Samyutta Nikaya Masthead


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Samyutta Nikaya
IV. Salayatana Vagga
35: Salayatana Samyutta
Pannasaka Dutiya
3. Gilana Vagga

Sutta 74

Pathama Gilana Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.

 


 

[1][pts][than][bodh] Evam me sutam:|| ||

[46] Ekam samayam Savatthiyam|| ||

Atha kho annataro bhikkhu yena Bhagava ten'upasamkami.||
Upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinno kho so bhikkhu Bhagavantam etad avoca:|| ||

Amukasmim bhante, vihare annataro bhikkhu navo appannato abadhiko dukkhito balhagilano, sadhu bhante, Bhagava yena so bhikkhu ten'upasankamatu anukampam upadayati.|| ||

Atha kho Bhagava navavadanca sutva gilanavadanca appannato bhikkhuti iti viditva yena so bhikkhu ten'upasankami.|| ||

Addasa kho so bhikkhu Bhagavantam durato va agacchantam, disvana mancake samadhosi.|| ||

Atha kho Bhagava tam bhikkhum etad avoca:|| ||

Alam bhikkhu ma tvam mancake samadhosi. Santimani asanani pannattani.|| ||

Tatthaham nisidissamiti.||
Nisidi Bhagava pannatte asane.||
Nisajja kho Bhagava tam bhikkhum etad avoca:|| ||

Kacci te bhikkhu khamaniyam, kacci yapaniyam, kacci dukkha vedana patikkamanti no abhikkamanti, patikkamosanam pannayati no abhikkamoti?|| ||

Na me bhante khamaniyam, na yapaniyam, ba'ha me dukkha vedana abhikkamanti no patikkamanti, abhikkamosanam pannayati no patikkamoti.|| ||

Kacci te bhikkhu na kinci kukkuccam, na koci vippatisaroti?|| ||

Taggha me bhante, anappakam kukkuccam anappako vippatisaroti.|| ||

[47] Kacci pana tvam bhikkhu atta silato na upavadatiti, na kho me bhante atta silato upavadati ti.|| ||

No ce kira tvam bhikkhu atta silato upavadati, atha kisminca te kukkuccam?|| ||

Ko ca vippatisaroti?|| ||

Na kho aham bhante, silavisuddhattham Bhagavata dhammam desitam ajanamiti.|| ||

No ce kira tvam bhikkhu silavisuddhattham maya dhammam desitam ajanasi. Atha kimattham carahi tvam bhikkhu maya dhammam desitam ajanasiti?|| ||

Ragaviragatthanca khvaham bhante Bhagavata dhammam desitam ajanamiti.|| ||

Sadhu sadhu bhikkhu, sadhu kho tvam bhikkhu ragaviragattham maya dhammam desitam ajanasi, ragaviragattho hi bhikkhu maya dhammo desito.|| ||

Tam kim mannasi bhikkhu, "cakkhum niccam va aniccam va" ti?|| ||

Aniccam bhante.|| ||

Yam pananiccam dukkham va tam sukham vati?|| ||

Dukkham bhante, yam pananiccam dukkham viparinamadhammam kallannu tam samanupassitum "etam mama eso'hamasmi eso me atta" ti?|| ||

No h'etam bhante.|| ||

Sotam "niccam va aniccam va" ti?|| ||

Aniccam bhante.|| ||

Yam pananiccam dukkham va tam sukham vati? Dukkham bhante, yam pananiccam dukkham viparinamadhammam kallannu tam samanupassitum "etam mama eso'hamasmi eso me atta" ti?|| ||

No h'etam bhante.|| ||

Ghanam "niccam va aniccam va" ti?|| ||

Aniccam bhante.|| ||

Yam pananiccam dukkham va tam sukham vati?|| ||

Dukkham bhante, yam pananiccam dukkham viparinamadhammam kallannu tam samanupassitum "etam mama eso'hamasmi eso me atta" ti?|| ||

No h'etam bhante.|| ||

Jivha "nicca va anicca va" ti?|| ||

Anicca bhante.|| ||

Yam pananiccam dukkham va tam sukham vati?|| ||

Dukkham bhante, yam pananiccam dukkham viparinamadhammam kallannu tam samanupassitum "etam mama eso'hamasmi eso me atta" ti?|| ||

No h'etam bhante.|| ||

Kayo "nicco va anicco va" ti?|| ||

Anicco bhante.|| ||

Yam pananiccam dukkham va tam sukham vati?|| ||

Dukkham bhante, yam pananiccam dukkham viparinamadhammam kallannu tam samanupassitum "etam mama eso'hamasmi eso me atta" ti?|| ||

No h'etam bhante.|| ||

Mano "nicco va anicco va" ti?|| ||

Anicco bhante.|| ||

Yam pananiccam dukkham va tam sukham vati?|| ||

Dukkham bhante, yam pananiccam dukkham viparinamadhammam kallannu tam samanupassitum "etam mama eso'hamasmi eso me atta" ti?|| ||

No h'etam bhante.|| ||

Evam passam bhikkhu Sutava ariyasavako cakkhusmimpi nibbindati, sotasmimpi nibbindati, ghanasmimpi nibbindati, jivhayapi nibbindati, kayasmimpi nibbindati, manasmimpi nibbindati.|| ||

Nibbindam virajjati viraga vimuccati vimuttasmim vimuttamiti nanam hoti, khina jati, vusitam brahmacariyam, katam karaniyam naparam itthattayati pajanati ti.|| ||

Idam avoca Bhagava.|| ||

Attamano so bhikkhu Bhagavato bhasitam abhinandi.|| ||

Imasmin ca pana veyyakara-nasmim bhannamane tassa bhikkhuno virajam vitamalam dhammacakkhum udapadi "yam kinci samudayadhammam sabbantam nirodhadhammanti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement