Samyutta Nikaya Masthead


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 


Samyutta Nikaya
I. Sagatha Vagga

Sakka Samyutta

Suttas 1-25

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.

 


 

Sutta 1

Suvira Suttam

[1.1][rhyc][bodh] [216] Evam me sutam||
Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame. Tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi bhikkhavoti. Bhadante ti te bhikkhu Bhagavato paccassosum. Bhagava etad avoca:|| ||

Bhutapubbam bhikkhave asura deve abhiyamsu. Atha kho bhikkhave Sakko devanam indo suviram devaputtam amantesi. Ete tata suvira, asura deve abhiyanti. Gaccha, tata suvira, asure paccuyyahiti. Evam bhaddam tavati kho bhikkhave suviro devaputto sakkassa devanamindassa patissutva pamadam apadesi.|| ||

Dutiyam pi kho bhikkhave Sakko devanam indo suviram devaputtam amantesi: ete tata suvira, asura deve abhiyanti. Gaccha tata suvira, asure paccuyyahiti. Evam bhaddam tavati kho bhikkhave suviro devaputto sakkassa devanamindassa patissutva dutiyam pi3 pamadam apadesi.|| ||

Tatiyam pi kho bhikkhave Sakko devanam indo suviram devaputtam amantesi: ete tata suvira, asura deve abhiyanti. Gaccha tata suvira, asure paccuyyahiti. Evam bhaddam tavati kho bhikkhave suviro devaputto sakkassa devanamindassa patissutva tatiyam pi4 pamadam apadesi.|| ||

[217] atha kho bhikkhave Sakko devanam indo suviram devaputtam gathaya ajjhabhasi:|| ||

Anutthaham avayamam sukham yatradhigacchati,||
Suvira tattha gacchahi manca tattheva papayati.|| ||

(Suviro:)||
Alasassa anutthata na ca kiccani karaye,||
Sabbakamasamiddhassa tamme sakka varam disati|| ||

(Sakko:)||
Yatthalaso anutthata accantam sukhamedhati,||
Suvira tattha gacchahi manca tattheva papayati.|| ||

(Suviro:)||
Akammuna devasettha sakka vindemu yam sukham,||
Asokam anupayasam tamme sakka varam disati,|| ||

(Sakko:)||
Sace atthi akammena koci kvaci na jivati,||
Nibbanassa hi so maggo suvira tattha gacchahi manca tattheva papayati.|| ||

So hi nama bhikkhave, Sakko devanam indo sakam punnaphalam upajivamano devanam Tavatimsanam issariyadhipaccam rajjam karento utthanaviriyassa vannavadi bhavissati. Idha kho tam bhikkhave sobhetha, yam tumhe evam svakkhate dhamma-vinaye pabbajita samana utthaheyyatha ghateyyatha vayameyyatha appattassa pattiya anadigatassa adhigamaya asacchikatassa sacchikiriyayati.|| ||

 

§

 

Sutta 2

Susima Suttam

[2.1][rhyc][bodh] Evam me sutam||
Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame. Tatra kho Bhagava Bhikkhu amantesi bhikkhavoti, Bhadante ti te bhikkhu Bhagavato paccassosum. Bhagava etad avoca:|| ||

Bhutapubbam bhikkhave asura deve abhiyamsu. Atha kho bhikkhave Sakko devanam indo susimam7 devaputtam amantesi: ete tata susima, asura deve abhiyanti. Gaccha tata susima, asure paccuyyahiti. Evam bhaddantavati kho bhikkhave susimo devaputto sakkassa devanamindassa patissutva pamadam apadesi.|| ||

[218] dutiyam pi kho bhikkhave Sakko devanam indo susimam devaputtam amantesi. Ete tata susima, asura deve abhiyanti. Gaccha tata susima, asure paccuyyahiti. Evam bhaddantavati kho bhikkhave susimo devaputto sakkassa devanamindassa patissutva pamadam apadesi.|| ||

Tatiyam pi kho bhikkhave Sakko devanam indo susimam devaputtam amantesi. Ete tata susima, asura deve abhiyanti. Gaccha tata susima, asure paccuyyahiti. Evam bhaddantavati kho bhikkhave susimo devaputto sakkassa devanamindassa patissutva pamadam apadesi. Atha kho bhikkhave Sakko devanam indo susimam devaputtam gathaya ajandhabhasi.|| ||

Anutthaham avayamam sukham yatradhigacchati,||
Susima tattha gacchahi manca tattheva papayati.|| ||

(Susimo:)||
Alasassa anutthata na ca kiccani karaye,||
Sabbakamasamiddhassa tamme sakka varam disati,|| ||

(Sakko:)||
Yatthalaso anutthata accantam sukhamedhati,||
Susima tattha gacchahi manca tattheva papayati.|| ||

(Susimo:)||
Akammuna devasettha sakka vindemu yam sukham,||
Asokam anupayasam tamme sakka varam disati.|| ||

(Sakko:)||
Sace atthi akammena koci kvaci na jivati,||
Nibbanassa hi so maggo susima tattha gacchahi manca tattheva papayati.|| ||

So hi nama bhikkhave Sakko devanam indo sakam punnaphalam upajivamano devanam Tavatimsanam issariyadhipaccam rajjam karento utthanaviriyassa vannavadi bhavissati. Idha kho tam bhikkhave sobhetha, yam tumhe evam svakkhate dhamma-vinaye pabbajita samana utthaheyyatha ghateyyatha vayameyyatha appattassa pattiya anadhigatassa adhigamaya asacchikatassa sacchikiriyayati.|| ||

 

§

 

Sutta 3

Dhajagga Suttam

[3.1][rhyc][bodh][than][piya] Evam me sutam||
Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame. Tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi bhikkhavoti, Bhadante ti te bhikkhu Bhagavato paccassosum. Bhagava etad avoca:|| ||

Bhutapubbam bhikkhave devasurasangamo samupabbulho ahosi. Atha kho bhikkhave Sakko devanam indo deve Tavatimse amantesi: sace marisa devanam sangamagatanam [219] uppajjeyya bhayam va chambhitattam va lomahamso va mameva tasmim samaye dhajggam ullokeyyatha. Mamam hi vo dhajaggam ullokayatam yam bhavissati bhayam va chambhitattam va lomahamso va, so pahiyyissati.|| ||

No ce me dhajaggam ullokeyyatha, atha pajapatissa devarajassa dhajaggam ullokeyyatha. Pajapatissa hi vo devarajassa dhajaggam ullokayatam yam bhavissati bhayam va chambhitattam va lomahamso va, so pahiyyissati.|| ||

No ce pajapatissa devarajassa dhajaggam ullokeyyatha, atha varunassa devarajassa dhajaggam ullokeyyatha. Varunassa hi vo devarajassa dhajaggam ullokayatam yam bhavissati bhayam va chambhitattam va, lomahamso va, so pahiyyissati.|| ||

No ve varunassa devarajassa dhajaggam ullokeyyatha, atha isanassa devarajassa dhajaggam ullokeyyatha. Isanassa hi vo devarajassa dhajaggam ullokayatam yam bhavissati bhayam va chambhitattam va lomahamso va, so pahiyyissati.|| ||

Tam kho pana bhikkhave sakkassa va devanamindassa dhajaggam ullokayatam, pajapatissa va devarajassa dhajaggam ullokayatam, varunassa va devarajassa dhajaggam ullokayatam, isanassa va devarajassa dhajaggam ullokayatam, yam bhavissati bhayam va chambhitattam va lomahamso va, so pahiyethapi nopi pahiyetha. Tam kissa hetu? Sakko hi bhikkhave devanam indo avitarago avitadoso avitamoho bhirucchamhi utrasi palayiti.|| ||

Aham ca kho bhikkhave evam vadami: sace tumhakam bhikkhave arannagatanam va rukkhamulagatanam va sunnagaragatanam va uppajjeyya bhayam va chambhitattam va lomahamso va, mameva tasmim samaye anussareyyatha."|| ||

Iti pi so Bhagava araham Samma-sambuddho vijja-carana-sampanno sugato loka-vidu anuttaro purisadammasarathi sattha deva-manussanam buddho Bhagava" ti.mamam hi vo bhikkhave anussaratam yam bhavissati bhayam va chambhitattam va lomahamso va, so pahiyyissati.|| ||

[220] no ce mam anussareyyatha, atha dhammam anussareyyatha: "svakkhato Bhagavata dhammo sanditthiko akaliko ehipassiko opanayiko paccattam veditabbo vinnuhi" ti. Dhammam hi vo bhikkhave anussaratam yam bhavissati bhayam va chambhitattam va lomahamso va, so pahiyyissati.|| ||

No ce dhammam anussareyyatha, atha sangham anussareyyatha: " supatipanno Bhagavato savakasangho. Ujupatipanno Bhagavato savakasangho. nayapatipanno Bhagavato savakasangho. Samicipatipanno Bhagavato savakasangho. Yad idam cattari purisayugani, attha purisapuggala, esa Bhagavato savakasangho ahuneyyo pahuneyyo dakkhineyyo anjalikaraniyo anuttaram punnakkhettam lokassa'ti. Sangham hi vo bhikkhave anussaratam yam bhavissati bhayam va chambhitattam va lomahamso va so pahiyyissati.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Tathagato hi bhikkhave araham Samma-sambuddho vitarago vitadoso vitamoho abhiru acchamhi anutrasi apalayiti.|| ||

Idam avoca Bhagava. Idam vatva sugato athaparam etad avoca sattha:|| ||

Aranne rukkhamule va sunnagareva1 bhikkhavo,||
Anussaretha samBuddham bhayam tumahaka no siya.|| ||

No ce Buddham sareyyatha lokajettham narasabham,||
Atha dhammam sareyyatha niyyanikam sudesitam.|| ||

No ce dhammam sareyyatha niyyanikam sudesitam,||
Atha sangham sareyyatha punnakkhettam anuttaram.|| ||

Evam Buddham sarantanam dhammam sanghanca bhikkhavo,||
Bhayam va chambhitattam va lomahamso na hessati ti.|| ||

 

§

 

Sutta 4

Vepacitti Suttam

[4.1][rhyc][bodh][than] Evam me sutam||
Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame. Tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi bhikkhavoti. Bhadante ti te bhikkhu Bhagavato paccassosum. Bhagava etad avoca:|| ||

[221] bhutapubbam bhikkhave devasurasangamo samupabbulho ahosi. Atha kho bhikkhave vepacitti asurindo asure amantesi: sace marisa devasurasangame samupabbulhe asura jineyyum, deva parajeyyum, yena tam sakkam devanamindam kanthapancamehi bandhanehi bandhitva mama santike aneyyatha asurapuranti.|| ||

Sakko pi kho bhikkhave devanam indo deve Tavatimse amantesi.|| ||

Sace marisa devasurasangame samupabbulhe deva jineyyum, asura parajeyyum, yena tam vepacittim asurindam kanthapancamehi bandhanehi bandhitva mama santike aneyyatha sudhammam sabhanti.|| ||

Tasmim kho pana bhikkhave sangame deva jinimsu. Asura parajimsu. Atha kho bhikkhave deva Tavatimsa vepacittim asurindam kanthapancamehi bandhanehi bandhitva sakkassa devanamindassa santike anesum sudhammam sabham.|| ||

Tatra sudam bhikkhave vepacitti asurindo kanthapancamehi bandhanehi baddho sakkam devanamindam sudhammam sabham pavisantan ca nikkhamantan ca asabbhahi pharusahi vacahi akkosati, paribhasati.|| ||

Atha kho bhikkhave matali sangahako sakkam devanamindam gathaya2 ajjhabhasi:|| ||

Bhaya nu mathava sakka dubbalya no titikkhasi,||
Sunanto pharusam vacam sammukha vepacittinoti.|| ||

(Sakko:)||
Naham bhaya na dubbalya khamami vepacittino,||
Kathanhi madiso vinnu balena patisamyujeti.|| ||

Bhiyyo bala pabhijjeyyum no c'assa patisedhako Tasma bhusena dandena dhiro balam nisedhayeti.|| ||

Etad eva aham manne balassa patisedhanam,||
Param sankupitam natva yo sato upasammati ti.|| ||

(Matali:)||
Etad eva titikkhaya vajjam passami vasava,||
Yada nam mannati balo bhaya myayam titikkhati,||
Ajjharuhati dummedho golva bhiyyo palayinanti.|| ||

(Sakko:)||
[222] Kamam mannatu va ma va bhaya myayam titikkhati,||
Sadatthaparama attha khantya bhiyyo na vijjati.|| ||

Yo have balava santo dubbalassa titikkhati,||
Tamahu paramam khantim niccam khamati dubbalo.|| ||

Abalantam balam ahu yassa balabalam balam,||
Balassa7 dhammaguttassa pativatta na vijjati.|| ||

Tass'eva tena papiyo yo kuddham patikujjhati,||
Kuddham appatikujjhanto sangamam jeti dujjayam.|| ||

Ubhinnamattham carati attano ca parassa ca,||
Param samkupitam natva yo sato upasammati.|| ||

Ubhinnam tikicchantanam1 attano ca parassa ca,||
Jana mannanti baloti ye Dhammassa akovidati|| ||

So hi nama bhikkhave Sakko devanam indo sakam punnaphalam upajivamano devanam Tavatimsanam issariyadhipaccam rajjam karento khantisoraccassa vannavadi bhavissati " idha kho tam bhikkhave sobhetha, yam tumhe evam svakkhate dhamma-vinaye pabbajita samana khama ca bhaveyyatha sorata ca" ti.|| ||

 

§

 

Sutta 5

Subhasitajaya Suttam

[5.1][rhyc][bodh][than] Evam me sutam||
Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame. Tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi bhikkhavoti. Bhadante ti te bhikkhu Bhagavato paccassosum. Bhagava etad avoca:|| ||

Bhutapubbam bhikkhave devasurasangamo samupabbulho ahosi. Atha kho bhikkhave vepacitti asurindo sakkam devanamindam etad avoca: hotu devanaminda subhasitena jayoti. Hotu vepacitti subhasitena jayoti.|| ||

Atha kho bhikkhave deva ca asura ca parisajje thapesum: ime no subhasitam dubbhasitam ajanissanti ti.|| ||

Atha kho bhikkhave vepacitti asurindo sakkam devanamindam etad avoca: bhana devanaminda gathanti.|| ||

Evam vutte bhikkhave Sakko devanam indo vepacittim asurindam etad avoca: tumhe khvettha vepacitti, pubbadeva. Bhana vepacitti, gathanti. [223] evam vutte bhikkhave vepacitti asurindo imam gatham abhasi.|| ||

Bhiyyo bala pabhijjeyyum no c'assa patisedhako,||
Tasma bhusena dandena dhiro balam nisedhayeti.|| ||

Bhasitaya kho pana bhikkhave vepacittina asurindena gathaya asura anumodimsu, deva tunhi ahesum.|| ||

Atha kho bhikkhave vepacitti asurindo sakkam devanamindam etad avoca: bhana devanaminda gathanti. Evam vutte bhikkhave Sakko devanam indo imam gatham abhasi:|| ||

Etad eva aham manne balassa patisedhanam,||
Param samkupitam natva yo sato upasammati ti.|| ||

Bhasitaya kho pana bhikkhave Sakkena devanam indena gathaya deva anumodimsu. Asura tunhi ahesum.|| ||

Atha kho bhikkhave Sakko devanam indo vepacittim asurindam etad avoca: bhana vepacitti gathanti. Evam vutte bhikkhave vepacitti asurindo imam gatham abhasi:|| ||

Etad eva titikkhaya vajjam passami vasava,||
Yada nam mannati balo bhaya myayam titikkhati,||
Ajjharuhati dummedho golva bhiyyo palayinanti.|| ||

Bhasitaya kho pana bhikkhave vepacittina asurindena gathaya asura anumodimsu. Deva tunhi ahesum.|| ||

Atha kho bhikkhave vepacitti asurindo sakkam devanamindam etad avoca: bhana devanaminda gathanti.|| ||

Evam vutte bhikkhave Sakko devanam indo ima gathayo abhasi:|| ||

Kamam mannatu va ma va bhaya myayam titikkhati,||
Sadatthaparama attha khantya bhiyyo na vijjati.|| ||

Yo have balava santo dubbalassa titikkhati,||
Tamahu paramam khantim niccam khamati dubbalo.|| ||

Abalantam balam ahu yassa balabalam balam,||
Balassa dhammaguttassa pativatta na vijjati.|| ||

Tass'eva tena papiyo yo kuddham patikujjhati,||
Kuddham appatikujjhanto sangamam jeti dujjayam.|| ||

Ubhinnamattham carati attano ca parassa ca,||
Param sankupitam natva yo sato upasammati.|| ||

[224] Ubhinnam tikicchantanam attano ca parassa ca,||
Jana mannanti baloti ye Dhammassa akovidati.|| ||

Bhasitasu kho pana bhikkhave Sakkena donamindena gathasu deva anumodimsu, asura tunhi ahesum|| ||

Atha kho bhikkhave devananca asurananca parisajja etad avocum: bhasita kho vepacittina asurindena gathayo. Ta ca kho sadandavacara sasatthavacara iti bhandanam iti viggahoti iti kalaho. Bhasita kho pana Sakkena devanam indena gathayo. Ta ca kho adandavacara asatthavacara iti abhandanam iti aviggaho iti akalaho. Sakkassa devanamindassa subhasitena jayoti.|| ||

Iti kho bhikkhave sakkassa devanamindassa subhasitena jayo ahosi ti.|| ||

 

§

 

Sutta 6

Kulavaka Suttam

[6.1][rhyc][bodh] Evam me sutam||
Ekam samayam Savatthiyam-||
Bhutapubbam bhikkhave devasurasangamo samupabbulho ahosi. Tasmim kho pana bhikkhave sangame asura jinimsu, deva parajimsu.|| ||

Parajita ca kho bhikkhave deva apayamsveva uttarena mukha, abhiyamsveva ne asura. Atha kho bhikkhave Sakko devanam indo matali sangahakam gathaya ajjhabhasi:|| ||

Kulavaka matali simbalismim isamukhena parivajjayassu,||
Kamam cajama asuresu panam mayime dija vikulavaka2 ahesunti.|| ||

Evam bhaddantavati kho bhikkhave matali sangahako sakkassa devanamindassa patissutva sahassayuttam ajannaratham paccudavattesi.|| ||

Atha kho bhikkhave asuranam etad ahosi: paccudavatto kho dani sakkassa devanamindassa sahassayutto [225] ajannaratho.|| ||

Dutiyam pi kho deva asurehi sangamessantiti bhita asurapurameva pavisimsu.|| ||

Iti kho bhikkhave sakkassa devanamindassa dhammen'eva jayo ahosi.|| ||

 

§

 

Sutta 7

Nadubbhiya Suttam

[7.1][rhyc][bodh] Evam me sutam||
Ekam samayam Savatthiyam -||
Bhutapubbam bhikkhave sakkassa devanamindassa rahogatassa patisallinassa evam cetaso parivitakko udapadi: yopi me assa paccatthiko tassa paham na dubbheyyanti.|| ||

Atha kho bhikkhave vepacitti asurindo sakkassa devanamindassa cetasa cetoparivitakka mannaya yena Sakko devanam indo ten'upasankami.|| ||

Addasa kho bhikkhave Sakko devanam indo vepacittim asurindam duratova agacchantam. Disvana vepacittim asurindam etad avoca: tittha vepacitti gahitositi.|| ||

Yad eva te marisa pubbe cittam tad eva tvam marisa pahasiti. Sapassu ca me vepacitti adubbhayati.|| ||

Yam musabhanato papam yam papam1 ariyupavadino,||
Mittadduno ca yam papam yam papam akatannuno,||
Tameva papam phusati yo te dubbhe sujampati ti.|| ||

 

§

 

Sutta 8

Verocanaasurinda Suttam

[8.1][rhyc][bodh] Evam me sutam||
Ekam samayam Savatthiyam-||
Tena kho pana samayena Bhagava divaviharagato hoti patisallino. Atha kho Sakko ca devanam indo verocano ca asurindo yena Bhagava ten'upasankamimsu. Upasankamitva paccekam dvarabaham atthamsu. Atha kho verocano asurindo Bhagavato santike imam gatham abhasi:|| ||

Vayametheva puriso yava atthassa nipphada,||
Nipphannasobhino attha verocanavaco idanti.|| ||

(Sakko:)||
[226] Vayametheva puriso yava atthassa nipphada,||
Nipphannasobhino attha3 khantya bhiyyo na vijjati ti.|| ||

(Verovano:)||
Sabbe satta atthajata tattha tattha yatharaham,||
Samyogaparamatv eva sambhoga sabbapaninam,||
Nipphannasobhino attha verocanavaco idanti.|| ||

(Sakko:)||
Sabbe satta atthajata tattha tattha yatharaham,||
Samyogaparamatv eva sambhoga sabbapaninam,||
Nipphannasobhino attha khantya bhiyo na vijjati ti.|| ||

 

§

 

Sutta 9

Arannayatanaisi Suttam

[9.1][rhyc][bodh] Evam me sutam||
Ekam samayam Savatthiyam-||
Bhutapubbam bhikkhave sambahula isayo silavanto kalyanadhamma arannayatane pannakutisu sammanti. Atha kho bhikkhave Sakko ca devanam indo vepacitti ca asurindo yena te isayo silavanto kalyanadhamma ten'upasankamimsu.|| ||

Atha kho bhikkhave vepacitti asurindo ataliyo upahana arohitva khaggam olaggetva chattena dariyamanena aggadvarena assamam pavisitva te isayo silavante kalyanadhamme apabyamato karitva atikkami.|| ||

Atha kho bhikkhave Sakko devanam indo ataliyo upahana orohitva khaggam annesam datva chattam apanametva dvaren'eva assamam pavisitva te isayo silavante kalyanadhamme anuvatam panjaliko namassamano atthasi. Atha kho bhikkhave te isayo silavanto kalyanadhamma sakkam devanamindam gathaya ajjhabhasimsu:|| ||

Gandho isinam ciradikkhitanam1 kaya cuto gacchati malutena,||
Ito patikkama sahassanetta gandho isinam asuci devarajati.|| ||

Gandho isinam ciradikkhitanam kaya cuto gacchatu malutena,||
Sucitrapuppham sirasmim va malam [227] gandham etam patikankhama bhante, na hettha deva patikkulasanninoti.|| ||

 

§

 

Sutta 10

Isayosamuddaka Suttam

[10.1][rhyc][bodh] Evam me sutam||
Ekam samayam Savatthiyam - Bhutapubbam bhikkhave sambahula isayo silavanto kalyanadhamma samuddatire pannakutisu sammanti.|| ||

Tena kho pana samayena bhikkhave devasurasangamo samupabbulho ahosi, atha kho bhikkhave tesam isinam silavantanam kalyanadhammanam etad ahosi. Dhammika kho deva, adhammika asura. Siya pi no asurato bhayam. Yannuna mayam sambaram asurindam upasankamitva abhayadakkhinam yaceyyamati.|| ||

Atha kho bhikkhave te isayo silavanto kalyanadhamma seyyathapi nama balava puriso samminjitam va baham pasareyya pasaritam va baham samminjeyya, evam eva samuddatire pannakutisu antarahita sambarssa asurindassa pamukhe patu-r-ahesum. Atha kho bhikkhave te isayo silavanto kalyanadhamma sambaram asurindam gathaya ajjhabhasimsu:|| ||

Isayo sambaram patta yacanti abhayadakkhinam,||
Kamam karohi te datum bhayassa abhayassa vati,|| ||

Isinam abhayam n'atthi dutthanam sakkasevinam,||
Abhayam yacamananam bhayameva dadami voti,|| ||

Abhayam yacamananam bhayameva dadasi no. Patigganhama te etam akkhayam hotu te bhayam.|| ||

Yadisam vapate bijam tadisam harate phalam,||
Kalyanakari kalyanam papakari ca papakam,||
Pavuttam tata te bijam phalam paccanubhossasiti,|| ||

Atha kho bhikkhave te isayo silavanto kalyanadhamma sambaram asurindam abhisapitva1 seyyatha pi nama balava puriso samminjitam va baham pasareyya, pasaritam va baham samminjeyya, evam eva sambarassa asurindassa pamukhe antarahita samuddatire pannakutisu patu-r-ahesum.|| ||

[228] atha kho bhikkhave sambaro asurindo tehi isihi silavantehi kalyanadhammehi abhisapito rattiya sudam tikkhattum ubbijjati ti.|| ||

 


Suviravaggo pathamo


 

Sutta 11

Deva (sattavatapada) Suttam

[11.1][rhyc][bodh] Evam me sutam||
Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

Tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi bhikkhavoti. Bhadante ti te bhikkhu Bhagavato paccassosum. Bhagava etad avoca: sakkassa bhikkhave devanamindassa pubbe manussabhutassa satta vatapadani samattani samadinnani ahesum, yesam samadinnatta Sakko sakkattam ajjhaga.|| ||

Katamani satta vatapadani?|| ||

Yavajivam matapettibharo assam. Yavajivam kule jetthapacayi assam. Yavajivam sanhavaco assam, yavajivam apisunavaco assam. Yavajivam vigatamalamaccherena cetasa agaram ajjhavaseyyam, muttacago payatapani vossaggarato yacayogo danasamvibhagarato. Yavajivam saccavaco assam. Yavajivam akkodhano assam. Sacepi me kodho uppajjeyya khippameva nam pativineyyanti. Sakkassa bhikkhave devanamindassa pubbe manusabhutassa imani satta vatapadani samattani samadinnani ahesum. Yesam samadinnatta Sakko sakkattam ajjhagati.|| ||

Matapettibharam jantum kulejetthapacayinam,||
Sanham sakhilasambhasam pesuneyyappahayinam,||
Maccheravinaye yuttam saccam kodhabhibhum naram,||
Tam ve deva Tavatimsa ahu sappuriso iti ti.|| ||

 

§

 

Sutta 12

Dutiya Deva (sattavatapada) Suttam

[12.1][rhyc][bodh] Evam me sutam||
Ekam samayam Bhagava [229] Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi bhikkhavoti. Bhadante ti te bhikkhu Bhagavato paccassosum, Bhagava etad avoca:|| ||

Sakko bhikkhave devanam indo pubbe manussabhuto samano magho nama manavo ahosi. Tasma maghavati vuccati. Sakko bhikkhave devanam indo pubbe manussabhuto samano pure pure4 danam adasi. Tasma purindadoti vuccati. Sakko bhikkhave devanam indo pubbe manussabhuto samano sakkaccam danam adasi, tasma Sakkoti vuccati. Sakko bhikkhave devanam indo pubbe manussabhuto samano avasatham adasi. Tasma vasavoti vuccati. Sakko bhikkhave devanam indo sahassampi atthanam muhuttena cinteti. Tasma sahassakkhoti vuccati. Sakkassa bhikkhave devanamindassa suja nama asurakanna pajapati. Tasma sujampatiti vuccati. Sakko bhikkhave devanam indo devanam Tavatimsanam issariyadhipaccam rajjam kareti. 5 Tasma devanam indoti vuccati.|| ||

Sakkassa bhikkhave devanamindassa pubbe manussabhutassa sattavatapadani samattani samadinnani ahesum. Yesam samadinnatta Sakko sakkattam ajjhaga.|| ||

Katamani satta vatapadani: yavajivam matapettibharo assam. Yavajivam kule jetthapacayi assam. Yavajivam sanhavaco assam. Yavajivam apisunavaco assam. Yavajivam vigatamalamaccherena cetasa agaram ajjhavaseyyam, muttacago payatapani vossaggarato yacayogo danasamvibhagarato. Yavajivam saccavaco assam. Yavajivam akkodhano assam. Sacepi me kodho uppajjeyya khippameva nam pativineyyanti. Sakkassa bhikkhave devanamindassa pubbe manussabhutassa imani satta vatapadani samattani samadinnani ahesum, yesam samadinnatta Sakko sakkattam ajjhagati.|| ||

[230] matapettibharam jantum kulejetthapacayinam Sanham sakhilasambhasam pesuneyyappahayinam Maccheravinaye yuttam saccam kodhabhibhum naram Tam ve deva Tavatimsa ahu sappuriso iti ti.|| ||

 

§

 

Sutta 13

Mahali (sattavatapada) Suttam

[13.1][rhyc][bodh] Evam me sutam||
Ekam samayam Bhagava Vesaliyam viharati Mahavane Kutagarasalayam. Atha kho mahali licchavi yena Bhagava ten'upasankami. Upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinno kho mahali licchavi Bhagavantam etad avoca: dittho vo1 bhante Sakko devanam indoti. Dittho me mahali Sakko devanam indoti.|| ||

So hi nuna bhante sakkapatirupako bhavissati. Duddaso hi bhante Sakko devanam indoti.|| ||

Sakkancaham mahali pajanami, sakkakarane ca dhamme. Yesam dhammanam samadinnatta Sakko sakkattam ajjhaga, tan ca pajanami.|| ||

Sakko mahali devanam indo pubbe manussabhuto samano magho nama manavo ahosi. Tasma " maghavati" vuccati. Sakko mahali devanam indo pubbe manussabhuto samano pure pure danam adasi. Tasma purindadoti vuccati. Sakko mahali devanam indo pubbe manussabhuto samano sakkaccam danam adasi. Tasma Sakkoti vuccati. Sakko mahali devanam indo pubbe manussabhuto samano avasatham adasi, tasma vasavoti vuccati. Sakko mahali devanam indo sahassampi atthanam muhuttena cinteti. Tasma sahassakkhoti vuccati. Sakkassa mahali devanamindassa suja nama asurakanna pajapati. Tasma sujampatiti vuccati. Sakko mahali devanam indo devanam Tavatimsanam [231] issariyadhipaccam rajjam kareti. Tasma devanam indoti vuccati.|| ||

Sakkassa mahali devanamindassa pubbe manussabhutassa satta vatapadani samattani samadinnani ahesum, yesam samadinnatta Sakko sakkattam ajjhaga.|| ||

Katamani satta vatapadani: yavajivam matapettibharo assam. Yavajivam kule jetthapacayi assam. Yavajivam sanhavaco assam. Yavajivam apisunavaco assam. Yavajivam vigatamalamaccherena cetasa agaram ajjhavaseyyam, muttacago payatapani vossaggarato yacayogo danasamvibhagarato. Yavajivam saccavaco assam. Yavajivam akkodhano assam. Sacepi me kodho uppajjeyya, khippameva nam pativineyyanti.|| ||

Sakkassa mahali devanamindassa pubbe manussabhutassa imani satta vatapadani samattani samadinnani ahesum, yesam samadinnatta Sakko sakkattam ajjhagati. Matapettibharam jantum kulejetthapacayinam Sanaham sakhilasambhasam pesuneyyappahayinam Maccheravinaye yuttam saccam kodhabhibhum naram Tam ve deva Tavatimsa ahu sappuriso iti ti.|| ||

 

§

 

Sutta 14

Dalidda Suttam

[14.1][rhyc][bodh] Evam me sutam||
Ekam samayam Bhagava Rajagahe viharati Veluvane Kalandakanivape. Tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi bhikkhavoti, Bhadante ti te bhikkhu Bhagavato paccassosum Bhagava etad avoca: bhutapubbam bhikkhave annataro puriso imasmim yeva Rajagahe manussadaliddo ahosi, manussakapano, manussavarako. So Tathagatappavedite dhamma-vinaye saddham samadiyi. Silam samadiyi. Sutam samadiyi. Cagam samadiyi. Pannam samadiyi.|| ||

So Tathagatappavedite dhamma-vinaye saddham samadiyitva silam samadiyitva sutam samadiyitva cagam samadiyitva pannam samadiyitva kayassa bheda param marana [232] sugatim saggam lokam upapajji devanam Tavatimsanam sahavyatam. So anne deve atirocati vannena c'eva yasasa ca.|| ||

Tatra sudam bhikkhapava deva tavatisamsa ujjhayanti khiyanti vipacenti: acchariyam vata bho abbhutam vata bho ayam hi devaputto pubbe manussa bhuto samano manussadaliddo ahosi, manussakapano manussavarako. So kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapanno devanam Tavatimsanam sahavyatam. So anne deve atirocati vannena c'eva yasasa ca ti.|| ||

Atha kho bhikkhave Sakko devanam indo deve Tavatimse amantesi: ma kho tumhe marisa etassa devaputtassa ujjhayittha. Eso kho marisa devaputto pubbe manussabhuto samano Tathagatappavedite dhamma-vinaye saddham samadiyi. Silam samadiyi. Sutam samadiyi. Cagam samadiyi. Pannam samadiyi. So Tathagatappavedite dhamma-vinaye saddham samadiyitva silam samadiyitva sutam samadiyitva cagam samadiyitva pannam samadiyitva kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapanno devanam Tavatimsanam sahavyatam. So anne deve atirocati vannena c'eva yasasa ca ti.|| ||

Atha kho bhikkhave Sakko devanam indo deve Tavatimse anunayamano tayam velayam ima gathayo abhasi:|| ||

Yassa saddha tathagate acala suppatitthita||
Silanca yassa kalyanam ariyakantam pasamsitam,|| ||

Sanghe pasado yassatthi ujubhutan ca dassanam,||
Adaliddoti tam ahu amogham tassa jivitam.|| ||

Tasma saddhanca silanca pasadam dhammadassanam,||
Anuyunjetha medhavi saram buddhana sasananti.|| ||

 

§

 

Sutta 15

Ramaneyyaka Suttam

[15.1][rhyc][bodh] Evam me sutam||
Ekam samayam Savatthiyam-||
Atha kho Sakko devanam indo yena Bhagava ten'upasankami. Upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam atthasi. Eka-m-antam thito kho Sakko devanam indo Bhagavantam etad avoca: kin nu kho bhante bhumiramaneyyakanti?|| ||

(Bhagava:)||
[233] aramacetya vanacetya pokkharanna sunimmita,||
Manussaramaneyyassa kalam nagghanti solasim.|| ||

Game va yadi va ranne ninne va yadi va thale,||
Yattha arahanto viharanti tam bhumim ramaneyyakanti.|| ||

 

§

 

Sutta 16

Yajamana Suttam

[16.1][rhyc][bodh] Evam me sutam||
Ekam samayam Bhagava Rajagahe viharati Gijjhakute pabbate. Atha kho Sakko devanam indo yena Bhagava ten'upasankami. Upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam atthasi. Eka-m-antam thito kho Sakko devanam indo Bhagavantam gathaya ajjhabhasi:|| ||

Yajamananam manussanam punnapekkhana paninam,||
Karotam opadhikam punnam kattha dinnam mahapphalanti.|| ||

(Bhagava:)||
Cattaro ca patipanna cattaro ca phale thita,||
Esa sangho ujubhuto pannasilasamahito.|| ||

Yajamananam manussanam punnapekkhana paninam,||
Karotam opadhikam punnam sanghe dinnam mahapphalanti.|| ||

 

§

 

Sutta 17

Vandana Suttam

[17.1][rhyc][bodh] Evam me sutam||
Ekam samayam Savatthiyam -||
Tena kho pana samayena Bhagava divaviharagato hoti, patisallino. Atha kho Sakko ca devanam indo Brahma ca sahampati yena Bhagava ten'upasankamimsu, upasankamitva paccekam dvarabaham nissaya atthamsu. Atha kho Sakko devanam indo Bhagavato santike imam gatham abhasi:|| ||

Utthehi vira vijitasangama pannabhara anana vicara loke,||
Cittan ca te suvimutatam cando yatha pannarasaya rattinti.|| ||

(Bhagava:)||
[234] na kho devanaminda tathagata evam vanditabba. Evan ca kho devanaminda tathagata vanditabba:|| ||

Utthehi vira vijitasangama satthavaha anana vicara loke,||
Desassu Bhagava dhammam annataro bhavisnti ti.|| ||

 

§

 

Sutta 18

Sakkanamassana Suttam

[18.1][rhyc][bodh] Evam me sutam||
Ekam samayam Savatthiyam-||
Bhutapubbam bhikkhave Sakko devanam indo matali sangahakam amantesi: yojehi samma matali sahassayuttam ajannnaratham. Uyyanabhumim gacchama subhumim dassanayati.|| ||

Evam bhaddantavati kho bhikkhave matali sangahako sakkassa devanamindassa patissutva sahassayuttam ajannnaratham yochetva sakkassa devanamindassa pativedesi: yutto kho te marisa sahassayutto ajannnaratho yassadani kalam mannasiti,|| ||

Atha kho bhikkhave Sakko devanam indo vejayantapasada orohanto panjaliko4 sudam puthuddisa namassati. Atha kho bhikkhave matalisangahako sakkam devanamindam gathaya ajjhabhasi:|| ||

Tam namassanti tevijja sabbe bhumma ca khattiya,||
Cattaro ca Maharaja tidasa ca yasassino,||
Atha kho nama so yakkho yam tvam sakka namassasiti,|| ||

(Sakko:)||
Mam namassanti tevijja sabbe bhumma ca khattiya,||
Cattaro ca Maharaja tidasa ca yassasino.|| ||

Ahan ca silasampanne cirarattasamahite,||
Samma pabbajite vande brahmacariyaparayane.|| ||

Ye gahattha punnakara silavanto upasaka,||
Dhammena daram posenti te namassami mataliti.|| ||

(Matali:)||
Settha hi kira lokasmim ye tvam sakka namassasi,||
Ahampi te namassami ye namassasi vasavati.|| ||

(Thera:)||
Idam vatvana maghava devaraja sujampati,||
Puthuddisa namassitva pamukho rathamaruhiti.|| ||

 

§

 

Sutta 19

Dutiya Sakkanamassana Suttam

[19.1][rhyc][bodh] Evam me sutam||
Ekam samayam Savatthiyam-||
Bhutapubbam bhikkhave Sakko devanam indo matalisangahakam amantesi: yojehi samma matali, sahassayuttam ajannnaratham. Uyyanabhumim gacchama subhumim dassanayati.|| ||

Evam bhaddantavati kho bhikkhave matalisangahako sakkassa devanamindassa patissutva sahassayuttam ajannnaratham yochetva sakkassa devanamindassa pativedesi: yutto kho te marisa sahassayutto ajannnaratho yassadani kalam mannasiti,|| ||

Atha kho bhikkhave Sakko devanam indo vejayantapasada orohanto panjaliko sudam Bhagavantam namassati.|| ||

Atha kho bhikkhave matalisangahako sakkam devanamindam gathaya ajjhabhasi:|| ||

Yam hi deva manussa ca tam namassanti vasava,||
Atha ko nama so yakkho yam tvam sakka namassasiti?|| ||

(Sakko:)||
Yo idha Samma-sambuddho asmim loke sadevake,||
Anomanamam sattharam tam namassami matali.|| ||

Yesam rago ca doso ca avijja ca virajita,||
Khinasava arahanto te namassami matali.|| ||

Ye ragadosavinaya avijjasamatikkama,||
Sekha6 apacayarama appamattanusikkhare,||
Te namassami mataliti.|| ||

(Matali:)||
Settha hi kira lokasmim ye tvam sakka namassasi,||
Ahampi te namassami ye namassasi vasavati.|| ||

(Thera:)||
Idam vatvana maghava devaraja sujampati,||
Bhagavantam namassitva pamukho rathamaruhiti.|| ||

 

§

 

Sutta 20

Tatiya Sakkanamassana Suttam

[20.1][rhyc][bodh] Evam me sutam||
Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane anathapindikassa arame. Tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi bhikkhavoti, Bhadante ti te bhikkhu Bhagavato paccassosum. Bhagava etad avoca:|| ||

Bhutapubbam bhikkhave Sakko devanam indo matalisangahakam amantesi: yojehi samma matali, sahassayuttam ajannaratham uyyanabhumim gacchama subhumim dassanayati.|| ||

[236] evam bhaddantavati kho bhikkhave, matali sangahako sakkassa devanamindassa patissutva sahassayuttam ajannnaratham yochetva sakkassa devanamindassa pativedesi: yutto kho te marisa, sahassayutto ajannnaratho, yassaldani kalam mannasiti. Atha kho bhikkhave Sakko devanam indo vejayantapasada orohanto panjaliko sudam bhikkhu-sangham namassati. Atha kho bhikkhave, matali sangahako sakkam devanamindam gathahi1 ajjhabhasi:|| ||

Tam hi ete namasseyyum putidehasaya nara,||
Nimugga kunapasmete khuppipasa samappita.|| ||

Kin nu tesam pihayasi anagarana vasava,||
Acaram isinam bruhi tam sunoma vaco tavati.|| ||

(Sakko:)||
Etam tesam pihayami anagarana matali,||
Yamha gama pakkamanti anapekkha vajanti te.|| ||

Na tesam kotthe openti na kumbhe na khalopiyam,||
Paranitthitamesana tena yapenti subbata,||
Sumantamantino dhira tunhibhuta samancara,|| ||

Deva viruddha asurehi puthu macca ca Matali,||
Aviruddha viruddhesu attadandesu nibbuta,||
Sadanesu anadana te namassami mataliti,|| ||

(Matali:)||
Settha hi kira lokasmim ye tvam sakka namassasi,||
Ahampi te namassami ye namassasi vasavati|| ||

(Thera:)||
Idam sutvana maghava devaraja sujampati,||
Bhikkhusangham namassitva pamukho rathamaruhiti.|| ||

 


3. Sakkapancakam


 

Sutta 21

Jhatva Suttam

[21.1][rhyc][bodh] Evam me sutam||
Ekam samayam Bhagava [237] Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame. Atha kho Sakko devanam indo yena Bhagava ten'upasankami. Upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam atthasi. Eka-m-antam thito kho Sakko devanam indo Bhagavantam gathaya ajjhabhasi:|| ||

Kim su jhatva sukham seti kim su jhatva na socati,||
Kissassa ekaDhammassa vadham rocesi gotamati.|| ||

(Bhagava:)||
Kodham jhatva sukham seti kodham jhatva na socati,||
Kodhassa visamulassa madhuraggassa vasava,||
Vadham ariya pasamsanti tam hi jhatva na socati ti.|| ||

 

§

 

Sutta 22

Dubbanniya Suttam

[22.1][bit][rhyc][bodh] Evam me sutam||
Ekam samayam Savatthiyam-||
Bhutapubbam bhikkhave, annataro yakkho dubbanno okotimako sakkassa devanamindassa asane nisinno ahosi. Tatra sudam bhikkhave deva Tavatimsa ujjhayanti khiyanti vipacenti: acchariyam vata bho, abbhutam vata bho, ayam yakkho dubbanno okotimako sakkassa devanamindassa asane nisinnoti. Yatha yatha kho bhikkhave, deva Tavatimsa ujjhayanti khiyanti vipacenti, tatha tatha so yakkho abhirupataro c'eva hoti dassaniyataro ca pasadikataro ca.|| ||

Atha kho bhikkhave deva Tavatimsa yena Sakko devanam indo ten'upasankamimsu. Upasankamitva sakkam devanamindam etad avocum: idha te marisa annataro yakkho dubbanno okotimako tumhakam asane nisinno. Tatra sudam marisa deva Tavatimsa ujjhayanti khiyanti vipacenti: acchariyam vata bho abbhutam vata bho ayam yakkho dubbanno okotimako [238] sakkassa devanamindassa asane nisinnoti. Yatha yatha kho marisa deva Tavatimsa ujjhayanti khiyanti vipacenti, tatha tatha so yakkho abhirupataro c'eva hoti dassaniyataro ca pasadikataro cati. So hi nuna marisa kodhabhakkho yakkho bhavissati ti.|| ||

Atha kho bhikkhave, Sakko devanam indo yena so kodhabhakkho yakkho ten'upasankami. Upasankamitva ekamsam uttarasangam karitva dakkhinajanumandalam pathaviyam nihantva yena so kodhabhakkho yakkho tenanjalim panametva tikkhattum namam savesi Sakko'ham1 marisa devanam indo, Sakko'ham marisa devanam indoti. Yatha yatha kho bhikkhave, Sakko devanam indo namam saveti, tatha tatha so yakkho dubbannataro c'eva ahosi okotimakataro ca. Dubbannataro c'eva hutva okotimakataro ca tatthevantaradhayiti.|| ||

Atha kho bhikkhave Sakko devanam indo sake asane nisiditva deve Tavatimse anunayamano tayam velayam ima gathayo abhasi.|| ||

Na supahatacitto'mhi navattena suvanayo,||
Na vo ciraham kujhami kodho mayi navatitthati.|| ||

Kuddho'ham pharusam brumi na ca dhammani kittaye,||
Sannigganhami attanam sampassam atthamattanoti.|| ||

 

§

 

Sutta 23

Maya Suttam

[23.1][rhyc][bodh] Evam me sutam||
Ekam samayam Savatthiyam -||
Bhutapubbam bhikkhave, vepacitti asurindo abadhiko ahosi, dukkhito balhagilano. Atha kho bhikkhavo, Sakko devanam indo yena vepacitti asurindo ten'upasankami gilanapucchako.|| ||

Addasa kho bhikkhave, vepacitti asurindo sakkam devanamindam durato'va agacchantam. Disvana sakkam devanamindam etad avoca: tikiccha mam devanamindati.|| ||

[239] Vacehi mam vepacitti sambarimayanti. Na tavaham vacemi yavaham marisa asure patipucchamiti.|| ||

Atha kho bhikkhave vepacitti asurindo asure patipucchi: vacemaham marisa sakkam devanamindam sambarimayanti. Ma kho tvam marisa vacesi sakkam devanamindam sambarimayanti.|| ||

Atha kho bhikkhave vepacitti asurindo sakkam devanamindam gathaya ajjhabhasi:||
Mayavi maghava sakka devaraja sujampati,||
Upeti Nirayam ghoram sambaro'va satam samanti.|| ||

 

§

 

Sutta 24

Accaya Suttam

[24.1][rhyc][bodh] Evam me sutam||
Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena dve bhikkhu sampayojesum. Tatreko bhikkhu accasara. Atha kho so bhikkhu tassa bhikkhuno santike accayam accayato deseti. So bhikkhu na patiganhati.|| ||

Atha kho sambahula bhikkhu yena Bhagava ten'upasankamimsu. Upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidimsu. Eka-m-antam nisinna kho te bhikkhu Bhagavantam etad avocum: idha bhante dve bhikkhu sampayojesum. Tatreko bhikkhu accasara. Atha kho so bhante bhikkhu tassa bhikkhuno santike accayam accayato deseti. So bhikkhu na patiganhati ti.|| ||

Dve me bhikkhave bala: yo ca accayam accayato na passati, yo ca accayam desentassa yathadhammam na patiganhati. Ime kho bhikkhave, dve bala. Dve me bhikkhave pandita: yo ca accayam accayato passati, yo ca accayam desentassa yathadhammam patiganhati. Ime kho bhikkhave dve pandita,|| ||

Bhutapubbam bhikkhave Sakko devanam indo sudhammayam sabhayam deve Tavatimse anunayamano tayam velayam imam gatha abhasi.|| ||

[240] Kodho vo vasamayatu ma ca mitte hi vo jara,||
Agarahiyam ma garahittha ma ca bhasittha pesunam,||
Atha papajanam kodho pabbato cabhimaddati ti.|| ||

 

§

 

Sutta 25

Akkodha Suttam

[25.1][rhyc][bodh] Evam me sutam||
Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena dve bhikkhu sampayojesum. Tatreko bhikkhu accasara. Atha kho so bhikkhu tassa bhikkhuno santike accayam accayato deseti. So bhikkhu na patiganhati.|| ||

Atha kho sambahula bhikkhu yena Bhagava ten'upasankamimsu. Upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidimsu. Eka-m-antam nisinna kho te bhikkhu Bhagavantam etad avocum: idha bhante dve bhikkhu sampayojesum. Tatreko bhikkhu accasara. Atha kho so bhante bhikkhu tassa bhikkhuno santike accayam accayato deseti. So bhikkhu na patiganhati ti.|| ||

Dve me bhikkhave bala: yo ca accayam accayato na passati, yo ca accayam desentassa yathadhammam na patiganhati. Ime kho bhikkhave, dve bala. Dve me bhikkhave pandita: yo ca accayam accayato passati, yo ca accayam desentassa yathadhammam patiganhati. Ime kho bhikkhave dve pandita.|| ||

Bhutapubbam bhikkhave Sakko devanam indo sudhammayam sabhayam deve Tavatimse anunayamano tayam loyam imam gatham abhasi.|| ||

Ma vo kodho ajjhabhavi ma ca kujjhittha kujjhanam,||
Akkodho avihimsa ca ariyesu vasati sada Atha papajanam kodho pabbato vabhimaddati ti.|| ||

Sakkasamyuttam samattam.|| ||

Sagathavaggo nitthito.

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement