Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Majjhima Nikaya
II. Majjhima-Pannasa
4. Raja Vagga

Sutta 84

Madhura Suttam

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


 

[1][chlm][chlm-2][pts][upal] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam ayasma Maha Kaccano Madhurayam viharati Gundavane.|| ||

Assosi kho raja Madhuro Avantiputto:||
samano khalu,||
bho, Kaccano Madhurayam viharati Gundavane.|| ||

Tam kho pana bhavantam Kaccanam evam kalyano kittisaddo abbhuggato:|| ||

'Pandito vyatto medhavi bahussuto cittakathi kalyanapatibhano vuddho c'eva araha ca;||
sadhu kho pana tatharupanam arahatam dassanam hoti' ti.|| ||

Atha kho raja Madhuro Avantiputto bhadrani bhadrani yanani yojapetva bhadram yanam abhiruhitva bhadrehi bhadrehi yanehi Madhuraya niyyasi mahaccarajanubhavena ayasmantam Maha Kaccanam dassanaya;||
yavatika yanassa bhumi yanena gantva yana paccorohitva pattiko va yen'ayasma Maha Kaccano ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva [84] ayasmata Maha Kaccanena saddhim sammodi,||
sammodaniyam katham saraniyam vitisaretva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinno kho raja Madhuro Avantiputto ayasmantam Maha Kaccanam etad avoca:|| ||

"Brahmana bho Kaccana, evam ahamsu:|| ||

Brahmana va settho vanno, hino anno vanno.|| ||

Brahmana va sukko vanno, kanho anno vanno.|| ||

Brahmana va sujjhanti, no abrahmana.|| ||

Brahmana va Brahmuno putta orasa mukhato jata Brahmaja Brahmanimmita Brahmadayada" ti.|| ||

Idha bhavam Kaccano kim aha ti?|| ||

Ghoso yeva kho eso, maharaja, lokasmim:|| ||

Brahmana va settho vanno, hino anno vanno.|| ||

Brahmana va sukko vanno, kanho anno vanno.|| ||

Brahmana va sujjhanti, no abrahmana.|| ||

Brahmana va Brahmuno putta orasa mukhato jata Brahmaja Brahmanimmita Brahmadayada" ti.|| ||

Tad amina p'etam maharaja,||
pariyayena veditabbam,||
yatha ghoso yev'eso lokasmim:|| ||

Brahmana va settho vanno, hino anno vanno.|| ||

Brahmana va sukko vanno, kanho anno vanno.|| ||

Brahmana va sujjhanti, no abrahmana.|| ||

Brahmana va Brahmuno putta orasa mukhato jata Brahmaja Brahmanimmita Brahmadayada" ti.|| ||

Tam kim mannasi maharaja?|| ||

Khattiyassa ce pi ijjheyya dhanena va dhannena va rajatena va jatarupena va,||
khattiyo pi'ssassa pubbutthayi pacchanipati kinkarapatissavi manapacari piyavadi,||
brahmano pi'ssassa pubbutthayi pacchanipati kinkarapatissavi manapacari piyavadi,||
vesso pi'ssassa pubbutthayi pacchanipati kinkarapatissavi manapacari piyavadi,||
suddo pi'ssassa pubbutthayi pacchanipati kinkarapatissavi manapacari piyavadi ti|| ||

Khattiyassa ce pi bho Kaccana,||
ijjheyya dhanena va dhannena va rajatena va jatarupena va,||
khattiyo pi'ssassa pubbutthayi pacchanipati kinkarapatissavi manapacari piyavadi,||
brahmano pi'ssassa pubbutthayi pacchanipati kinkarapatissavi manapacari piyavadi,||
vesso pi'ssassa pubbutthayi pacchanipati kinkarapatissavi manapacari piyavadi,||
suddo pi'ssassa pubbutthayi pacchanipati kinkarapatissavi manapacari piyavadi ti|| ||

Tam kim mannasi maharaja?|| ||

Brahmanassa ce pi ijjheyya dhanena va dhannena va rajatena va jatarupena va,||
brahmano pi'ssassa pubbutthayi pacchanipati kinkarapatissavi manapacari piyavadi,||
vesso pi'ssassa pubbutthayi pacchanipati kinkarapatissavi manapacari piyavadi,||
suddo pi [85]'ssassa pubbutthayi pacchanipati kinkarapatissavi manapacari piyavaditi||
khattiyo pi'ssassa pubbutthayi pacchanipati kinkarapatissavi manapacari piyavadi ti?|| ||

Brahmanassa ce pi bho Kaccana, ijjheyya dhanena va dhannena va rajatena va jatarupena va,||
brahmano pi'ssassa pubbutthayi pacchanipati kinkarapatissavi manapacari piyavadi,||
vesso pi'ssassa pubbutthayi pacchanipati kinkarapatissavi manapacari piyavadi,||
suddo pi'ssassa pubbutthayi pacchanipati kinkarapatissavi manapacari piyavaditi||
khattiyo pi'ssassa pubbutthayi pacchanipati kinkarapatissavi manapacari piyavadi ti.|| ||

Tam kim mannasi maharaja?|| ||

Vessassa ce pi ijjheyya dhanena va dhannena va rajatena va jatarupena va,||
vesso pi'ssassa pubbutthayi pacchanipati kinkarapatissavi manapacari piyavadi,||
suddo pi'ssassa pubbutthayi pacchanipati kinkarapatissavi manapacari piyavadi,||
khattiyo pi'ssassa pubbutthayi pacchanipati kinkarapatissavi manapacari piyavadi,||
brahmano pi'ssassa pubbutthayi pacchanipati kinkarapatissavi manapacari piyavadi ti?|| ||

Vessassa ce pi bho kacracana, ijjheyya dhanena va dhannena va rajatena va jatarupena va,||
vessopissa'ssa pubbutthayi pacchanipati kinkarapatissavi manapacari piyavadi,||
suddo pi'ssassa pubbutthayi pacchanipati kinkarapatissavi manapacari piyavadi,||
kattiyopissa'ssa pacchanipati kinkarapatissavi manapacari piyavadi,||
brahmano pi'ssassa pubbutthayi pacchanipati kinkarapatissavi manapacari piyavadi ti.|| ||

Tam kim mannasi maharaja?|| ||

Suddassa ce pi ijjheyya dhanena va dhannena va rajatena va jatarupena va,||
suddo pi'ssassa pubbutthayi pacchanipati kinkarapatissavi manapacari piyavadi,||
khattiyo pi'ssassa pubbutthayi pacchanipati kinkarapatissavi manapacari piyavadi,||
brahmano pi'ssassa pubbutthayi pacchanipati kinkarapatissavi manapacari piyavadi
vesso pi'ssassa pubbutthayi paccanipati kinkarapatissavi manapacari piyavadi ti?|| ||

Suddassa ce pi bho kacacana,||
ijjheyya dhanena va dhannena va rajatena va jatarupena va,||
suddo pi'ssassa pubbutthayi pacchanipati kinkarapatissavi manapacari piyavadi,||
khattiyo pi'ssassa pubbutthayi pacchanipati kinkarapatissavi manapacari piyavadi,||
brahmano pi'ssassa pubbutthayi pacchanipati kinkarapatissavi manapacari piyavadi||
vesso pi'ssassa pubbutthayi pacchanipati kinkarapatissavi manapacari piyavadi ti.|| ||

Tam kim mannasi maharaja?|| ||

Yadi evam sante, ime cattaro vanna samasama honti?||
no va?||
katham va te ettha hoti ti?|| ||

[86] Addha kho bho Kaccana, evam sante ime cattaro vanna samasama honti.|| ||

Na'sam ettha kinci nanakaranam samanupassami ti.|| ||

Imina pi kho etam maharaja,||
pariyayena veditabbam:||
yatha ghoso yev'eso lokasmim;|| ||

Brahmana va settho vanno, hino anno vanno.|| ||

Brahmana va sukko vanno, kanho anno vanno.|| ||

Brahmana va sujjhanti, no abrahmana.|| ||

Brahmana va Brahmuno putta orasa mukhato jata Brahmaja Brahmanimmita Brahmadayada" ti.|| ||

Tam kim mannasi maharaja?|| ||

Idhassa khattiyo panatipati adinnadayi kamesu micchacari musavadi pisunavaco pharusavaco samphappalapi abhijjhalu byapannacitto micchaditthi,||
kayassa bheda param marana apayam duggatim vinipatam Nirayam upapajjeyya?||
no va?||
katham va te ettha hoti' ti?|| ||

Khattiyo pi hi bho Kaccana,||
panatipati adinnadayi kamesu micchacari musavadi pisunavaco pharusavaco samphappalapi abhijjhalu byapannacitto micchaditthi,||
kayassa bheda param marana apayam duggatim vinipatam Nirayam upapajjeyya.|| ||

Evam me ettha hoti,||
evan ca pana me etam arahatam sutan ti.|| ||

Sadhu sadhu maharaja,||
sadhu kho te etam maharaja,||
evam hoti:||
sadhu ca pana te etam arahatam sutam.|| ||

Tam kim mannasi maharaja?|| ||

Idhassa brahmano panatipati adinnadayi kamesu micchacari musavadi pisunavaco pharusavaco samphappalapi abhijjhalu byapannacitto micchaditthi,||
kayassa bheda param marana apayam duggatim vinipatam Nirayam upapajjeyya?||
no va?||
katham va te ettha hoti' ti?|| ||

Brahmano pi hi bho Kaccana,||
panatipati adinnadayi kamesu micchacari musavadi pisunavaco pharusavaco samphappalapi abhijjhalu byapannacitto micchaditthi,||
kayassa bheda param marana apayam duggatim vinipatam Nirayam upapajjeyya.|| ||

Evam me ettha hoti,||
evan ca pana me etam arahatam sutan ti.|| ||

Sadhu sadhu maharaja,||
sadhu kho te etam maharaja,||
evam hoti:||
sadhu ca pana te etam arahatam sutam.|| ||

Tam kim mannasi maharaja?|| ||

Idhassa vesso panatipati adinnadayi kamesu micchacari musavadi pisunavaco pharusavaco samphappalapi abhijjhalu byapannacitto micchaditthi,kayassa bheda param marana apayam duggatim vinipatam Nirayam upapajjeyya?||
no va?||
katham va te ettha hoti' ti?|| ||

Vesso pi hi bho Kaccana,||
panatipati adinnadayi kamesu micchacari musavadi pisunavaco pharusavaco samphappalapi abhijjhalu byapannacitto micchaditthi,||
kayassa bheda param marana apayam duggatim vinipatam Nirayam upapajjeyya.|| ||

Evam me ettha hoti,||
evan ca pana me etam arahatam sutan ti.|| ||

Sadhu sadhu maharaja,||
sadhu kho te etam maharaja,||
evam hoti:||
sadhu ca pana te etam arahatam sutam.|| ||

Tam kim mannasi maharaja?|| ||

Idhassa suddo panatipati adinnadayi kamesumicrachacari musavadi pisunavaco pharusavaco samphappalapi abhijjhalu byapannacitto micchaditthi,||
kayassa bheda param marana apayam duggatim vinipatam Nirayam upapajjeyya?||
no va?||
katham va te ettha hoti ti?|| ||

Suddo pi hi bho Kaccana,||
panatipati adinnadayi kamesu micchacari musavadi pisunavaco pharusavaco samphappalapi abhijjhalu byapannacitto micchaditthi,||
kayassa bheda param marana apayam duggatim vinipatam Nirayam upapajjeyya.|| ||

Evam me ettha hoti,||
evan ca pana me etam arahatam sutan ti.|| ||

Sadhu sadhu maharaja,||
sadhu kho te etam maharaja,||
evam hoti:||
sadhu ca pana te etam arahatam sutam.|| ||

Tam kim mannasi maharaja?|| ||

Yadi evam sante, ime cattaro vanna samasama honti?||
no va?||
katham va te ettha hoti ti?|| ||

[87] Addha kho bho Kaccana,||
evam sante ime cattaro vanna samasama honti,||
n'esam ettha kinci nanakaranam samanupassami ti.|| ||

Imina pi kho etam maharaja,||
pariyayena veditabbam: yatha ghoso yev'eso lokasmim:|| ||

Brahmana va settho vanno, hino anno vanno.|| ||

Brahmana va sukko vanno, kanho anno vanno.|| ||

Brahmana va sujjhanti, no abrahmana.|| ||

Brahmana va Brahmuno putta orasa mukhato jata Brahmaja Brahmanimmita Brahmadayada" ti.|| ||

Tam kim mannasi maharaja?|| ||

Idhassa khattiyo panatipata pativirato adinnadana pativirato kamesu micchacara pativirato musa-vada pativirato pisunavaca pativirato pharusavaca pativirato samphappalapa pativirato anabhijjhalu abyapannacitto sammaditthi||
kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjeyya?||
no va?||
katham va te ettha hoti ti?|| ||

Khattiyo pi hi bho Kaccana,||
panatipata pativirato adinnadana pativirato kamesu micchacara pativirato musa-vada pativirato pisunavaca pativirato pharusavaca pativirato samphappalapa pativirato anabhijjhalu abyapannacitto sammaditthi,||
kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjeyya|| ||

Evam me ettha hoti,||
evan ca pana me etam arahatam sutan ti.|| ||

Sadhu sadhu maharaja,||
sadhu kho te etam maharaja,||
evam hoti;||
sadhu ca pana te etam arahatam sutam.|| ||

Tam kimmannasi maharaja?|| ||

Idhassa bramano panatipata pativirato adinnadana pativirato kamesu micchacara pativirato musa-vada pativirato pisunavaca pativirato pharusavaca pativirato samphappalapa pativirato anabhijjhalu abyapannacitto sammaditthi kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjeyya?||
no va?||
katham va te ettha hoti ti?|| ||

Bramano pi hi bho Kaccana,||
panatipata pativirato adinnadana pativirato kamesu micchacara pativirato musa-vada pativirato pisunavaca pativirato pharusavaca pativirato samphappalapa pativirato anabhijjhalu abyapannacitto sammaditthi,||
kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjeyya|| ||

Evam me ettha hoti,||
evan ca pana me etam arahatam sutan ti.|| ||

Sadhu sadhu maharaja,||
sadhu kho te etam maharaja,||
evam hoti;||
sadhu ca pana te etam arahatam sutam.|| ||

Tam kim mannasi maharaja?|| ||

Idhassa vesso panatipata pativirato adinnadana pativirato kamesu micchacara pativirato musa-vada pativirato pisunavaca pativirato pharusavaca pativirato samphappalapa pativirato anabhijjhalu abyapannacitto sammaditthi kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjeyya?||
no va?||
katham va te ettha hoti ti?|| ||

Vesso pi hi bho Kaccana,||
panatipata pativirato adinnadana pativirato kamesu micchacara pativirato musa-vada pativirato pisunavaca pativirato pharusavaca pativirato samphappalapa pativirato anabhijjhalu abyapannacitto sammaditthi,||
kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjeyya|| ||

Evam me ettha hoti,||
evan ca pana me etam arahatam sutan ti.|| ||

Sadhu sadhu maharaja,||
sadhu kho te etam maharaja,||
evam hoti;||
sadhu ca pana te etam arahatam sutam.|| ||

Tam kim mannasi maharaja?|| ||

Idhassa suddo panatipata pativirato adinnadana pativirato kamesu micchacara pativirato musa-vada pativirato pisunavaca pativirato pharusavaca pativirato samphappalapa pativirato anabhijjhalu abyapannacitto sammaditthi,||
kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjeyya?||
no va?||
katham va te ettha hoti ti?.|| ||

Suddo pi hi bho Kaccana,||
panatipata pativirato adinnadana pativirato kamesu micchacara pativirato musa-vada pativirato pisunavaca1 pativirato pharusavaca pativirato samphappalapa pativirato anabhijjhalu abyapannacitto sammaditthi,||
kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjeyya.|| ||

Evam me ettha hoti,||
evan ca pana me etam arahatam sutan ti.|| ||

Sadhu sadhu maharaja,||
sadhu kho te etam maharaja,||
evam hoti;||
sadhu ca pana te etam arahatam sutam.|| ||

Tam kim mannasi maharaja?|| ||

Yadi evam sante, ime cattaro vanna samasama honti?||
no va?||
katham va te ettha hoti ti?|| ||

[88] Addha kho bho Kaccana,||
evam sante ime cattaro vanna samasama honti.|| ||

Na'sam ettha kinci nanakaranam samanupassami ti.|| ||

Imina pi kho etam maharaja,||
pariyayena veditabbam:||
yatha ghoso yev'eso lokasmim|| ||

Brahmana va settho vanno, hino anno vanno.|| ||

Brahmana va sukko vanno, kanho anno vanno.|| ||

Brahmana va sujjhanti, no abrahmana.|| ||

Brahmana va Brahmuno putta orasa mukhato jata Brahmaja Brahmanimmita Brahmadayada" ti.|| ||

Tam kim mannasi maharaja?|| ||

Idha khattiyo sandhim va chindeyya,||
nillopam va hareyya,||
ekagarikam va kareyya,||
paripanthe va tittheyya,||
paradaram va gaccheyya.|| ||

Tam ce te purisa gahetva dasseyyum,||
'ayam te, deva, coro agucari.|| ||

Imassa yam icchasi tam dandam panehi' ti.|| ||

Kinti nam kareyyasi ti?|| ||

Ghateyyama va, bho Kaccana,||
japeyyama va,||
pabbajeyyama va,||
yathapaccayam va kareyyama.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Ya hi'ssa bho Kaccana,||
pubbe khattiyo ti samanna,||
sa'ssa antarahita,||
coro t'eva sankham gacchati' ti.|| ||

Tam kim mannasi maharaja?|| ||

Idha brahmano sandhim va chindeyya,||
nillopam va hareyya,||
ekagarikam va kareyya,||
paripanthe va tittheyya,||
paradaram va gaccheyya.|| ||

Tam ce te purisa gahetva dasseyyum,||
'ayam te, deva, coro agucari|| ||

Imassa yam icchasi tam dandam panehi' ti.|| ||

Kinti nam kareyyasi ti?|| ||

Ghateyyama va, bho Kaccana,||
japeyyama va,||
pabbajeyyama va,||
yathapaccayam va kareyyama.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Ya hi'ssa bho Kaccana,||
pubbe brahmano ti samanna,||
sa'ssa antarahita,||
coro t'eva sankham gacchati' ti.|| ||

Tam kim mannasi maharaja?|| ||

Idha vesso sandhim va chindeyya,||
nillopam va hareyya,||
ekagarikam va kareyya,||
paripanthe va tittheyya,||
paradaram va gaccheyya.|| ||

Tam ce te purisa gahetva dasseyyum,||
'ayam te, deva, coro agucari.|| ||

Imassa yam icchasi tam dandam panehi' ti.|| ||

Kinti nam kareyyasi ti?|| ||

Ghateyyama va, bho Kaccana,||
japeyyama va,||
pabbajeyyama va,||
yathapaccayam va kareyyama.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Ya hi'ssa bho Kaccana,||
pubbe vesso ti samanna,||
sa'ssa antarahita,||
coro t'eva sankham gacchati' ti.|| ||

Tam kim mannasi maharaja?|| ||

Idha suddo sandhim va chindeyya,||
nillopam va hareyya,||
ekagarikam va kareyya,||
paripanthe va tittheyya,||
paradaram va gaccheyya.|| ||

Tam ce te purisa gahetva dasseyyum,||
'ayam te, deva, coro agucari.|| ||

Imassa yam icchasi, tam dandam panehi' ti.|| ||

Kinti nam kareyyasi ti?|| ||

Ghateyyama va, bho Kaccana,||
japeyyama va,||
pabbajeyyama va,||
yathapaccayam va kareyyama.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Ya hi'ssa bho Kaccana,||
pubbe suddo ti samanna,||
sa'ssa antarahita,||
coro t'eva sankham gacchati' ti.|| ||

Tam kim mannasi maharaja?|| ||

Yadi evam sante, ime cattaro vanna samasama honti?||
no va?||
katham va te ettha hoti ti?|| ||

Addha kho bho Kaccana,||
evam sante ime cattaro vanna samasama honti n'esam ettha kinci nanakaranam samanupassami ti.|| ||

Imina pi kho etam maharaja,||
pariyayena veditabbam:||
yatha ghoso yev'eso lokasmim:|| ||

Brahmana va settho vanno, [89] hino anno vanno.|| ||

Brahmana va sukko vanno, kanho anno vanno.|| ||

Brahmana va sujjhanti, no abrahmana.|| ||

Brahmana va Brahmuno putta orasa mukhato jata Brahmaja Brahmanimmita Brahmadayada" ti.|| ||

Tam kim mannasi maharaja?|| ||

Idha khattiyo kesamasum oharetva kasayani vatthani acchadetva agarasma anagariyam pabbajito assa,||
virato panatipata virato adinnadana virato musa-vada eka-bhattiko brahmacari silava kalyana-dhammo.|| ||

Kinti nam kareyyasi ti?|| ||

Abhivadeyyama va bho Kaccana,||
paccuttheyyama va asanena va nimanteyyama,||
abhinimanteyyama pi nam civara-pindapata-senasana-gilana-paccayabhesajja-parikkharehi,||
dhammikam va assa rakkhavaranaguttim samvidaheyyama.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Ya hi'ssa bho Kaccana,||
pubbe khattiyo ti samanna,||
sa'ssa antarahita.|| ||

Samano t'eva sankham gacchati ti.|| ||

Tam kim mannasi maharaja?|| ||

Idha brahmano kesamasum oharetva kasayani vatthani acchadetva agarasma anagariyam pabbajito assa,||
virato panatipata virato adinnadana virato musa-vada eka-bhattiko brahmacari silava kalyana-dhammo.|| ||

Kinti nam kareyyasi ti?|| ||

Abhivadeyyama va bho Kaccana,||
paccuttheyyama va asanena va nimanteyyama,
abhinimanteyyama va nam civara-pindapata-senasana-gilana-paccayabhesajja-parikkharehi,||
dhammikam va assa rakkhavaranaguttim samvidaheyyama.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Ya hi'ssa bho Kaccana,||
pubbe brahmano ti samanna,||
sa'ssa antarahita.|| ||

Samano t'eva sankham gacchati ti.|| ||

Tam kim mannasi maharaja?|| ||

Idha vesso kesamasum oharetva kasayani vatthani acchadetva agarasma anagariyam pabbajito assa,||
virato panatipata virato adinnadana virato musa-vada eka-bhattiko brahmacari silava kalyana-dhammo.|| ||

Kinti nam kareyyasi ti?|| ||

Abhivadeyyama va bho Kaccana,||
paccuttheyyama va asanena va nimanteyyama,||
abhinimanteyyama va nam civara-pindapata-senasana-gilana-paccayabhesajja-parikkharehi,||
dhammikam va assa rakkhavaranaguttim samvidaheyyama.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Ya hi'ssa bho Kaccana,||
pubbe vesso ti samanna,||
sa'ssa antarahita.|| ||

Samano t'eva sankham gacchati ti.|| ||

Tam kim mannasi maharaja?|| ||

Idha suddo kesamasum oharetva kasayani vatthani acchadetva agarasma anagariyam pabbajito assa,||
virato panatipata virato adinnadana virato musa-vada eka-bhattiko brahmacari silava kalyana-dhammo.|| ||

Kinti nam kareyyasiti?|| ||

Abhivadeyyama va bho Kaccana,||
paccuttheyyama va asanena va nimanteyyama,||
abhinimanteyyama va nam civara-pindapata-senasana-gilana-paccayabhesajja-parikkharehi,||
dhammikam va assa rakkhavaranaguttim samvidaheyyama.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Ya hi'ssa bho Kaccana,||
pubbe suddo ti samanna,||
sa'ssa antarahita.|| ||

Samano t'eva sankham gacchati ti.|| ||

Tam kim mannasi maharaja?|| ||

Yadi evam sante, ime cattaro vanna samasama honti?||
no va?||
katham va te ettha hoti ti?|| ||

Addha kho bho Kaccana,||
evam sante ime cattaro vanna samasama honti,||
n'esam ettha kinci nanakaram samanupassami ti.|| ||

Imina pi kho etam maharaja,||
pariyayena veditabbam:||
yatha ghoso yev'eso lokasmim|| ||

Brahmana va settho vanno, hino anno vanno.|| ||

Brahmana va sukko vanno, kanho anno vanno.|| ||

Brahmana va sujjhanti, no abrahmana.|| ||

Brahmana va Brahmuno putta orasa mukhato jata Brahmaja Brahmanimmita Brahmadayada" ti.|| ||

[90]Evam vutte raja Madhuro Avantiputto ayasmantam Maha Kaccanam etad avoca:|| ||

Abhikkantam bho Kaccana,||
abhikkantam bho Kaccana,||
seyyatha pi bho Kaccana,||
nikkujjitam va ukkujjeyya paticchannam va vivareyya,||
mulhassa va maggam acikkheyya,||
andhakare va telapajjotam dhareyya:||
cakkhumanto rupani dakkhinti ti.|| ||

Evam evam bhota kaccanena aneka-pariyayena dhammo pakasito,||
esaham bhavantam Kaccanam saranam gacchami dhamman ca bhikkhusanghan ca,||
upasakam mam bhavam Kaccano dharetu ajjatagge panupetam saranam gatan ti.|| ||

Ma kho mam tvam maharaja,||
saranam agamasi.|| ||

Tam eva tvam Bhagavantam saranam gaccha yam aham saranam gato ti.|| ||

Kaham pana bho Kaccana,||
etarahi so Bhagava viharati araham Samma-sambuddho ti?|| ||

Parinibbuto kho maharaja,||
etarahi so Bhagava araham Samma-sambuddho ti.|| ||

Sace hi mayam bho Kaccana,||
suneyyama tam Bhagavantam dasasu yojanesu,||
dasa pi mayam yojanani gaccheyyama tam Bhagavantam dassanaya arahantam sammasambuddham.|| ||

Sace hi mayam bho Kaccana,||
suneyyama tam Bhagavantam visatiya yojanesu,||
timsatiya yojanesu,||
cattalisaya yojanesu,||
pannasaya yojanesu,||
pannasam pi mayam yojanani gaccheyyama tam Bhagavantam dassanaya arahantam sammasambuddham.|| ||

Yojanasate ce pi mayam bho Kaccana,||
suneyyama tam Bhagavantam,||
yojanasatam pi mayam gaccheyyama tam Bhagavantam dassanaya arahantam sammasambuddham.|| ||

Yato ca kho bho Kaccana,||
parinibbuto so Bhagava,||
parinibbutam pi mayam tam Bhagavantam saranam gacchama||
dhamman ca||
bhikkhu-sanghan ca.|| ||

Upasakam mam bhavam Kaccano dharetu ajjatagge panupetam saranam gatanti.|| ||

Madhurasuttam catuttham


 

Contact:
E-mail
Copyright Statement