Samyutta Nikaya Masthead


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Samyutta Nikaya
IV. Salayatana Vagga
35: Salayatana Samyutta
Pannasaka Dutiya
3. Gilana Vagga

Sutta 75

Dutiya Gilana Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.

 


 

[1][pts][than][bodh] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

Atha kho annataro bhikkhu yena Bhagava ten'upasamkami.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinno kho so bhikkhu Bhagavantam etad avoca:|| ||

Amukasmim bhante, vihare annataro bhikkhu navo appannato abadhiko dukkhito balhagilano, sadhu bhante, Bhagava yena so bhikkhu ten'upasankamatu anukampam upadayati.|| ||

Atha kho Bhagava navavadanca sutva gilanavadanca appannato bhikkhuti iti viditva yena so bhikkhu ten'upasankami.|| ||

Addasa kho so bhikkhu Bhagavantam durato va agacchantam, disvana mancake samadhosi.|| ||

Atha kho Bhagava tam bhikkhum etad avoca: "alam bhikkhu ma tvam mancake samadhosi.|| ||

Santimani asanani pannattani.|| ||

Tatthaham nisidissamiti.|| ||

Nisidi Bhagava pannatte asane.|| ||

Nisajja kho Bhagava tam bhikkhum etad avoca:|| ||

Kacci te bhikkhu khamaniyam, kacci yapaniyam, kacci dukkha vedana patikkamanti no abhikkamanti, patikkamosanam pannayati no abhikkamoti?|| ||

Na me bhante khamaniyam, na yapaniyam, ba'ha me dukkha vedana abhikkamanti no patikkamanti, abhikkamosanam pannayati no patikkamoti.|| ||

Kacci te bhikkhu na kinci kukkuccam, na koci vippatisaroti?|| ||

Taggha me bhante, anappakam kukkuccam anappako vippatisaroti.|| ||

Kacci pana tvam bhikkhu atta silato na upavadatiti, na kho me bhante atta silato upavadati ti.|| ||

[48] no ce kira tvam bhikkhu atta silato upavadati, atha kisminca te kukkuccam?|| ||

Ko ca vippatisaroti?|| ||

Na khoham bhante, silavisuddhattham Bhagavata dhammam desitam ajanamiti.|| ||

No ce kira tvam bhikkhu silavisuddhattham maya dhammam desitam ajanasi.|| ||

Atha kimattham carahi tvam bhikkhu maya dhammam desitam ajanasiti?|| ||

Anupada parinibbanattham khvaham bhante Bhagavata dhammam desitam ajanamiti.|| ||

Sadhu sadhu bhikkhu, sadhu kho pana tvam bhikkhu anupadaparinibbanatthaya maya dhammam desitam ajanasi, anupada parinibbanattho hi bhikkhu maya dhammo desito.|| ||

Tam kim mannasi tvam bhikkhu, "cakkhum niccam va aniccam va" ti?|| ||

Aniccam bhante.|| ||

Yam pananiccam dukkham va tam sukham vati?|| ||

Dukkham bhante, yam pananiccam dukkham viparinamadhammam kallannu tam samanupassitum "etam mama eso'hamasmi eso me atta" ti?|| ||

No h'etam bhante.|| ||

Rupa "nicca va anicca va" ti.|| ||

Anicca bhante.|| ||

Yam pananiccam dukkham va tam sukham vati.|| ||

Dukkham bhante, yam pananiccam dukkham viparinamadhammam kallannu tam samanupassitum "etam mama eso'hamasmi eso me atta" ti.|| ||

No h'etam bhante.|| ||

Cakkhuvinnanam "niccam va aniccam va" ti.|| ||

Aniccam bhante.|| ||

Yam pananiccam dukkham va tam sukham vati.|| ||

Dukkham bhante, yam pananiccam dukkham viparinamadhammam kallannu tam samanupassitum "etam mama eso'hamasmi eso me atta" ti.|| ||

No h'etam bhante.|| ||

Cakkhusamphasso"nicco va anicco va" ti.|| ||

Anicco bhante.|| ||

Yam pananiccam dukkham va tam sukham vati.|| ||

Dukkham bhante, yam pananiccam dukkham viparinamadhammam kallannu tam samanupassitum "etam mama eso'hamasmi eso me atta" ti.|| ||

No h'etam bhante.|| ||

Yampidam cakkhusamphassa-paccaya uppajjati vedayitam sukham va dukkham va adukkha-m-asukham va tampi niccam va aniccam vati.|| ||

Aniccam bhante.|| ||

Yam pananiccam dukkham va tam sukham vati.|| ||

Dukkham bhante, yampananiccam dukkham viparinamadhammam kallannu tam samanupassitum "etam mama eso'hamasmi eso me atta" ti.|| ||

No h'etam bhante.|| ||

"Sotam niccam va aniccam va" ti.|| ||

Aniccam bhante.|| ||

Yam pananiccam dukkham va tam sukham vati.|| ||

Dukkham bhante, yampananiccam dukkham viparinamadhammam kallannu tam samanupassitum "etam mama eso'hamasmi eso me atta" ti.|| ||

No h'etam bhante.|| ||

Sadda "nicca va anicca va" ti.|| ||

Anicca bhante.|| ||

Yam pananiccam dukkham va tam sukham vati.|| ||

Dukkham bhante, yam pananiccam dukkham viparinamadhammam kallannu tam samanupassitum "etam mama eso'hamasmi eso me atta" ti.|| ||

No h'etam bhante.|| ||

Sotavinnanam "niccam va aniccam va" ti.|| ||

Aniccam bhante.|| ||

Yam pananiccam dukkham va tam sukham vati.|| ||

Dukkham bhante, yam pananiccam dukkham viparinamadhammam kallannu tam samanupassitum "etam mama eso'hamasmi eso me atta" ti.|| ||

No h'etam bhante.|| ||

Sotasamphasso"nicco va anicco va" ti.|| ||

Anicco bhante.|| ||

Yam pananiccam dukkham va tam sukham vati.|| ||

Dukkham bhante, yam pananiccam dukkham viparinamadhammam kallannu tam samanupassitum "etam mama eso'hamasmi eso me atta" ti.|| ||

No h'etam bhante.|| ||

Yampidam sotasamphassa-paccaya uppajjati vedayitam sukham va dukkham va adukkha-m-asukham va tampi niccam va aniccam vati.|| ||

Aniccam bhante.|| ||

Yam pananiccam dukkham va tam sukham vati.|| ||

Dukkham bhante, yampananiccam dukkham viparinamadhammam kallannu tam samanupassitum "etam mama eso'hamasmi eso me atta" ti.|| ||

No h'etam bhante.|| ||

"Ghanam niccam va aniccam va" ti.|| ||

Aniccam bhante.|| ||

Yam pananiccam dukkham va tam sukham vati.|| ||

Dukkham bhante, yam pananiccam dukkham viparinamadhammam kallannu tam samanupassitum "etam mama eso'hamasmi eso me atta" ti.|| ||

No h'etam bhante.|| ||

Gandha "nicca va anicca va" ti.|| ||

Anicca bhante.|| ||

Yam pananiccam dukkham va tam sukham vati.|| ||

Dukkham bhante, yampananiccam dukkham viparinamadhammam kallannu tam samanupassitum "etam mama eso'hamasmi eso me atta" ti.|| ||

No h'etam bhante.|| ||

Ghanavinnanam "niccam va aniccam va" ti.|| ||

Aniccam bhante.|| ||

Yam pananiccam dukkham va tam sukham vati.|| ||

Dukkham bhante, yampananiccam dukkham viparinamadhammam kallannu tam samanupassitum "etam mama eso'hamasmi eso me atta" ti.|| ||

No h'etam bhante.|| ||

Ghanasamphasso"nicco va anicco va" ti.|| ||

Anicco bhante.|| ||

Yam pananiccam dukkham va tam sukham vati.|| ||

Dukkham bhante, yampananiccam dukkham viparinamadhammam kallannu tam samanupassitum "etam mama eso'hamasmi eso me atta" ti.|| ||

No h'etam bhante.|| ||

Yampidam ghanasamphassa-paccaya uppajjati vedayitam sukham va dukkham va adukkha-m-asukham va tampi niccam va aniccam vati.|| ||

Aniccam bhante.|| ||

Yam pananiccam dukkham va tam sukham vati.|| ||

Dukkham bhante, yampananiccam dukkham viparinamadhammam kallannu tam samanupassitum "etam mama eso'hamasmi eso me atta" ti.|| ||

No h'etam bhante.|| ||

"Jivha nicca va anicca va" ti.|| ||

Anicca bhante.|| ||

Yam pananiccam dukkham va tam sukham vati.|| ||

Dukkham bhante, yam pananiccam dukkham viparinamadhammam kallannu tam samanupassitum "etam mama eso'hamasmi eso me atta" ti.|| ||

No h'etam bhante.|| ||

Rasa "nicca va anicca va" ti.|| ||

Anicca bhante.|| ||

Yam pananiccam dukkham va tam sukham vati.|| ||

Dukkham bhante, yam pananiccam dukkham viparinamadhammam kallannu tam samanupassitum "etam mama eso'hamasmi eso me atta" ti.|| ||

No h'etam bhante.|| ||

Jivhavinnanam "niccam va aniccam va" ti.|| ||

Aniccam bhante.|| ||

Yam pananiccam dukkham va tam sukham vati.|| ||

Dukkham bhante, yam pananiccam dukkham viparinamadhammam kallannu tam samanupassitum "etam mama eso'hamasmi eso me atta" ti.|| ||

No h'etam bhante.|| ||

Jivhasamphasso"nicco va anicco va" ti.|| ||

Anicco bhante.|| ||

Yam pananiccam dukkham va tam sukham vati.|| ||

Dukkham bhante, yam pananiccam dukkham viparinamadhammam kallannu tam samanupassitum "etam mama eso'hamasmi eso me atta" ti.|| ||

No h'etam bhante.|| ||

Yampidam jivhasamphassa-paccaya uppajjati vedayitam sukham va dukkham va adukkha-m-asukham va tampi niccam va aniccam vati.|| ||

Aniccam bhante.|| ||

Yam pananiccam dukkham va tam sukham vati.|| ||

Dukkham bhante, yampananiccam dukkham viparinamadhammam kallannu tam samanupassitum "etam mama eso'hamasmi eso me atta" ti.|| ||

No h'etam bhante.|| ||

"Kayo nicco va anicco va" ti.|| ||

Anicco bhante.|| ||

Yam pananiccam dukkham va tam sukham vati.|| ||

Dukkham bhante, yam pananiccam dukkham viparinamadhammam kallannu tam samanupassitum "etam mama eso'hamasmi eso me atta" ti.|| ||

No h'etam bhante.|| ||

Photthabba "nicca va anicca va" ti.|| ||

Anicca bhante.|| ||

Yam pananiccam dukkham va tam sukham vati.|| ||

Dukkham bhante, yampananiccam dukkham viparinamadhammam kallannu tam samanupassitum "etam mama eso'hamasmi eso me atta" ti.|| ||

No h'etam bhante.|| ||

Kayavinnanam "niccam va aniccam va" ti.|| ||

Aniccam bhante.|| ||

Yam pananiccam dukkham va tam sukham vati.|| ||

Dukkham bhante, yampananiccam dukkham viparinamadhammam kallannu tam samanupassitum "etam mama eso'hamasmi eso me atta" ti.|| ||

No h'etam bhante.|| ||

Kayasamphasso "nicco va anicco va" ti.|| ||

Anicco bhante.|| ||

Yam pananiccam dukkham va tam sukham vati.|| ||

Dukkham bhante, yampananiccam dukkham viparinamadhammam kallannu tam samanupassitum "etam mama eso'hamasmi eso me atta" ti.|| ||

No h'etam bhante.|| ||

Yampidam kayasamphassa-paccaya uppajjati vedayitam sukham va dukkham va adukkha-m-asukham va tampi niccam va aniccam vati.|| ||

Aniccam bhante.|| ||

Yam pananiccam dukkham va tam sukham vati.|| ||

Dukkham bhante, yampananiccam dukkham viparinamadhammam kallannu tam samanupassitum "etam mama eso'hamasmi eso me atta" ti.|| ||

No h'etam bhante.|| ||

"Mano nicco va anicco va" ti.|| ||

Anicco bhante.|| ||

Yam pananiccam dukkham va tam sukham vati.|| ||

Dukkham bhante, yam pananiccam dukkham viparinamadhammam kallannu tam samanupassitum "etam mama eso'hamasmi eso me atta" ti.|| ||

No h'etam bhante.|| ||

Dhamma "nicca va anicca va" ti.|| ||

Anicca bhante.|| ||

Yam pananiccam dukkham va tam sukham vati.|| ||

Dukkham bhante, yam pananiccam dukkham viparinamadhammam kallannu tam samanupassitum "etam mama eso'hamasmi eso me atta" ti.|| ||

No h'etam bhante.|| ||

Manovinnanam "niccam va aniccam va" ti.|| ||

Aniccam bhante.|| ||

Yam pananiccam dukkham va tam sukham vati.|| ||

Dukkham bhante, yam pananiccam dukkham viparinamadhammam kallannu tam samanupassitum "etam mama eso'hamasmi eso me atta" ti.|| ||

No h'etam bhante.|| ||

Manosamphasso"nicco va anicco va" ti.|| ||

Anicco bhante.|| ||

Yam pananiccam dukkham va tam sukham vati.|| ||

Dukkham bhante, yam pananiccam dukkham viparinamadhammam kallannu tam samanupassitum "etam mama eso'hamasmi eso me atta" ti.|| ||

No h'etam bhante.|| ||

Yampidam manosamphassa-paccaya uppajjati vedayitam sukham va dukkham va adukkha-m-asukham va tampi niccam va aniccam vati.|| ||

Aniccam bhante.|| ||

Yam pananiccam dukkham va tam sukham vati.|| ||

Dukkham bhante, yampananiccam dukkham viparinamadhammam kallannu tam samanupassitum "etam mama eso'hamasmi eso me atta" ti.|| ||

No h'etam bhante.|| ||

Evam passam bhikkhu Sutava ariyasavako cakkhusmimpi nibbindati, rupesupi nibbindati, cakkhuvinnanepi nibbindati, cakkhusamphassepi nibbindati, yampidam cakkhusamphassa-paccaya uppajjati vedayitam sukham va dukkham va adukkha-m-asukham va tasmimpi nibbindati.|| ||

Nibbindam virajjati, viraga vimuccati, vimuttasmim vimuttamiti nanam hoti, khina jati, vusitam brahmacariyam katam karaniyam, naparam itthattayati pajanati ti.|| ||

Evam passam bhikkhu Sutava ariyasavako sotasmimpi nibbindati, saddesupi nibbindati, sotavinnanepi nibbindati, sotasamphassepi nibbindati, yampidam sotasamphassa-paccaya uppajjati vedayitam sukham va dukkham va adukkha-m-asukham va tasmimpi nibbindati.|| ||

Nibbindam virajjati, viraga vimuccati, vimuttasmim vimuttamiti nanam hoti, khina jati, vusitam brahmacariyam katam karaniyam, naparam itthattayati pajanati ti.|| ||

Evam passam bhikkhu Sutava ariyasavako ghanasmimpi nibbindati, gandhesupi nibbindati, ghanavinnanepi nibbindati, ghanasamphassepi nibbindati, yampidam ghanasamphassa-paccaya uppajjati vedayitam sukham va dukkham va adukkha-m-asukham va tasmimpi nibbindati.|| ||

Nibbindam virajjati, viraga vimuccati, vimuttasmim vimuttamiti nanam hoti, khina jati, vusitam brahmacariyam katam karaniyam, naparam itthattayati pajanati ti.|| ||

Evam passam bhikkhu Sutava ariyasavako jivhayapi nibbindati, rasesupi nibbindati, jivhavinnanepi nibbindati, jivhasamphassepi nibbindati, yampidam jivhasamphassa-paccaya uppajjati vedayitam sukham va dukkham va adukkha-m-asukham va tasmimpi nibbindati.|| ||

Nibbindam virajjati, viraga vimuccati, vimuttasmim vimuttamiti nanam hoti, khina jati, vusitam brahmacariyam katam karaniyam, naparam itthattayati pajanati ti.|| ||

Evam passam bhikkhu Sutava ariyasavako kayasmimpi nibbindati, photthabbesupi nibbindati, kayavinnanepi nibbindati, kayasamphassepi nibbindati, yampidam kayasamphassa-paccaya uppajjati vedayitam sukham va dukkham va adukkha-m-asukham va tasmimpi nibbindati.|| ||

Nibbindam virajjati, viraga vimuccati, vimuttasmim vimuttamiti nanam hoti, khina jati, vusitam brahmacariyam katam karaniyam, naparam itthattayati pajanati ti.|| ||

Evam passam bhikkhu Sutava ariyasavako manasmimpi nibbindati, dhammesupi nibbindati, manovinnanepi nibbindati, manosamphassepi nibbindati, yampidam manosamphassa-paccaya uppajjati vedayitam sukham va dukkham va adukkha-m-asukham va tasmimpi nibbindati.|| ||

Nibbindam virajjati, viraga vimuccati, vimuttasmim vimuttamiti nanam hoti, khina jati, vusitam brahmacariyam katam karaniyam, naparam itthattayati pajanati ti.|| ||

Idam avoca Bhagava.|| ||

Attamano so bhikkhu Bhagavato bhasitam abhinandi.|| ||

Imasminca pana veyyakara-nasmim bhannamane tassa bhikkhussa anupadaya asavehi cittam vimucciti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement