Tam sunahi,||
sadhukam manasi karohi bhasissami" ti.|| ||

"Evam bho" ti kho Vacchagotto paribbajako Bhagavato paccassosi.|| ||

Bhagava etad avoca:|| ||

"Lobho kho Vaccha akusalam,||
alobho kusalam.|| ||

Doso kho Vaccha akusalam,||
adoso kusalam.|| ||

Moho kho Vaccha akusalam,||
amoho kusalam.|| ||

Iti kho Vaccha ime tayo dhamma akusala,||
tayo dhamma kusala.|| ||

Panatipato kho Vaccha akusalam,||
panatipata veramani kusalam.|| ||

Adinnadanam kho Vaccha akusalam,||
adinnadana veramani kusalam.|| ||

Kamesumicchacaro kho Vaccha akusalam,||
kamesumicchacara veramani kusalam.|| ||

Musavado kho Vaccha akusalam,||
musa-vada veramani kusalam.|| ||

Pisuna vaca kho Vaccha [490] akusalam,||
pisuna vaca veramani kusalam.|| ||

Pharusa vaca kho Vaccha akusalam,||
pharusa vaca veramani kusalam.|| ||

Samphappalapa kho Vaccha akusalam,||
samphappalapa veramani kusalam.|| ||

Abhijjha kho Vaccha akusalam,||
anabhijjha kusalam.|| ||

Vyapado kho Vaccha akusalam,||
avyapado kusalam.|| ||

Micchaditthi kho Vaccha akusalam,||
sammaditthi kusalam.|| ||

Iti kho Vaccha ime dasa dhamma akusala,||
dasa dhamma kusala.|| ||

Yatho kho Vaccha bhikkhuno tanha pahina hoti ucchinnamula talavatthukata anabhavakata3 ayatim anuppadadhamma.|| ||

So hoti bhikkhu araham khinasavo vusitava katakaraniyo ohitabharo anuppatta-sadattho parikkhinabhavasam yojano samma-d-anna vimuttoti.|| ||

Titthatu bhavam Gotamo||
atthi pana bhoto Gotamassa ekabhikkhupi savako1 asavanam khaya anasavam ceto-vimuttim panna-vimuttim ditthe va dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharati ti.|| ||

Na kho Vaccha ekamyeva satam na dve satani na tini satani na cattari satani na panca satani,||
atha kho bhiyyova ye bhikkhu mama savaka asavanam khaya anasavam ceto-vimuttim panna-vimuttim ditthe va dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharanti ti.|| ||

Titthatu bhavam Gotamo,||
titthantu bhikkhu.|| ||

Atthi pana bhoto Gotamassa ekabhikkhunipi savika asavanam khaya anasavam ceto vimuttim panna-vimuttim ditthe va dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharati ti.|| ||

Na kho Vaccha ekamyeva satam na dve satani na tini satani na cattari satani na panca satani,||
atha kho bhiyyova ya bhikkhuniyo mama savika asavanam khaya anasavam ceto-vimuttim panna-vimuttim ditthe va dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharanti ti.|| ||

Titthatu bhavam Gotamo,||
titthantu bhikkhu.|| ||

Titthantu bhikkhuniyo.|| ||

Atthi pana bhoto Gotamassa ekupasakopi savako gihi odatavasano brahmacari pancannam orambhagiyanam samyojananam parikkhaya opapatiko tattha parinibbayi anavattidhammo tasma lokati.|| ||

Na kho Vaccha ekamyeva satam na dve satani na tini satani na cattari satani na panca satani.|| ||

Atha kho bhiyyova ye upasaka mama savaka gihi odatavasana brahmacarino pancannam orambhagiyanam samyojananam [491] parikkhaya opapatika tattha parinibbayino anavattidhamma tasma lokati.|| ||

Titthatu bhavam Gotamo,||
titthantu bhikkhu,||
titthantu bhikkhuniyo,||
titthantu upasaka gihi odatavasana brahmacarino.|| ||

Atthi pana bhoto Gotamassa ekupasakopi gihi odatavasano kamabhogi sasanakaro ovadapatikaro tinnavicikiccho3 vigatakathankatho vesarajjappatto aparappaccayo satthusasane viharati ti.|| ||

Na kho Vaccha ekamyeva satam na dve satani na tini satani na cattari satani na panca satani.|| ||

Atha kho bhiyyova ye upasaka mama savaka gihi odatavasana kamabhogino sasanakara ovadapatikara tinnavicikiccha vigatakathankatha vesarajjappatta satthusasane viharanti' ti.|| ||

Titthatu bhavam Gotamo,||
titthantu bhikkhu,||
titthantu bhikkhuniyo,||
titthantu upasaka gihi odatavasana brahmacarino,||
titthantu upasaka gihi odatavasana kamabhogino.|| ||

Atthi pana bhoto Gotamassa ekupasikapi savika gihini odatavasana brahmacarini pancannam1 orambhagiyanam samyojananam parikkhaya opapatika tattha parinibbayini anavattidhamma tasma lokati.|| ||

Na kho Vaccha ekamyeva satam na dve satani na tini satani na cattari satani na panca satani.|| ||

Atha kho bhiyyova ya upasika mama savika gihiniyo odatavasana brahmacariniyo pancannam orambhagiyanam samyojananam parikkhaya opapatika tattha parinibbayiniyo anavattidhamma tasma lokati.|| ||

Titthatu bhavam Gotamo,||
titthantu bhikkhu,||
titthantu bhikkhuniyo,||
titthantu upasaka gihi odatavasana brahmacarino,||
titthantu upasaka gihi odatavasana kamabhogino,||
titthantu upasika gihiniyo odatavasana brahmacariniyo.|| ||

Atthi pana bhoto Gotamassa ekupasika pi savika gihini odatavasana kamabhogini sasanakara ovadapatikara tinnavicikiccha vigatakathankatha vesarajjappatta aparappaccaya satthusasane viharati ti.|| ||

Na kho Vaccha ekamyeva satam na dve satani na tini satani na cattari satani na panca-satani.|| ||

Atha kho bhiyyova ya upasika mama savika gihiniyo3 odatavasana kamabhoginiyo sasanakara ovadapatikara tinnavicikiccha vigatakathankatha vesarajjappatta aparappaccaya satthusasane viharanti ti.|| ||

Sace hi bho Gotama imam dhammam bhavam yeva Gotamo aradhako abhavissa.|| ||

No ca kho bhikkhu aradhaka [492] abhavimsu.|| ||

Evam idam brahmacariyam aparipuram abhavissa tenangena.|| ||

Yasma ca kho bho Gotama imam dhammam bhavanc'eva Gotamo aradhako bhikkhu ca aradhaka.|| ||

Evam idam brahmacariyam paripuram tenangena.|| ||

Sace hi bho Gotama imam dhammam bhavanc'eva Gotamo aradhako abhavissa,||
bhikkhu ca aradhaka abhavimsu,||
no ca kho bhikkhuniyo aradhika abhavimsu,||
evam idam brahmacariyam aparipuram abhavissa tenangena.|| ||

Yasma ca kho bho Gotama imam dhammam bhavanc'eva Gotamo aradhako bhikkhu ca aradhaka,||
bhikkhuniyoca aradhika,||
evam idam brahmacariyam paripuram tenangena.|| ||

Sace hi bho Gotama imam dhammam bhavanc'eva Gotamo aradhako abhavissa,||
bhikkhu ca aradhaka abhavimsu,||
bhikkhuniyo ca aradhika abhavimsu,||
no ca kho upasaka gihi odatavasana brahmacarino aradhaka abhavimsu,||
evam idam brahmacariyam aparipuram abhavissa tenangena.|| ||

Yasma ca kho bho Gotama imam dhammam bhavanc'eva Gotamo aradhako,||
bhikkhu ca aradhaka,||
bhikkhuniyo ca aradhika,||
upasaka ca gihi odatavasana brahmacarino aradhaka,||
evam idam brahmacariyam paripuram tenangena.|| ||

Sace hi bho Gotama imam dhammam bhavanc'eva Gotamo aradhako abhavissa,||
bhikkhu ca aradhaka abhavimsu,||
bhikkhuniyo ca aradhika abhavimsu,||
upasaka ca gihi odatavasana brahmacarino aradhaka abhavimsu,||
no ca kho upasaka gihi odatavasana kamabhogino aradhaka abhavimsu,||
evam idam brahmacariyam aparipuram abhavissa tenangena.|| ||

Yasma ca kho bho Gotama imam dhammam bhavanc'eva Gotamo aradhako,||
bhikkhu ca aradhaka,||
bhikkhuniyo ca aradhika,||
upasaka ca gihi odatavasana brahmacarino aradhaka upasaka ca gihi odatavasana kamabhogino aradhaka,||
evam idam brahmacariyam paripuram tenangena|| ||

Sace hi bho Gotama imam dhammam bhavanc'eva Gotamo aradhako abhavissa,||
bhikkhu ca aradhaka abhavimsu,||
bhikkhuniyo ca aradhika abhavimsu,||
upasaka ca gihi odatavasana brahmacarino aradhaka abhavimsu,||
upasaka ca gihi odatavasana kamabhogino aradhaka abhavimsu,||
no ca kho upasika gihiniyo odatavasana brahmacariniyo aradhika abhavimsu,||
evam idam brahmacariyam aparipuram abhavissa tenangena.|| ||

Yasma ca kho bho Gotama imam dhammam bhavanc'eva Gotamo aradhako bhikkhu ca aradhaka bhikkhuniyo ca aradhika upasaka ca gihi odatavasana brahmacarino aradhaka upasaka ca gihi odatavasana kamabhogino aradhaka upasika ca gihiniyo odatavasana brahmacariniyo aradhika,||
evam idam brahmacariyam paripuram tenangena.|| ||

Sace hi bho Gotama imam dhammam bhavanc'eva Gotamo aradhako abhavissa,||
bhikkhu ca aradhaka abhavimsu,||
bhikkhuniyo ca aradhika abhavimsu,||
upasaka ca gihi odatavasana brahmacarino aradhaka abhavimsu,||
upasaka ca gihi odatavasana kamabhogino aradhaka abhavimsu,||
upasika ca gihiniyo odatavasana brahmacariniyo aradhika abhavimsu,||
no ca kho upasika gihiniyo odatavasana kamabhoginiyo aradhika abhavimsu,||
evam idam brahmacariyam aparipuram abhavissa tenangena.|| ||

Yasma ca kho bho Gotama imam dhammam bhavanc'eva Gotamo aradhako bhikkhu ca aradhaka bhikkhuniyo ca aradhika upasaka ca gihi odatavasana brahmacarino aradhaka upasaka ca gihi odatavasana kamabhogino aradhaka upasika ca gihiniyo odatavasana brahmacariniyo aradhika upasika ca gihiniyo odatavasana kamabhoginiyo aradhika.|| ||

Evam idam brahmacariyam paripuram tenangena.|| ||

Seyyatha pi bho Gotama Ganga nadi samuddaninna samuddapona samuddapabhara samuddam ahacca titthati.|| ||

Evamevayam bhoto Gotamassa parisa sagahatthapabbajita nibbananinna nibbanapona nibbanapabbhara nibbanam ahacca titthati.|| ||

Abhikkantam bho Gotama abhikkantam bho Gotama,||
seyyatha pi bho Gotama nikkujjitam va ukkujjeyya,||
paticchannam va vivareyya,||
mulhassa va maggam acikkheyya' andhakare va telapajjotam dhareyya,||
'cakkhumanto rupani dakkhinti' ti,||
evam eva bhota Gotamena aneka-pariyayena dhammo pakasito.|| ||

Esaham bhavantam Gotamam saranam gacchami dhammanca bhikkhu-sanghan ca.|| ||

Labheyyaham bhoto Gotamassa santike pabbajjam labheyyam upasampadan" [494] ti.|| ||

Yo kho Vaccha annatitthiyapubbo imasmim dhamma-vinaye akankhati pabbajjam,||
akankhati upasampadam.|| ||

So cattaro mase parivasati.|| ||

Catunnam masanam accayena araddhacitta bhikkhu pabbajenti,||
upa sampadenti bhikkhubhavaya.|| ||

Api ca mettha puggalavemattata viditati.|| ||

Sace bhante annatitthiyapubba imasmim dhamma-vinaye akankhanta pabbajjam akankhanta upasampadam cattaro mase parivasanti.|| ||

Catunnam masanam accayena araddhacitta bhikkhu pabbajenti,||
upasampadenti bhikkhubhavaya.|| ||

Aham cattari vassani parivasissami.|| ||

Catunnam mam vassanam accayena araddhacitta bhikkhu pabbajentu,||
upasampadentu bhikkhubhavayati.|| ||

Alattha kho Vacchagotto paribbajako Bhagavato santike pabbajjam,||
alattha upasampadam.|| ||

Acirupasampanno kho panayasma Vacchagotto addhamasupasampanno yena Bhagava ten'upasankami,||
upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinno kho ayasma Vacchagotto Bhagavantam etad avoca:|| ||

'Yavatakam bhante sekhena nanena sekhaya vijjaya pattabbam,||
anuppattam tam maya uttarim me Bhagava dhammam desetuti.|| ||

Tena hi tvam Vaccha,||
dve dhamme uttarim bhavehi,||
samathan ca vipassanan ca.|| ||

Ime kho te Vaccha dve dhamma uttarim1 bhavita,||
samatho ca vipassanaca.|| ||

Anekadhatupativedhaya samvattissanti.|| ||

So tvam Vaccha yavad eva akankhi'ssasi,||
aneka-vihitam iddhividham paccanubhaveyyam,||
eko pi hutva bahudha assam,||
bahudha pi hutva eko assam,||
avibhavam tirobhavam tirokuddam tiropakaram tiropabbatam asajjamano gaccheyyam seyyatha pi akase,||
pathaviyapi ummujjanimujjam kareyyam seyyatha pi udake,||
udake pi abhejjamane gaccheyyam seyyatha pi pathaviyam,||
akase pi pallankena kameyyam seyyatha pi pakkhi sakuno,||
imepi candimasuriye evam mahiddhike evam mahanubhave panina parimaseyyam,||
parimajjeyyam,||
yava brahmaloka pi kayena vasam vatteyyan' ti.|| ||

Tatra tatr'eva sakkhibhabbatam papunissasi sati sati ayatane.|| ||

So tvam Vaccha yavad eva akankhi'ssasi:|| ||

Dibbaya sota [495] dhatuya visuddhaya atikkantamanusikaya ubho sadde suneyyam,||
dibbe ca manuse ca ,||
ye dure santike cati.|| ||

Tatra tatr'eva sakkhibhabbatam papunissasi sati sati ayatane.|| ||

So tvam Vaccha yavad eva akankhi'ssasi: parasattanam parapuggalanam cetasa ceto paricca pajaneyyam.|| ||

Saragam va cittam saragam cittanti pajaneyyam,||
vitaragam va cittam vitaragam cittanti pajaneyyam,||
sadosam va cittam sadosam cittanti pajaneyyam,||
vitadosam va cittam vitadosam cittanti pajaneyyam,||
samoham va cittam samoham cittanti pajaneyyam,||
vitamoham va cittam vitamoham cittanti pajaneyyam,||
sankhittam va cittam sankhittam cittanti pajaneyyam,||
vikkhittam va cittam vikkhittam cittanti pajaneyyam,||
mahaggatam va cittam mahaggatam cittanti pajaneyyam,||
amahaggatam va cittam amahaggatam cittanti pajaneyyam,||
sa uttaram va cittam sauttaram cittanti pajaneyyam,||
anuttaram va cittam anuttaram cittanti pajaneyyam,||
samahitam va cittam samahitam cittanti pajaneyyam,||
asamahitam va cittam asamahitam cittanti pajaneyyam,||
vimuttam va cittam vimuttam cittanti pajaneyyam,||
avimuttam va cittam avimuttam cittanti pajaneyyanti.|| ||

Tatra tatr'eva sakkhibhabbatam papunissasi sati sati ayatane .|| ||

So tvam Vaccha yavad eva akankhi'ssasi:||
aneka-vihitam pubbenivasam anussareyyam,||
seyyathidam:||
ekam pi jatim dve pi jatiyo,||
tisso pi jatiyo catasso pi jatiyo panca pi jatiyo dasa pi jatiyo visatim pi jatiyo timsam pi jatiyo cattarisam pi jatiyo pannasam pi jatiyo jati-satam pi jati-sahassam pi jati-sata-sahassam pi anekepi samvattakappe anekepi vivattakappe anekepi samvatta-vivattakappe amutrasim evam-namo evam-gotto evam-vanno evam-aharo evam-sukha-dukkha-patisanvedi evam-ayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto amutra upapadim tatrapasim evam-namo evam-gotto evam-vanno evam-aharo evam-sukha-dukkha-patisanvedi evam-ayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto idhupapanno' ti.|| ||

Iti sakaram sa-uddesam aneka-vihitam pubbenivasam anussareyyanti.|| ||

Tatra tatr'eva sakkhibhabbatam papunissasi sati sati ayatane.|| ||

[496] So tvam Vaccha yavad eva akankhi'ssasi: dibbena cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena satte passeyyam cavamane upapajjamane,||
hine panite suvanne dubbanne sugate duggate yathakammupage satte pajaneyyam,||
ime vata bhonte satta kayaduccaritena samannagata vaciduccaritena samannagata manoduccaritena samannagata ariyanam upavadaka micchaditthika micchaditthikammasamadana,||
te kayassa bheda param marana apayam duggatim vinipatam Nirayam upapanna,||
ime va pana1 bhonto satta kayasucaritena samannagata vacisucaritena samannagata manosucaritena samannagata ariyanam anupavadaka sammaditthika sammaditthikammasamadana,||
te kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upanna' ti.|| ||

Iti dibbena cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena satte passeyyam cavamane upapajjamane hine panite suvanne dubbanne sugate duggate yathakammupage satte pajaneyyanti.|| ||

Tatra tatr'eva sakkhibhabbatam papunissasi sati sati ayatane.|| ||

So tvam Vaccha yavad eva akankhi'ssasi asavanam khaya anasavam ceto-vimuttim panna-vimuttim ditth'evadhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja vihareyyanti.|| ||

Tatra tatr'eva sakkhibhabbatam papunissasi sati sati ayataneti.|| ||

Atha kho ayasma Vacchagotto Bhagavato bhasitam abhinanditva anumoditva utthay asana Bhagavantam abhivadetva padakkhinam katva pakkami.|| ||

Atha kho ayasma Vacchagotto eko vupakattho appamatto atapi pahitatto viharanto na cirass'eva yassatthaya kulaputta samma-d-eva agarasma anagariyam pabbajanti,||
tadanuttaram brahmacariyapariyosanam ditthe va dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja vihasi.|| ||

Khina jati,||
vusitam brahmacariyam,||
katam karaniyam,||
naparam itthattayati abbhannasi.|| ||

Annataro ca kho panayasma Vacchagotto arahatam ahosi.|| ||

Tena kho pana samayena sambahula bhikkhu Bhagavantam dassanaya gacchanti addasa kho ayasma Vacchagotto te bhikkhu durato va gacchante.|| ||

Disvana yena te bhikkhu ten'upasankami,||
upasankamitva te bhikkhu etad [497] avoca:|| ||

Handa kaham pana tumhe ayasmanto gacchatha'ti Bhagavantam kho mayam avuso dassanaya gacchamati.|| ||

Tena'hayasmanto mama vacanena Bhagavato pade sirasa vandatha,||
evam ca vadetha.|| ||

'Vacchagotto bhante bhikkhu Bhagavato pade sirasa vandati,||
evanca vadeti,||
paricinno me Bhagava paricinno me sugato' ti.|| ||

Evam avuso ti kho te bhikkhu ayasmato Vacchagottassa paccassosum.|| ||

Atha kho te bhikkhu yena Bhagava ten'upasankamimsu,||
upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidimsu.|| ||

Eka-m-antam nisinna kho te bhikkhu Bhagavantam etad avocum: ayasma bhante Vacchagotto Bhagavato pade sirasa vandati,||
evanca vadeti: paricinno me Bhagava,||
paricinno me sugato' ti.|| ||

Pubbeva me bhikkhave Vacchagotto bhikkhu cetasa ceto paricca vidito.|| ||

Tevijjo Vacchagotto bhikkhu mahiddhiko mahanubhavo' ti.|| ||

Devata pi me etam attham arocesum: tevijjo bhante Vacchagotto bhikkhu mahiddhiko mahanubhavo' ti.

Idam avoca Bhagava attamana te bhikkhu Bhagavato bhasitam abhinandunti.|| ||

MahaVacchagottasuttam tatiyam


Contact:
E-mail
Copyright Statement