Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Majjhima Nikaya
III. Upari Pannasa
3. Sunnata Vagga

Sutta 124

Bakkula Suttam

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


 

[1][chlm][pts][upal] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam ayasma bakkulo Rajagahe viharati Veluvane Kalandakanivape. Atha kho acelaKassapo ayasmato bakkulassa puranagihisahayo [125] yen'ayasma bakkulo ten'upasankami. Upasankamitva ayasmata bakkulena saddhim sammodi. Sammodaniyam katham saraniyam vitisaretva eka-m-antam nisidi. Eka-m-antam nisinno kho acelaKassapo ayasmantam bakkulam etad avoca:

Kivaciram pabbajitosi, avuso bakkulati:|| ||

Asiti me avuso vassani pabbajitassati.|| ||

Imehi pana te avuso bakkula, asitiya vassehi katikkhattum methuno dhammo patisevitoti:|| ||

Na kho mam avuso kassapa, evam pucchitabbam: 'imehi pana te avuso bakkula, asitiya vassehi katikkhattum methuno dhammo patisevito' ti. Evan ca kho mam avuso kassapa, pucchitabbam: 'imehi pana te avuso bakkula, asitiya vassehi katikkhattum kamasanna uppannapubba' ti.|| ||

Imehi pana te avuso, bakkula. Asitiya vassehi katikkhattum kamasanna uppannapubbati.|| ||

Asiti me avuso kassapa, vassani pabbajitassa, nabhijanami kamasannam uppannapubbam.

Yampayasma bakkulo asitiya vassehi nabhijanati kamasannam uppannapubbam.|| ||

Idam pi mayam ayasmato bakkulassa acchariyam abbhutadhammam dharema.|| ||

Asiti me avuso, vassani pabbajitassa, nabhijanami vyapadasannam uppannapubbam.|| ||

Idam pi mayam ayasmanto bakkulassa accariyam abbhutadhammam dharema.Vihimsasannam uppannapubbam.|| ||

Yampayasma bakkulo asitiya vassehi nabhijanati vihimsasannam uppannapubbam.|| ||

Idam pi mayam ayasmanto bakkulassa acchariyam abbhutadhammam dharema.|| ||

Asiti me avuso, vassani pabbajitassa, nabhijanami kama-vitakkam uppannapubbam, yampayasma bakkulo asitiya vassehi nabhijanati vyapada-vitakkam uppannapubbam.|| ||

Idam pi mayam ayasmato bakkulassa acchariyam abbhutadhammam dharema.|| ||

Asiti me avuso, vassani pabbajitassa nabhijanami vyapada-vitakkam uppannapubbam, yampayasma bakkulo asitiya vassehi nabhijanati vihimsa-vitakkam uppannapubbam.|| ||

Idam pi mayam ayasmato bakkulassa acchariyam abbhutadhammam dharema.|| ||

[126] Asiti me avuso, vassani pabbajitassa, nabhijanami gahapati civaram sadita. Yampayasma bakkulo asitiya vassehi nabhijanati civaram sadita.|| ||

Idam pi mayam ayasmato bakkulassa acchariyam abbhutadhammam dharema.|| ||

Asiti me avuso, vassani pabbajitassa, nabhijanami satthena civaram chindita.

Yampayasma bakkulo asitiya vassehi nabhijanati civaram chindita.|| ||

Idam pi mayam ayasmato bakkulassa acchariyam abbhutadhammam dharema.|| ||

Asiti me avuso, vassani pabbajitassa, nabhijanami suciya civaram sibbita. Yampayasma bakkulo asitiya vassehi nabhijanati civaram sibbita.|| ||

Idam pi mayam ayasmato bakkulassa acchariyam abbhutadhammam dharema.|| ||

Asiti me avuso, vassani pabbajitassa, nabhijanami rajanena civaram rajita. Yampayasma bakkulo asitiya vassehi nabhijanati civaram rajita.|| ||

Idam pi mayam ayasmato bakkulassa acchariyam abbhutadhammam dharema.|| ||

Asiti me avuso, vassani pabbajitassa, nabhijanami kathine1 civaram sibbita.

Yampayasma bakkulo asitiya vassehi nabhijanati civaram sibbita.|| ||

Idam pi mayam ayasmato bakkulassa acchariyam abbhutadhammam dharema.|| ||

Asiti me avuso, vassani pabbajitassa, nabhijanami sabrahmacari civarakamme byaparita2 yampayasma bakkulo asitiya vassehi nabhijanati civaram byaparita.|| ||

Idam pi mayam ayasmato bakkulassa acchariyam abbhutadhammam dharema.|| ||

Asiti me avuso, vassani pabbajitassa, nabhijanami nimantanam sadita. Yampayasma bakkulo asitiya vassehi nabhijanati nimantanam sadita.|| ||

Idam pi mayam ayasmato bakkulassa acchariyam abbhutadhammam dharema.|| ||

Asiti me avuso, vassani pabbajitassa, nabhijanami evarupam cittam uppannapubbam: ahovata mam koci nimanteyyati. Yampayasma bakkulo asitiya vassehi nabhijanati cittam uppannapubbam.|| ||

Idam pi mayam ayasmato bakkulassa acchariyam abbhutadhammam dharema.|| ||

Asiti me avuso, vassani pabbajitassa, nabhijanami antaraghare nisidita. Yampayasma bakkulo asitiya vassehi nabhijanati antaraghare nisidita.|| ||

Idam pi mayam ayasmanto bakkulassa acchariyam abbhutadhammam dharema.|| ||

Asiti me avuso vassani pabbajitassa nabhijanami antaraghare bhunjita. Yampayasma bakkulo.|| ||

Asitiya vassehi nabhijanati antaraghare bhunjita. Idam pi mayam ayasmato bakkulassa acchariyam abbhutadhammam dhadhadada dharema.|| ||

Asiti me avuso vassani pabbajitassa, nabhijanami matugamassa anubyanjenaso nimittam gaheta. Yampayasma bakkulo asitiya vassehi nabhijanati nimittam gaheta.|| ||

Idam pi mayam ayasmato bakkulassa acchariyam abbhutadhammam dharema.|| ||

Asiti me avuso vassani pabbajitassa nabhijanami matugamassa dhammam desita, antamaso catuppadampi gatham. Yampayasma bakkulo asitiya vassehi nabhijanati antamaso catuppadampi gatham.|| ||

Idam pi mayam ayasmato bakkulassa acchariyam abbhutam dhammam dharema.|| ||

Asiti me avuso vassani pabbajitassa, nabhijanami bhikkhunupassayam upasankamita. Yampayasma bakkulo asitiya vassehi nabhijanati bhikkhunupassayam upasankamita.|| ||

Idam pi mayam ayasmato bakkulassa acchariyam abbhutadhammam dharema.|| ||

Asiti me avuso vassani pabbajitassa, nabhijanami bhikkhuniya dhammam desita yampayasma bakkulo asitiya vassehi nabhijanati bhikkhuniya dhammam desita.|| ||

Idam pi mayam ayasmato bakkulassa acchariyam abbhutadhammam dharema.|| ||

Asiti me avuso vassani pabbajitassa nabhijanami sikkhamanaya dhammam desita. Yampayasma bakkulo asitiya vassehi nabhijanati sikkhamanaya dhammam desita.|| ||

Idam pi mayam ayasmato bakkulassa acchariyam abbhutadhammam dhammam dharema.|| ||

Asiti me avuso vassani pabbajitassa, nabhijanami samaneriya dhammam desita. Yampayasma bakkulo asitiya vassehi nabhijanati samaneriya dhammam desita. Idam pi mayam ayasmato bakkulassa acchariyam abbhutadhammam dharema.|| ||

Asiti me avuso, vassani pabbajitassa, nabhijanami pabbajeta yampayasma bakkulo asitiya vassehi nabhijanati pabbajeta idampi mayam ayasmato bakkulassa acchariyam abbhutadhammam dharema.|| ||

Asiti me avuso, vassani pabbajitassa, nabhijanami upasampadeta. Yampayasma bakkulo asitiya vassehi nabhijanati upasampadeta idampi mayam ayasmato bakkulassa acchariyam abbhutadhammam dharema.|| ||

Asiti me avuso, vassani pabbajitassa, nabhijanami nissayam data. Yampayasma bakkulo asitiya vassehi nabhijanati nissayam data idampi mayam ayasmato bakkulassa acchariyam abbhutadhammam dharema.|| ||

Asiti me avuso, vassani pabbajitassa, nabhijanami samaneram upatthapeta. Yampayasma bakkulo asitiya vassehi nabhijanati samaneram upatthapeta idampi mayam ayasmato bakkulassa acchariyam abbhutadhammam dharema.|| ||

Asiti me avuso, vassani pabbajitassa, nabhijanami jantaghare nahayita. Yampayasma bakkulo asitiya vassehi nabhijanati jantaghare nahayita idampi mayam ayasmato bakkulassa acchariyam abbhutadhammam dharema.|| ||

Asiti me avuso, vassani pabbajitassa, nabhijanami cunnena nahayita. Yampayasma bakkulo asitiya vassehi nabhijanati cunnena nahayita idampi mayam ayasmato bakkulassa acchariyam abbhutadhammam dharema.|| ||

Asiti me avuso vassani pabbajitassa, nabhijanami sabrahmacari [127] gattaparikamme vyaparita1 yampayasma bakkulo asitiya vassehi nabhijanati sabrahmacari gattaparikamme vyaparita1 idampi mayam ayasmato bakkulassa acchariyam abbhutadhammam dharema.|| ||

Asiti me avuso vassani pabbajitassa, nabhijanami abadham uppannapubbam antamaso gadduhanamattampi. Yampayasma bakkulo asitiya vassehi nabhijanati abadham uppannapubbam antamaso gadduhanamattampi idampi mayam ayasmato bakkulassa acchariyam abbhutadhammam dharema.|| ||

Asiti me avuso vassani pabbajitassa, nabhijanami bhesajjam pariharita2 antamaso haritakikhandampi. Yampayasma bakkulo asitiya vassehi nabhijanati bhesajjam pariharita2 antamaso haritakikhandampi idampi mayam ayasmato bakkulassa acchariyam abbhutadhammam dharema.|| ||

Asiti me avuso vassani pabbajitassa, nabhijanami apassenakam apasseta3 yampayasma bakkulo asitiya vassehi nabhijanati apassenakam apasseta3 idampi mayam ayasmato bakkulassa acchariyam abbhutadhammam dharema.|| ||

Asiti me avuso vassani pabbajitassa, nabhijanami seyyam kappeta. Yampayasma bakkulo asitiya vassehi nabhijanati.|| ||

Seyyam kappeta idampi mayam ayasmato bakkulassa acchariyam abbhutadhammam dharema.|| ||

Asiti me avuso vassani pabbajitassa, nabhijanami gamantasenasane vassam upaganta. Yampayasma bakkulo asitiya vassehi nabhijanati gamantasenasane vassam upaganta.|| ||

Idam pi mayam ayasmato bakkulassa acchariyam abbhutadhammam dharema.|| ||

Sattahameva kho aham avuso, sarano ratthapindam bhunjim. Atha atthamiyam anna udapadi. Yampayasma bakkulo sattahameva sarano ratthapindam bhunji, atha atthamiyam anna udapadi.|| ||

Idam pi mayam ayasmato bakkulassa acchariyam abbhutadhammam dharema. || ||

Labheyyaham avuso bakkula, imasmim dhamma-vinaye pabbajjam, labheyyam upasampadanti.|| ||

Alattha kho acelaKassapo imasmim dhamma-vinaye pabbajjam, alattha upasampadam. Acirupasampanno kho panayasma Kassapo eko vupakattho appamatto atapi pahitatto viharanto na cirass'eva yassatthaya kulaputta samma-d-eva agarasma anagariyam pabbajanti. Tadanuttaram brahmacariyapariyosanam ditth'evadhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja vihasi. Khina jati, vusitam brahmacariyam, katam karaniyam, naparam itthattayati abbhannasi. Annataro kho panayasma Kassapo arahatam ahosi.|| ||

Atha kho ayasma bakkulo aparena samayena apapuranam1 adaya viharena viharam upasankamitva evam aha: abhikkamathayasmanto, abhikkamathayasmanto, ajja me parinibbanam bhavissati' ti.|| ||

Yampayasma bakkulo apapuranam1 adaya viharena viharam upasankamitva evam aha: 'abhikkamathayasmanto, abhikkamathayasmanto, ajja me parinibbanam bhavissati' ti.|| ||

Idam pi mayam ayasmato bakkulassa acchariyam abbhutadhammam dharema.|| ||

[128] Atha kho ayasma bakkulo majjhe bhikkhuSanghassa nisinnakova parinibbayi.|| ||

Yampayasma bakkulo majjhe bhikkhuSanghassa nisinnakova parinibbayi.|| ||

Idam pi mayam ayasmato bakkulassa acchariyam abbhutadhammam dharemati.|| ||

Bakkulasuttam catuttham


 

Contact:
E-mail
Copyright Statement