Samyutta Nikaya Masthead


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Samyutta Nikaya:
IV. Salayatana Vagga:
35: Salayatanasamyuttam
2. Yamakavaggo

Sutta 18

Dutiya No Ve Assada (No Cetena 2) Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.

 


 

[1][pts] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

2. Tatra kho bhagava bhikkhu amantesi|| ||

"Bhikkhavo" ti.|| ||

"Bhadante" ti||
te bhikkhu bhagavato paccassosum.|| ||

3. Bhagava etad avoca:|| ||

"No cedam bhikkhave rupanam assado abhavissa,||
nayidam satta rupesu sarajjeyyum,||
yasma ca kho bhikkhave atthi rupanam assado,||
tasma satta rupesu sarajjanti.|| ||

No cedam bhikkhave rupanam adinavo abhavissa,||
nayidam satta rupesu nibbindeyyum,||
yasma ca kho bhikkhave atthi rupanam adinavo||
tasma satta rupesu nibbindanti.|| ||

No cedam bhikkhave rupanam nissaranam abhavissa,||
nayidam satta rupehi nissareyyum||
yasma ca kho bhikkhave atthi rupanam nissaranam,||
tasma satta rupehi nissaranti. || ||

No cedam bhikkhave saddanam assado abhavissa,||
nayidam satta saddesu sarajjeyum,||
yasma ca kho bhikkhave atthi saddesu assado,||
tasma satta saddesu sarajjanti.|| ||

No cedam bhikkhave saddanam adinavo abhavissa,||
nayidam satta saddesu nibbindeyyum,||
yasma ca kho bhikkhave atthi saddesu adinavo,||
tasma satta saddesu nibbindanti.|| ||

No cedam bhikkhave saddanam nissaranam abhavissa,||
nayidam satta saddasma nissareyyum||
yasma ca kho bhikkhave atthi saddanam nissaranam,||
tasma satta saddehi nissaranti.|| ||

No cedam bhikkhave gandhanam assado abhavissa,||
nayidam satta gandhanam sarajjeyyum,||
yasma ca kho bhikkhave atthi gandhanam assado,||
tasma satta gandhesu sarajjanti.|| ||

No cedam bhikkhave ghandhanam adinavo abhavissa,||
nayidam satta gandhesu nibbindeyyum,||
yasma ca kho bhikkhave atthi gandhanam adinavo||
tasma satta gandhesu nibbindanti.|| ||

No cedam bhikkhave gandhanam nissaranam abhavissa,||
nayidam satta gandhehi nissareyyum,||
yasma ca kho bhikkhave atthi gandhanam nissaranam,||
tasma satta gandhehi nissaranti.|| ||

No cedam bhikkhave rasanam assado abhavissa,||
nayidam satta rasesu sarajjeyum,||
yasma ca kho bhikkhave atthi rasanam assado,||
tasma satta rasesu sarajjanti.|| ||

No cedam bhikkhave rasanam adinavo abhavissa,||
nayidam satta rasesu nibbindeyyum,||
yasma ca kho bhikkhave atthi rasanam adinavo,||
tasma satta rasesu nibbindanti.|| ||

No cedam bhikkhave rasanam nissaranam abhavissa,||
nayidam satta rasehi nissareyyum,||
yasma ca kho bhikkhave atthi rasanam nissaranam,||
tasma satta rasehi nissaranti.|| ||

No cedam bhikkhave potthabbanam assado abhavissa,||
nayidam satta potthabbesu sarajjeyyum,||
yasma ca kho bhikkhave atthi potthabbanam assado tasma satta potthabbesu sarajjanti.|| ||

No cedam bhikkhave potthabbanam adinavo abhavissa,||
nayidam satta potthabbesu nibbindeyyum,||
yasma ca kho bhikkhave atthi potthabbanam adinavo,||
tasma satta potthabbesu nibbindanti.|| ||

No cedam bhikkhave potthabbanam nissaranam abhavissa,||
nayidam satta potthabbehi nissareyyum||
yasma ca kho bhikkhave atthi potthabbanam nissaranam,||
tasma satta potthabbehi nissaranti.|| ||

No cedam bhikkhave dhammanam assado abhavissa,||
nayidam satta dhammesu sarajjeyyum,||
yasma ca kho bhikkhave atthi dhammanam assado,||
tasma satta dhammesu sarajjanti.|| ||

No cedam bhikkhave dhammanam adinavo abhavissa,||
nayidam satta dhammesu nibbindeyyum,||
yasma ca kho bhikkhave atthi dhammanam adinavo||
tasma satta dhammesu nibbindanti.|| ||

No cedam bhikkhave dhammanam nissaranam abhavissa,||
nayidam satta dhammehi nissareyyum,||
yasma ca kho bhikkhave atthi dhammanam nissaranam,||
tasma satta dhammehi nissaranti.|| ||

 


 

Yavakivanca bhikkhave satta imesam channam bahiranam ayatananam assadan ca assadato adinavan ca adinavato nissaranan ca nissaranato yathabhutam nabbhannasum,||
[13] n'eva tava bhikkhave satta sadevaka loka samaraka sabrahmaka sassamanabrahmaniya pajaya sadevamanussaya nissata visamyutta vippamutta vimariyadikatena cetasa viharimsu.|| ||

Yato ca kho bhikkhave satta imesam channam bahiranam ayatananam assadan ca assadato adinavan ca adinavato nissaranan ca nissaranato yathabhutam abbhannasum,||
atha bhikkhave satta sadevaka loka samaraka sabrahmaka sassamanabrahmaniya pajaya sadevamanussaya nissata visamyutta vippamutta vimariyadikatena cetasa viharanti" ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement