Samyutta Nikaya Masthead


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Samyutta Nikaya:
IV. Salayatana Vagga
35: Salayatana Samyutta
Mulapannasa
3. Sabba Vagga

Sutta 26

Pathama Aparijana Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.

 


[17]

[1][pts][bodh] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

2. Tatra kho bhagava bhikkhu amantesi|| ||

"Bhikkhavo" ti.|| ||

"Bhadante" ti||
te bhikkhu bhagavato paccassosum.|| ||

3. Bhagava etad avoca:|| ||

"Sabbam bhikkhave anabhijanam||
aparijanam,||
avirajayam,||
appajaham,
||
abhabbo dukkhakkhayaya.|| ||

Kinca bhikkhave sabbam anabhijanam,||
aparijanam,||
avirajayam,||
appajaham,||
abhabbo dukkhakkhayaya?|| ||

Cakkhum bhikkhave anabhijanam,||
aparijanam,||
avirajayam,||
appajaham,||
abhabbo dukkhakkhayaya;||
rupe anabhijanam,||
aparijanam,||
avirajayam,||
appajaham,||
abhabbo dukkhakkhayaya,||
cakkhuvinnanam anabhijanam,||
aparijanam,||
avirajayam,||
appajaham,||
abhabbo dukkhakkhayaya,||
cakakhusamphassam anabhijanam,||
aparijanam,||
avirajayam,||
appajaham,||
abhabbo dukkhakkhayaya.|| ||

Yam pidam cakkhu-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam||
sukham va||
dukkham va||
adukkha-m-asukham va||
tam pi anabhijanam,||
aparijanam,||
avirajayam,||
appajaham,||
abhabbo dukkhakkhayaya.|| ||

Sotam bhikkhave anabhijanam,||
aparijanam,||
avirajayam,||
appajaham,||
abhabbo dukkhakkhayaya;||
sadda anabhijanam,||
aparijanam,||
avirajayam,||
appajaham,||
abhabbo dukkhakkhayaya,||
sota-vinnanam anabhijanam,||
aparijanam,||
avirajayam,||
appajaham,||
abhabbo dukkhakkhayaya,||
sota-samphassam anabhijanam,||
aparijanam,||
avirajayam,||
appajaham,||
abhabbo dukkhakkhayaya.|| ||

Yam pidam sota-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam||
sukham va||
dukkham va||
adukkha-m-asukham va||
tam pi anabhijanam,||
aparijanam,||
avirajayam,||
appajaham,||
abhabbo dukkhakkhayaya.|| ||

Ghanam bhikkhave anabhijanam,||
aparijanam,||
avirajayam,||
appajaham,||
abhabbo dukkhakkhayaya;||
ghandha anabhijanam,||
aparijanam,||
avirajayam,||
appajaham,||
abhabbo dukkhakkhayaya,||
ghana-vinnanam anabhijanam,||
aparijanam,||
avirajayam,||
appajaham,||
abhabbo dukkhakkhayaya,||
ghana-samphassam anabhijanam,||
aparijanam,||
avirajayam,||
appajaham,||
abhabbo dukkhakkhayaya.|| ||

Yam pidam ghana-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam||
sukham va||
dukkham va||
adukkha-m-asukham va||
tam pi anabhijanam,||
aparijanam,||
avirajayam,||
appajaham,||
abhabbo dukkhakkhayaya.|| ||

Jivham anabhijanam,||
aparijanam,||
avirajayam,||
appajaham,||
abhabbo dukkhakkhayaya;||
rase anabhijanam,||
aparijanam,||
avirajayam,||
appajaham,||
abhabbo dukkhakkhayaya;||
jivhavinnanam anabhijanam,||
aparijanam,||
avirajayam,||
appajaham,||
abhabbo dukkhakkhayaya;||
jivhasamphassam anabhijanam,||
aparijanam,||
avirajayam,||
appajaham,||
abhabbo dukkhakkhayaya.|| ||

Yam pidam jivha-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam||
sukham va||
dukkham va||
adukkha-m-asukham va||
tam pi anabhijanam,||
aparijanam,||
avirajayam,||
appajaham,||
abhabbo dukkhakkhayaya.|| ||

Kaya bhikkhave anabhijanam,||
aparijanam,||
avirajayam,||
appajaham,||
abhabbo dukkhakkhayaya;||
photthabba anabhijanam,||
aparijanam,||
avirajayam,||
appajaham,||
abhabbo dukkhakkhayaya,||
kaya-vinnanam anabhijanam,||
aparijanam,||
avirajayam,||
appajaham,||
abhabbo dukkhakkhayaya,||
kaya-samphassam anabhijanam,||
aparijanam,||
avirajayam,||
appajaham,||
abhabbo dukkhakkhayaya.|| ||

Yam pidam kaya-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam||
sukham va||
dukkham va||
adukkha-m-asukham va||
tam pi anabhijanam,||
aparijanam,||
avirajayam,||
appajaham,||
abhabbo dukkhakkhayaya.|| ||

Manam anabhijanam,||
aparijanam,||
avirajayam,||
appajaham,||
abhabbo dukkhakkhayaya;||
dhamme anabhijanam,||
aparijanam,||
avirajayam,||
appajaham,||
abhabbo dukkhakkhayaya;||
manovinnanam anabhijanam,||
aparijanam,||
avirajayam,||
appajaham,||
abhabbo dukkhakkhayaya;||
manosamphassam anabhijanam,||
aparijanam,||
avirajayam,||
appajaham,||
abhabbo dukkhakkhayaya.|| ||

Yam pidam mano-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam||
sukham va||
dukkham va||
adukkha-m-asukham va||
tam pi anabhijanam,||
aparijanam,||
avirajayam,||
appajaham,||
abhabbo dukkhakkhayaya.|| ||

Idam kho bhikkhave sabbam anabhijanam,||
aparijanam,||
avirajayam,||
appajaham,||
abhabbo dukkhakkhayaya.|| ||

 


 

Sabban ca kho bhikkhave abhijanam,||
parijanam,||
virajayam,||
pajaham,||
bhabbo dukkhakkhayaya.|| ||

[18] Kinca bhikkhave sabbam abhijanam,||
parijanam,||
virajayam,||
pajaham,||
bhabbo dukkhakkhayaya?|| ||

Cakkhum bhikkhave abhijanam,||
parijanam,||
virajayam,||
pajaham,||
bhabbo dukkhakkhayaya,||
rupe abhijanam,||
parijanam,||
virajayam,||
pajaham,||
bhabbo dukkhakkhayaya,||
cakkhu-vinnanam abhijanam,||
parijanam,||
virajayam,||
pajaham,||
bhabbo dukkhakkhayaya,||
cakkhu-samphassam abhijanam,||
parijanam,||
virajayam,||
pajaham,||
bhabbo dukkhakkhayaya.|| ||

Yam pidam cakkhu-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam||
sukham va||
dukkham va||
adukkha-m-asukham va tam pi abhijanam,||
parijanam,||
virajayam,||
pajaham,||
bhabbo dukkhakkhayaya.|| ||

Sotam bhikkhave abhijanam,||
parijanam,||
virajayam,||
pajaham,||
bhabbo dukkhakkhayaya,||
sadda abhijanam,||
parijanam,||
virajayam,||
pajaham,||
bhabbo dukkhakkhayaya,||
sota-vinnanam abhijanam,||
parijanam,||
virajayam,||
pajaham,||
bhabbo dukkhakkhayaya,||
sota-samphassam abhijanam,||
parijanam,||
virajayam,||
pajaham,||
bhabbo dukkhakkhayaya.|| ||

Yam pidam sota-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam||
sukham va||
dukkham va||
adukkha-m-asukham va tam pi abhijanam,||
parijanam,||
virajayam,||
pajaham,||
bhabbo dukkhakkhayaya.|| ||

Ghanam bhikkhave abhijanam,||
parijanam,||
virajayam,||
pajaham,||
bhabbo dukkhakkhayaya,||
ghandha abhijanam,||
parijanam,||
virajayam,||
pajaham,||
bhabbo dukkhakkhayaya,||
ghana-vinnanam abhijanam,||
parijanam,||
virajayam,||
pajaham,||
bhabbo dukkhakkhayaya,||
ghana-samphassam abhijanam,||
parijanam,||
virajayam,||
pajaham,||
bhabbo dukkhakkhayaya.|| ||

Yam pidam ghana-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam||
sukham va||
dukkham va||
adukkha-m-asukham va tam pi abhijanam,||
parijanam,||
virajayam,||
pajaham,||
bhabbo dukkhakkhayaya.|| ||

Jivham abhijanam,||
parijanam,||
virajayam,||
pajaham,||
bhabbo dukkhakkhayaya,||
rase abhijanam,||
parijanam,||
virajayam,||
pajaham,||
bhabbo dukkhakkhayaya,||
jivha-vinnanam abhijanam,||
parijanam,||
virajayam,||
pajaham,||
bhabbo dukkhakkhayaya,||
jivha-samphassam abhijanam,||
parijanam,||
virajayam,||
pajaham,||
bhabbo dukkhakkhayaya.|| ||

Yam pidam jivha-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam||
sukham va||
dukkham va||
adukkha-m-asukham va||
tam pi abhijanam,||
parijanam,||
virajayam,||
pajaham,||
bhabbo dukkhakkhayaya.|| ||

Kaya bhikkhave abhijanam,||
parijanam,||
virajayam,||
pajaham,||
bhabbo dukkhakkhayaya,||
photthabba abhijanam,||
parijanam,||
virajayam,||
pajaham,||
bhabbo dukkhakkhayaya,||
kaya-vinnanam abhijanam,||
parijanam,||
virajayam,||
pajaham,||
bhabbo dukkhakkhayaya,||
kaya-samphassam abhijanam,||
parijanam,||
virajayam,||
pajaham,||
bhabbo dukkhakkhayaya.|| ||

Yam pidam kaya-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam||
sukham va||
dukkham va||
adukkha-m-asukham va tam pi abhijanam,||
parijanam,||
virajayam,||
pajaham,||
bhabbo dukkhakkhayaya.|| ||

Manam abhijanam,||
parijanam,||
virajayam,||
pajaham,||
bhabbo dukkhakkhayaya,||
dhamme abhijanam,||
parijanam,||
virajayam,||
pajaham,||
bhabbo dukkhakkhayaya,||
mano-vinnanam abhijanam,||
parijanam,||
virajayam,||
pajaham,||
bhabbo dukkhakkhayaya,||
mano-samphassam abhijanam,||
parijanam,||
virajayam,||
pajaham,||
bhabbo dukkhakkhayaya.|| ||

Yam pidam mano-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam||
sukham va||
dukkham va||
adukkha-m-asukham va||
tam pi abhijanam,||
parijanam,||
virajayam,||
pajaham,||
bhabbo dukkhakkhayaya.|| ||

Idam kho bhikkhave sabbam abhijanam,||
parijanam,||
virajayam,||
pajaham,||
bhabbo dukkhakkhayaya" ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement