Samyutta Nikaya Masthead


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Samyutta Nikaya:
IV. Salayatana Vagga
35: Salayatana Samyutta
Pannasako Dutiyo
2. Migajala Vagga

Sutta 63

Pathama Migajalena Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.

 


[35]

[1][pts][than][bodh] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

Atha kho ayasma Migajalo yena Bhagava ten'upasankami,||
upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinno kho ayasma Migajalo Bhagavantam etad avoca:|| ||

"'Ekavihari ekavihari' ti bhante vuccati.|| ||

[36] Kittavata nu kho bhante ekavihari hoti?|| ||

Kittavata ca pana sadutiya vihari hoti" ti?|| ||

"Santi kho Migajala cakkhu-vinneyya rupa||
ittha||
kanta||
manapa||
piyarupa||
kamupasamhita||
rajaniya.|| ||

Tance bhikkhu abhinandati||
abhivadati||
ajjhosaya||
titthati,||
tassa tam abhinandato||
abhivadato||
ajjhosaya||
titthato||
uppajjati nandi,||
nandiya sati sarago hoti.|| ||

Sarage sati sanyogo hoti,||
nandi-sanyojana sanyutto kho Migajala bhikkhu||
'sadutiya vihari' ti vuccati.|| ||

Santi kho Migajala sota-vinneyya sadda||
ittha||
kanta||
manapa||
piyarupa||
kamupasamhita||
rajaniya.|| ||

Tance bhikkhu abhinandati||
abhivadati||
ajjhosaya||
titthati,||
tassa tam abhinandato||
abhivadato||
ajjhosaya||
titthato||
uppajjati nandi,||
nandiya sati sarago hoti.|| ||

Sarage sati sanyogo hoti,||
nandi-sanyojana sanyutto kho Migajala bhikkhu||
'sadutiya vihari' ti vuccati.|| ||

Santi kho Migajala ghana-vinneyya gandha||
ittha||
kanta||
manapa||
piyarupa||
kamupasamhita||
rajaniya.|| ||

Tance bhikkhu abhinandati||
abhivadati||
ajjhosaya||
titthati,||
tassa tam abhinandato||
abhivadato||
ajjhosaya||
titthato||
uppajjati nandi,||
nandiya sati sarago hoti.|| ||

Sarage sati sanyogo hoti,||
nandi-sanyojana sanyutto kho Migajala bhikkhu||
'sadutiya vihari' ti vuccati.|| ||

Santi kho Migajala jivha-vinneyya rasa||
ittha||
kanta||
manapa||
piyarupa||
kamupasamhita||
rajaniya.|| ||

Tance bhikkhu abhinandati||
abhivadati||
ajjhosaya||
titthati,||
tassa tam abhinandato||
abhivadato||
ajjhosaya||
titthato||
uppajjati nandi,||
nandiya sati sarago hoti.|| ||

Sarage sati sanyogo hoti,||
nandi-sanyojana sanyutto kho Migajala bhikkhu||
'sadutiya vihari' ti vuccati.|| ||

Santi kho Migajala kayo-vinneyya photthabba||
ittha||
kanta||
manapa||
piyarupa||
kamupasamhita||
rajaniya.|| ||

Tance bhikkhu abhinandati||
abhivadati||
ajjhosaya||
titthati,||
tassa tam abhinandato||
abhivadato||
ajjhosaya||
titthato||
uppajjati nandi,||
nandiya sati sarago hoti.|| ||

Sarage sati sanyogo hoti,||
nandi-sanyojana sanyutto kho Migajala bhikkhu||
'sadutiya vihari' ti vuccati.|| ||

Santi kho Migajala mano-vinneyya dhamma||
ittha||
kanta||
manapa||
piyarupa||
kamupasamhita||
rajaniya.|| ||

Tance bhikkhu abhinandati||
abhivadati||
ajjhosaya||
titthati,||
tassa tam abhinandato||
abhivadato||
ajjhosaya||
titthato||
uppajjati nandi,||
nandiya sati sarago hoti.|| ||

Sarage sati sanyogo hoti,||
nandi-sanyojana sanyutto kho Migajala bhikkhu||
'sadutiya vihari' ti vuccati.|| ||

Evam vihari ca Migajala bhikkhu||
kinca pi aranne||
vanapatthani||
pantani||
senasanani||
patisevati||
appasaddani||
appanigghosani||
vijanavatani||
manussarahaseyyakani||
patisallanasaruppani,||
atha kho 'sadutiya vihari' ti vuccati.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Tanha hi'ssa dutiya,||
salssa appahina,||
tasma 'sadutiya vihari' ti vuccati.|| ||

 


 

Santi ca kho Migajala cakkhuvinneyya rupa||
ittha||
kanta||
manapa||
piyarupa||
kamupasamhita||
rajaniya.|| ||

Tance bhikkhu nabhinandati||
nabhivadati||
na ajjhosaya titthati,||
tassa tam anabhinandato||
anabhivadato||
anajjhosaya||
titthato nandi nirujjhati,||
nandiya asati sarago na hoti.|| ||

Sarage asati [37] sanyogo na hoti,||
nandi-sanyojana visanyutto kho Migajala bhikkhu||
'ekavihari' ti vuccati.|| ||

Santi ca kho Migajala sota-vinneyya sadda||
ittha||
kanta||
manapa||
piyarupa||
kamupasamhita||
rajaniya.|| ||

Tance bhikkhu nabhinandati||
nabhivadati||
na ajjhosaya titthati,||
tassa tam anabhinandato||
anabhivadato||
anajjhosaya||
titthato nandi nirujjhati,||
nandiya asati sarago na hoti.|| ||

Sarage asati sanyogo na hoti,||
nandi-sanyojana visanyutto kho Migajala bhikkhu||
'ekavihari' ti vuccati.|| ||

Santi ca kho Migajala ghana-vinneyya gandha||
ittha||
kanta||
manapa||
piyarupa||
kamupasamhita||
rajaniya.|| ||

Tance bhikkhu nabhinandati||
nabhivadati||
na ajjhosaya titthati,||
tassa tam anabhinandato||
anabhivadato||
anajjhosaya||
titthato nandi nirujjhati,||
nandiya asati sarago na hoti.|| ||

Sarage asati sanyogo na hoti,||
nandi-sanyojana visanyutto kho Migajala bhikkhu||
'ekavihari' ti vuccati.|| ||

Santi ca kho Migajala jivha-vinneyya rasa||
ittha||
kanta||
manapa||
piyarupa||
kamupasamhita||
rajaniya.|| ||

Tance bhikkhu nabhinandati||
nabhivadati||
na ajjhosaya titthati,||
tassa tam anabhinandato||
anabhivadato||
anajjhosaya||
titthato nandi nirujjhati,||
nandiya asati sarago na hoti.|| ||

Sarage asati sanyogo na hoti,||
nandi-sanyojana visanyutto kho Migajala bhikkhu||
'ekavihari' ti vuccati.|| ||

Santi ca kho Migajala kayo-vinneyya photthabba||
ittha||
kanta||
manapa||
piyarupa||
kamupasamhita||
rajaniya.|| ||

Tance bhikkhu nabhinandati||
nabhivadati||
na ajjhosaya titthati,||
tassa tam anabhinandato||
anabhivadato||
anajjhosaya||
titthato nandi nirujjhati,||
nandiya asati sarago na hoti.|| ||

Sarage asati sanyogo na hoti,||
nandi-sanyojana visanyutto kho Migajala bhikkhu||
'ekavihari' ti vuccati.|| ||

Santi ca kho Migajala mano-vinneyya dhamma||
ittha||
kanta||
manapa||
piyarupa||
kamupasamhita||
rajaniya.|| ||

Tance bhikkhu nabhinandati||
nabhivadati||
na ajjhosaya titthati,||
tassa tam anabhinandato||
anabhivadato||
anajjhosaya||
titthato nandi nirujjhati,||
nandiya asati sarago na hoti.|| ||

Sarage asati sanyogo na hoti,||
nandi-sanyojana visanyutto kho Migajala bhikkhu||
'ekavihari' ti vuccati.|| ||

Evam vihari ca Migajala bhikkhu kinca pi gamante viharati akinno||
bhikkhuhi bhikkhunihi||
upasakehi upasikahi||
rajuhi rajamahamattehi||
titthiyehi titthiyasavakehi,||
atha so 'ekavihari' ti vuccati.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Tanha hi'ssa dutiya,||
salssa pahina,||
tasma 'ekavihari' ti vuccati" ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement