Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Majjhima Nikaya
III. Upari Pannasa
5. Salayatana Vagga

Sutta 148

Chachakka Suttam

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


 

[1][chlm][pts][than][ntbb][upal][olds] Evam me sutam:

Evam me sutam: ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

Tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi: 'bhikkhavo' ti.|| ||

Bhadante ti te bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

Bhagava etad avoca:|| ||

Dhammam vo bhikkhave,||
desissami adi kalyanam majjhe kalyanam pariyosana-kalyanam sattham savyanjanam kevalaparipunnam parisuddham brahmacariyam pakasissami.|| ||

Yad idam cha chakkani.|| ||

Tam sunatha,||
sadhukam manasikarotha.|| ||

Bhasissami' ti.|| ||

Evam bhantehi kho te bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

Bhagava etad avoca:|| ||

Cha ajjhattikani ayatanani veditabbani.|| ||

Cha bahirani ayatanani vedinabbani.|| ||

Cha vinnanakaya veditabba.|| ||

Cha phassakaya veditabba.|| ||

Cha vedanakaya veditabba.|| ||

Cha tanhakaya veditabba.|| ||

Cha ajjhattikani ayatanani veditabbani'ti iti kho pan'etam vuttam.|| ||

Kinc'etam paticca vuttam.|| ||

Cakkhayatanam sotayatanam ghanayatanam jivhayatanam kayayatanam manayatanam.|| ||

'Cha ajjhattikani ayatanani veditabbani'ti iti yam tam vuttam,||
idame tam paticca vuttam.|| ||

Idam pathamam chakkam.|| ||

[281] 'Cha bahirani ayatanani veditabbani'ti iti kho pan'etam vuttam,||
kinc'etam paticca vuttam.|| ||

Rupayatanam saddayatanam gandhayatanam rasayatanam photthabbayatanam dhammayatanam.|| ||

Cha bahirani ayatanani veditabbani' ti.|| ||

Iti yam tam vuttam,||
idame tam paticca vuttam.|| ||

Idam dutiyam chakkam.|| ||

'Cha vinnanakaya veditabba'ti iti kho pan'etam vuttam,||
kinc'etam paticca vuttam.|| ||

Cakkhunca paticca rupe ca uppajjati cakkhuvinnanam.|| ||

Sotan ca paticca sadde ca uppajjati sotavinnanam ghananca paticca gandhe ca uppajjati ghanavinnanam.|| ||

Jivhanca paticca rase ca uppajjati jivhavinnanam.|| ||

Kayan ca paticca photthabbe ca uppajjati kayavinnanam.|| ||

Mananca paticca dhamme ca uppajjati manovinnanam.|| ||

'Cha vinnanakaya veditabba'ti iti yam tam vuttam,||
idame tam paticca vuttam.|| ||

Idam tatiyam chakkam|| ||

'Cha phassakaya veditabba'ti iti kho pan'etam vuttam,||
kinc'etam paticca vuttam.|| ||

Cakkhunca paticca rupe ca uppajjati cakkhuvinnanam,||
tinnam sangati phasso.|| ||

Sotan ca paticca sadde ca uppajjati sotavinnanam,||
tinnam sangati phasso.|| ||

Ghananca paticca gandhe ca uppajjati ghanavinnanam,||
tinnam sangati phasso.|| ||

Jivhanca paticca rase ca uppajjati jivhavinnanam,||
tinnam sangati phasso.|| ||

Kayan ca paticca photthabbe ca uppajjati kayavinnanam,||
tinnam sangati phasso.|| ||

Mananca paticca dhamme ca uppajjati manovinnam,||
tinnam sangati phasso.|| ||

'Cha phassakaya veditabba'ti iti yam tam vuttam idame tam paticca vuttam.|| ||

Idam catuttham chakkam.|| ||

'Cha vedanakaya veditabba'ti iti kho pan'etam vuttam,||
kinc'etam paticca vuttam.|| ||

Cakkhunca paticca rupe ca uppajjati cakkhuvinnanam,||
tinnam sangati phasso,||
phassa paccaya vedana.|| ||

Sotan ca paticca sadde ca uppajjati sotavinnanam,||
tinnam sangati phasso,||
phassa paccaya vedana ghananca paticca gandhe ca uppajjati ghanavinnanam,||
tinnam sangati phasso,||
phassa paccaya vedana.|| ||

Jivhanca paticca rase ca uppajjati jivhavinnanam,||
tinnam sangati phasso,||
phassa paccaya vedana.|| ||

Kayan ca paticca photthabbe ca uppajjati kayavinnanam,||
tinnam sangati phasso,||
phassa paccaya vedana.|| ||

Mananca paticca dhamme ca uppajjati manovinnanam.|| ||

Tinnam sangati phasso,||
phassa paccaya vedana.|| ||

'Cha vedanakaya veditabba'ti iti yam [282] tam vuttam.|| ||

Idam etam paticca vuttam.|| ||

Idam pancamam chakkam.|| ||

'Cha tanhakaya veditabba'ti iti kho pan'etam vuttam,||
kinc'etam paticca vuttam.|| ||

Cakkhunca paticca rupe ca uppajjati cakkhuvinnanam,||
tinnam sangati phasso,||
phassa-paccaya vedana,||
vedanapaccaya tanha.|| ||

Sotan ca paticca sadde ca uppajjati sotavinnanam,||
tinnam sangati phasso,||
phassa-paccaya vedana,||
vedanapaccaya tanha.|| ||

Ghananca paticca gandhe ca uppajjati ghanavinnanam,||
tinnam sangati phasso,||
phassa-paccaya vedana,||
vedanapaccaya tanha.|| ||

Jivhanca paticca rase ca uppajjati jivhavinnanam,||
tinnam sangati phasso,||
phassa-paccaya vedana,||
vedanapaccaya tanha.|| ||

Kayan ca paticca photthabbe ca uppajjati kayavinnanam,||
tinnam sangati phasso,||
phassa-paccaya vedana,||
vedanapaccaya tanha.|| ||

Mananca paticca dhamme ca uppajjati manovinnam,||
tinnam sangati phasso,||
phassa-paccaya vedana,||
vedanapaccaya tanha.|| ||

'Cha tanhakaya veditabba'ti iti yam tam vuttam,||
idame tam paticca vuttam.|| ||

Idam chattham chakkam.|| ||

Cakkhum attati yo vadeyya tam na upapajjati.|| ||

Cakkhussa uppadopi vayopi pannayati.|| ||

Yassa kho pana uppadopi vayopi pannayati,||
'atta me uppajjati ca veti ca'ti iccassa evamagatam hoti.|| ||

Tasma tam na upapajjati,||
cakkhum attati yo vadeyya.|| ||

Iti cakkhum anatta.|| ||

'Rupa atta'ti yo vadeyya tam na upapajjati.|| ||

Rupanam uppadopi vayopi pannayati.|| ||

Yassa kho pana uppadopi vayopi pannayati,||
'atta me uppajjati ca veti ca'ti iccassa evamagatam hoti.|| ||

Tasma tam na upapajjati rupa attati yo vadeyya.|| ||

Iti cakkhum anatta.|| ||

Rupa anatta.|| ||

Cakkhuvinnanam atta'ti yo vadeyya tam na upapajjati.|| ||

Cakkhuvinnanassa uppadopi vayopi pannayati.|| ||

Yassa kho pana uppadopi vayopi pannayati,||
'atta me uppajjati ca veti ca'ti iccassa evamagatam hoti.|| ||

Tasma tam na upapajjati 'cakkhuvinnanam atta'ti yo vadeyya.|| ||

Iti cakkhum anatta rupa anatta cakkhuvinnanam anatta.|| ||

Cakkhusamphasso atta'ti yo vadeyya tam na upapajjati.|| ||

Cakkhusamphassassa uppadopi vayopi pannayati.|| ||

Yassa kho pana uppadopi vayopi pannayati.|| ||

'Atta me uppajjati ca veti ca'ti iccassa evamagatam hoti.|| ||

Tasma tam na upapajjati cakkhusamphasso atta'ti yo vadeyya.|| ||

Iti cakkhum anatta,||
rupa anatta,||
cakkhuvinnanam anatta,||
cakkhusamphasso anatta.|| ||

'Vedana atta'ti yo vadeyya [283] tam na upapajjati.|| ||

Vedanaya uppadopi vayopi pannayati.|| ||

Yassa kho pana uppadopi vayopi pannayati,||
'atta me uppajjati ca veti ca'ti iccassa evamagatam hoti.|| ||

Tasma tam na upapajjati,||
vedana attati yo vadeyya.|| ||

Iti cakkhum anatta rupa anatta cakkhuvinnanam anatta cakkhusamphasso anatta.|| ||

Vedana anatta.|| ||

'Tanha atta'ti yo vadeyya tam na upapajjati.|| ||

Tanhaya uppadopi vayopi pannayati.|| ||

Yassa kho pana uppadopi vayopi pannayati,||
'atta me uppajjati ca veti ca'ti iccassa evamagatam hoti.|| ||

Tasma tam na upapajjati,||
'tanha atta'ti yo vadeyya.|| ||

Iti cakkhum anatta rupa anatta cakkhuvinnanam anatta cakkhusamphasso anatta,||
vedana anatta.|| ||

Tanha anatta.|| ||

Sotam attati yo vadeyya tam na upapajjati.|| ||

Sotassa uppadopi vayopi pannayati.|| ||

Yassa kho pana uppadopi vayopi pannayati,||
'atta me uppajjati ca veti ca'ti iccassa evamagatam hoti.|| ||

Tasma tam na upapajjati,||
sotam attati yo vadeyya.|| ||

Iti sotam anatta.|| ||

Ghanam attati yo vadeyya tam na upapajjati.|| ||

Ghanassa uppadopi vayopi pannayati.|| ||

Yassa kho pana uppadopi vayopi pannayati,||
'atta me uppajjati ca veti ca'ti iccassa evamagatam hoti.|| ||

Tasma tam na upapajjati,||
ghanam attati yo vadeyya.|| ||

Iti ghanam anatta jivhaattati yo vadeyya tam na upapajjati.|| ||

Jivhassa uppadopi vayopi pannayati.|| ||

Yassa kho pana uppadopi vayopi pannayati,||
'atta me uppajjati ca veti ca'ti iccassa evamagatam hoti.|| ||

Tasma tam na upapajjati,||
jivha attati yo vadeyya.|| ||

Iti jivha anatta.|| ||

Kayo attati yo vadeyya tam na upapajjati.|| ||

Kayassa uppadopi vayopi pannayati.|| ||

Yassa kho pana uppadopi vayopi pannayati,||
'atta me uppajjati ca veti ca'ti iccassa evamagatam hoti.|| ||

Tasma tam na upapajjati,||
kayam attati yo vadeyya.|| ||

Iti kayam anatta.|| ||

Mano attati yo vadeyya.|| ||

Tam na upapajjati.|| ||

Manassa uppadopi vayopi pannayati.|| ||

Yassa kho pana uppadopi vayopi pannayati.|| ||

'Atta me uppajjati ca ceti cati iccassa evamagatam hoti.|| ||

Tasma tam na upapajjati mano attati yo vadeyya.|| ||

Iti mano anatta.|| ||

'Dhamma atta'ti yo vadeyya.|| ||

Tam na upapajjati.|| ||

Dhammanam uppadopi vayopi pannayati.|| ||

Yassa kho pana uppadopi vayopi pannayati,||
'atta me uppajjati ca veti ca'ti iccassa evamagatam hoti.|| ||

Tasma tam na upapajjati.|| ||

'Dhamma atta'ti yo vadeyya.|| ||

Iti mano anatta dhamma anatta.|| ||

'Manovinnanam atta'ti yo vadeyya.|| ||

Tam na upapajjati.|| ||

Manovinnanassa uppadopi vayopi pannayati.|| ||

Yassa kho pana uppadopi vayopi pannayati,||
'atta me uppajjati ca veti ca'ti iccassa evamagatam hoti.|| ||

Tasma tam na upapajjati.|| ||

'Dhamma atta'ti yo vadeyya.|| ||

Iti mano anatta dhamma anatta,||
mano vinnanam anatta.|| ||

'Manosamphasso atta'ti yo vadeyya.|| ||

Tam na upapajjati.|| ||

Manosamphassassa uppadopi vayopi pannayati.|| ||

Yassa kho pana uppadopi vayopi pannayati,||
'atta me uppajjati ca veti ca'ti iccassa evamagatam hoti.|| ||

Tasma tam na upapajjati.|| ||

'Manosamphasso atta'ti yo vadeyya.|| ||

Iti mano anatta,||
dhamma anatta,||
manovinnanam anatta,||
manosamphasso anatta.|| ||

'Vedana atta'ti yo vadeyya.|| ||

Tam na upapajjati.|| ||

Vedanaya uppadopi vayopi pannayati.|| ||

Yassa kho pana [284] uppadopi vayopi pannayati,||
'atta me uppajjati ca veti ca'ti iccassa evamagatam hoti.|| ||

Tasma tam na upapajjati.|| ||

'Vedana atta'ti yo vadeyya.|| ||

Iti mano anatta,||
dhamma anatta,||
manovinnanam anatta,||
manosamphasso anatta,||
vedana anatta.|| ||

'Tanha atta'ti yo vadeyya.|| ||

Tam na upapajjati.|| ||

Tanhaya uppadopi vayopi pannayati.|| ||

Yassa kho pana uppadopi vayopi pannayati,||
'atta me uppajjati ca veti ca'ti iccassa evamagatam hoti.|| ||

Tasma tam na upapajjati.|| ||

'Tanha atta'ti yo vadeyya.|| ||

Iti mano anatta,||
dhamma anatta,||
manovinnanam anatta,||
manosamphasso anatta,||
vedana anatta,||
tanha anatta.|| ||

Ayam kho pana bhikkhave,||
sakkaya samudayagamini patipada: cakkhum 'etam mama,||
eso'ham asmi,||
eso me atta'ti samanupassati.|| ||

Rupe 'etam mama,||
eso'ham asmi,||
eso me atta'ti samanupassati.|| ||

Cakkhuvinnanam 'etam mama,||
eso'ham asmi,||
eso me atta'ti samanupassati.|| ||

Cakkhusamphassam etam mama,||
eso'ham asmi,||
eso me atta'ti samanupassati.|| ||

Vedanam 'etam mama,||
eso'ham asmi,||
eso me atta'ti samanupassati.|| ||

Tanham 'etam mama,||
eso'ham asmi,||
eso me atta'ti samanupassati.|| ||

Sotam 'etam mama,||
eso'ham asmi,||
eso me atta'ti samanupassati.|| ||

Ghanam 'etam mama,||
eso'ham asmi,||
eso me atta'ti samanupassati.|| ||

Jivham 'etam mama,||
eso'ham asmi,||
eso me atta'ti samanupassati.|| ||

Kayam 'etam mama,||
eso'ham asmi,||
eso me atta'ti samanupassati.|| ||

Manam 'etam mama,||
eso'ham asmi,||
eso me atta'ti samanupassati.|| ||

Dhamme 'etam mama,||
eso'ham asmi,||
eso me atta'ti samanupassati.|| ||

Manovinnanam 'etam mama,||
eso'ham asmi,||
eso me atta'ti samanupassati.|| ||

Manosamphassam etam mama,||
eso'ham asmi,||
eso me atta'ti samanupassati.|| ||

Vedanam 'etam mama,||
eso'ham asmi,||
eso me atta'ti samanupassati.|| ||

Tanham 'etam mama,||
eso'ham asmi,||
eso me atta'ti samanupassati.|| ||

Ayam kho pana bhikkhave,||
sakkaya nirodhagaminipatipada: cakkhum 'n'etam mama,||
neso'ham asmi,||
na m'eso atta'ti samanupassati.|| ||

Rupe 'n'etam mama,||
neso'ham asmi,||
na m'eso atta'ti samanupassati.|| ||

Cakkhuvinnanam 'n'etam mama,||
neso'ham asmi,||
na m'eso atta'ti samanupassati.|| ||

Cakkhusamphassam 'n'etam mama,||
neso'ham asmi,||
na m'eso atta'ti samanupassati.|| ||

Vedanam 'n'etam mama,||
neso'ham asmi,||
na m'eso atta'ti samanupassati.|| ||

Tanham 'n'etam mama,||
neso'ham asmi,||
na m'eso atta'ti samanupassati.|| ||

Sotam 'n'etam mama,||
neso'ham asmi,||
na m'eso atta'ti samanupassati.|| ||

Ghanam 'n'etam mama,||
neso'ham asmi,||
na m'eso atta'ti samanupassati.|| ||

Jivham 'n'etam mama,||
neso'ham asmi,||
na m'eso atta'ti samanupassati.|| ||

Kayam 'n'etam mama,||
neso'ham asmi,||
na neso atta'ti samanupassati.|| ||

Manam 'n'etam mama,||
neso'ham asmi,||
na m'eso atta'ti samanupassati.|| ||

Dhamme 'n'etam mama,||
|| ||

N'eso'ham asmi,||
na m'eso atta'ti samanupassati.|| ||

Manovinnanam 'n'etam mama,||
neso'ham asmi,||
na m'eso atta'ti samanupassati.|| ||

Manosamphassam n'etam mama,||
neso'ham asmi,||
na m'eso atta'ti samanupassati.|| ||

Vedanam [285] natam mama,||
neso'ham asmi,||
na m'eso atta'ti samanupassati.|| ||

Tanham 'n'etam mama,||
neso'ham asmi,||
na m'eso atta'ti samanupassati.|| ||

Cakkhunca bhikkhave,||
paticca rupe ca uppajjati cakkhuvinnanam.|| ||

Tinnam sangati phasso.|| ||

Phassapaccaya uppajjati vedayitam sukham va dukkham va adukkha-m-asukham va.|| ||

So sukhaya vedanaya phuttho samano abhinandati abhivadati ajjhosaya titthati.|| ||

Tassa raganusayo anuseti.|| ||

Dukkhaya vedanaya phuttho samano socati kilamati paridevati urattalimkandati sammoham apajjati.|| ||

Tassa patighanusayo anuseti.|| ||

Adukkhamasukhaya vedanaya phuttho samano tassa vedanaya samudayan ca atthangamanca assadan ca adinavan ca nissaranan ca yathabhutam nappajanati.|| ||

Tassa avijjanusayo anuseti.|| ||

So vata bhikkhave,||
sukhaya vedanaya raganusayam appahaya dukkhaya vedanaya patighanusayam appativinodetva adukkhamasukhaya vedanaya avijjanusayam asamuhanitva avijjam appahaya vijjam anuppadetva ditthe va dhamme dukkhassantakaro bhavissatiti n'etam thanam vijjati.|| ||

Sotan ca bhikkhave paticca sadde ca uppajjati sotavinnanam.|| ||

Tinnam sangati phasso.|| ||

Phassapaccaya uppajjati vedayitam sukham va dukkham va adukkha-m-asukham va.|| ||

So sukhaya vedanaya phuttho samano abhinandati abhivadati ajjhosaya titthati.|| ||

Tassa raganusayo anuseti.|| ||

Dukkhaya vedanaya phuttho samano socati kilamati paridevati urattalimkandati sammoham apajjati.|| ||

Tassa patighanusayo anuseti.|| ||

Adukkhamasukhaya vedanaya phuttho samano tassa vedanaya samudayan ca atthangamanca assadan ca adinavan ca nissaranan ca yathabhutam nappajanati.|| ||

Tassa avijjanusayo anuseti.|| ||

So vata bhikkhave,||
sukhaya vedanaya raganusayam appahaya dukkhaya vedanaya patighanusayam appativinodetva adukkhamasukhaya vedanaya avijjanusayam asamuhanitva avijjam appahaya vijjam anuppadetva ditthe va dhamme dukkhassantakaro bhavissatiti n'etam thanam vijjati.|| ||

Ghananca bhikkhave,||
paticca gandhe ca uppajjati ghanavinnanam.|| ||

Tinnam sangati phasso.|| ||

Phassapaccaya uppajjati vedayitam sukham va dukkham va adukkha-m-asukham va.|| ||

So sukhaya vedanaya phuttho samano abhinandati abhivadati ajjhosaya titthati.|| ||

Tassa raganusayo anuseti.|| ||

Dukkhaya vedanaya phuttho samano socati kilamati paridevati urattalimkandati sammoham apajjati.|| ||

Tassa patighanusayo anuseti.|| ||

Adukkhamasukhaya vedanaya phuttho samano tassa vedanaya samudayan ca atthangamanca assadan ca adinavan ca nissaranan ca yathabhutam nappajanati.|| ||

Tassa avijjanusayo anuseti.|| ||

So vata bhikkhave,||
sukhaya vedanaya raganusayam appahaya dukkhaya vedanaya patighanusayam appativinodetva adukkhamasukhaya vedanaya avijjanusayam asamuhanitva avijjam appahaya vijjam anuppadetva ditthe va dhamme dukkhassantakaro bhavissatiti n'etam thanam vijjati.|| ||

Jivhanca bhikkhave,||
paticca rase ca uppajjati jivhavinnanam.|| ||

Tinnam sangati phasso.|| ||

Phassapaccaya uppajjati vedayitam sukham va dukkham va adukkha-m-asukham va.|| ||

So sukhaya vedanaya phuttho samano abhinandati abhivadati ajjhosaya titthati.|| ||

Tassa raganusayo anuseti.|| ||

Dukkhaya vedanaya phuttho samano socati kilamati paridevati urattalimkandati sammoham apajjati.|| ||

Tassa patighanusayo anuseti.|| ||

Adukkhamasukhaya vedanaya phuttho samano tassa vedanaya samudayan ca atthangamanca assadan ca adinavan ca nissaranan ca yathabhutam nappajanati.|| ||

Tassa avijjanusayo anuseti.|| ||

So vata bhikkhave,||
sukhaya vedanaya raganusayam appahaya dukkhaya vedanaya patighanusayam appativinodetva adukkhamasukhaya vedanaya avijjanusayam asamuhanitva avijjam appahaya vijjam anuppadetva ditthe va dhamme dukkhassantakaro bhavissatiti n'etam thanam vijjati.|| ||

Kayan ca bhikkhave,||
paticca photthabbe ca uppajjati kayavinnanam.|| ||

Tinnam sangati phasso.|| ||

Phassapaccaya uppajjati vedayitam sukham va dukkham va adukkha-m-asukham va.|| ||

So sukhaya vedanaya phuttho samano abhinandati abhivadati ajjhosaya titthati.|| ||

Tassa raganusayo anuseti.|| ||

Dukkhaya vedanaya phuttho samano socati kilamati paridevati urattalimkandati sammoham apajjati.|| ||

Tassa patighanusayo anuseti.|| ||

Adukkhamasukhaya vedanaya phuttho samano tassa vedanaya samudayan ca atthangamanca assadan ca adinavan ca nissaranan ca yathabhutam nappajanati.|| ||

Tassa avijjanusayo anuseti.|| ||

So vata bhikkhave,||
sukhaya vedanaya raganusayam appahaya dukkhaya vedanaya patighanusayam appativinodetva adukkhamasukhaya vedanaya avijjanusayam asamuhanitva avijjam appahaya vijjam anuppadetva ditthe va dhamme dukkhassantakaro bhavissatiti n'etam thanam vijjati.|| ||

Mananca bhikkhave,||
paticca dhamme ca uppajjati manovinnanam.|| ||

Tinnam sangati phasso.|| ||

Phassapaccaya uppajjati vedayitam sukham va dukkham va adukkha-m-asukham va.|| ||

So sukhaya vedanaya phuttho samano abhinandati abhivadati ajjhosaya titthati.|| ||

Tassa raganusayo anuseti.|| ||

Dukkhaya vedanaya phuttho samano socati kilamati paridevati urattalimkandati sammoham apajjati,||
tassa patighanusayo anuseti.|| ||

Adukkhamasukhaya vedanaya phuttho samano tassa vedanaya samudayan ca atthangamanca assadan ca adinavan ca nissaranan ca yathabhutam nappajanati.|| ||

Tassa avijjanusayo anuseti.|| ||

So vata bhikkhave,||
sukhaya vedanaya raganusayam appahaya dukkhaya vedanaya patighanusayam appativinodetva adukkhamasukhaya vedanaya avijjanusayam asamuhanitva avijjam appahaya vijjam anuppadetva ditthe va dhamme dukkhassantakaro bhavissatiti n'etam thanam vijjati.|| ||

[286] Cakkhunca kho bhikkhave,||
paticca rupe ca uppajjati cakkhuvinnanam.|| ||

Tinnam sangati phasso.|| ||

Phassapaccaya uppajjati vedayitam sukham va dukkham va adukkha-m-asukham va.|| ||

So sukhaya vedanaya phuttho samano nabhinandati,||
nabhivadati,||
najjhosaya titthati.|| ||

Tassa raganusayo nanuseti.|| ||

Dukkhaya vedanaya phuttho samano na socati,||
na kilamati,||
na paridevati,||
na urattalimkandati,||
na sammoham apajjati,||
tassa patighanusayo nanuseti.|| ||

Adukkhamasukhaya vedanaya phuttho samano tassa vedanaya samudayan ca atthangamanca assadan ca adinavan ca nissaranan ca yathabhutam pajanati.|| ||

Tassa avijjanusayo nanuseti.|| ||

So vata bhikkhave,||
sukhaya vedanaya raganusayam pahaya dukkhaya vedanaya patighanusayam pativinodetva adukkhamasukhaya vedanaya avijjanusayam samuhanitva avijjam pahaya vijjam uppadetva ditthe va dhamme dukkhassantakaro bhavissatiti thaname tam vijjati.|| ||

Sotan ca bhikkhave,||
paticca sadde ca uppajjati sotavinnanam.|| ||

Tinnam sangati phasso,||
phassa-paccaya uppajjati vedayitam sukham va dukkham va adukkha-m-asukham va.|| ||

So sukhaya vedanaya phuttho samano nabhinandati,||
nabhivadati,||
najjhosaya titthati.|| ||

Tassa raganusayo nanuseti.|| ||

Dukkhaya vedanaya phuttho samano na socati,||
na kilamati,||
na paridevati,||
na urattalimkandati,||
na sammoham apajjati.|| ||

Tassa patighanusayo nanuseti.|| ||

Adukkhamasukhaya vedanaya phuttho samano tassa vedanaya samudayan ca atthangamanca assadan ca adinavan ca nissaranan ca yathabhutam pajanati.|| ||

Tassa avijjanusayo nanuseti.|| ||

So vata bhikkhave,||
sukhaya vedanaya raganusayam pahaya dukkhaya vedanaya patighanusayam pativinodetva adukkhamasukhaya vedanaya avijjanusayam samuhanitva avijjam pahaya vijjam uppadetva ditthe va dhamme dukkhassantakaro bhavissatiti thaname tam vijjati.|| ||

Ghananca bhikkhave,||
paticca gandhe ca uppajjati ghanavinnanam.|| ||

Tinnam sangati phasso,||
phassa-paccaya uppajjati vedayitam sukham va dukkham va adukkha-m-asukham va.|| ||

So sukhaya vedanaya phuttho samano nabhinandati,||
nabhivadati,||
najjhosaya titthati.|| ||

Tassa raganusayo nanuseti.|| ||

Dukkhaya vedanaya phuttho samano na socati,||
na kilamati,||
na paridevati,||
na urattalimkandati,||
na sammoham apajjati.|| ||

Tassa patighanusayo nanuseti.|| ||

Adukkhamasukhaya vedanaya phuttho samano tassa vedanaya samudayan ca atthangamanca assadan ca adinavan ca nissaranan ca yathabhutam pajanati.|| ||

Tassa avijjanusayo nanuseti.|| ||

So vata bhikkhave,||
sukhaya vedanaya raganusayam pahaya dukkhaya vedanaya patighanusayam pativinodetva adukkhamasukhaya vedanaya avijjanusayam samuhanitva avijjam pahaya vijjam uppadetva ditthe va dhamme dukkhassantakaro bhavissatiti thaname tam vijjati.|| ||

Jivhanca bhikkhave,||
paticca rase ca uppajjati jivhavinnanam.|| ||

Tinnam sangati phasso,||
phassa-paccaya uppajjati vedayitam sukham va dukkham va adukkha-m-asukham va.|| ||

So sukhaya vedanaya phuttho samano nabhinandati,||
nabhivadati,||
najjhosaya titthati.|| ||

Tassa raganusayo nanuseti.|| ||

Dukkhaya vedanaya phuttho samano na socati,||
na kilamati,||
na paridevati,||
na urattalimkandati,||
na sammoham apajjati.|| ||

Tassa patighanusayo nanuseti.|| ||

Adukkhamasukhaya vedanaya phuttho samano tassa vedanaya samudayan ca atthangamanca assadan ca adinavan ca nissaranan ca yathabhutam pajanati.|| ||

Tassa avijjanusayo nanuseti.|| ||

So vata bhikkhave,||
sukhaya vedanaya raganusayam pahaya dukkhaya vedanaya patighanusayam pativinodetva adukkhamasukhaya vedanaya avijjanusayam samuhanitva avijjam pahaya vijjam uppadetva ditthe va dhamme dukkhassantakaro bhavissatiti thaname tam vijjati.|| ||

Kayan ca bhikkhave,||
paticca photthabbe ca uppajjati kayavinnanam.|| ||

Tinnam sangati phasso,||
phassa-paccaya uppajjati vedayitam sukham va dukkham va adukkha-m-asukham va.|| ||

So sukhaya vedanaya phuttho samano nabhinandati,||
nabhivadati,||
najjhosaya titthati.|| ||

Tassa raganusayo nanuseti.|| ||

Dukkhaya vedanaya phuttho samano na socati,||
na kilamati,||
na paridevati,||
na urattalimkandati,||
na sammoham apajjati.|| ||

Tassa patighanusayo nanuseti.|| ||

Adukkhamasukhaya vedanaya phuttho samano tassa vedanaya samudayan ca atthangamanca assadan ca adinavan ca nissaranan ca yathabhutam pajanati.|| ||

Tassa avijjanusayo nanuseti.|| ||

So vata bhikkhave,||
sukhaya vedanaya raganusayam pahaya dukkhaya vedanaya patighanusayam pativinodetva adukkhamasukhaya vedanaya avijjanusayam samuhanitva avijjam pahaya vijjam uppadetva ditthe va dhamme dukkhassantakaro bhavissatiti thaname tam vijjati.|| ||

|| ||

Mananca bhikkhave,||
paticca dhamme ca uppajjati manovinnanam.|| ||

Tinnam sangati phasso,||
phassa-paccaya uppajjati vedayitam sukham va dukkham va adukkha-m-asukham va.|| ||

So sukhaya vedanaya phuttho samano nabhinandati,||
nabhivadati,||
najjhosaya titthati.|| ||

Tassa raganusayo nanuseti.|| ||

Dukkhaya vedanaya phuttho samano na socati,||
na kilamati,||
na paridevati,||
na urattalimkandati,||
na sammoham apajjati.|| ||

Tassa patighanusayo nanuseti.|| ||

Adukkhamasukhaya vedanaya phuttho samano tassa vedanaya samudayan ca atthangamanca assadan ca adinavan ca nissaranan ca yathabhutam pajanati.|| ||

Tassa avijjanusayo nanuseti.|| ||

So vata bhikkhave,||
sukhaya vedanaya raganusayam pahaya dukkhaya vedanaya patighanusayam pativinodetva adukkhamasukhaya vedanaya avijjanusayam samuhanitva avijjam pahaya vijjam uppadetva ditthe va dhamme dukkhassantakaro bhavissatiti thaname tam vijjati.|| ||

|| ||

Evam passam bhikkhave,||
Sutava ariyasavako cakkhusmim nibbindati.|| ||

Rupesu nibbindati.|| ||

Cakkhuvinnane nibbindati.|| ||

Cakkhusamphasse nibbindati.|| ||

Vedanaya nibbindati tanhaya nibbindati.|| ||

Sotasmim nibbindati.|| ||

Saddesu nibbindati.|| ||

Sotavinnane nibbindati.|| ||

Sotasamphasse nibbindati.|| ||

Vedanaya nibbindati tanhaya nibbindati.|| ||

Ghanasmim nibbindati.|| ||

Gandhesu nibbindati.|| ||

Ghanavinnane nibbindati.|| ||

Ghanasamphasse nibbindati.|| ||

Vedanaya nibbindati tanhaya nibbindati.|| ||

Jivhaya nibbindati.|| ||

Rasesu nibbindati.|| ||

Jivhavinnane nibbindati.|| ||

Jivhasamphasse nibbindati.|| ||

Vedanaya nibbindati tanhaya nibbindati.|| ||

Kayasmim nibbindati.|| ||

Photthabbesu nibbindati.|| ||

Kayavinnane nibbindati.|| ||

Kayasamphasse nibbindati.|| ||

Vedanaya nibbindati tanhaya nibbindati.|| ||

Manasmim nibbindati.|| ||

Dhammesu nibbindati.|| ||

Manovinnane nibbindati.|| ||

Manosamphasse nibbindati.|| ||

Vedanaya nibbindati tanhaya nibbindati.|| ||

Nibbindam [287] virajjati,||
viraga vimuccati,||
vimuttasmim vimuttamiti nanam hoti: 'khina jati,||
vusitam brahmacariyam,||
katam karaniyam,||
naparam itthattaya'ti pajanati ti.|| ||

Idam avoca Bhagava.|| ||

Attamana te bhikkhu Bhagavato bhasitam abhinandunti.|| ||

Imasminca kho pana veyyakara-nasmim bhannamane satthimattanam bhikkhunam anupadaya asavehi cittani vimuccimsuti.|| ||

Cha chakka suttam chattham


 

Contact:
E-mail
Copyright Statement