Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Majjhima Nikaya
III. Upari Pannasa
4. Vibhanga Vagga

Sutta 142

Dakkhina-Vibhanga Suttam

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


 

[1][chlm][pts][upal] Evam me sutam:

Ekam samayam Bhagava Sakkesu viharati Kapilavatthusmim Nigrodharame.|| ||

Atha kho Mahapajapati Gotami navam dussayugam adaya yena Bhagava ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinna kho Mahapajapati Gotami Bhagavantam etad avoca:|| ||

Idam me bhante,||
navam dussayugam Bhagavantam uddissa samam kantam samam vayitam.|| ||

Tam me bhante,||
Bhagava patiganhatu anukampam upadaya' ti.|| ||

Evam vutte Bhagava mahapajapatim Gotamim etad avoca:||
sange Gotami dehi,||
sanghe te dinnam ahan c'eva pujito bhavissami sangho ca' ti.|| ||

dutiyam pi kho Mahapajapati Gotami Bhagavantam etad avoca:||
idam me bhante,||
navam dussayugam Bhagavantam uddissa samam kantam samam vayitam.|| ||

Tam me bhante,||
Bhagava patiganhatu anukampam upadaya' ti.|| ||

dutiyam pi kho Bhagava mahapajapatim Gotamim etad avoca:||
sanghe Gotami dehi,||
sanghe te dinne ahan c'eva pujito bhavissami sangho ca' ti.|| ||

Tatiyam pi kho Mahapajapati Gotami Bhagavantam etad avoca:||
idam me bhante,||
navam dussayugam Bhagavantam uddissa samam kantam samam vayitam.|| ||

Tam me bhante,||
Bhagava patiganhatu anukampam upadaya' ti.|| ||

Tatiyam pi kho Bhagava mahapajapatim Gotamim etad avoca:||
sanghe Gotami dehi sanghe te dinne ahan c'eva pujito bhavissami sangho ca' ti.|| ||

Evam vutte ayasma Anando Bhagavantam etad avoca:||
'patiganhatu bhante,||
Bhagava mahapajapatiya Gotamiya navam dussayugam,||
bahupakara bhante,||
Mahapajapati Gotami Bhagavato matuccha apadika posika khirassa dayika,||
Bhagavantam janettiya kalakataya2 thannam payesi.|| ||

Bhagavapi bhante,||
bahupakaro mahapajapatiya Gotamiya.|| ||

Bhagavantam bhante,||
agamma Mahapajapati Gotami Buddham saranam gata,||
dhammam saranam gata,||
sangham saranam gata.|| ||

Bhagavantam bhante.|| ||

Agamma Mahapajapati Gotami panatipata pativirata,||
adinnadana pativirata,||
kamesumicchacara pativirata,||
musa-vada pativirata,||
suramerayamajjapamadatthana pativirata.|| ||

Bhagavantam bhante,||
agamma Mahapajapati Gotami Buddhe aveccappasadena samannagata,||
dhamme aveccappasadena samannagata,||
sanghe aveccappasadena samannagata,||
ariyakantehi [254] silehi samannagata.|| ||

Bhagavantam bhante,||
agamma Mahapajapati Gotami dukkhe nikkankha,||
dukkhasamudaye nikkankha,||
dukkhanirodhe nikkankha,||
dukkhanirodhagaminiya patipadaya nikkankha.|| ||

Bhagavapi bhante bahupakaro mahapajapatiya Gotamiyati.|| ||

Evam etam Ananda,||
evam etam Ananda,||
yam hi Ananda,||
puggalo puggalam agamma Buddham saranam gato hoti,||
dhammam saranam gato hoti,||
sangham saranam gato hoti.Imass Ananda,||
puggalassa imina puggalena na suppatikaram vadami,||
yad idam abhivadanapaccutthanaanjalikammasamicikammacivara-pindapata-senasana-gilana- paccayabhesajjaparikkharanuppadanena.|| ||

Yam hAnanda,||
puggalo puggalam agamma.|| ||

Panatipata pativirato hoti,||
adinnadana pativirato hoti,||
kamesu micchacara pativirato hoti,||
musa-vada pativirato hoti,||
suramerayamajjapamadatthana pativirato hoti.|| ||

Imass Ananda,||
puggalassa imina puggalena na suppatikaram vadami.|| ||

Yad idam abhivadanapaccutthanaanjalikammasamicikammacivara-pindapata-senasana-gilana- paccayabhesajjaparikkharanuppadanena.|| ||

Yam hAnanda,||
puggalo puggalam agamma Buddhe aveccappasadena samannagato hoti,||
dhamme aveccappasadena samannagato hoti,||
sanghe aveccappasadena samannagato hoti,||
ariyakantehi silehi samannagato hoti.|| ||

Imass Ananda,||
puggalassa imina puggalena na suppatikaram vadami.|| ||

Yad idam abhivadanapaccutthanaanjalikammasamicikammacivara-pindapata-senasana-gilana- paccayabhesajjaparikkharanuppadanena.|| ||

Yam hAnanda,||
puggalo puggalam agamma dukkhe nikkankho hoti,||
dukkhasamudaye nikkankho hoti,||
dukkhanirodhe nikkankho hoti,||
dukkhanirodhagaminiya patipadaya nikkankho hoti.|| ||

Imass Ananda,||
puggalassa imina puggalena na suppatikaram vadami.|| ||

Yad idam abhivadanapaccutthanaanjalikammasamicikammacivara-pindapata-senasana-gilana- paccayabhesajjaparikkharanuppadanena.|| ||

Cuddasa kho panimAnanda,||
patipuggalika dakkhina.|| ||

Katama cuddasa:||
Tathagate arahante Samma-sambuddhe danam deti,||
ayam pathama patipuggalika dakkhina.|| ||

Paccekabuddhe1 danam deti,||
ayam dutiya patipuggalika dakkhina.|| ||

Tathagatasavake arahante danam deti,||
ayamtatiya patipuggalika dakkhina.|| ||

Arahattaphalasacchikiriyaya patipanne danam deti,||
ayam catutthi patipuggalika dakkhina.|| ||

Anagamissa danam deti,||
ayam pancami patipuggalika dakkhina.|| ||

[255] Anagamiphalasacchakiriyaya patipanne danam deti,||
ayam chatthi patipuggalika dakkhina.|| ||

Sakadagamissa danam deti,||
ayam sattami patipuggalika dakkhina.|| ||

Sakadagamiphalasacchakiriyaya patipanne danam deti,||
ayam atthami patipuggalika dakkhina.|| ||

Sotapanne danam deti,||
ayam navami patipuggalika dakkhina.|| ||

Sotapattiphalasacchakiriyaya patipanne danam deti,||
ayamdasami patipuggalika dakkhina.|| ||

Bahirake kamesu vitarage danam deti,||
ayam ekadasami patipuggalika dakkhina.|| ||

Puthujjanasilavante danam deti,||
ayam dvadasami patipuggalika dakkhina.|| ||

Puthujjanadussile danam deti,||
ayam terasami patipuggalika dakkhina.|| ||

Tiracchanagate danam deti,||
ayam cuddasami patipuggalika dakkhinati.|| ||

TatrAnanda,||
tiracchanagate danam datva sataguna dakkhina patikankhitabba.|| ||

Puthujjanadussile danam datva sahassaguna dakkhina patikankhitabba.|| ||

Puthujjanasilavante danam datva satasahassaguna dakkhina patikankhitabba.|| ||

Bahirake kamesu vitarage danam datva kotisatasahassaguna dakkhina patikankhitabba.|| ||

Sotapattiphalasacchikiriyaya patipanne danam datva asankheyya appameyya dakkhina patikankhitabba.|| ||

Ko pana vado sotapanne,||
ko pana vado sakadagamiphalasacchikiriyaya patipanne,||
ko pana vado sakadagamissa,||
ko pana vado anagamiphalasacchikiriyaya patipanne,||
ko pana vado anagamissa,||
ko pana vado arahattaphalasacchikiriyaya patipanne,||
ko pana vado Tathagatasavake arahante,||
ko pana vado paccekabuddhe,||
ko pana vado Tathagate arahante Samma-sambuddheti.|| ||

Satta kho panimananada,||
sanghagata dakkhina.|| ||

Katama satta:||
Buddhapamukhe ubhato sanghe danam deti,||
ayam pathama sanghagata dakkhina.|| ||

Tathagate parinibbute ubhato sanghe danam deti,||
ayam dutiya sanghagata dakkhina.|| ||

Bhikkhusanghe danam deti,||
ayam tatiya sanghagata dakkhina.|| ||

Bhikkhunisanghe danam deti,||
ayam catutthi sanghagata dakkhina.|| ||

'Ettaka me bhikkhu ca bhikkhuniyo [256] ca sanghato uddissatha'ti danam deti.|| ||

Ayam pancami sanghagata dakkhina.|| ||

'Ettaka me bhikkhu sanghato uddissatha'ti danam deti,||
ayam chatthi sanghagata dakkhina.|| ||

'Ettika me bhikkhuniyo sanghato uddissatha'ti danam deti.|| ||

Ayam sattami sanghagata dakkhina.

Bhavissanti kho panAnanda,||
anagatam addhanam gotrabhuno kasavakantha dussila papa-dhamma,||
tesu dussilesu sangham uddissa danam dassanti.|| ||

Tadap'aham1 Ananda sanghagatam dakkhinam asankheyyam appameyyam vadami.|| ||

Natvevaham Ananda,||
kenaci pariyayena sanghagataya dakkhinaya patipuggalikam danam mahapphalataram vadami.|| ||

Catasso kho ima Ananda,||
dakkhinavisuddhiyo.|| ||

Katama catasso:||
atthAnanda,||
dakkhina dayakato visujjhati no patiggahakato.|| ||

AtthAnanda,||
dakkhina patiggahakato visujjhati.|| ||

No dayakato.|| ||

AtthAnanda,||
dakkhina n'eva dayakato visujjhati nopatiggahakato.|| ||

AtthAnanda,||
dakkhina dayakato c'eva visujjhati patiggahakato ca.|| ||

Kathan c'Ananda,||
dakkhina dayakato visujjhati no patiggahakato:||
idh'Ananda,||
dayako hoti silava kalyana-dhammo,||
patiggahaka honti dussila papa-dhamma.|| ||

Evam kho Ananda,||
dakkhina dayakato visujjhati no patiggahakato.|| ||

Kathan c'Ananda,||
dakkhina patiggahakato visujjhati no dayakato:||
idh'Ananda dayako hoti dussilo papa-dhammo,||
patiggahaka honti silavanto2 kalyana-dhamma.|| ||

Evam kho Ananda,||
dakkhina patiggahakato visujjhati no dayakato.|| ||

Kathan c'Ananda,||
dakkhina n'eva dayakato visujjhati no patiggahakato.|| ||

Idh'Ananda,||
dayako ca hoti dussilo papa-dhammo,||
patiggahaka ca honti dussila papa-dhamma.|| ||

Evam kho Ananda,||
dakkhina n'eva dayakato visujjhati no patiggahakato.|| ||

Kathan c'Ananda,||
dakkhina dayakatoc'eva visujjhati patiggahakato ca:||
idh'Ananda,||
dayako ca hoti silava kalyana-dhammo,||
patiggahaka ca honti silavanto kalyana-dhamma.|| ||

[257] evam kho Ananda,||
dakkhina dayakato c'eva visujjhati patiggahakato ca.|| ||

Ima kho Ananda,||
catasso dakkhinavisuddhiyoti.|| ||

Idam avoca Bhagava idam vatva sugato athaparam etad avoca sattha:|| ||

Yo silava dussilesu dadati danam||
Dhammena laddha supasannacinto,||
Abhisaddaham kammaphalam ularam||
Sa dakkhina dayakato visujjhati.|| ||

Yo dussilo silavantesu dadati danam||
Adhammena laddha appasannacitto,||
Anabhisaddaham kammaphalam ularam||
Sa dakkhina patiggahakato visujjhati.|| ||

Yo dussilo dadati danam||
Adhammena laddha1 appasannacitto||
Anabhisaddaham kammaphalam ularam||
Na tam danam vipulaphalanti brumi.|| ||

Yo silava silavantesu dadati danam||
Dhammena laddha supasannacitto,||
Abhisaddaham kammaphalam ularam||
Tam ve danam vipulaphalanti brumi.|| ||

Yo vitarago vitaragesu dadati danam||
Dhammena laddha supasannacitto||
Abhisaddaham kammaphalam ularam||
Tam ve danam amisadananamagganti|| ||

Dakkhinavibhanga suttam dvadasamam


 

Contact:
E-mail
Copyright Statement