Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Majjhima Nikaya
III. Upari Pannasa
1. Devadaha Vagga

Sutta 109

Maha Punnama Suttam

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


 

[1][chlm][pts][than][upal] Evam me sutam|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Pubbarame Migaramatupasade,||
tena kho pana samayena Bhagava tadahuposathe pannarase punnaya punnamaya rattiya bhikkhu-sanghaparivuto abbhokase nisinno hoti.|| ||

Atha kho annataro bhikkhu utthay asana ekamsam civaram katva yena Bhagava ten'anjalim panametva Bhagavantam etad avoca:||
'puccheyyaham bhante,||
Bhagavantam kinci'd'eva desam sace me Bhagava okasam karoti panhassa veyyakaranaya' ti.|| ||

Tena hi tvam bhikkhu sake asane nisiditva puccha yadakankhasiti.|| ||

Atha kho so bhikkhu sake asane nisiditva Bhagavantam etad avoca:|| ||

'Ime nu kho bhante,||
pancupadanakkhandha,||
[16] seyyathidam:||
rupupadanakkhandho vedanupadanakkhandho sannupadanakkhandho sankharupadanakkhandho vinnanupadanakkhandho' ti.|| ||

Ime kho bhikkhu,||
pancupadanakkhandha,||
seyyathidam:||
'rupupadanakkhandho vedanupadanakkhandho sannupadanakkhandho sankharupadanakkhandho vinnanupadanakkhandho' ti.|| ||

Sadhu bhante' ti kho so bhikkhu Bhagavato bhasitam abhinanditva anumoditva Bhagavantam uttarim panham pucchi.|| ||

'Ime pana bhante pancupadanakkhandha kimmulaka' ti?|| ||

'Ime kho bhikkhu,||
pancupadanakkhandha chandamulaka' ti.|| ||

Tamyeva nu kho bhante,||
upadanam te pancupadanakkhandha udahu annatra pancupadanakkhandhehi upadanam' ti?|| ||

Na kho bhikkhu,||
tam yeva upadanam te pancupadanakkhandha napi1 annatra pancupadanakkhandhehi upadanam.|| ||

Yo kho bhikkhu,||
pancupadanakkhandhesu chandarago,||
tam tattha upadananti.|| ||

Siya pana bhante,||
pancasu upadanakkhandhesu chandaragavemattatati?|| ||

Siya bhikkhuti Bhagava avoca.|| ||

Idha bhikkhu,||
ekaccassa evam hoti.|| ||

Evamrupo siyam anagatam addhanam,||
evamvedano siyam anagatam addhanam,||
evamsanno siyam anagatam addhanam,||
evamsankharo siyam anagatam addhanam,||
evamvinnano siyam anagatam addhananti.|| ||

Evam kho bhikkhu,||
siya pancasu upadanakkhandhesu chandaragavemattatati.|| ||

Kittavata pana bhante,||
khandhanam khandhadhivacanam hoti ti?|| ||

Yam kinci bhikkhu rupam atitanagatapaccuppannam ajjhattam va bahiddha va olarikam va sukhumam va hinam va panitam va yam dure santine va,||
ayam rupakkhandho.|| ||

[17] ya kaci vedana atitanagatapaccuppanna ajjhattam va bahiddha va o'arika va sukhuma va hina va panita va ya dure santike va,||
ayam vedanakkhandho.|| ||

Ya kaci sanna atitanagatapaccuppanna ajjhattam va bahiddha va o'arika va sukhuma va hina va panita va ya dure santike va,||
ayam sannakkhandho.|| ||

Ye keci sankhara atitanagatapaccuppanna ajjhattam va bahiddha va o'arika va sukhuma va hina va panita va ye dure santike va,||
ayam sankharakkhandho.|| ||

Yam kinci vinnanam atitanagatapaccuppannam ajjhattam va bahiddha va o'rarikam va sukhumam va hinam va panitam va yam dure santike va,||
ayam vinnanakkhandho.|| ||

Ettavata kho bhikkhu,||
khandhanam khandhadhivacanam hoti' ti.|| ||

Ko nu kho bhante,||
hetu ko paccayo rupakkhandhassa panna panaya,||
ko hetu ko paccayo vedanakkhandhassa pannapanaya,||
ko hetu ko paccayo sannakkhandhassa pannapanaya,||
ko hetu ko paccayo sankharakkhandhassa pannapanaya,||
ko hetu ko paccayo vinnanakkhandhassa pannapanayati?|| ||

Cattaro kho bhikkhu,||
mahabhuta hetu cattaro mahabhuta paccayo rupakkhandhassa pannapanaya,||
phasso hetu phasso paccayo vedanakkhandhassa pannapanaya,||
phasso hetu phasso paccayo sannakkhandhassa pannapanaya,||
phasso hetu phasso paccayo sankharakkhandhassa pannapanaya,||
nama-rupam kho bhikkhu,||
hetu nama rupam paccayo vinnanakkhandhassa pannapanayati.|| ||

Katham pana bhante,||
sakkayaditthi hoti ti?|| ||

Idha bhikkhu ,||
assutva puthujjano ariyanam adassavi ariya-Dhammassa akovido ariya-Dhamme avinito,||
sappurisanam adassavi sappurisa-Dhammassa akovido sappurisadhamma avinito,||
rupam attato samanupassati,||
rupavantam va attanam,||
attani va rupam,||
rupasmim va attanam.|| ||

Vedanam attato samanupassati,||
vedanavantam va attanam,||
attani va vedanam,||
vedanaya va attanam.|| ||

Sannam attato samanupassati,||
sannavantam va attanam,||
attani va sannam,||
sannaya va attanam.|| ||

Sankhare attato samanupassati,||
sankharavantam va attanam,||
attani va sankhare,||
sankharesu va attanam.|| ||

Vinnanam attato samanupassati,||
vinnanavantam va attanam.|| ||

Vinnanam attato samanupassati,||
vinnanavattam va attanam [18] attani va vinnanam,||
vinnanasmim va attanam.|| ||

Evam kho bhikkhu,||
sakkayaditthi hoti ti.|| ||

Katham pana bhante,||
sakkayaditthi na hoti ti?|| ||

Idha bhikkhu,||
Sutava ariyasavako ariyanam dassavi ariya-Dhammassa kovido ariya-Dhamme suvinito,||
sappurisanam dassavi sappurisa-Dhammassa kovido sappurisa-Dhamme suvinito,||
na rupam attato samanupassati,||
na rupavantam va attanam,||
nattani va rupam,||
na rupasmim va attanam.|| ||

Na vedanam attato samanupassati,||
na vedanavantam va attanam,||
nattani va vedanam,||
na vedanaya va attanam.|| ||

Na sannam attato samanupassati,||
na sannavantam va attanam,||
nattani va sannam,||
na sannaya va attanam.|| ||

Na sankhare attato samanupassati,||
na sankharavantam va attanam,||
nattani va sankhare,||
na sankharesu va attanam.|| ||

Na vinnanam attato samanupassati,||
na vinnanavantam va attanam,||
nattani va vinnanam na vinnanasmim va attanam.|| ||

Evam kho bhikkhu,||
sakkayaditthi na hoti ti.|| ||

Ko nu kho bhante rupe assado ko adinavo kim nissaranam.|| ||

Ko vedanaya assado ko adinavo kim nissaranam.|| ||

Ko sannaya assado ko adinavo kim nissaranam.|| ||

Ko sankharesu assado ko adinavo kim nissaranam.|| ||

Ko vinnane assado ko adinavo kim nissarananti.|| ||

Yam kho bhikkhu,||
rupam paticca uppajjati sukham somanassam ayam rupe assado,||
yam rupam aniccam dukkham viparinama-dhammam ayam rupe adinavo,||
yo rupe chandaragavinayo chandaragappahanam idam rupe nissaranam.|| ||

Yam kho bhikkhu,||
vedanam paticca uppajjati sukham somanassam ayam vedanam assado,||
yam vedanam aniccam dukkham viparinama-dhammam ayam vedana adinavo,||
yo vedano chandaragavinayo chandaragappahanam idam vedano nissaranam.|| ||

Yam kho bhikkhu,||
sannam paticca uppajjati sukham somanassam ayam sannam assado,||
yam yam sannam aniccam dukkham viparinama-dhammam ayam sannam adinavo,||
yo sanno chandaragavinayo chandaragappahanam idam sanno nissaranam.|| ||

Yam kho bhikkhu,||
sankhare paticca uppajjati sukham somanassam ayam sankhare assado,||
yam sankharam aniccam dukkham viparinamadhammam ayam sankharo adinavo,||
yo sankhare chandaragavinayo chandaragappahanam idam sankhare nissarananti.|| ||

Yam kho bhikkhu,||
vinnanam paticca uppajjati sukham somanassam ayam vinnane assado,||
yam vinnanam aniccam dukkham viparinama-dhammam ayam vinnane adinavo,||
yo vinnane chandaragavinayo chandaragappahanam idam vinnane nissarananti.|| ||

Katham pana bhante,||
janato katham passato imasmim ca savinnanake kaye bahiddha ca sabbanimittesu ahankara-mamankara-mananusaya na hontiti?|| ||

Yam kinci bhikkhu,||
rupam atitanagatapaccuppannam ajjhattam va bahiddha va olarikam va sukhumam va hinam [19] va panitam va yam dure santike va,||
'sabbam rupam n'etam mama,||
neso'ham asmi,||
na m'eso atta'ti evam etam yathabhutam sammappannaya passati.|| ||

Ya kaci vedana atitanagatapaccuppanna ajjhattam va bahiddha va olarikam va sukhumam va hinam va panitam va yam dure santike va,||
'sabbam vedanam n'etam mama,||
neso'ham asmi,||
na m'eso atta'ti evam etam yathabhutam sammappannaya passati.|| ||

Ya kaci sanna atitanagatapaccuppannam ajjhattam va bahiddha va olarikam va sukhumam va hinam va panitam va yam dure santike va,||
'sabbam sannam n'etam mama,||
neso'ham asmi,||
na m'eso atta'ti evam etam yathabhutam sammappannaya passati.|| ||

Ye keci sankhara atitanagatapaccuppannam ajjhattam va bahaddha va olarikam va sukhumam va hinam va panitam va yam dure santike va,||
'sabbam sankharam n'etam mama,||
neso'ham asmi,||
na m'eso atta'ti evam etam yathabhutam sammappannaya passati.|| ||

Yam kinci vinnanam atitanagatapaccuppannam ajjhattam va bahiddha va olarikam va sukhumam va hinam va panitam va yam dure santike va,||
'sabbam vinnanam n'etam mama,||
neso'ham asmi,||
na m'eso atta' ti.|| ||

evam etam yathabhutam sammappannaya passati.|| ||

Evam kho bhikkhu janato evam passato imasmim ca savinnanake kaye bahiddha ca sabbanimittesu ahankara-mamankara-mananusaya1na honti' ti.|| ||

Atha kho,||
annatarassa bhikkhuno evam cetaso parivitakko udapadi:||
'Iti kira bho,||
rupam anatta,||
vedana anatta,||
sanna anatta,||
sankhara anatta,||
vinnanam anatta anattakatani kammani kamattanam phusissanti ti.|| ||

Atha kho Bhagava tassa bhikkhuno cetasa coto parivitakkamannaya bhikkhu amantesi:||
thanam kho pan'etam bhikkhave,||
vijjati yam idh'ekacco moghapuriso avidca avijjagato tanhadhipateyyena cetasa satthusasanam atidhavitabbam manneyya:||
'Iti kira bho rupam anatta,||
vedana anatta,||
sanna anatta,||
sankhara anatta,||
vinnanam anatta anattakatani kammani kamattanam phusissanti' ti.|| ||

Paticca vinita kho me tumhe bhikkhave,||
tatra tatra dhammesu tam kimmannatha bhikkhave,||
rupam niccam va aniccam vati?|| ||

Aniccam bhante.|| ||

Yam pananiccam,||
dukkham va tam sukham vati?|| ||

Dukkham bhante.|| ||

Yam pananiccam dukkham viparinama-dhammam,||
kallam nu tam samanupassitum 'Etam mama,||
eso'ham asmi,||
eso me atta' ti?|| ||

No h'etam bhante.|| ||

Tam kimmannatha bhikkhave,||
vedana niccam va aniccam vati?|| ||

Aniccam bhante.|| ||

[20] Yam pananiccam,||
dukkham va tam sukham vati?|| ||

Dukkham bhante.|| ||

Yam pananiccam dukkham viparinama-dhammam,||
kallam nu tam samanupassitum|| ||

'Etam mama,||
eso'ham asmi,||
eso me atta' ti?|| ||

No h'etam bhante.|| ||

Tam kimmannatha bhikkhave,||
sanna niccam va aniccam vati?|| ||

Aniccam bhante.|| ||

Yam pananiccam,||
dukkham va tam sukham vati?|| ||

Dukkham bhante.|| ||

Yam pananiccam dukkham viparinama-dhammam,||
kallam nu tam samanupassitum|| ||

'Etam mama,||
eso'ham asmi,||
eso me atta' ti?|| ||

No h'etam bhante.|| ||

Tam kimmannatha bhikkhave,||
sankhara niccam va aniccam vati?|| ||

Aniccam bhante.|| ||

Yam pananiccam,||
dukkham va tam sukham vati?|| ||

Dukkham bhante.|| ||

Yam pananiccam dukkham viparinama-dhammam,||
kallam nu tam samanupassitum 'Etam mama,||
eso'ham asmi,||
eso me atta' ti?|| ||

No h'etam bhante.|| ||

Tam kimmannatha bhikkhave,||
vinnanam niccam va aniccam vati?|| ||

Aniccam bhante.|| ||

Yam pananiccam,||
dukkham va tam sukham vati?|| ||

Dukkham bhante.|| ||

Yam pananiccam dukkham viparinama-dhammam,||
kallam nu tam samanupassitum|| ||

'Etam mama,||
eso'ham asmi,||
eso me atta' ti?|| ||

No h'etam bhante.|| ||

Tasmat iha bhikkhave,||
yam kinci rupam atitanagatapaccuppannam ajjhattam va bahiddha va olarikam va sukhumam va hinam va panitam va yam dure santike va,||
'sabbam rupam n'etam mama,||
neso'ham asmi,||
na m'eso atta'ti evam etam yathabhutam sammappannaya datthabbam.|| ||

Ya kaci vedana atitanagatapaccuppannam ajjhattam va bahiddha va olarikam va sukhumam va hinam vi panitam va yam dure santike va,||
'sabbam vedana n'etam mama,||
neso'ham asmi,||
na m'eso atta'ti evam etam yathabhutam sammappannaya datthabbam.|| ||

Ya kaci sanna atitanagatapaccuppannam ajjhattam va bahiddha va olarikam va sukhumam va hinam va panitam va yam dure santike va,||
'sabbam sanna n'etam mama,||
neso'ham asmi,||
na m'eso atta'ti evam etam yathabhutam sammappannaya datthabbam.|| ||

Ye keci sankhara atitanagatapaccuppannam ajjhattam va bahiddha va olarikam va sukhumam va hinam va panitam va yam dure santike va,'sabbam sankharam n'etam mama,||
nosohamasmi,||
na m'eso atta'ti evam etam yathabhutam sammappannaya datthabbam.|| ||

Yam kinci vinnanam atitanagatapaccuppannam ajjhattam va bahiddha va olarikam va sukhumam va hinam va panitam va yam dure santike va,||
sabbam vinnanam n'etam mama,||
neso'ham asmi,||
na m'eso attati evam etam yathabhutam sammappannaya datthabbam.|| ||

Evam passam bhikkhave,||
Sutava ariyasavako rupasmim nibbindati,||
vedanayapi nibbindati,||
sannayapi nibbindati,||
sankharesupi nibbindati,||
vinnanasmimpi nibbindati,||
nibbindam virajjati,||
viraga vimuccati,||
vimuttasmim vimuttamiti nanam hoti:||
khina jati,||
vusitam brahmacariyam,||
katam karaniyam,||
naparam itthattaya'ti pajanati ti.|| ||

Idamoca Bhagava attamana te bhikkhu Bhagavato bhasitam abhinandunti.|| ||

Imasmim kho pana veyyakara-nasmim bhannamane satthimattanam bhikkhunam anupadaya asavehi cittani vimuccimsuti.|| ||

Mahapunnama suttam navamam


 

Contact:
E-mail
Copyright Statement