Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Majjhima Nikaya
III. Upari Pannasa
5. Salayatana Vagga

Sutta 147

Cula Rahul'ovada Suttam

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


 

[1][chlm][pts][than][ntbb][upal] Evam me sutam:

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

2. Atha kho Bhagavato rahogatassa patisallinassa evam cetaso parivitakko udapadi.|| ||

Paripakka kho Rahulassa vimuttiparipacaniya dhamma.|| ||

Yan'nunaham Rahulam uttarim asavanam khaye vineyyanti.|| ||

Atha kho Bhagava pubbanha-samayam nivasetva pattacivaram adaya Savatthim pindaya pavisi.|| ||

Savatthiyam pindaya caritva pacchabhattam pindapatapatikkanto ayasmantam Rahulam amantesi:||
ganhahi Rahula nisidanam,||
yena andhavanam ten'upasankamissama divaviharaya' ti.|| ||

Evam bhante' ti kho ayasma rahulo Bhagavato patissutva nisidanam adaya Bhagavantam pitthato anubandhi.|| ||

Tena kho pana samayena anekani devatasahassani Bhagavantam anubandhani honti.|| ||

Ajja Bhagava ayasmantam Rahulam uttarim asavanam khaye vinessati' ti.|| ||

Atha kho Bhagava andhavanam ajjhogahetva annatarasmim rukkhamule pannatte asane nisidi.|| ||

Ayasma pi kho rahulo Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinnam kho ayasmantam Rahulam Bhagava etad avoca:|| ||

3. Tam kim mannasi Rahula?|| ||

Cakkhum niccam va aniccam vati.|| ||

Aniccam bhante. Yam pananiccam,||
dukkham va tam sukham vati.|| ||

Dukkham bhante. Yam pananiccam dukkham viparinama-dhammam,||
kallam nu tam samanupassitum:|| ||

'Etam mama,||
eso'ham asmi,||
eso me atta' ti.|| ||

No h'etam bhante.|| ||

Tam kim mannasi Rahula?|| ||

Rupa nicca va anicca vati.|| ||

Anicca bhante.|| ||

Yam pananiccam,||
dukkham va tam sukham vati.|| ||

Dukkham bhante.|| ||

Yam pananiccam dukkham viparinama-dhammam,||
kallam nu tam samanupassitum:|| ||

'Etam mama,||
eso ham'asmi,||
eso me atta' ti.|| ||

No h'etam bhante.|| ||

Tam kim mannasi Rahula?|| ||

Cakkhu-vinnanam niccam va aniccam vati.|| ||

Aniccam bhante.|| ||

Yam pananiccam,||
dukkham va tam sukham vati.|| ||

Dukkham bhante.|| ||

Yam pananiccam dukkham viparinama-dhammam,||
kallam nu tam samanupassitum:|| ||

'Etam mama,||
eso ham'asmi,||
eso me atta' ti.|| ||

Eso me atta' ti.|| ||

No etam bhante.|| ||

Tam kim mannasi Rahula?|| ||

Cakkhu-samphasso nicco va anicco vati.|| ||

Anicco bhante.|| ||

'Yam pananiccam,||
dukkham va tam sukham va' ti.|| ||

Dukkham bhante.|| ||

Yam pananiccam dukkham,||
viparinama-dhammam,||
kallam nu tam samanupassitum:|| ||

'Etam mama,||
eso ham'asmi,||
eso me atta' ti.|| ||

No h'etam bhante.|| ||

Tam kim mannasi Rahula?|| ||

Yam pidam cakkhusamphassa-paccaya uppajjati vedanagatam sannagatam sankhara-gatam vinnana-gatam.|| ||

Tam pi niccam va aniccam va' ti.|| ||

Aniccam bhante.|| ||

Yam pananiccam dukkham va tam sukham vati.|| ||

Dukkham bhante.|| ||

Yam pananiccam dukkham viparinama-dhammam,||
kallam nu tam samanupassitum:|| ||

'Etam mama,||
eso ham'asmi,||
eso me atta' ti.|| ||

No h'etam bhante.|| ||

4. Tam kim mannasi Rahula?|| ||

Sotam niccam va aniccam vati.|| ||

Aniccam bhante.|| ||

Yam pananiccam.|| ||

Dukkham va tam sukham vati.|| ||

Dukkham bhante.|| ||

Yam pananiccam dukkham viparinama-dhammam,||
kallam nu tam samanupassitum:|| ||

'Etam mama,||
eso ham'asmi,||
eso me atta' ti.|| ||

No h'etam bhante.|| ||

5. Tam kim mannasi Rahula?|| ||

Ghanam niccam va aniccam va' ti.|| ||

Aniccam bhante.|| ||

Yam pananiccam.|| ||

Dukkham va tam sukham vati.|| ||

Dukkham bhante.|| ||

Yam pananiccam dukkham viparinama-dhammam,||
kallam nu tam samanupassitum:|| ||

'Etam mama,||
eso ham'asmi,||
eso me atta' ti.|| ||

No h'etam bhante.|| ||

6. Tam kim mannasi Rahula? Jivha nicca va anicca va' ti.|| ||

Anicca bhante.|| ||

Yam pananiccam.|| ||

Dukkham va tam sukham vati.|| ||

Dukkham bhante.|| ||

Yam pananiccam dukkham viparinama-dhammam,||
kallam nu tam samanupassitum:|| ||

'Etam mama,||
eso ham'asmi,||
eso me atta' ti.|| ||

No h'etam bhante.|| ||

7. Tam kim mannasi Rahula?|| ||

Kayo nicco va anicco va' ti.|| ||

Anicco bhante.|| ||

Yam pananiccam.|| ||

Dukkham va tam sukham vati.|| ||

Dukkham bhante.|| ||

Yam pananiccam dukkham viparinama-dhammam,||
kallam nu tam samanupassitum:|| ||

'Etam mama,||
eso ham'asmi,||
eso me atta' ti.|| ||

No h'etam bhante.|| ||

8. Tam kim mannasi Rahula? Mano nicco va anicco vati.|| ||

Anicco bhante.|| ||

Yam pananiccam.|| ||

Dukkham va tam sukhamvati.|| ||

Dukkham bhante.|| ||

Yam pananiccam dukkham viparinama-dhammam,||
kallam nu tam samanupassitum:|| ||

'Etam mama,||
eso ham'asmi,||
eso me atta' ti.|| ||

Tam kim mannasi Rahula?|| ||

Dhamma nicca va anicca vati.|| ||

Anicca bhante.|| ||

Yam pananiccam.|| ||

Dukkham va tam sukham vati.|| ||

Dukkham bhante.|| ||

Yam pananiccam dukkham viparinama-dhammam,||
kallam nu tam samanupassitum:|| ||

'Etam mama,||
eso ham'asmi,||
eso me atta' ti.|| ||

No h'etam bhante.|| ||

Tam kim mannasi Rahula?|| ||

Mano-vinnanam niccam va aniccam vati.|| ||

Aniccam bhante.|| ||

Yam pananiccam,||
dukkham va tam sukham vati.|| ||

Dukkham bhante.|| ||

Yam pananiccam dukkham viparinama-dhammam kallam nu tam samanupassitum:|| ||

'Etam mama,||
eso ham'asmi,||
eso me atta' ti.|| ||

No h'etam bhante.|| ||

Tam kim mannasi Rahula?|| ||

Mano-samphasso nicco va anicco vati.|| ||

Anicco bhante.|| ||

Yam pananiccam,||
dukkham va tam sukham vati.|| ||

Dukkham bhante.|| ||

Yam pananiccam dukkham viparinama-dhammam,||
kallam nu tam samanupassitum:|| ||

'Etam mama,||
eso ham'asmi,||
eso me atta' ti.|| ||

No h'etam bhante.|| ||

Tam kim mannasi Rahula?|| ||

Yam pidam mano-samphassa-paccaya uppajjati vedanagatam sannagatam sankhara-gatam vinnana-gatam.|| ||

Tam pi niccam va aniccam vati.|| ||

Aniccam bhante.|| ||

Yam pananiccam,||
dukkham va tam sukham vati.|| ||

Dukkham bhante.|| ||

Yam pananiccam dukkham viparinama-dhammam,||
kallam nu tam samanupassitum:|| ||

'Etam mama,||
eso ham'asmi,||
eso me atta' ti.|| ||

No h'etam bhante.|| ||

9. Evam passam Rahula,||
sutava ariyasavako cakkhusmim nibbindati,||
rupesu nibbindati,||
cakkhu-vinnane nibbindati.|| ||

Cakkhu-samphasse nibbindati,||
yam pidam cakkhu-samphassa-paccaya uppajjati vedanagatam sannagatam sankhara-gatam vinnana-gatam,||
tasmim pi nibbindati.|| ||

Sotasmim nibbindati,||
saddesu nibbindati,||
sota-vinnane nibbindati.|| ||

Sota-samphasse nibbindati,||
yampidam sota-samphassa-paccaya uppajjati vedanagatam sannagatam sankhara-gatam vinnana-gatam,||
tasmim pi nibbindati.|| ||

Ghanasmim nibbindati,||
gandhesu nibbindati,||
ghanavinnane nibbindati.|| ||

Ghana-samphasse nibbindati,||
yam pidam ghana-samphassa-paccaya uppajjati vedanagatam sannagatam sankhara-gatam vinnana-gatam,||
tasmim pi nibbindati.|| ||

Jivhaya nibbindati,||
rasesu nibbindati,||
rasa-vinnane nibbindati.|| ||

Rasa-samphasse nibbindati,||
yampidam rasa-samphassa-paccaya uppajjati vedanagatam sannagatam sankhara-gatam vinnana-gatam,||
tasmim pi nibbindati.|| ||

Kayasmim nibbindati,||
potthabbesu nibbindati,||
potthabbavinnane nibbindati.|| ||

Photthabba-samphasse nibbindati,||
yampidam photthabba-samphassa-paccaya uppajjati vedanagatam sannagatam sankhara-gatam vinnana-gatam,||
tasmim pi nibbindati.|| ||

Manasmim nibbindati,||
dhammesu nibbindati,||
mano-vinnane nibbindati.|| ||

Mano-samphasse nibbindati,||
yampidam mano-samphassa-paccaya uppajjati vedanagatam sannagatam sankhara-gatam vinnana-gatam,||
tasmim pi nibbindati.|| ||

Nibbindam virajjati,||
viraga vimuccati.|| ||

Vimuttasmim vimuttamiti nanam hoti:|| ||

'Khina jati||
vusitam brahmacariyam,||
katam karaniyam,||
naparam itthattayati pajanati' ti.|| ||

Idam avoca Bhagava,||
attamano ayasma rahulo Bhagavato bhasitam abhinandi ti.|| ||

Imasmim ca pana veyyakara-nasmim bhannamane ayasmato Rahulassa anupadaya asavehi cittam vimucci.|| ||

Tasanca anekanam devatasahassanam virajam vitamalam dhammacakkhum udapadi: 'yam kinci samudaya-dhammam,||
sabbam tam nirodhadhamman' ti.|| ||

Cularahul'ovada suttam pancamam


 

Contact:
E-mail
Copyright Statement