Samyutta Nikaya Masthead


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Samyutta Nikaya:
IV. Salayatana Vagga:
35: Salayatanasamyuttam
2. Yamakavaggo

Sutta 17

No Ve Assada (No Cetena 1) Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.

 


[10]

[1][pts][bodh] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

2. Tatra kho bhagava bhikkhu amantesi|| ||

"Bhikkhavo" ti.|| ||

"Bhadante" ti||
te bhikkhu bhagavato paccassosum.|| ||

3. Bhagava etad avoca:|| ||

"No cedam bhikkhave cakkhussa assado abhavissa,||
nayidam satta cakkhusmim sarajjeyyum,||
yasma ca kho bhikkhave atthi cakkhussa assado,||
tasma satta cakkhusmim sarajjanti.|| ||

No cedam bhikkhave cakkhussa adinavo abhavissa,||
nayidam satta cakkhusmim nibbindeyyum,||
yasma ca kho bhikkhave atthi cakkhussa adinavo||
tasma satta cakkhusmim nibbindanti.|| ||

No cedam bhikkhave cakkhussa nissaranam abhavissa,||
nayidam satta cakkhusma nissareyyum||
yasma ca kho bhikkhave atthi cakkhussa nissaranam,||
tasma satta cakkhusma nissaranti. || ||

No cedam bhikkhave sotassa assado abhavissa,||
nayidam satta sotasmim sarajjeyum,||
yasma ca kho bhikkhave atthi sotassa assado,||
tasma satta sotasmim sarajjanti.|| ||

No cedam bhikkhave sotassa adinavo abhavissa,||
nayidam satta sotasmim nibbindeyyum,||
yasma ca kho bhikkhave atthi sotassa adinavo,||
tasma satta sotasmim nibbindanti.|| ||

No cedam bhikkhave sotassa nissaranam abhavissa,||
nayidam satta sotasma nissareyyum||
yasma ca kho bhikkhave atthi sotassa nissaranam,||
tasma satta sotasma nissaranti.|| ||

[11] No cedam bhikkhave ghanassa assado abhavissa,||
nayidam satta ghanasmim sarajjeyyum,||
yasma ca kho bhikkhave atthi ghanassa assado,||
tasma satta ghanasmim sarajjanti.|| ||

No cedam bhikkhave ghanassa adinavo abhavissa,||
nayidam satta ghanasmim nibbindeyyum,||
yasma ca kho bhikkhave atthi ghanassa adinavo,||
Tasma satta ghanasmim nibbindanti.|| ||

No cedam bhikkhave ghanassa nissaranam abhavissa,||
nayidam satta ghanasma nissareyyum,||
yasma ca kho bhikkhave atthi ghanassa nissaranam,||
tasma satta ghanasma nissaranti.|| ||

No cedam bhikkhave jivhaya assado abhavissa,||
nayidam satta jivhaya sarajjeyum,||
yasma ca kho bhikkhave atthi jivhaya assado,||
tasma satta jivhaya sarajjanti.|| ||

No cedam bhikkhave jivhaya adinavo abhavissa,||
nayidam satta jivhaya nibbindeyyum,||
yasma ca kho bhikkhave atthi jivhaya adinavo,||
tasma satta jivhaya nibbindanti.|| ||

No cedam bhikkhave jivhaya nissaranam abhavissa,||
nayidam satta jivhaya nissareyyum,||
yasma ca kho bhikkhave atthi jivhaya nissaranam,||
tasma satta jivhaya nissaranti.|| ||

No cedam bhikkhave kayassa assado abhavissa,||
nayidam satta kayam sarajjeyum,||
yasma ca kho bhikkhave atthi kayassa assado,||
tasma satta kayasmim sarajjanti.|| ||

No cedam bhikkhave kayassa adinavo abhavissa,||
nayidam satta kayasmim nibbindeyyum,||
yasma ca kho bhikkhave atthi kayassa adinavo,||
tasma satta kayasmim nibbindanti.|| ||

No cedam bhikkhave kayassa nissaranam abhavissa,||
nayidam satta kayasma nissareyyum,||
yasma ca kho bhikkhave atthi kayassa nissaranam,||
tasma satta kayasma nissaranti.|| ||

No cedam bhikkhave manassa assado abhavissa,||
nayidam satta manasmim sarajjeyyum,||
yasma ca kho bhikkhave atthi manassa assado,||
tasma satta cakkhusmim sarajjanti.|| ||

No cedam bhikkhave manassa adinavo abhavissa,||
nayidam satta manasmim nibbindeyyum,||
yasma ca kho bhikkhave atthi manassa adinavo,||
tasma satta manasmim nibbindanti.|| ||

No cedam bhikkhave cakkhussa nissaranam abhavissa,||
nayidam satta cakkhusma nissareyyum,||
yasma ca kho bhikkhave atthi manassa nissaranam,||
tasma satta manasma nissaranti. || ||

 


 

Yava kivanca bhikkhave satta imesam channam ajjhattikanam ayatananam assadan ca assadato adinavan ca adinavato nissaranan ca nissaranato yathabhutam nabbhannasum,||
n'eva tava bhikkhave satta sadevaka loka samaraka sabrahmaka sassamanabrahmaniya pajaya sadevamanussaya nissata visamyutta vippamutta vimariyadikatena cetasa viharimsu.|| ||

Yato ca kho bhikkhave satta imesam channam ajjhattikanam ayatananam assadan ca assadato adinavan ca adinavato nissaranan ca nissaranato yathabhutam abbhannasum;||
[12] [\q 12/] atha bhikkhave satta sadevaka loka samaraka sabrahmaka sassamanabrahmaniya pajaya sadevamanussaya nissata visamyutta vippamutta vimariyadikatena cetasa viharanti" ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement