Samyutta Nikaya Masthead


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Samyutta Nikaya:
IV. Salayatana Vagga
35: Salayatana Samyutta
Mulapannasa
3. Sabba Vagga

Sutta 29

Andhabhutam Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.

 


 

[1][pts][bodh] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam bhagava Rajagahe viharati Veluvane Kalandaka Nivape.|| ||

Tatra kho bhagava bhikkhu amantesi|| ||

"Bhikkhavo" ti.|| ||

"Bhadante" ti||
te bhikkhu bhagavato paccassosum.|| ||

Bhagava etad avoca:|| ||

2. Tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

"Sabbam bhikkhave andhabhutam.|| ||

[21] Kin ca bhikkhave sabbam andhabhutam"?|| ||

3. Cakkhum bhikkhave andhabhutam,||
rupa andhabhuta,||
cakkhu-vinnanam andhabhutam,||
cakkhu-samphasso andhabhuto.|| ||

Yam pidam cakkhu-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam sukham va dukkham va adukkha-m-asukham va||
tam pi andhabhutam.|| ||

Kena andhabhutam?|| ||

Jatiya jaraya maranena,||
sokehi paridevehi,||
dukkhehi domanassehi,||
upayasehi andhabhutan ti vadami.|| ||

4. Sotam andhabhutam,||
sadda andhabhuta,||
sota-vinnanam andhabhutam,||
sota-samphasso andhabhuto.|| ||

Yam pidam sota-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam sukham va dukkham va adukkha-m-asukham va||
tam pi andhabhutam.|| ||

Kena andhabhutam?|| ||

Jatiya jaraya maranena,||
sokehi paridevehi,||
dukkhehi domanassehi,||
upayasehi andhabhutan ti vadami.|| ||

5. Ghanam andhabhutam,||
gandha andhabhuta,||
ghana-vinnanam andhabhutam,||
ghana-samphasso andhabhuto.|| ||

Yam pidam ghana-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam sukham va dukkham va adukkha-m-asukham va||
tam pi andhabhutam.|| ||

Kena andhabhutam?|| ||

Jatiya jaraya maranena,||
sokehi paridevehi,||
dukkhehi domanassehi,||
upayasehi andhabhutan ti vadami.|| ||

6. Jivha andhabhuta,||
rasa andhabhuta,||
jivha-vinnanam andhabhutam,||
jivhasamphasso andhabhuto.|| ||

Yam pidam jivha-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam sukham va dukkham va adukkha-m-asukham va||
tam pi andhabhutam.|| ||

Kena andhabhutam?|| ||

Jatiya jaraya maranena,||
sokehi paridevehi,||
dukkhehi domanassehi,||
upayasehi andhabhutan ti vadami.|| ||

7. Kayo andhabhuto,||
photthabba andhabhuta,||
kaya-vinnanam andhabhutam,||
kaya-samphasso andhabhuto.|| ||

Yam pidam kaya-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam sukham va dukkham va adukkha-m-asukham va||
tam pi andhabhutam.|| ||

Kena andhabhutam?|| ||

Jatiya jaraya maranena,||
sokehi paridevehi,||
dukkhehi domanassehi,||
upayasehi andhabhutan ti vadami.|| ||

8. Mano andhabhuto,||
dhamma andhabhuta,||
mano-vinnanam andhabhutam,||
mano-samphasso andhabhuto.|| ||

Yam pidam mano-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam sukham va dukkham va adukkha-m-asukham va||
tam pi andhabhutam.|| ||

Kena andhabhutam?|| ||

Jatiya jaraya maranena,||
sokehi paridevehi,||
dukkhehi domanassehi,||
upayasehi andhabhutan ti vadami.|| ||

9. Evam passam bhikkhave sutava ariyasavako cakkhusmim pi nibbindati,||
rupesu pi nibbindati,||
cakkhu-vinnane pi nibbindati,||
cakkhu-samphasse pi nibbindati.|| ||

Yam pidam cakkhu-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam sukham va dukkham va adukkha-m-asukham va tasmim pi nibbindati.|| ||

Evam passam bhikkhave sutava ariyasavako sotasmim pi nibbindati,||
sadda pi nibbindati,||
sota-vinnane pi nibbindati,||
sota-samphasse pi nibbindati.|| ||

Yam pidam sota-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam sukham va dukkham va adukkha-m-asukham va tasmim pi nibbindati.|| ||

Evam passam bhikkhave sutava ariyasavako ghanasmim pi nibbindati,||
gandha pi nibbindati,||
ghana-vinnane pi nibbindati,||
ghana-samphasse pi nibbindati.|| ||

Yam pidam ghana-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam sukham va dukkham va adukkha-m-asukham va tasmim pi nibbindati.|| ||

Evam passam bhikkhave sutava ariyasavako jivhaya pi nibbindati,||
rasesu pi nibbindati,||
jivha-vinnane pi nibbindati,||
jivha-samphasse pi nibbindati.|| ||

Yam pidam jivha-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam sukham va dukkham va adukkha-m-asukham va tasmim pi nibbindati.|| ||

Evam passam bhikkhave sutava ariyasavako kayasmim photthabba pi nibbindati,||
kaya-vinnane pi nibbindati,||
kaya-samphasse pi nibbindati.|| ||

Yam pidam kaya-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam sukham va dukkham va adukkha-m-asukham va tasmim pi nibbindati.|| ||

Evam passam bhikkhave sutava ariyasavako manasmim pi nibbindati,||
dhammesu pi nibbindati||
mano-vinnane pi nibbindati,||
mano-samphasse pi nibbindati.|| ||

Yam pidam mano-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam sukham va dukkham va adukkha-m-asukham va tasmim pi nibbindati.|| ||

Nibbindam virajjati viraga vimuccati,||
vimuttasmim vimuttamiti nanam hoti:|| ||

Khina jati,||
vusitam brahmacariyam,||
katam karaniyam||
naparam itthattayati pajanati" ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement