Samyutta Nikaya Masthead


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Samyutta Nikaya:
III. Khandha Vagga:
22: Khandha Samyutta
2.4. Thera Vagga

The Book of the
Kindred Sayings
or Grouped Suttas

The Book Called the Khandha-Vagga
Containing Kindred Sayings on the Elements
of Sensory Existence and Other Subjects

Kindred Sayings on Elements (Khandha)

Sutta 85

Yamaka suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.

 


[93]

[1][wrrn][pts][than][bodh][olds] Evam me sutam ekam samayam ayasma Sariputto Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

2. Tena kho pana samayena Yamakassa nama bhikkhuno evarupam papakam ditthigatam uppannam hoti tathaham Bhagavata dhammam, desitam ajanami yatha khinasavo bhikkhu kayassa bheda ucchijjati vinassati na hoti param marana' ti.|| ||

3. Assosum kho sambahula bhikkhu Yamakassa kira nama bhikkhuno evarupam papakam ditthigatam uppannam hoti: tathaham Bhagavata dhammam desitam ajanami, yatha khinasavo bhikkhu kayassa bheda ucchijjati vinassati na hoti param marana ti.|| ||

4. Atha kho te bhikkhu yenayasma Yamako ten'upasamkamimsu. Upasamkamitva ayasmata yamakena saddhim sammodimsu sammodaniyam katham saraniyam vitisaretva eka-m-antam nisidimsu.|| ||

5. eka-m-antam nisinna kho te bhikkhu ayasmantam Yamakam etad avocum:|| ||

"Saccam kira te avuso Yamaka, evarupam papakam ditthigatam uppannam|| ||

"Tathaham [110] Bhagavata dhammam desitam ajanami, yatha khinasavo bhikkhu kayassa bheda ucchijjati vinassati na hoti param marana ti.|| ||

6. Evam kho ham avuso Bhagavata dhammam desitam ajanami||
yatha khinasavo bhikkhu kayassa bheda ucchijjati vinassati na hoti param marana ti.|| ||

7. Ma avuso Yamaka evam avaca,||
Bhagavantam abbhacikkhi,||
na hi sadhu Bhagavato abbhakkhanam,||
na hi Bhagava evam vadeyya:||
"khinasavo bhikkhu kayassa bheda ucchijjati vinassati na hoti param marana ti.|| ||

8. Evam pi kho ayasma Yamako tehi bhikkhuhi vuccamano tath'eva tam papakam ditthagatam thamasa paramassa abhinivissa voharati|| ||

"Tathaham Bhagavata dhammam desitam ajanami yatha khinasavo bhikkhu kayassa bheda ucchijjati vinassati na hoti param marana ti."|| ||

9. Yato kho te bhikkhu nasakkhimsu.|| ||

Ayasmantam Yamakam etasma papaka ditthigata vivecetum.|| ||

Atha kho te bhikkhu utthay asana yenayasma Sariputto ten'upasankamimsu,||
upasankamitva ayasmantam Sariputtam etad avocum:|| ||

Yamakassa nama avuso Sariputta, bhikkhuno evarupam papakam ditthigatam uppannam:|| ||

"tatha'ham Bhagavata dhammam desitam ajanami yatha khinasavo bhikkhu kayassa bheda ucchijjati vinassati na hoti param marana ti.|| ||

Sadhayasma Sariputto yena Yamako bhikkhu ten'upasankamatu anukampam upadaya" ti.|| ||

10. Adhivasesi kho ayasma Sariputto tunbhibhavena.|| ||

11. Atha kho ayasma Sariputto sayanhasamayam patisallana vutthito yenayasma Yamako ten'upasankami,||
upasankamitva ayasmata yamakena saddhim sammodi||
sammodaniyam katham saraniyam vitisaretva eka-m-antam nisidi,|| ||

12. Eka-m-antam nisinno kho ayasma Sariputto ayasmantam Yamakam etad avoca:|| ||

Saccam kira te avuso Yamaka, evarupam papakam ditthigatam uppannam?|| ||

Tathaham Bhagavata dhammam desitam ajanami,||
yatha [111] khinasavo bhikkhu kayassa bheda ucchijjati vinassati na hoti param marana ti.|| ||

13. Evam khvaham avuso, Bhagavata dhammam desitam ajanami:||
"yatha khinasavo bhikkhu kayassa bheda ucchijjati vinassati na hoti param marana ti.|| ||

14. "Tam kim mannasi Avuso, Yamaka rupa niccam va aniccam va|| ||

Aniccam avuso.|| ||

"Yam pananiccam dukkham va tam sukham va" ti.|| ||

Dukkham avuso.|| ||

Yam pananiccam dukkham viparinamadhammam kallannu tam samanupassitum||
"etam mama esohamasmi, eso me atta ti?|| ||

No h'etam avuso,|| ||

15. "Tam kim mannasi Avuso, Yamaka vedana niccam va aniccam va|| ||

Aniccam avuso.|| ||

"Yam pananiccam dukkham va tam sukham va" ti.|| ||

Dukkham avuso.|| ||

Yam pananiccam dukkham viparinamadhammam kallannu tam samanupassitum||
"etam mama esohamasmi, eso me atta ti?|| ||

No h'etam avuso,|| ||

16. "Tam kim mannasi Avuso, Yamaka sanna niccam va aniccam va|| ||

Aniccam avuso.|| ||

"Yam pananiccam dukkham va tam sukham va" ti.|| ||

Dukkham avuso.|| ||

Yam pananiccam dukkham viparinamadhammam kallannu tam samanupassitum||
"etam mama esohamasmi, eso me atta ti?|| ||

No h'etam avuso.|| ||

17. "Tam kim mannasi Avuso, Yamaka sankhara niccam va aniccam va|| ||

Aniccam avuso.|| ||

"Yam pananiccam dukkham va tam sukham va" ti.|| ||

Dukkham avuso.|| ||

Yam pananiccam dukkham viparinamadhammam kallannu tam samanupassitum||
"etam mama esohamasmi, eso me atta ti?|| ||

No h'etam avuso.|| ||

18. "Tam kim mannasi Avuso, Yamaka vinnanam niccam va aniccam va|| ||

Aniccam avuso.|| ||

"Yam pananiccam dukkham va tam sukham va" ti.|| ||

Dukkham avuso.|| ||

Yam pananiccam dukkham viparinamadhammam kallannu tam samanupassitum||
"etam mama esohamasmi, eso me atta ti?|| ||

No h'etam avuso.|| ||

19. Tasmat iha avuso Yamaka, yam kinci rupam atitanagatapaccuppannam ajjhattam va bahiddha va olarikam va sukhumam va hinam va panitam va yam dure santike va sabbam rupam "n'etam mama neso'hamasmi na me'so atta" ti. evam etam yathabhutam sammappannaya datthabbam.|| ||

Ya kaci vedana atitanagatapaccuppannam ajjhattam va bahiddha va olarikam va sukhumam va hinam va panitam va yam dure santike va sabbam vedanam: 'n'etam mama neso'hamasmi na me so atta" ti. evam etam yathabhutam sammappannaya datthabbam.|| ||

Ya kaci sanna atitanagatapaccuppannam ajjhattam va bahiddha va olarikam va sukhumam hinam va panitam va yam dure santike va sabbam sannam: 'n'etam mama neso'hamasmi na me so atta" ti. evam etam yathabhutam sammappannaya datthabbam.|| ||

Ye keci sankhara atitanagatapaccuppannam ajjhattam va bahiddha va olarikam va sukhumam va hinam va panitam va yam dure santike va sabbam sankharam: 'n'etam mama neso'hamasmi na me so atta" ti. evam etam yathabhutam sammappannaya datthabbam.|| ||

Yam kinci vinnanam atitanagatapaccuppannam ajjhattam va bahiddha va olarikam va sukhumam va hinam va panitam va yam dure santike va sabbam vinnanam: 'n'etam mama neso'hamasmi na me so atta" ti. evam etamyathabhutam sammappannaya datthabbam.|| ||

20. Evam passam avuso, Yamaka Sutava ariyasavako rupasmimpi nibbindati||
vedanayapi nibbindati||
sannayapi nibbindati||
samkharesupi nibbindati.|| ||

Vinnanasmimpi nibbindati.||
Nibbindam virajjati.||
Viraga vimuccati.||
Vimuttasmim vimuttami' ti.|
nanam hoti.||
Khina jati.||
Vusitam brahmacariyam.||
Katam karaniyam naparam||
itthattayati pajanati ti.|| ||

Tam kim mannasi avuso Yamaka,||
'rupam Tathagato ti samanu passasiti?|| ||

No h'etam avuso.|| ||

Vedana Tathagato ti samanupsasiti?|| ||

No h'etam avuso.|| ||

Sanna Tathagato ti samanupsasiti?|| ||

No h'etam avuso.|| ||

Samkhare Tathagato ti samanupsasiti?|| ||

No h'etam avuso.|| ||

Vinnanam Tathagato ti samanupsasiti?|| ||

No h'etam avuso.|| ||

Tam kim mannasi avuso Yamaka, rupasmim "Tathagato ti samanupassasiti?|| ||

No h'etam avuso|| ||

Annatra rupa Tathagatoti samanupassasi' ti?|| ||

No h'etam avuso.|| ||

Annatra vedanaya Tathagato ti samanupassasiti?|| ||

No h'etam avuso.|| ||

Annatra sannaya Tathagato ti samanupassasiti?|| ||

No h'etam avuso.|| ||

Annatra samkharesu Tathagato ti samanupassasiti?|| ||

No h'etam avuso.|| ||

Annatra vinnanasmim Tathagato ti samanupassasiti?|| ||

No h'etam avuso.|| ||

Annatra vinnana Tathaga' ti pi samanupassasiti?|| ||

No h'etam avuso.|| ||

Tam kim mannasi avuso Yamaka, ayam so arupi avedano asanni asamkharo avinnano Tathagatoti samanupassiti.|| ||

No h'etam avuso.|| ||

[112] tam kim mannasi avuso Yamaka, rupam vedanam Tathagato ti samanupassasiti?|| ||

No h'etam avuso.|| ||

Tam kim mannasi avuso Yamaka, rupam sannam Tathagato ti samanupassasiti?|| ||

No h'etam avuso.|| ||

Tam kim mannasi avuso Yamaka, rupam samkhare 1Tathagato ti samanupassasiti?|| ||

No h'etam avuso.|| ||

Tam kim mannasi avuso Yamaka, rupam vinnanam Tathagato ti samanupassasiti?|| ||

No h'etam avuso.|| ||

Ettha ca te avuso Yamaka ditthe va dhamme saccato thetato2 Tathagate anupalabbhiyamane3- kallam nu te tam veyyakaranam "tathaham Bhagavata dhammam desitam ajanami yatha khinasavo bhikkhu kayassa bheda ucchijjati vinassati na hoti param maranati? Ahu kho me tam avuso sariputta, pubbe aviddasuno papakam ditthigatam idanaca pana me ayasamato Sariputtassa dhammadesanam sutva taneca ca papakam ditthigatam pahinam, dhammo ca me abhisametoti.|| ||

Sace tam avuso Yamaka, evam puccheyyum- "yo so Avuso Yamaka, bhikkhu araham khinasavo so kayassa bheda param marana kim hotiti evam puttho tva m avuso Yamaka, kinti khyakareyyasi" ti.|| ||

Sace mam avuvesa evam puccheyyum: "yo so Yamaka, bhikkhu araham khinasavo so kayassa bheda param marana kim hoti" ti. Evam puttho'ham avuso, evam khyakareyyam: rupam kho avuso aniccam, yad aniccam tam dukkham, yam dukkham tam nirusdham, tadatthagatam, vedana aniccam yad aniccam tam dukkham yam dukkham tam niruddham tadatthagatanti". Evam puttho'ham avuso, evam khyakareyyanti.|| ||

Sace mam avuvesa evam puccheyyum: "yo so Yamaka, bhikkhu araham khinasavo so kayassa bheda param marana kim hoti" ti. Evam puttho'ham avuso, evam khyakareyyam: rupam kho avuso aniccam, yad aniccam tam dukkham, yam dukkham tam nirusdham, tadatthagatam, sanna aniccam yad aniccam tam dukkham yam dukkham tam niruddham tadatthagatanti". Evam puttho'ham avuso, evam khyakareyyanti.|| ||

Sace mam avuvesa evam puccheyyum: "yo so Yamaka, bhikkhu araham khinasavo so kayassa bheda param marana kim hoti" ti. Evam puttho'ham avuso, evam khyakareyyam: rupam kho avuso aniccam, yad aniccam tam dukkham, yam dukkham tam nirusdham, tadatthagatam, samkhara aniccam yad aniccam tam dukkham yam dukkham tam niruddham tadatthagatanti". Evam puttho'ham avuso, evam khyakareyyanti.|| ||

Sace mam avuvesa evam puccheyyum: "yo so Yamaka, bhikkhu araham khinasavo so kayassa bheda param marana kim hoti" ti. Evam puttho'ham avuso, evam khyakareyyam: rupam kho avuso aniccam, yad aniccam tam dukkham, yam dukkham tam nirusdham, tadatthagatam, vinnanam aniccam yad aniccam tam dukkham yam dukkham tam niruddham tadatthagatanti". Evam puttho'ham avuso, evam khyakareyyanti.|| ||

Sadhu sadhu avuso Yamaka, tenahavuso Yamaka, upamante karissami etass'eva atthassa bhiyosomattaya nanaya.|| ||

seyyatha pi avuso Yamaka, gahapati va gahapatiputto va addho mahaddhano mahabhogo, so ca arakkhasampanno tassa kocideva puriso uppajjeyya anatthakamo ahitakamo ayogakkhemakamo jivita voropetukamo, tassa [113] evam assa: "ayam kho gahapati va gahapatiputto va addho mahaddhano mahabhogo, so ca arakkhasampanno na vyasukaro 5pasayiha jivita voropetum, yannunaham anupakhajja jivita voropeyya'nti. So tam gahapatim va gahapatiputtam va upasamkamitva evam vadeyya: "upatthaheyyam tam bhante" ti. Tam enam so gahapati va gahapati putto va upatthapeyya, so upatthaheyya, pubbutthayi pacchatipati kimkarapatissavi manapacari piyavadi. Tassa so gahapati va|| ||

Gahapatiputto va mittato pi nam saddaheyya. Suhajjato 'pi nam saddaheyya tasmim vissasam apajjeyya, yada kho avuso tassa purisassa evam assa: "samvissattho kho myayam gahapati va gahapatiputto vati. " Atha nam rahogatam viditva tinhena satthena jivita voropeyya.|| ||

Tam kim mannasi avuso Yamaka, yada'pi so puriso amum gahapatim va gahapatiputtam va upasamkamitva evam aha: "upatthaheyyam tam bhante, ti, tadapi so vadhakova, vadhakanaca pana santam na annasi. "Vadhako me" ti.yada'pi so upatthati pubbutthayi pacchanipati kimkarapatissavi mananapacari piyavadi. Tada'pi so vadhakova, vadhakanaca pana santam na annasi. "Vadhako me" ti. Yada'pi nam rahogatam viditva tinhena satthena jivitavoropeti. Tada'pi so vadhakova, vadhakanaca pana santam na annasi "vadhako me'ti. Evam avuso ti.|| ||

Evam eva kho avuso assutava puthujjano ariyanam adassavi ariya-Dhammassa akovido ariya-Dhamme avinito, sappurisanam adassavi sappurisa-Dhammassa akovido sappurisa-Dhamme avinito, rupam attato samanupsati, rupavanta mva attanam. Attani va rupam, rupasmim va attanam, vedanam|| ||

Evam eva kho avuso assutava puthujjano ariyanam adassavi ariya-Dhammassa akovido ariya-Dhamme avinito, sappurisanam adassavi sappurisa-Dhammassa akovido sappurisa-Dhamme avinito, rupam attato samanupsati, rupavanta mva attanam. Attani va rupam, rupasmim va attanam, sannam|| ||

Evam eva kho avuso assutava puthujjano ariyanam adassavi ariya-Dhammassa akovido ariya-Dhamme avinito, sappurisanam adassavi sappurisa-Dhammassa akovido sappurisa-Dhamme avinito, rupam attato samanupsati, rupavanta mva attanam. Attani va rupam, rupasmim va attanam, samkhare|| ||

Evam eva kho avuso assutava puthujjano ariyanam adassavi ariya-Dhammassa akovido ariya-Dhamme avinito, sappurisanam adassavi sappurisa-Dhammassa akovido sappurisa-Dhamme avinito, rupam attato samanupsati, rupavanta mva attanam. Attani va rupam, rupasmim va attanam,|| ||

Vinnanam [114] attato samanupassati vinnanavantam va attanam, attani va vinnanam vinnanasmim va attanam. So aniccam rupam'aniccam rupanti yathabhutam nappajanati, aniccam vedanam'anicca vedanati yathabhutam nappajanati, aniccam sannam "anicca sannati yathabhutam nappajanati, anicce samkhare 'anicca samkharati yathabhutam nappajanati, aniccam vinnanam 'aniccam vinnananti yathabhutam nappajanati.|| ||

Dukkham rupam 'dukkham rupanti yathabhutam nappajanati, dukkham vedanam'dukkham vedanatti yathabhutam nappajanati.|| ||

Dukkham rupam 'dukkham rupanti yathabhutam nappajanati, dukkham samnna'dukkham sannatti yathabhutam nappajanati.|| ||

Dukkham rupam 'dukkham rupanti yathabhutam nappajanati, dukkham samkhare'dukkham samkharetti yathabhutam nappajanati.|| ||

Dukkham rupam 'dukkham rupanti yathabhutam nappajanati, dukkham vinnanam'dukkham vinnanatti yathabhutam nappajanati.|| ||

Anattam rupam 'anatta1- rupanti yathabhutam nappajanati, anattam vedanam anatta vedanati yathabhutam nappajanati, anattam sannam anatta sannayati yathabhutam nappajanati. Anatte samkhare anatta samkharati yathabhutam nappajanati, anattam vinnanam anattam vinnanan" ti.yathabhutam nappajanati.|| ||

Samkhatam rupam samkhatam rupanti yathabhutam nappajanati, samkhatam vedanam samkhata vedanati yathabhutam nappajanati, samkhatam sannam samkhata sannayati yathabhutam nappajanati. Samkhate samkhare samkhata samkharati yathabhutam nappajanati, samkhatam vinnanam samkhatam vinnanan" ti.yathabhutam nappajanati.|| ||

Vadhakam rupam vadhakam rupanti yathabhutam nappajanati, vadhakam vedanam vadhaka vedanati yathabhutam nappajanati, vadhakam sannam vadhaka sannayati yathabhutam nappajanati. Vadhake samkhare samkhata samkharati yathabhutam nappajanati, vadhakam vinnanam vadhakam vinnanan" ti.yathabhutam nappajanati.|| ||

So rupam upeti upadiyati adhitthati 'atta me'ti, vedanam upeti upadiyati adhitthati 'attame' ti.sannam upeti upadiyati adhitthati 'attame' ti.samkhare upeti upadiyati adhitthati 'attame' ti.vinnanam upeti upadiyati adhitthati 'atta me'ti, tassime panavupadakakkhandha upeta upadinna digha-rattam ahitaya dukkhaya pamvattanti.|| ||

Sutava ca kho avuso ariyasavako ariyanam dassavi ariya-Dhammassa kovido ariya-Dhamme suvinito, sappurisanam dassavi sappurisa-Dhammassa kovido sappurisa-Dhamme suvinito na rupam attato samanupassati, na rupavantam va attanam. Na attani va rupam, na rupasmim va attanam, na vedana attato samanupassati, na vedanavantam va attanam, na attani va vedanam, na vedanasmim va attanam.|| ||

Sutava ca kho avuso ariyasavako ariyanam dassavi ariya-Dhammassa kovido ariya-Dhamme suvinito, sappurisanam dassavi sappurisa-Dhammassa kovido sappurisa-Dhamme suvinito na rupam attato samanupassati, na rupavantam va attanam. Na attani va rupam, na rupasmim va attanam, na sanna attato samanupassati, na sannanavantam va attanam, na attani va sannam, na sannasmim va attanam.|| ||

Sutava ca kho avuso ariyasavako ariyanam dassavi ariya-Dhammassa kovido ariya-Dhamme suvinito, sappurisanam dassavi sappurisa-Dhammassa kovido sappurisa-Dhamme suvinito na rupam attato samanupassati, na rupavantam va attanam. Na attani va rupam, na rupasmim va attanam, na samkhare attato samanupassati, na samkharavantam va attanam, na attani va samkharanam, na samkharanasmim va attanam.|| ||

Sutava ca kho avuso ariyasavako ariyanam dassavi ariya-Dhammassa kovido ariya-Dhamme suvinito, sappurisanam dassavi sappurisa-Dhammassa kovido sappurisa-Dhamme suvinito na rupam attato samanupassati, na rupavantam va attanam. Na attani va rupam, na rupasmim va attanam, na vinnanam attato samanupassati, na vinnanavantam va attanam, na attani va vinnanam, na vinnanasmim va attanam.|| ||

[115] so aniccam rupam aniccam rupanti yathabhutam pajanati aniccam vedanam so aniccam rupam aniccam rupanti yathabhutam pajanati aniccam samnna so aniccam rupam aniccam rupanti yathabhutam pajanati aniccam samkhare so aniccam rupam aniccam rupanti yathabhutam pajanati aniccam vinnanam aniccam vinnananti yathabhutam pajanati.|| ||

Dukkham rupam dukkham rupanti yathabhutam pajanati dukkham vedanam so dukkham rupam dukkham rupanti yathabhutam pajanati dukkham samnna so dukkham rupam dukkham rupanti yathabhutam pajanati dukkham samkhare so dukkham rupam dukkham rupanti yathabhutam pajanati dukkham vinnanam dukkham vinnananti yathabhutam pajanati.|| ||

Anattam rupam anatta rupanti yathabhutam pajanati anattam vedanam so anatta rupam anatta rupanti yathabhutam pajanati anatta samnna so anatta rupam anatta rupanti yathabhutam pajanati anattam samkhare so anatta rupam anatta rupanti yathabhutam pajanati anatta vinnanam anattam vinnananti yathabhutam pajanati.|| ||

Samkhatam rupam samkhatam rupanti yathabhutam pajanati samkhatam vedanam so samkhatam rupam samkhatam rupanti yathabhutam pajanati samkhatam sanna so samkhatam rupam rupanti yathabhutam pajanati samkhate samkhare so anatta rupam samkhatam rupanti yathabhutam pajanati samkhatam vinnanam samkhatam vinnananti yathabhutam pajanati.|| ||

Vadhakam rupam vadhakam rupanti yathabhutam pajanati vadhakam vedanam so vadhakam rupam vadhakam rupanti yathabhutam pajanati vadhakam sanna so vadhakam rupam rupanti yathabhutam pajanati vadhake samkhare so vadhakam rupam vadhakam rupanti yathabhutam pajanati vadhakam vinnanam vadhakam vinnananti yathabhutam pajanati.|| ||

So rupam na upeti, na upadiyati, na adhitthati atta meti. Vedanam na upeti na upadiyati, na adhitthati atta me'ti tassime pancupadanakkhandha anupeta anupadinna digha-rattam hitaya sukhaya samvattanti ti.|| ||

So rupam na upeti, na upadiyati, na adhitthati atta meti. Sannam na upeti na upadiyati, na adhitthati atta me'ti tassime pancupadanakkhandha anupeta anupadinna digha-rattam hitaya sukhaya samvattanti ti.|| ||

So rupam na upeti, na upadiyati, na adhitthati atta meti. Samkhare na upeti na upadiyati, na adhitthati atta me'ti tassime pancupadanakkhandha anupeta anupadinna digha-rattam hitaya sukhaya samvattanti ti.|| ||

So rupam na upeti, na upadiyati, na adhitthati atta meti. Vinnanam na upeti na upadiyati, na adhitthati atta me'ti tassime pancupadanakkhandha anupeta anupadinna digha-rattam hitaya sukhaya samvattanti ti.|| ||

Evam etam - avuso Sariputta hoti. Yesam ayasmantadisa2sabrahmacarino anukampaka atthakama ovadaka anusasaka. Idanca pana me ayasmato Sariputtassa dhammadesanam sutva anupadaya asavehi cittam vimuttanti.|| ||

Idam avoca ayasma Sariputto. Attamano ayasma Yamako ayasmato Sariputtassa bhasitam abhinanditi.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement