Samyutta Nikaya Masthead


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Samyutta Nikaya:
IV. Salayatana Vagga
35: Salayatana Samyutta
Mulapannasa
3. Sabba Vagga

Sutta 31

Sappaya-Patipada Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.

 


[23]

[1][pts][bodh] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

2. Tatra kho bhagava bhikkhu amantesi|| ||

"Bhikkhavo" ti.|| ||

"Bhadante" ti||
te bhikkhu bhagavato paccassosum.|| ||

3. Bhagava etad avoca:|| ||

"Sabba-manni-tasa-muggha-tasa-ppayam vo bhikkhave patipadam desissami.|| ||

Tam sunatha.|| ||

Katama ca sa bhikkhave sabba-manni-tasa-muggha-tasa-ppaya patipada?|| ||

Idha bhikkhave bhikkhu cakkhum na mannati,||
cakkhusmim na mannati,||
cakkhuto na mannati,||
cakkhum 'Me' ti na mannati.|| ||

Rupe na mannati,||
rupesu na mannati,||
rupato na mannati,||
rupa 'Me' ti na mannati.|| ||

Cakkhu-vinnanam na mannati,||
cakkhu-vinnanasmim na mannati,||
cakkhu-vinnanato na mannati,||
cakkhu-vinnanam 'Me' ti na mannati.|| ||

Cakkhu-samphassam na mannati,||
cakkhu-samphassasmim na mannati,||
cakkhu-samphassato na mannati,||
cakkhu-samphasso 'Me' ti na mannati.|| ||

Yam pidam cakkhu-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam,||
sukham va,||
dukkham va,||
adukkha-m-asukham va,||
tam pi na mannati,||
tasmim pi na mannati,||
tato pi na mannati,||
tam 'Me' ti na mannati.|| ||

Yam hi bhikkhave mannati,
yasmim mannati,
yato mannati,
yam 'Me' ti mannati,
tato tam hoti annatha.|| ||

Annathabhavi bhavasatto loko bhavam eva abhinandati.|| ||

Sotam na mannati,||
sotasmim na mannati,||
soto na mannati,||
sota 'Me' ti na mannati.|| ||

Sadda na mannati,||
saddesu na mannati,||
saddato na mannati,||
sadda 'Me' ti na mannati.|| ||

Sota-vinnanam na mannati,||
sota-vinnanasmim na mannati,||
sota-vinnanato na mannati,||
sota-vinnanam 'Me' ti na mannati.|| ||

Sota-samphassam na mannati,||
sota-samphassasmim na mannati,||
sota-samphassato na mannati,||
sota-samphasso 'Me' ti na mannati.|| ||

Yam pidam sota-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam,||
sukham va,||
dukkham va,||
adukkha-m-asukham va,||
tam pi na mannati,||
tasmim pi na mannati,||
tato pi na mannati,||
tam 'Me' ti na mannati.|| ||

Yam hi bhikkhave mannati,
yasmim mannati,
yato mannati,
yam 'Me' ti mannati,
tato tam hoti annatha.|| ||

Annathabhavi bhavasatto loko bhavam eva abhinandati.|| ||

Ghanam na mannati,||
ghanasmim na mannati,||
ghanato na mannati,||
ghana 'Me' ti na mannati.|| ||

Gandha na mannati,||
gandesu na mannati,||
gandato na mannati,||
gandha 'Me' ti na mannati.|| ||

Ghana-vinnanam na mannati,||
ghana-vinnanasmim na mannati,||
ghana-vinnanato na mannati,||
ghana-vinnanam 'Me' ti na mannati.|| ||

Ghana-samphassam na mannati,||
ghana-samphassasmim na mannati,||
ghana-samphassato na mannati,||
ghana-samphasso 'Me' ti na mannati.|| ||

Yam pidam ghana-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam,||
sukham va,||
dukkham va,||
adukkha-m-asukham va,||
tam pi na mannati,||
tasmim pi na mannati,||
tato pi na mannati,||
tam 'Me' ti na mannati.|| ||

Yam hi bhikkhave mannati,
yasmim mannati,
yato mannati,
yam 'Me' ti mannati,
tato tam hoti annatha.|| ||

Annathabhavi bhavasatto loko bhavam eva abhinandati.|| ||

Jivha na mannati,||
jivhaya na mannati,||
jivhato na mannati,||
jivha 'Me' ti na mannati.|| ||

Rase na mannati,||
rasesu na mannati,||
rasato na mannati,||
rasa 'Me' ti na mannati.|| ||

Jivha-vinnanam na mannati,||
jivha-vinnanasmim na mannati,||
jivha-vinnanato na mannati,||
jivha-vinnanam 'Me' ti na mannati.|| ||

Jivha-samphassam na mannati,||
jivha-samphassasmim na mannati,||
jivha-samphassato na mannati,||
jivha-samphasso 'Me' ti na mannati.|| ||

Yam pidam jivha-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam,||
sukham va,||
dukkham va,||
adukkha-m-asukham va,||
tam pi na mannati,||
tasmim pi na mannati,||
tato pi na mannati,||
tam 'Me' ti na mannati.|| ||

Yam hi bhikkhave mannati,
yasmim mannati,
yato mannati,
yam 'Me' ti mannati,
tato tam hoti annatha.|| ||

Annathabhavi bhavasatto loko bhavam eva abhinandati.|| ||

Kayam na mannati,||
kayasmim na mannati,||
kayo na mannati,||
kaya 'Me' ti na mannati.|| ||

Photthabbam na mannati,||
photthabbasmim na mannati,||
photthabbo na mannati,||
photthabba 'Me' ti na mannati.|| ||

Kaya-vinnanam na mannati,||
kaya-vinnanasmim na mannati,||
kaya-vinnanato na mannati,||
kaya-vinnanam 'Me' ti na mannati.|| ||

Kaya-samphassam na mannati,||
kaya-samphassasmim na mannati,||
kaya-samphassato na mannati,||
kaya-samphasso 'Me' ti na mannati.|| ||

Yam pidam kaya-samphassa-paccaya uppajjati [24] vedayitam,||
sukham va,||
dukkham va,||
adukkha-m-asukham va,||
tam pi na mannati,||
tasmim pi na mannati,||
tato pi na mannati,||
tam 'Me' ti na mannati.|| ||

Yam hi bhikkhave mannati,
yasmim mannati,
yato mannati,
yam 'Me' ti mannati,
tato tam hoti annatha.|| ||

Annathabhavi bhavasatto loko bhavam eva abhinandati.|| ||

Manam na mannati,||
manasmim na mannati,||
manato na mannati,||
mano 'Me' ti na mannati.|| ||

Dhamme na mannati,||
dhammesu na mannati,||
dhammato na mannati,||
dhamma 'Me' ti na mannati.|| ||

Mano-vinnanam na mannati,||
mano-vinnanasmim na mannati,||
mano-vinnanato na mannati,||
mano-vinnanam 'Me' ti na mannati.|| ||

Mano-samphassam na mannati,||
mano-samphassasmim na mannati,||
mano-samphassato na mannati,||
mano-samphasso 'Me' ti na mannati.|| ||

Yam pidam mano-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam,||
sukham va,||
dukkham va,||
adukkha-m-asukham va,||
tam pi na mannati,||
tasmim pi na mannati,||
tato pi na mannati,||
tam 'Me' ti na mannati.|| ||

Yam hi bhikkhave mannati,
yasmim mannati,
yato mannati,
yam 'Me' ti mannati,
tato tam hoti annatha.|| ||

Annathabhavi bhavasatto loko bhavam eva abhinandati.|| ||

Yavata bhikkhave khandhadhatu ayatanam tam pi na mannati,||
tasmim pi na mannati,||
tato pi na mannati,||
tam 'Me' ti na mannati,
so evam na mannamano na ca kinci loke upadiyati,||
anupadiyam na paritassati,||
aparitassam paccattanneva parinibbayati:|| ||

'Khina jati||
vusitam brahmacariyam||
katam karaniyam||
naparam itthattaya' ti pajanati.|| ||

Ayam kho sa bhikkhave sabba-manni-tasa-muggha-tasa-ppaya patipada" ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement