Samyutta Nikaya Masthead


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Samyutta Nikaya:
IV. Salayatana Vagga
35: Salayatana Samyutta
Pannasaka Dutiya
1. Avijja Vagga

Sutta 61

Sabbupadana-Pariyadinna Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.

 


 

[1][pts][bodh] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

2. Tatra kho bhagava bhikkhu amantesi|| ||

"Bhikkhavo" ti.|| ||

"Bhadante" ti||
te bhikkhu bhagavato paccassosum.|| ||

3. Bhagava etad avoca:|| ||

Sabbupadana-pariyadinna vo bhikkhave dhammam desissami.|| ||

Tam sunatha.|| ||

Katamo ca bhikkhave sabbupadana-pariyadinna dhammo?|| ||

Cakkhun ca paticca rupe ca uppajjati,||
cakkhu-vinnanam||
tinnam sangati phasso,||
phassa-paccaya vedana.|| ||

Evam [33] passam bhikkhave sutava ariyasavako||
cakkhusmim pi nibbindati,||
rupesu pi nibbindati,||
cakkhu-vinnane pi nibbindati,||
cakkhu-samphasse pi nibbindati,||
vedanaya pi nibbindati.|| ||

Nibbindam virajjati,||
viraga vimuccati||
vimokkha, 'Parinnatam me upadanan,' ti pajanati.|| ||

Sotan ca paticca sadde ca uppajjati,||
sota-vinnanam||
tinnam sangati phasso,||
phassa-paccaya vedana.|| ||

Evam passam bhikkhave sutava ariyasavako||
sotasmim pi nibbindati,||
saddesu pi nibbindati,||
sota vinnane pi nibbindati,||
sotasamphasse pi nibbindati,||
vedanaya pi nibbindati.|| ||

Nibbindam virajjati,||
viraga vimuccati||
vimokkha, 'Parinnatam me upadanan,' ti pajanati.|| ||

Ghanan ca paticca gandhe ca uppajjati,||
ghana-vinnanam||
tinnam sangati phasso,||
phassa-paccaya vedana.|| ||

Evam passam bhikkhave sutava ariyasavako||
ghanasmim pi nibbindati,||
gandhesu pi nibbindati,||
ghana-vinnane pi nibbindati,||
ghana-samphasse pi nibbindati,||
vedanaya pi nibbindati.|| ||

Nibbindam virajjati,||
viraga vimuccati||
vimokkha, 'Parinnatam me upadanan,' ti pajanati.|| ||

Jivhan ca paticca rase ca uppajjati,||
jivha-vinnanam||
tinnam sangati phasso,||
phassa-paccaya vedana.|| ||

Evam passam bhikkhave sutava ariyasavako||
jivhaya pi nibbindati,||
rasesu pi nibbindati,||
jivha-vinnane pi nibbindati,||
jivha-samphasse pi nibbindati,||
vedanaya pi nibbindati.|| ||

Nibbindam virajjati,||
viraga vimuccati||
vimokkha, 'Parinnatam me upadanan,' ti pajanati.|| ||

Kayan ca paticca photthabbe ca uppajjati,||
kaya-vinnanam||
tinnam sangati phasso,||
phassa-paccaya vedana.|| ||

Evam passam bhikkhave sutava ariyasavako||
kaye pi nibbindati,||
photthabbesu pi nibbindati,||
kayavinnane pi nibbindati,||
kayasamphasse pi nibbindati,||
vedanaya pi nibbindati.|| ||

Nibbindam virajjati,||
viraga vimuccati||
vimokkha, 'Parinnatam me upadanan,' ti pajanati.|| ||

Manan ca paticca dhamme ca uppajjati,||
mano-vinnanam||
tinnam sangati phasso,||
phassa-paccaya vedana.|| ||

Evam passam bhikkhave sutava ariyasavako||
manasmim pi nibbindati,||
dhammesu pi nibbindati,||
mano-vinnane pi nibbindati,||
Mano-samphasse pi nibbindati,||
vedanaya pi nibbindati.|| ||

Nibbindam virajjati,||
viraga vimuccati||
vimokkha, 'Parinnatam me upadanan,' ti pajanati.|| ||

■|| ||

Ayam kho bhikkhave sabbupadana-pariyadinna dhammo" ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement