Samyutta Nikaya Masthead


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Samyutta Nikaya
IV. Salayatana Vagga
35: Salayatana Samyutta
Pannasaka Dutiya
4. Channa Vagga

Sutta 87

Channa Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.

 


 

[1][pts][bodh] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam bhagava Rajagahe viharati Veluvane Kalandaka nivape.|| ||

Tena kho pana samayena ayasma ca Sariputto ayasma ca Maha Cundo ayasma ca Channo||
Gijjhakute pabbate viharanti.|| ||

Tena kho pana samayena ayasma Channo||
abadhiko hoti dukkhito balhagilano.

Atha kho ayasma Sariputto sayanhasamayam pati- [56] sallana vutthito||
yen ayasma Maha Cundo tenupasankami.|| ||

Upasankamitva ayasmantam mahacundam etad avoca:|| ||

"Ayam avuso Cunda,||
yen ayasma Channo tenupasankamissama Gilanapucchaka" ti.|| ||

"Evam avuso" ti kho ayasma Maha Cundo||
ayasmato Sariputtassa paccassosi.|| ||

Atha kho ayasma ca Sariputto ayasma ca Maha Cundo||
yen ayasma Channo tenupasankamimsu.|| ||

Upasankamitva pannatte asane nisidimsu.|| ||

Nisajja kho ayasma Sariputto ayasmantam Channam etad avoca:|| ||

"Kacci te avuso khamaniyam,||
kacci yapaniyam,||
kacci dukkha vedana||
patikkamanti no abhikkamanti,||
patikkamosanam pannayati no abhikkamo" ti?|| ||

"Na me avuso Sariputta khamaniyam,||
na yapaniyam,||
balha me dukkha vedana||
abhikkamanti no patikkamanti,||
abhikkamosanam pannayati no patikkamo||
seyyatha pi avuso balava puriso tinhena sikharena muddhanam abhimantheyya||
evam eva kho avuso adhimatta vata muddhanam upahananti.|| ||

Na me avuso Sariputta khamaniyam,||
na yapaniyam,||
balha me dukkha vedana||
abhikkamanti no patikkamanti,||
abhikkamosanam pannayati no patikkamo||
seyyatha pi avuso balava puriso dalhena varattakhandena sise sisavetham dadeyya,||
evam eva kho avuso adhimatta me sise vedana.|| ||

Na me avuso khamaniyam,||
na yapaniyam,||
balha me dukkha vedana||
abhikkamanti no patikkamanti,||
abhikkamosanam pannayati no patikkamo||
seyyatha pi avuso dakkho goghatako va||
goghatakantevasi va||
tinhena govikantanena kucchim parikanenteyya,||
evam eva kho avuso adhimatta vata kucchim parikantanti.|| ||

Na me avuso khamaniyam,||
na yapaniyam,||
balha me dukkha vedana||
abhikkamanti no patikkamanti,||
abhikkamosanam pannayati no patikkamo||
seyyatha pi avuso dve balavanto purisa dubbalataram purisam nanabahasu gahetva angarakasuya santapeyyum,||
[57] samparitapeyyum,||
evam eva kho avuso adhimanto kayasmim daho.|| ||

Na me avuso khamaniyam,||
na yapaniyam,||
balha me dukkha vedana,||
abhikkamanti no patikkamanti,||
abhikkamosanam pannayati no patikkamo||
sattham avuso Sariputta aharissami navakankhami jivitan" ti.|| ||

Ma ayasma Channo sattham aharesi.|| ||

Yapet ayasma Channo,||
yapentam mayam ayasmantam Channam icchama,||
sace ayasmato Channassa natthi sappayani bhojanani,||
aham ayasmato Channassa sappayani bhojanani pariyesissami,||
sace ayasmato Channassa natthi sappayani bhesajjani,||
aham ayasmato Channassa sappayani bhesajjani pariyesissami,||
sace ayasmato Channassa natthi patirupa upatthaka,||
aham ayasmantam Channam upatthahissami,||
mayasma Channo sattham aharesi,||
yapet ayasma Channo,||
yapentam mayam ayasmantam Channam icchama" ti.|| ||

"Na me avuso Sariputta natthi sappayani bhojanani,||
atthi me sappayani bhojanani,||
na pi me natthi sappayani bhesajjani,||
atthi me sappayani bhesajjani,||
na pi me natthi patirupa upatthaka,||
atthi me patirupa upatthaka.|| ||

Api ca me avuso sattha paricinno digharattam manapen'eva no amanapena,||
etam hi avuso savakassa patirupam yam sattharam paricareyya manapen'eva no amanapena;|| ||

'Tam anupavajjam Channo bhikkhu sattham aharissati' ti|| ||

evam etam avuso Sariputta dharehi" ti.|| ||

 


 

"Puccheyyama mayam ayasmantam Channam||
kancid eva desam,||
sace ayasma Channo okasam karoti panhassa veyyakaranaya" ti.|| ||

[58]"Pucch'avuso Sariputta sutva vedissama" ti.|| ||

"Cakkhum avuso Channa,||
cakkhu-vinnanam||
cakkhu-vinnana-vinnatabbe dhamme,|| ||

'Etam mama,||
eso ham asmi,||
eso me atta' ti samanupassasi?|| ||

Sotam avuso Channa,||
sota-vinnanam||
sota-vinnana-vinnatabbe dhamme,|| ||

'Etam mama,||
eso ham asmi,||
eso me atta' ti samanupassasi?|| ||

Ghanam avuso Channa,||
ghana-vinnanam||
ghana-vinnana-vinnatabbe dhamme,|| ||

'Etam mama,||
eso ham asmi,||
eso me atta' ti samanupassasi?|| ||

Jivham avuso Channa,||
jivha-vinnanam||
jivha-vinnana-vinnatabbe dhamme,|| ||

'Etam mama,||
eso ham asmi,||
eso me atta' ti samanupassasi?|| ||

Kayam avuso Channa,||
kaya-vinnanam||
kaya-vinnana-vinnatabbe dhamme,|| ||

'Etam mama,||
eso ham asmi,||
eso me atta' ti samanupassasi?|| ||

Manam avuso Channa,||
mano-vinnanam||
mano-vinnana-vinnatabbe dhamme,|| ||

'Etam mama,||
eso ham asmi,||
eso me atta' ti samanupassasi" ti?|| ||

 


 

"Cakkhum avuso Sariputta,||
cakkhu-vinnanam||
cakkhu-vinnana-vinnatabbe dhamme:|| ||

"N'etam mama,||
n'eso ham asmi,||
na me so atta' ti samanupassami.|| ||

Sotam avuso Sariputta,||
sota-vinnanam||
sota-vinnana-vinnatabbe dhamme:|| ||

"N'etam mama,||
n'eso ham asmi,||
na me so atta' ti samanupassami.|| ||

Ghanam avuso Sariputta,||
ghana-vinnanam||
ghana-vinnana-vinnatabbe dhamme:|| ||

"N'etam mama,||
n'eso ham asmi,||
na me so atta' ti samanupassami.|| ||

Jivham avuso Sariputta,||
jivha-vinnanam||
jivha-vinnana-vinnatabbe dhamme:|| ||

"N'etam mama,||
n'eso ham asmi,||
na me so atta' ti samanupassami.|| ||

Kayam avuso Sariputta,||
kaya-vinnanam||
kaya-vinnana-vinnatabbe dhamme:|| ||

"N'etam mama,||
n'eso ham asmi,||
na me so atta' ti samanupassami.|| ||

Manam avuso Sariputta,||
mano-vinnanam||
mano-vinnana-vinnatabbe dhamme:|| ||

"N'etam mama,||
n'eso ham asmi,||
na me so atta' ti samanupassami" ti.|| ||

 


 

"Cakkhusmim avuso Channa,||
cakkhu-vinnane,||
cakkhu-vinnana-vinnatabbesu dhammesu||
kim disva||
kim abhinnaya||
cakkhum||
cakkhu-vinnanam||
cakkhu-vinnana-vinnatabbe dhamme:|| ||

"N'etam mama,||
n'eso ham asmi,||
na me so atta" ti samanupassasi?|| ||

Sotasmim avuso Sariputta,||
sota-vinnanam||
sota-vinnana-vinnatabbe dhamme:||
kim disva||
kim abhinnaya||
sotum||
sota-vinnanam||
sota-vinnana-vinnatabbe dhamme:|| ||

"N'etam mama,||
n'eso ham asmi,||
na me so atta" ti samanupassasi?|| ||

Ghanasmim avuso Channa,||
ghana-vinnane,||
ghana-vinnana-vinnatabbesu dhammesu||
kim disva||
kim abhinnaya||
ghanam||
ghana-vinnanam||
ghana-vinnana-vinnatabbe dhamme:|| ||

"N'etam mama,||
n'eso ham asmi,||
na me so atta" ti samanupassasi?|| ||

Jivhaya avuso Channa,||
jivha-vinnane,||
jivha-vinnana-vinnatabbesu dhammesu||
kim disva||
kim abhinnaya||
jivham||
jivha-vinnanam||
jivha-vinnana-vinnatabbe dhamme:|| ||

"N'etam mama,||
n'eso ham asmi,||
na me so atta" ti samanupassasi?|| ||

Kayasmim avuso Channa,||
kaya-vinnane,||
kaya-vinnana-vinnatabbesu dhammesu||
kim disva||
kim abhinnaya||
kayam||
kaya-vinnanam||
kaya-vinnana-vinnatabbe dhamme:|| ||

"N'etam mama,||
n'eso ham asmi,||
na me so atta" ti samanupassasi?|| ||

Manasmim avuso Channa,||
mano-vinnane,||
mano-vinnana-vinnatabbesu dhammesu||
kim disva||
kim abhinnaya||
manam||
mano-vinnanam||
mano-vinnana-vinnatabbe dhamme:|| ||

"N'etam mama,||
n'eso ham asmi,||
na me so atta" ti samanupassasi?|| ||

 


 

"Cakkhusmim avuso Sariputta,||
cakkhu-vinnane||
cakkhu-vinnana-vinnatabbesu dhammesu||
nirodham disva||
nirodham abhinnaya||
cakkhum||
cakkhu-vinnanam||
cakkhu-vinnana-vinnatabbe dhamme:|| ||

"N'etam mama,||
n'eso ham asmi,||
na me so atta" ti samanupassami.|| ||

Sotasmim avuso Sariputta,||
sota-vinnane||
sota-vinnana-vinnatabbesu dhammesu||
nirodham disva||
nirodham abhinnaya||
sotam||
sota-vinnanam||
sota-vinnana-vinnatabbe dhamme:|| ||

"N'etam mama,||
n'eso ham asmi,||
na me so atta" ti samanupassami.|| ||

Ghanasmim avuso Sariputta,||
ghana-vinnane||
ghana-vinnana-vinnatabbesu dhammesu||
nirodham disva||
nirodham abhinnaya||
ghanam||
ghana-vinnanam||
ghana-vinnana-vinnatabbe dhamme:|| ||

"N'etam mama,||
n'eso ham asmi,||
na me so atta" ti samanupassami.|| ||

Jivhaya avuso Sariputta,||
jivha-vinnane||
jivha-vinnana-vinnatabbesu dhammesu||
nirodham disva||
nirodham abhinnaya||
jivham||
jivha-vinnanam||
jivha-vinnana-vinnatabbe [59] dhamme:|| ||

"N'etam mama,||
n'eso ham asmi,||
na me so atta" ti samanupassami.|| ||

Kayasmim avuso Sariputta,||
kaya-vinnane||
kaya-vinnana-vinnatabbesu dhammesu||
nirodham disva||
nirodham abhinnaya||
kayam||
kaya-vinnanam||
kaya-vinnana-vinnatabbe dhamme:|| ||

"N'etam mama,||
n'eso ham asmi,||
na me so atta" ti samanupassami.|| ||

Manasmim avuso Sariputta,||
mano-vinnane||
mano-vinnana-vinnatabbesu dhammesu||
nirodham disva||
nirodham abhinnaya||
manam||
mano-vinnanam||
mano-vinnana-vinnatabbe dhamme:|| ||

"N'etam mama,||
n'eso ham asmi,||
na me so atta" ti samanupassami.|| ||

 


 

Evam vutte ayasma Maha Cundo ayasmantam Channam etad avoca:|| ||

"Tasma ti ha avuso Channa,||
idam pi tassa Bhagavato sasanam niccakappam sadhukam manasi katabbam:|| ||

'Nissitassa calitam,||
anissitassa calitam n'atthi,||
calite asati passaddhi hoti,||
passaddhiya sati nati na hoti,||
natiya asati agatigati na hoti,||
agatigatiya asati cutupapato na hoti,||
cut'upapate asati nevidha na huram||
na ubhayam antarena esevanto dukkhassa' ti.|| ||

Atha kho ayasma ca Sariputto||
ayasma ca Maha Cundo||
ayasmantam Channam imina ovadena ovaditva utthay asana pakkamimsu.|| ||

Atha kho ayasma Channo acirapakkantesu||
tesu ayasmantesu sattham aharesi.|| ||

Atha kho ayasma Sariputto yena bhagava tenupasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinno kho ayasma Sariputto Bhagavantam etad avoca:|| ||

"Ayasmata bhante, Channena sattham aharitam,||
tassa ka gati ko abhisamparayo" ti?|| ||

"Nanu te Sariputta,||
Channena bhikkhuna sammukhayeva anupavajjata khyakata" ti?|| ||

"Atthi bhante, pubbaciram nama Vajjigamo,||
tatth ayasmato Channassa mitta kulani||
suhajja kulani||
upavajja kulani" ti.|| ||

Honti hete Sariputta,||
Channassa bhikkhuno mitta kulani||
suhajja kulani||
upavajjakulani,||
na kho panaham Sariputta,||
[60] ettavata:|| ||

'Sa-upavajjo' ti vadami.|| ||

Yo kho Sariputta iman ca kayam nikkhipati,||
annan ca kayam upadiyati,||
tam aham:|| ||

'Sa-upavajjo' ti vadami.|| ||

Tam Channassa bhikkhuno n'atthi,||
anupavajjam Channena bhikkhuna sattham aharitanti||
evam etam Sariputta, dharehi" ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement