Samyutta Nikaya Masthead


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Samyutta Nikaya
IV. Salayatana Vagga
35: Salayatana Samyutta
Pannasaka Dutiya
4. Channa Vagga

Sutta 91

Dutiya Eja Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.

 


[66]

[1][pts][bodh]

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

2. Tatra kho bhagava bhikkhu amantesi|| ||

"Bhikkhavo" ti.|| ||

"Bhadante" ti||
te bhikkhu bhagavato paccassosum.|| ||

3. Bhagava etad avoca:|| ||

Eja bhikkhave rogo,||
eja gando,||
eja sallam,||
tasma ti ha bhikkhave,||
Tathagato anejo viharati vitasallo.|| ||

Tasmatiha bhikkhave, bhikkhu ce pi akankheyya anejo vihareyyam vitasalloti.|| ||

Cakkhum na manneyya,||
cakkhusmim na manneyya,||
cakkhuto na manneyya,||
cakkhum 'Me' ti na manneyya.|| ||

Rupe na manneyya,||
rupesu na manneyya,||
rupato na manneyya,||
rupa 'Me' ti na manneyya.|| ||

Cakkhu-vinnanam na manneyya,||
cakkhu-vinnanasmim na manneyya,||
cakkhu-vinnanato na manneyya,||
cakkhu-vinnanam 'Me' ti na manneyya.|| ||

Cakkhu-samphassam na manneyya,||
cakkhu-samphassasmim na manneyya,||
cakkhu-samphassato na manneyya,||
cakkhu-samphasso 'Me' ti na manneyya.|| ||

Yam pidam cakkhu-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam,||
sukham va,||
dukkham va,||
adukkha-m-asukham va,||
tam pi na manneyya,||
tasmim pi na manneyya,||
tato pi na manneyya,||
tam 'Me' ti na manneyya.|| ||

Yam hi bhikkhave mannati,
yasmim mannati,
yato mannati,
yam 'Me' ti mannati,
tato tam hoti annatha.|| ||

Annathabhavi bhavasatto loko bhavam eva abhinandati.|| ||

Sotam na manneyya,||
sotasmim na manneyya,||
soto na manneyya,||
sota 'Me' ti na manneyya.|| ||

Sadda na manneyya,||
saddesu na manneyya,||
saddato na manneyya,||
sadda 'Me' ti na manneyya.|| ||

Sota-vinnanam na manneyya,||
sota-vinnanasmim na manneyya,||
sota-vinnanato na manneyya,||
sota-vinnanam 'Me' ti na manneyya.|| ||

Sota-samphassam na manneyya,||
sota-samphassasmim na manneyya,||
sota-samphassato na manneyya,||
sota-samphasso 'Me' ti na manneyya.|| ||

Yam pidam sota-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam,||
sukham va,||
dukkham va,||
adukkha-m-asukham va,||
tam pi na manneyya,||
tasmim pi na manneyya,||
tato pi na manneyya,||
tam 'Me' ti na manneyya.|| ||

Yam hi bhikkhave mannati,
yasmim mannati,
yato mannati,
yam 'Me' ti mannati,
tato tam hoti annatha.|| ||

Annathabhavi bhavasatto loko bhavam eva abhinandati.|| ||

Ghanam na manneyya,||
ghanasmim na manneyya,||
ghanato na manneyya,||
ghana 'Me' ti na manneyya.|| ||

Gandha na manneyya,||
gandesu na manneyya,||
gandato na manneyya,||
gandha 'Me' ti na manneyya.|| ||

Ghana-vinnanam na manneyya,||
ghana-vinnanasmim na manneyya,||
ghana-vinnanato na manneyya,||
ghana-vinnanam 'Me' ti na manneyya.|| ||

Ghana-samphassam na manneyya,||
ghana-samphassasmim na manneyya,||
ghana-samphassato na manneyya,||
ghana-samphasso 'Me' ti na manneyya.|| ||

Yam pidam ghana-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam,||
sukham va,||
dukkham va,||
adukkha-m-asukham va,||
tam pi na manneyya,||
tasmim pi na manneyya,||
tato pi na manneyya,||
tam 'Me' ti na manneyya.|| ||

Yam hi bhikkhave mannati,
yasmim mannati,
yato mannati,
yam 'Me' ti mannati,
tato tam hoti annatha.|| ||

Annathabhavi bhavasatto loko bhavam eva abhinandati.|| ||

Jivha na manneyya,||
jivhaya na manneyya,||
jivhato na manneyya,||
jivha 'Me' ti na manneyya.|| ||

Rase na manneyya,||
rasesu na manneyya,||
rasato na manneyya,||
rasa 'Me' ti na manneyya.|| ||

Jivha-vinnanam na manneyya,||
jivha-vinnanasmim na manneyya,||
jivha-vinnanato na manneyya,||
jivha-vinnanam 'Me' ti na manneyya.|| ||

Jivha-samphassam na manneyya,||
jivha-samphassasmim na manneyya,||
jivha-samphassato na manneyya,||
jivha-samphasso 'Me' ti na manneyya.|| ||

Yam pidam jivha-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam,||
sukham va,||
dukkham va,||
adukkha-m-asukham va,||
tam pi na manneyya,||
tasmim pi na manneyya,||
tato pi na manneyya,||
tam 'Me' ti na manneyya.|| ||

Yam hi bhikkhave mannati,
yasmim mannati,
yato mannati,
yam 'Me' ti mannati,
tato tam hoti annatha.|| ||

Annathabhavi bhavasatto loko bhavam eva abhinandati.|| ||

Kayam na manneyya,||
kayasmim na manneyya,||
kayo na manneyya,||
kaya 'Me' ti na manneyya.|| ||

Photthabbam na manneyya,||
photthabbasmim na manneyya,||
photthabbo na manneyya,||
photthabba 'Me' ti na manneyya.|| ||

Kaya-vinnanam na manneyya,||
kaya-vinnanasmim na manneyya,||
kaya-vinnanato na manneyya,||
kaya-vinnanam 'Me' ti na manneyya.|| ||

Kaya-samphassam na manneyya,||
kaya-samphassasmim na manneyya,||
kaya-samphassato na manneyya,||
kaya-samphasso 'Me' ti na manneyya.|| ||

Yam pidam kaya-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam,||
sukham va,||
dukkham va,||
adukkha-m-asukham va,||
tam pi na manneyya,||
tasmim pi na manneyya,||
tato pi na manneyya,||
tam 'Me' ti na manneyya.|| ||

Yam hi bhikkhave mannati,
yasmim mannati,
yato mannati,
yam 'Me' ti mannati,
tato tam hoti annatha.|| ||

Annathabhavi bhavasatto loko bhavam eva abhinandati.|| ||

Manam na manneyya,||
manasmim na manneyya,||
manato na manneyya,||
mano 'Me' ti na manneyya.|| ||

Dhamme na manneyya,||
dhammesu na manneyya,||
dhammato na manneyya,||
dhamma 'Me' ti na manneyya.|| ||

Mano-vinnanam na manneyya,||
mano-vinnanasmim na manneyya,||
mano-vinnanato na manneyya,||
mano-vinnanam 'Me' ti na manneyya.|| ||

Mano-samphassam na manneyya,||
mano-samphassasmim na manneyya,||
mano-samphassato na manneyya,||
mano-samphasso 'Me' ti na manneyya.|| ||

Yam pidam mano-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam,||
sukham va,||
dukkham va,||
adukkha-m-asukham va,||
tam pi na manneyya,||
tasmim pi na manneyya,||
tato pi na manneyya,||
tam 'Me' ti na manneyya.|| ||

Yam hi bhikkhave mannati,
yasmim mannati,
yato mannati,
yam 'Me' ti mannati,
tato tam hoti annatha.|| ||

Annathabhavi bhavasatto loko bhavam eva abhinandati.|| ||

Yavata bhikkhave khandha dhatu ayatanam||
tam pi na manneyya,||
tasmim pi na manneyya,||
tato pi na manneyya,||
tam 'Me' ti na manneyya,
so evam amannamano na ca kinci loke upadiyati,||
anupadiyam na paritassati,||
aparitassam paccattanneva parinibbayati:|| ||

'Khina jati||
vusitam brahmacariyam||
katam karaniyam||
naparam itthattaya' ti pajanati.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement