Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Majjhima Nikaya
III. Upari Pannasa
5. Salayatana Vagga

Sutta 143

Anathapindik'ovada Suttam

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


 

[1][chlm][pts][than][upal] Evam me sutam:

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

Tena kho pana samayena Anathapindiko gahapati abadhiko hoti dukkhito balhagilano.|| ||

Atha kho Anathapindiko gahapati annataram purisam amantesi:||
'ehi tvam amho purisa,||
yena Bhagava ten'upasankama,||
upasankamitva mama vacanena Bhagavato pade sirasa vandahi.|| ||

'Anathapindiko bhante,||
gahapati abadhiko dukkhito balhagilano.|| ||

'So Bhagavato pade sirasa vandati' ti.|| ||

Yena c'ayasma Sariputto ten'upasankama,||
upasankamitva mama vacanena ayasmato Sariputtassa pade sirasa vandahi 'Anathapindiko bhante,||
gahapati abadhiko dukkhito balhagilano.|| ||

So ayasmato Sariputtassa pade sirasa vandati' ti.|| ||

Evan ca vadehi:||
'sadhu kira bhante,||
ayasma Sariputto yena Anathapindikassa gahapatissa nivesanam ten'upasankamatu anukampam upadaya' ti.|| ||

'Evam bhante'ti kho so puriso Anathapindikassa gahapatissa patissutva yena Bhagava ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinno kho so puriso Bhagavantam etad avoca:||
'Anathapindiko bhante,||
gahapati abadhiko dukkhito balhagilano,||
so Bhagavato pade sirasa vandati' ti.|| ||

Yena c'ayasma Sariputto ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva ayasmantam Sariputtam abhivadetva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinno kho so puriso ayasmantam Sariputtam etad avoca:||
'Anathapindiko bhante,||
gahapati abadhiko dukkhito balhagilano,||
so ayasmato Sariputtassa pade sirasa vandati.|| ||

Evan ca vadeti:||
sadhu kira bhante,||
ayasma Sariputto yena Anathapindikassa gahapatissa nivesanam ten'upasankamatu anukampam upadaya' ti.|| ||

Adhivasesi kho ayasma Sariputto tunhi-bhavena.|| ||

Atha kho ayasma Sariputto nivasetva pattacivaramadaya ayasmata Anandena pacchasamanena yena Anathapindikassa gahapatissa nivesanam ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva [259] pannatte asane nisidi.|| ||

Nisajja kho ayasma Sariputto Anathapindikam gahapatim etad avoca:||
'kacci te gahapati,||
khamaniyam kacci te dukkha vedana patikkamanti,||
no abhikkamanti,||
patikkamosanam pannayanti no abhikkamo' ti.|| ||

Na me bhante Sariputta khamaniyam,||
na yapaniyam,ba'ha me dukkha vedana.|| ||

Abhikkhamanti no patikkamanti.|| ||

Abhikkamosanam pannayati no patikkamo' ti.|| ||

Seyyatha pi bhante Sariputta,||
balava puriso tinhena sikharena muddhani abhimantheyya,||
evam eva kho bhante Sariputta,||
adhimatta vata muddhani uhananti.|| ||

Na me bhante Sariputta,||
khamaniyam,||
na yapaniyam,||
ba'ha me dukkha vedana abhikkamanti no patikkamanti.|| ||

Abhikkamosanam pannayati no patikkamoti.|| ||

Seyyatha pi bhante Sariputta,||
balava puriso dalhena varattabandhena1 sise sisavethanam2 dadeyya,||
evam eva kho me bhante Sariputta,||
adhimatta vata sisam parikantanti.|| ||

Na me bhante Sariputta,||
khamaniyam na yapaniyam,||
ba'ha me dukkha vedana abhikkamanti no patikkamanti.|| ||

Abhikkamosanam pannayati,||
no patikkamoti.|| ||

Seyyatha pi bhante Sariputta,||
dakkho goghatako va goghatakantevasi va tinhena govikantanena kucchim parikanteyya,||
evam eva kho me bhante Sariputta,||
adhimatta vata kucchim parikantanti.|| ||

Na me bhante Sariputta,||
khamaniyam na yapaniyam,||
ba'ha me dukkha vedana abhikkamanti no patikkamanti.|| ||

Abhikkamosanam pannayati no patikkamoti.|| ||

Seyyatha pi bhante Sariputta,||
dve balavanto purisa dubbalataram purisam nana bahasu gahetva angarakasuya santapeyyum samparitapyem,||
evam eva kho me bhante Sariputta,||
adhimatto kayasmim daho.|| ||

Na me bhante Sariputta,||
khamaniyam na yapaniyam ba'ha me dukkha vedana abhikkamanti no patikkamanti,||
abhikkamosanam pannayati no patikkamoti.|| ||

Tasmat iha te gahapati,||
evam sikkhitabbam:||
'na cakkhum upadiyissami.|| ||

Na ca me cakkhunissitam vinnanam bhavissati' ti.|| ||

Evam hi te gahapati,||
sikkhitabbam.|| ||

Tasmat iha te gahapati,||
evam sikkhitabbam:||
'na sotam upadiyissami.|| ||

Na ca me sotanissitam vinnanam bhavissati' ti.|| ||

Evam hi te gahapati,||
sikkhitabbam.|| ||

Tasmat iha te gahapati,||
evam sikkhitabbam:||
'na ghanam upadiyissami.|| ||

Na ca me ghananissitam vinnanam bhavissati' ti.|| ||

Evam hi te gahapati,||
sikkhitabbam.|| ||

Tasmat iha te gahapati,||
evam sikkhitabbam:||
'na jivham upadiyissami.|| ||

Na ca me jivhanissitam vinnanam bhavissati' ti.|| ||

Evam hi te gahapati,||
sikkhitabbam.|| ||

Tasmat iha te gahapati,||
evam sikkhitabbam:||
'na kayam upadiyissami.|| ||

Na ca me kayanissitam vinnanam bhavissati' ti.|| ||

Evam hi te gahapati,||
sikkhitabbam.|| ||

Tasmat iha te gahapati,||
evam sikkhitabbam:||
'na manam upadiyissami.|| ||

Na ca me manonissitam vinnanam bhavissati' ti.|| ||

Evam hi te gahapati,||
sikkhitabbam.|| ||

Tasmat iha te gahapati,||
evam sikkhitabba:||
'na rupam upadiyissami.|| ||

Na ca me rupanissitam vinnanam bhavissati' ti.|| ||

Evam hi te gahapati,||
sikkhitabbam.|| ||

Tasmat iha te gahapati,||
evam sikkhitabbam:||
'na saddam upadiyissami.|| ||

Na ca me saddanissitam vinnanam bhavissati' ti.|| ||

Evam hi te gahapati,||
sikkhitabbam.|| ||

Tasmat iha te gahapati,||
evam sikkhitabba:||
'na gandham upadiyissami.|| ||

Na ca me gandhanissitam vinnanam bhavissati' ti.|| ||

Evam hi te gahapati,||
sikkhitabbam.|| ||

Tasmat iha te gahapati,||
evam sikkhitabbam:||
'na rasam upadiyissami.|| ||

Na ca me rasanissitam vinnanam bhavissati' ti.|| ||

Evam hi te gahapati,||
sikkhitabbam.|| ||

Tasmat iha te gahapati,||
evam sikkhitabba:||
'na photthabbam upadiyissami.|| ||

Na ca me photthabbanissitam vinnanam bhavissati' ti.|| ||

Evam hi te gahapati,||
sikkhitabbam.|| ||

Tasmat iha te gahapati,||
evam sikkhitabbam:||
'na dhammam upadiyissami.|| ||

Na ca me dhammanissitam vinnanam bhavissati' ti.|| ||

Evam hi te gahapati,||
sikkhitabbam.|| ||

Tasmat iha te gahapati,||
evam sikkhitabba:||
'na cakkhu vinnanam upadiyissami.|| ||

Na ca me cakkhu-vinnananissitam vinnanam bhavissati'ti.|| ||

Evam hi te gahapati,||
sikkhitabbam.|| ||

Tasmat iha te gahapati,||
evam sikkhitabbam:||
'na sotavinnanam upadiyissami.|| ||

Na ca me sota-vinnananissitam vinnanam bhavissati' ti.|| ||

Evam hi te gahapati,||
sikkhitabbam.|| ||

Tasmat iha te gahapati,||
evam sikkhitabba:||
'na ghanavinnanam upadiyissami.|| ||

Na ca me ghana-vinnananissitam vinnanam bhavissati' ti.|| ||

Evam hi te gahapati,||
sikkhitabbam.|| ||

Tasmat iha te gahapati,||
evam sikkhitabbam:||
'na jivhavinnanam upadiyissami.|| ||

Na ca me jivha-vinnananissitam vinnanam bhavissati' ti.|| ||

Evam hi te gahapati,||
sikkhitabbam.|| ||

Tasmat iha te gahapati,||
evam sikkhitabba:||
'na kayavinnanam upadiyissami.|| ||

Na ca me kaya-vinnananissitam vinnanam bhavissati' ti.|| ||

Evam hi te gahapati,||
sikkhitabbam.|| ||

Tasmat iha te gahapati,||
evam sikkhitabbam:||
'na manovinnanam upadiyissami.|| ||

Na ca me mano vinnananissitam vinnanam bhavissati' ti.|| ||

Evam hi te gahapati,||
sikkhitabbam.|| ||

Tasmat iha te gahapati,||
evam sikkhitabbam:||
'na cakkhusamphassam upadiyissami.|| ||

Na ca me cakkhusamphassanissitam [260] vinnanam bhavissati' ti.|| ||

Evam hi te gahapati,||
sikkhitabbam.|| ||

Tasmat iha te gahapati,||
evam sikkhitabbam:||
'na sotasamphassam upadiyissami.|| ||

Na ca me sotasamphassanissitam vinnanam bhavissati' ti.|| ||

Evam hi te gahapati,||
sikkhitabbam.|| ||

Tasmat iha te gahapati,||
evam sikkhitabbam:||
'na ghanasamphassam upadiyissami.|| ||

Na ca me ghanasamphassanissitam vinnanam bhavissati' ti.|| ||

Evam hi te gahapati,||
sikkhitabbam.|| ||

Tasmat iha te gahapati,||
evam sikkhitabbam:||
'na jivhasamphassam upadiyissami.|| ||

Na ca me jivhasamphassanissitam vinnanam bhavissati' ti.|| ||

Evam hi te gahapati,||
sikkhitabbam.|| ||

Tasmat iha te gahapati,||
evam sikkhitabbam:||
'na kayasamphassam upadiyissami.|| ||

Na ca me kayasamphassanissitam vinnanam bhavissati' ti.|| ||

Evam hi te gahapati,||
sikkhitabbam.|| ||

Tasmat iha te gahapati,||
evam sikkhitabbam:||
'na manosamphassam upadiyissami.|| ||

Na ca me manosamphassanissitam vinnanam bhavissati' ti.|| ||

Evam hi te gahapati,||
sikkhitabbam.|| ||

Tasmat iha te gahapati,||
evam sikkhitabbam:||
'na cakkhusamphassajam vedanam upadiyissami.|| ||

Na ca me cakkhusamphassajavedananissitam1 vinnanam bhavissati' ti.|| ||

Evam hi te gahapati,||
sikkhitabbam.|| ||

Tasmat iha te gahapati,||
evam sikkhitabbam:||
'na sotasamphassajamvedanam upadiyissami.|| ||

Na ca me sotasamphassajavedananissitam vinnanam bhavissati' ti.|| ||

Evam hi te gahapati,||
sikkhitabbam.|| ||

Tasmat iha te gahapati,||
evam sikkhitabba:||
'na ghanasamphassajam vedanam upadiyissami.|| ||

Na ca me ghanasamphassajavedananissitam vinnanam bhavissati' ti.|| ||

Evam hi te gahapati,||
sikkhitabbam.|| ||

Tasmat iha te gahapati,||
evam sikkhitabba:||
'na jivhasamphassajam vedanam upadiyissami.Na ca me jivhasamphassajavedananissitam vinnanam bhavissati' ti.|| ||

Evam hi te gahapati sikkhitabbam.|| ||

Tasmat iha te gahapati,||
evam sikkhitabbam:||
na kayasamphassajam vedanam upadiyissami.Na ca me kayasamphassajavedananissitam vinnanam bhavissati' ti.|| ||

Evam hi te gahapati,||
sikkhitabbam.|| ||

Tasmat iha te gahapati,||
evam sikkhitabbam:||
'na manosamphassajam vedanam upadiyissami.|| ||

Na ca me manosamphassajavedananissitam vinnanam bhavissati' ti.|| ||

Evam hi te gahapati,||
sikkhitabbam.|| ||

|| ||

Tasmat iha te gahapati,||
evam sikkhitabbam:||
na pathavidhatum upadiyissami.|| ||

Na ca me pathavidhatunissitam vinnanam bhavissati' ti.|| ||

Evam hi te gahapati,||
sikkhitabbam.|| ||

Tasmat iha te gahapati,||
evam sikkhitabbam:||
na apodhatum upadiyissami.|| ||

Na ca me apodhatunissitam vinnanam bhavissati' ti.|| ||

Evam hi te gahapati,||
sikkhitabbam.|| ||

Tasmat iha te gahapati,||
evam sikkhitabbam:||
na tejodhatum upadiyissami.|| ||

Na ca me tejodhatunissitam vinnanam bhavissati' ti.|| ||

Evam hi te gahapati,||
sikkhitabbam.|| ||

Tasmat iha te gahapati,||
evam sikkhitabbam:||
na vayedhatum upadiyissami.|| ||

Na ca me vayodhatunissitam vinnanam bhavissati' ti.|| ||

Evam hi te gahapati,||
sikkhitabbam.|| ||

Tasmat iha te gahapati,||
evam sikkhitabbam:||
na akasadhatum upadiyissami.|| ||

Na ca me akasadhatunissitam vinnanam bhavissati' ti.|| ||

Evam hi te gahapati,||
sikkhitabbam.|| ||

Tasmat iha te gahapati,||
evam sikkhitabbam:||
na vinnanadhatum upadiyissami.|| ||

Na ca me vinnanadhatunissitam vinnanam bhavissati' ti.|| ||

Evam hi te gahapati,||
sikkhitabbam.|| ||

Tasmat iha te gahapati,||
evam sikkhitabbam na rupam upadiyissami.|| ||

Na ca me rupanissitam vinnanam bhavissati' ti.|| ||

Evam hi te gahapati,||
sikkhitabbam.|| ||

Tasmat iha te gahapati,||
evam sikkhitabbam:||
na vedanam upadiyissami.|| ||

Na ca me vedananissitam vinnanam bhavissati' ti.|| ||

Evam hi te gahapati,||
sikkhitabbam.|| ||

Tasmat iha te gahapati,||
evam sikkhitabbam:||
na sannam upadiyissami.|| ||

Na ca me sannanissitam vinnanam bhavissati' ti.|| ||

Evam hi te gahapati,||
sikkhitabbam.|| ||

Tasmat iha te gahapati,||
evam sikkhitabbam:||
na sankhare upadiyissami.|| ||

Na ca me sankharanissitam vinnanam bhavissati' ti.|| ||

Evam hi te gahapati,||
sikkhitabbam.|| ||

Tasmat iha te gahapati,||
evam sikkhitabbam:||
na vinnanam upadiyissami.|| ||

Na ca me vinnananissitam vinnanam bhavissati' ti.|| ||

Evam hi te gahapati,||
sikkhitabbam.|| ||

Tasmat iha te gahapati,||
evam sikkhitabbam:||
na akasanancayatanam upadiyissami.|| ||

Na ca me akasanancayatananissitam vinnanam bhavissati' ti.|| ||

Evam hi te gahapati,||
sikkhitabbam.|| ||

Tasmat iha te gahapati,||
evam sikkhitabbam:||
na vinnanancayatanam upadiyissami,||
na ca me vinnanancayatananissitam vinnanam bhavissati' ti.|| ||

Evam hi te gahapati,||
sikkhitabbam.|| ||

Tasmat iha te gahapati,||
evam sikkhitabbam:||
na akincannayatanam [261] upadiyissami.|| ||

Na ca me

Akincannayatananissitam vinnanam bhavissati' ti.|| ||

Evam hi te gahapati,||
sikkhitabbam.|| ||

Tasmat iha te gahapati,||
evam sikkhitabbam:||
na n'eva-sanna-nasannayatanam upadiyissami.|| ||

Na ca me n'eva-sanna-nasannayatananissitam vinnanam bhavissati' ti.|| ||

Evam hi te gahapati,||
sikkhitabbam.|| ||

Tasmat iha te gahapati,||
evam sikkhitabbam:||
na idha lokam upadiyissami.|| ||

Na ca me idha lokanissitam vinnanam bhavissati' ti.|| ||

Evam hi te gahapati,||
sikkhitabbam.|| ||

Tasmat iha te gahapati,||
evam sikkhitabbam:||
na paralokam upadiyissami.|| ||

Na ca me paralokanissitam vinnanam bhavissati' ti.|| ||

Evam hi te gahapati,||
sikkhitabbam.|| ||

Tasmat iha gahapati,||
evam sikkhitabbam:||
yampidam1 dittham sutam mutam vinnatam pattam pariyesitam anuvicaritam3 manasa.|| ||

Tampi na upadiyissami.|| ||

Na ca me tannissitam vinnanam bhavissati' ti.|| ||

Evam hi te gahapati,||
sikkhitabban ti.|| ||

Evam vutte Anathapindiko gahapati parodi,||
assuni pavattesi.|| ||

Atha kho ayasma Anando,||
Anathapindikam gahapatim etad avoca:||
oliyasi kho tvam gahapati,||
samsidasi.|| ||

Kho tvam gahapati' ti.|| ||

Naham bhante Ananda,||
oliyyami,||
napi samsidami.|| ||

Api ca me digha-rattam sattha payirupasito,||
manobhavaniya ca bhikkhu na ca me evarupi dhammi katha sutapubba' ti.|| ||

Na kho gahapati,||
gihinam odatavasananam evarupi dhammi katha patibhati.|| ||

Pabbajitanam kho gahapati,||
evarupi dhammi katha patibhati' ti.|| ||

Tena hi bhante Sariputta,gihinam odatavasananam evarupi dhammi katha patibhatu.|| ||

Santi hi bhante Sariputta,||
kulaputta apparajakkhajatika,||
assavanata Dhammassa parihayanti.|| ||

Bhavissanti Dhammassa annataro' ti.|| ||

Atha kho ayasma ca Sariputto ayasma ca Anando,||
Anathapindikam gahapatim imina ovadena ovaditva utthay asana pakkamimsu.|| ||

Atha kho Anathapindiko gahapati,||
acirapakkante ayasmante ca Sariputte ayasmante ca [262] anande kayassa bheda param marana tusitam kayam upapajji6.|| ||

Atha kho Anathapindiko devaputto abhikkantaya rattiya abhikkantavanno kevalakappam Jetavanam obhasetva yena Bhagava ten'upasankami,||
upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam atthasi.|| ||

Eka-m-antam thito kho Anathapindiko devaputto Bhagavantam gathahi ajjhabhasi:|| ||

"Idam hi tam Jetavanam isisanghanisevitam,||
Avuttham dhamma-rajena pitisanjananam mama.|| ||

Kammam vijja ca dhammo ca silam jivitamuttamam,||
Etena macca sujjhanti na gottena dhanena va.|| ||

Tasma hi pandito poso sampassam atthamattano,||
Yoniso vicine dhammam evam tattha visujjhati.|| ||

Sariputtova pannaya silena upasamena ca,||
Yo hi paragato bhikkhu etava paramo siya'' ti.|| ||

Idam avoca Anathapindiko devaputto,||
samanunno sattha ahosi.|| ||

Atha kho Anathapindiko devaputto samanunno me satthati Bhagavantam abhivadetva padakkhinam katva tatth'evantaradhayi.|| ||

Atha kho Bhagava tassa rattiya accayena bhikkhu amantesi:||
imam bhikkhave rattim annataro devaputto abhikkantaya rattiya abhikkantavanno kevalakappam Jetavanam obhasetva yenaham ten'upasankami,||
upasankamitva mam abhivadetva eka-m-antam atthasi.|| ||

Eka-m-antam thito kho bhikkhave,||
so devaputto mam gathahi ajjhabhasi:|| ||

"Idam hi tam Jetavanam isisanghanisevitam,||
Avuttham dhamma-rajena pitisanjananam mama.|| ||

Kammam vijja ca dhammo ca silam jivitamuttamam,||
Etena macca sujjhanti na gottena dhanena va.|| ||

Tasma hi pandito poso sampassam atthamattano,||
Yoniso vicine dhammam evam tattha visujjhati.|| ||

Sariputtova pannaya silena upasamena ca,||
Yo hi paragato bhikkhu etava paramo siyati.|| ||

[263] Idam avoca bhikkhave,||
so devaputto.|| ||

Samanunno me satthati mam abhivadetva padakkhinam katva tatth'evantaradhayi' ti.|| ||

Evam vutte ayasma Anando Bhagavantam etad avoca:||
'so hi nuna so bhante,||
Anathapindiko devaputto bhavissati,||
Anathapindiko bhante,||
gahapati ayasmante Sariputte abhippasanno ahosi ti.|| ||

Sadhu sadhu, Ananda,||
yavatakam kho Ananda,||
takkaya pattabbam,||
anuppattam taya.|| ||

Anathapindiko so Ananda,||
devaputto nanno ti.|| ||

Idam avoca Bhagava.|| ||

Attamano ayasma Anando Bhagavato bhasitam abhinanditi.|| ||

Anathapindik'ovada suttam pathamam


 

Contact:
E-mail
Copyright Statement